קבר הציון באומן
סבא ישראל בירושלים
קבר הציון באומן
סבא ישראל מתוק
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
תוכן שלי
השתפכות הנפש – רבי אלטר טפליקרו

השתפכות הנפש – רבי אלטר טפליקרו

 

השתפכות הנפש – אות א
אמר רבי אלעזר: גדולה תפילה יותר ממעשים טובים שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו אף על פי כן לא נענה אלא בתפילה, שנאמר: אל תוסף דבר אלי וסמיך לה עלה ראש הפסגה וכו’ ואמר רבי אלעזר: גדולה תפילה יותר מן הקרבנות, שנאמר: למה לי רב זבחיכם וכתיב: ובפרשכם כפיכם וכו’, אמר רבי חנינא: כל המאריך בתפלתו אין …

השתפכות הנפש – אות ב
רבי אליעזר אומר: העושה תפלתו קבע וכו’ מאי קבע אמר רבי יהושע אמר רבי אושעיא: כל שתפלתו דומה עליו כמשאוי ורבנן אמרי כל שאינו אומרה בלשון תחנונים …

השתפכות הנפש – אות ג
אמר רבי יצחק: אמרי במערבא משמה דרבה בר מרי: בוא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם מדת בשר ודם מקניט את חברו ספק מתפיס הימנו ספק אין מתפיס, ואם תאמר מתפיס הימנו ספק מתפיס בדברים וכו’, אבל הקדוש ברוך הוא אדם עובר עברה בסתר מתפיס ממנו בדברים שנאמר: "קחו עמכם דברים ושובו אל ה’", ולא עוד אלא שמחזיק …

השתפכות הנפש – אות ד
אמר רבי יצחק: יפה צעקה לאדם בין קדם גזר דין בין לאחר גזר דין …

השתפכות הנפש – אות ה
היערך שועך לא בצר, אמר רבי אלעזר לעולם יקדים אדם תפילה לצרה ריש לקיש אמר: כל המאמץ עצמו בתפילה מלמטה אין לו צרים מלמעלה רבי יוחנן אומר: לעולם יבקש אדם רחמים שיהיו הכל מאמצין את כחו ואל יהיו לו צרים מלמעלה, ופרש רש"י שיסיעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים …

השתפכות הנפש – אות ו
תניא אמר רבי יהודה כך היה מנהגו של רבי עקיבא כשהיה מתפלל עם הצבור וכו’, וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת וכל כך למה, מפני כריעות והשתחויות אמר רב הונא: כמה הלכתא גברותא איכא למשמע מהני קראי דחנה וחנה היא מדברת על לבה, מכאן למתפלל צריך שיחתך בשפתיו וכו’, ועין שם התפלות …

השתפכות הנפש – אות ז
ואמר רבא: הני תלת מלי בעיא מן קמי שמיא תרתי יהבו לי וחדא לא יהבו לי חכמתה דרב הונא ועתרה דרב חסדא יהבו לי וענותנותה דרבה בר רב הונא לא יהבו לי …

השתפכות הנפש – אות ח
שומע תפילה בשר ודם אם בא עני לומר דבר לפניו אינו שומע הימנו, אם בא עשיר לומר דבר לפניו מיד הוא שומע ומקבלו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן אלא הכל שוים לפניו הנשים והעבדים והעניים, תדע לך שהרי במשה רבן של כל הנביאים כתוב בו מה שכתוב בעני במשה כתוב תפילה למשה ובעני כתיב תפילה לעני להודיעך שהכל שוין בתפילה …

השתפכות הנפש – אות ט
שומע תפילה אתה מוצא בשר ודם אינו יכול לשמע שיחת שנים כאחד אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן אלא הכל מתפללים לפניו והוא שומע ומקבל תפלתם …

השתפכות הנפש – אות י
שומע תפילה אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא:רבונו של עולם! כשהיו בניך בצער ואין מי שיבקש רחמים עליהם מיד ענה אותם, אמר לו הקדוש ברוך הוא משה חייך בכל שעה שיקראו אותי אני אענה אותם, כדכתיב מי כה’ אלהינו בכל קראינו אליו …

השתפכות הנפש – אות יא
קחו עמכם דברים ושובו אל ה’ אמר להם: דברים אני מבקש, בכו והתפללו לפני ואני מקבל אבותיכם לא בתפילה פדיתי אותם, שנאמר: ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו בימי יהושע לא בתפילה עשיתי להם נסים הוי אין אני מבקש לא זבח ולא קרבנות אלא דברים, שנאמר: "קחו עמכם דברים ושובו אל ה’" …

השתפכות הנפש – אות יב
אין הקדוש ברוך הוא חפץ לחיב כל בריה אלא מבקש שיתפללו לפניו ויקבלם ואפלו אין אדם כדאי לענות בתפלתו ולעשות עמו חסד כיון שמתפלל ומרבה בתחנונים אני עושה חסד עמו …

השתפכות הנפש – אות יג
אמר הקדוש ברוך הוא הרי אני מודיעך מקצת דרכי כשאני רואה בני אדם שאין בהם שבח תורה ומעשים טובים לא במעשה ידיהם ולא במעשה אבותיהם רק שהם עומדים ומרבים בתחנונים לפני אני נזקק להם שנאמר: "פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם" …

השתפכות הנפש – אות יד
רבי יודן אמר: בשר ודם יש לו פטרון אם באת לו צרה אינו נכנס אצלו פתאם, אלא הולך ועומד אצל פתח חצרו של פטרונו וקורא לבן ביתו ואומר, איש פלוני בחוץ, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן אם באת לך צרה וכו’ לו צוח והוא עונה אותך הדא הוא דכתיב כל אשר יקרא בשם ה’ ימלט ירושלמי ברכות ט …

כתובות אינטרנט נלוות:
השתפכות הנפש – רבי אלטר טפליקר

http://breslev.eip.co.il/books/soul-expressing.asp

שיחת הנפש – רבי אלטר טפליקר
שיחת הנפש – רבי אלטר טפליקר
שיחת הנפש – אות א
שיחת הנפש יעשה כל פעם מה שיוכל אפלו אם לא יוכל לדבר רק אפלו מי שעשה מה שעשה ועבר מה שעבר, אף על פי כן אסור לו להיות זקן חס ושלום והוא צריך לזהר ביותר ויותר מבחינת זקנה הנ"ל, שלא יבוא לידי שום יאוש חס ושלום שלא יאמר בלבו שכבר נזקן חס ושלום במעשיו וכו’, עד שאי אפשר לו להשתנות חס ושלום, רק יתחזק להתחיל …

שיחת הנפש – אות ב
עקר העקשנות ביותר צריכין בענין ההתבודדות עקר המחין של התפלין שהם בחינת דבקות, הוא בחינת תפילה והתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. שזהו עקר הדבקות לה’ יתברך כ"ש רבנו ז"ל שעקר הדבקות היא תפילה. ועל שם זה נקראין תפלין לשון תפילה, בחינת נפתולי אלקים נפתלתי. ועין מה שפרש רש"י שם על זה הפסוק. שהוא לשון עקש ופתלתל …

שיחת הנפש – אות ג
על ידי שיקום בחצות וישפך לבו כמים מנחמו השם וזהו ורוח אלקים מרחפת על פני המים. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה זה רוחו של משיח שמרחף על פני המים על אנפי אוריתא. הינו בחינת התורה שעוסקין בה היראים והכשרים שבדור שעקר התקון הוא עסק התורה בלילה בחצות כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. הינו על ידי קימת חצות לבכות …

שיחת הנפש – אות ד
אין שום עצה ותקנה להנצל כי אם על ידי רבוי כשרואה שהיצר הרע והתאות וכו’ מתגברים עליו מאד מאד. ונדמה לו שקשה לשברם. צריך לידע שבודאי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עמו. ובודאי אם לא היה לו כח לשבר לא היה השם יתברך מגרה בו יצר הרע כזה. רק אדרבא ידע בנפשו כשרואה שיש לו יצר הרע גדול כזה. שבודאי נפשו היא נפש …

שיחת הנפש – אות ה
על ידי התחזקות ברצונות טובים נמשך עליו פדיון וזה שאמר התנא גלוי וידוע לפניך שרצוני לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעסה וכו’ כי השאור שבעסה הפך הרצון העליון ואי אפשר להמתיקו ולבטלו כי אם על ידי הארת מצח הרצון כנ"ל. ועל כן באמת הזהיר אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה מאד מאד שיזהר האדם להתגבר עצמו מאד שיהיה …

שיחת הנפש – אות ו
על ידי ההתבודדות בטוחים מכל צר ואויב ומסטין וזהו הן עם לבדד ישכן. שהם עם קדוש כזה ששוכנים לבדד. שהם מקימים לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבר זעם: שהם מתבודדים בינם לבין קונם ושופכים שיחתם לפניו בכל פעם וחושבים בכל יום על אחריתם וסופם האחרון. ועל ידי זה הם בטוחים מכל צר ואויב ומסטין …

שיחת הנפש – אות ז
אין לשער מה שנעשה מהתבודדות ומכל פסיעה וזה מי מנה עפר יעקב, מי יוכל למנות ולשער יקרת קדשת כל פסיעה ופסיעה שדורכים על העפר כשהולכים לדברים שבקדשה כגון לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ולקבל פני רבם דקדשה ולשפך שיחם בהתבודדות לפני ה’ יתברך, שמכל פסיעה ופסיעה שדורסים על העפר נעשים תקונים ושעשועים גדולים למעלה …

שיחת הנפש – אות ח
מי שחזק ברצון סוף כל סוף יהיה אחריתו טוב. וכל מי שזוכה להתחזק בזה להיות רצונו חזק תמיד אל האמת ולא ירפה את הרצון הטוב אפלו אם יעבר עליו מה, בודאי סוף כל סוף יהיה אחריתו טוב. שעל זה אמר תמות נפשי מות ישרים הללו ותהי אחריתי כמוהו. כי אמר על עצמו שידע קלקולו וזהמתו העצומה שאין דגמתו כנ"ל, אף על פי כן אמר …

שיחת הנפש – אות ט
גם כשאינו יכול לפתח פיו כלל יבקש על זה בעצמו עין מאמר רבותינו זכרונם לברכה על פסוק היערך שועך לא בצר כמה וכמה צריכין להתחזק ולהתאמץ בתפילה ובבקשת רחמים ותחנונים כמו שאמרו שם לעולם יקדים אדם תפילה לצרה וכו’. ריש לקיש אמר כל המאמץ את עצמו בתפילה מלמטה אין לו צרים מלמעלה. רבי יוחנן אמר לעולם יבקש אדם רחמים …

שיחת הנפש – אות י
כונת ה’ יתברך שצועק אלינו "שובו אלי" וכו’ הוא וזה עקר התשובה שנזכה אנחנו לשוב אליו יתברך על ידי ההתעוררות שלנו. כי זה הוכוח בין ה’ יתברך ובין ישראל שה’ יתברך צועק אלינו שובו אלי ואשובה אליכם שאנחנו נשוב תחלה. וישראל אומרים השיבנו ה’ אליך ונשובה וכו’ שהוא ישיבנו אליו וכמובא בספרים. ועל ידי תהלים שכולל …

שיחת הנפש – אות יא
על ידי אמירת תהלים ושיחה בינו לבין קונו עקר וזה בחינת עשרה מיני נגינה שבהם נאמר ספר תהלים. כי איתא בדברי אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה בסימן רל"ז שעקר ההתחברות על ידי נגינה בבחינת הפעם ילוה אישי אלי הנאמר כשנולד לוי שעוסקין בשיר על הדוכן וכו’ עין שם. הינו כי שיר ונגון בחינת תהלים על ידי זה עקר ההתחברות …

שיחת הנפש – אות יב
http://breslev.eip.co.il/books/soul-conversation.asp

כתובות אינטרנט נלוות:
שיחת הנפש – רבי אלטר טפליקר

ליקוטי הלכות – רבי נתן מברסלב
ליקוטי הלכות – רבי נתן מברסלב
 
ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ב – א
כהן לוי ישראל מותרין לבא זה בזה, והולד הולך אחר הזכר. כי איתא בהתורה תקעו ג’ המדבר מתוכחה כי עיקר התפלה היא רחמים ותחנונים, ועיקר הרחמים תלוי בדעת וכולי, ולפעמים כשהם יונקים מן הרחמנות, אזי נפגם הרחמנות ונעשה אכזריות, ואזי נפגם הדעת וכולי עיין שם, ומזה בא ח"ו תאוות ניאוף. כי עיקר התאוה על ידי פגם הדעת, …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ב – ט
אות ט וזה בחינת לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי, כי על ידי שהרג לזמרי ואז עשה פינחס התיקון על ידי תפילה בבחינת דין כמבואר במאמר הנ"ל בחינת ויעמוד פנחס ויפלל, ואז דייקא על ידי זה נתגלה תכלית הרחמים והדעת בחינת ענני דשפכי מיא, שזהו בחינת מימי המקוה שהיא תכלית הרחמים והדעת שנתגלין דייקא על ידי בחינת גבורות …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ד – א
כהנים ולווים וישראל מותרים לבא זה בזה והולד הולך אחר הזכר, ודין זה הוא מהמשנה קידושין פרק ג’ וזה לשון המשנה: כל מקום שיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר ואיזה זו כהנת לויה וישראלית וכולי, וכל מקום שיש קדושין ויש עבירה הולד הולך אחר הפגום וכולי. על פי התורה אמצעיתא דעלמא בסימן כ"ד עיין שם, והכלל …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ד – ו
אות ו וזה בחינת קידושי כסף שהאשה מתקדשת בכסף, כי הממון והעשירות בשרשו גבוה מאד כמובן בדברי אדומו"ר ז"ל, כי הוא נמשך בשרשו מבחינת הנ"ל מבחינת הט’ היכלין הנ"ל שנעשו על ידי הרדיפה והמעכב כנ"ל, כי כל מה שנאמר בהתורה הזאת שעולין והולכין מעלה מעלה עד שזוכין להשיג הט’ היכלין הנ"ל, כל זה הוא סוד כוונות התפילה. …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ד – י
אות י וזה בחינת מה שחייב ליתן לאשתו כתובה, ואסור לדור עם אשתו בלא כתובה, כי מוכרח להמשיך לה שפע העשירות שעל ידי זה עיקר הקשר והחיבור ביניהם. כי צריך להעלותה מהיכלי התמורות שנאחזין בה ביותר בבחינת רגליה יורדות מות, ולהעלותה על ידי השמחה בבחינה הנ"ל, עד שתעלה לבחינת כתר בבחינת אשה עולה עמו וכולי, כדי …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ד – יד
אות יד וכל זה עובר על כל האדם הרוצה להתקרב אליו יתברך, שהעיקר והיסוד שצריך להתגבר מאד מאד להיות בשמחה תמיד ולעשות המצוות בשמחה גדולה, וכל מה שיודע ריחוקו יותר צריך להתגבר יותר ויותר להיות בשמחה, בפרט בשעת עשיית איזה מצוה אשר הוא גם הוא זכה לעשות מצוותיו יתברך, אשר אור כל מצוה ומצוה אין כל העולמות יכולין …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ד – יט
אות יט וזה וירא אליו ה’ באלוני ממרא והוא יושב פתח האהל כחום היום, וירא אליו ה’ זה בחינת התגלות אלקות שזוכין על ידי השגות הט’ היכלין הנ"ל שמשם כל ההשגות וכל ההתגלות כנ"ל, וזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי שנכנסין בהיכלי התמורות ומבררין הקדושה משם כמבואר בהתורה הנ"ל על מי יימר עיין שם. וזה בחינת באלוני ממרא, …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ה – א
כל אדם חייב להוליד בן ובת על פי התורה תקעו תוכחה בליקוטי תנינא סימן ח’ עיין שם, וכבר מבואר בה’ אישות הלכה ב’ על פי התורה הנ"ל עיין שם, ועוד לאלוק מלין: על פי מה שכתוב שם בהתורה הנ"ל על פסוק: ובל יאמר שכן חליתי וכולי, הענין הנפלא והנורא מאד מעוצם נפלאות ריבוי בתים שנעשים על ידי שנתוסף נפש אחד להקיבוץ …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ה – ה
אות ה וזה שהוכיח את שמעון ולוי בסודם אל תבא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי, ופירשו חז"ל שנאמר על הקיבוץ של מעשה זמרי ועל הקהל של מחלוקת קרח וכולי, שכל זה הוא ההיפך מכל הנ"ל שעל ידי זה עיכוב הגאולה, כי כל התיקון הנ"ל נמשך על ידי הצדיק הבעל כוח הגדול שיכול להתפלל תפלה בבחינת דין כמו פינחס בעת שקינא על מעשה …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות אישות הלכה ה – ח
אות ח וזה שנסמך אחר כך מיד יהודה אתה יודוך אחיך וכולי, שהתחיל יעקב אחר כך לקרב את יהודה אחר שקנטר את הראשונים כמו שפירש רש"י שם, כי יהודה בחינת דוד ומשיח שיצא ממנו שעל זה מרמז כל ברכתו של יהודה כמו שכתוב בתרגום ובפרוש רש"י, היינו שרמז לו שעיקר הקיבוץ של ישראל שעל ידי זה תבא הגאולה הוא על ידי בחינת דוד …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות גיטין הלכה א
ענין גט, על פי התורה וביום הביכורים למען יאריך ימים על ממלכתו, עיין שם היטב, ויוצא משם שצריך להמשיך חיים לתוך בחינת המלכות, וזה נעשה על ידי התורה שהיא שמא דקודשא בריך הוא שעל ידי זה קורין את חי החיים וממשיך חיות לתוך המלכות. כי התורה היא בחינת ימים ומדות בחינת כלים שהוא בחינת השם שעל ידה ממשיכין החיות …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות גיטין הלכה ב
ענין גט כריתות שעל ידי מה שכותב לה על השטר שהיא מגורשת ממנו ברצון נפשו על ידי זה היא נפרדת ממנו. כי מבואר בדברי רבינו ז"ל בספר ליקוטי מוהר"ן הראשון שעל ידי הכתב יכולין להכיר הנפש ופנימיות הנפש שהיא בחינת שכינתא פנימית ושכינתא חיצונית וכולי, בבחינת א’נ’כ’כ שדרשו רז"ל: אנא נפשי כתבית יהבית שהכותב נותן …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות גיטין הלכה ג – א
ענין גט שהוא ספר כריתות כמו שכתוב: וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה וכולי. על פי התורה חדי ר’ שמעון ואמר בליקוטי הראשון עיין שם כל המאמר. והכלל לעניננו שעל ידי פגם אמונת חכמים נפגמין כל הבחינות המבוארים שם, ועל ידי זה נחלקה עצתו וכולי עיין שם. והתיקון לכל זה הוא על ידי המים המטהרין ומתקנין הכל, והמים הם …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות גיטין הלכה ג – ג
אות ג וזהו בחינת קידושי שטר כמו שאמרו רז"ל: מקיש הויה ליציאה מה יציאה בשטר אף הויה בשטר, כי ההתקשרות שביניהם וכן ההתחלקות הכל על ידי שטר שהוא בחינת ספר, כי בשעת נשואין שצריכה להתחבר עמו אזי עולה עמו על ידי קידושי שטר שהוא בחינת ספר עד בחינת חכמה עילאה ושם נכללין יחד. ומקבלין משם חיות ושכל בבחינת התקשרות …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות גיטין הלכה ג – ה
אות ה וזהו בחינת הפרת נדרים מה שהבעל מפיר נדרי אשתו, כי נדרים הם בבינה שהוא בחינת קדשי קדשים בחינת שכל העליון הכולל בחינת יום הכפורים כידוע שאז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים להאבן שתיה בחינת קדש קדשים לכפר על כל עוונות ישראל, שהוא בחינת המתקות כל הדינים שבעולם כי אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עוון, …

ליקוטי הלכות – אבן העזר הלכות גיטין הלכה ג – טו
אות טו נמצא שעיקר מצות נשואין הוא בחינת המתקת הצמצום והדין על ידי השכל על ידי שמקבל מבחינת קדש קדשים שמשם עיקר ההתקשרות, כי משם עיקר כוח ההמתקה כנ"ל, וכל זה נעשה על ידי ריבוי הספרים דקדושה שהם תיקון המחלוקת שעל ידי זה נתתקן העצה שניצולין מעצות חלוקות מעצת נשים וזוכין לעצה שלימה כמבואר בהתורה הנ"ל. כי …

כתובות אינטרנט נלוות:
ליקוטי הלכות – רבי נתן מברסלב
http://breslev.eip.co.il/books/laws-collection.asp

ליקוטי תפילות – רבי נתן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/prayers-collection.asp

 

ליקוטי תפילות – הקדמה
רבנו זכרונו לברכה (הוא אדוננו מורנו ורבנו הגאון הקדוש אור הגנוז והצפון מורנו הרב רבי נחמן זכר צדיק לברכה בעל המחבר לקוטי מוהר"ן) הזהיר אותנו כמה פעמים, בכמה מיני לשונות, לעשות מהתורות תפלות ואמר, שנעשה מזה שעשועים גדולים למעלה ואמר, שעדין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך כמו אלו השעשועים שנעשים מתפלות …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה א – א
יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתהיה בעזרנו ותזכה אותנו ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים ללמוד וללמד, ולעסק בתורתך הקדושה לשמה תמיד, ולהגות בה יומם ולילה ובזכות וכח למוד התורה הקדושה, תזכה אותנו ברחמיך הרבים, ותתן לנו כח להכניע ולשבר ולגרש את היצר הרע מקרבנו, ונזכה לגרש ולבטל את הרוח שטות וכל …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ב – ח
אות ח יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שומע תפלת עמו ישראל ברחמים, שיעוררו רחמיך וחסדיך עלינו למענך, ותכין לבבנו להתפלל לפניך בכל לב ונפש, ותהיה תפלתנו שגורה בפינו תמיד, ולא יהיה לנו שום מונע ועכוב ובלבול בתפלתנו. אות ט רבונו של עולם, "נוהג כצאן יוסף יושב הכרובים, הופיעה" עלינו ברחמיך הרבים …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ג
אות טו יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, הבוחר בדוד עבדו ובזרעו אחריו, והבוחר בשירי זמרה, שתזכר ברחמיך וחסדיך הגדולים את שכינת עזך, אשר נדדה ממקומה כצפור נודדת מן קנה "אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד" ותקים ותגביה את כנסת ישראל מנפילתה, ותעזר אותנו ברחמיך הרבים, שנזכה להרים קול זמרה, …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ד – יט
אות יט רבונו של עולם אתה עשית עמנו חסד גדול והוצאת אותנו ממצרים בכח גדול וביד חזקה, והבדלתנו מחמשים שערי טמאה, והכנסתנו בחמשים שערי קדשה ותתן לנו יהוה אלהינו ברחמיך ובחסדיך הגדולים את תורתך הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך אלו פינו מלא שירה כים, ולשוננו רנה כהמון גליו, ושפתותנו שבח כמרחבי רקיע וכו’, …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ד – כד
אות כד אנא יהוה, רחמן מלא רחמים, חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח "זכור רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה", וראה "כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב" מה נעשה עתה יהוה אלהינו, כי נשארנו יתומים ואין אב, ואין מי יעמד בעדנו אבד חסיד מן הארץ וצדיקי אמת וחכמי הדור שהיה להם כל הכח הזה שהזכרתי לפניך ויותר ויותר מזה, הלא נסתלקו …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ד – ל
אות ל ובכן תזכנו ברחמיך הרבים לתן צדקה לצדיקי אמת, למען נזכה על ידי זה להנצל מחיה רעה ומלסטים, שהם לשון הרע ודברים בטלים וגאוה ותולדותיהם ותעזרנו ברחמיך יהוה אלהינו, שיהיה כל דבורנו לשמך ולעבודתך ולא נדבר דברים בטלים לעולם, רק כל דבורנו יהיה בתורה ועבודה ויראת שמים ובפרט מחטא ועוון הגדול מאד שהוא עוון …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ה – לה
אות לה אתה נגלית בענן כבודך על עם קדשך לדבר עמם, בקולות וברקים עליהם נגלית, ובקול שופר עליהם הופעת בהגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתעזרנו ברחמיך הרבים לקים מצוותיך בשמחה גדולה ותזכני ברחמיך הרבים להתפלל לפניך בכל כחי, וכל מיני כח שנמצא …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ה – מד
אות מד וזכני לאהבה את שמך הגדול באמת, אהבת המישור ויחד לבבי לאהבה וליראה את שמך ותציל אותי מיראות הנפולות, שלא אתירא משום דבר שבעולם כי אם ממך לבד אירא ואפחד תמיד, לבעבור תהיה יראתך על פני, לבלתי אחטא לעולם אות מה ועזרני להתפלל לפניך בכל כחי, שאכניס כל כחי בדבורי התפילה ואוציא את הקול והדבור של התפילה …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ו – מט
אות מט יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתרחמנו ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים, וחוס וחמל נא עלי ועל נפשי האמללה, הצמאה והרעבה והתאבה לשוב אליך באמת ועזרני ברחמיך הרבים לשוב בתשובה שלמה לפניך על כל חטאי ועוונותי ופשעי, וזכני שאהיה בכלל הבא לטהר, ואתה תסיעני מן השמים לטהרני מעוונותי, שאזכה לשוב …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ו – נח
אות נח ותמהר ותחיש לגאלנו גאלת הנפש, ותוציאני ותעלני מהיום ומעתה, מכל מיני נפילות וירידות והתרחקות ממך שנתרחקתי עד הנה מקים מעפר דל מאשפות ירים אביון חמל על דל ואביון כמוני, חנני והקימני, חנני והקימני, שטחתי אליך כפי, "מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני" אות נט רבונו של עולם, רבונו של …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ז – סב
אות סב יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתרחם עלינו ועל כל עמך בית ישראל, ותטע אמונתך בלבנו, ונזכה להאמין בך ובצדיקיך האמתיים באמונה שלמה, ותהיה האמונה זכה ונכונה צחה ונקיה, בלי שום פגם ובלי שום בלבול בעולם חס ושלום כלל ונזכה ברחמיך הרבים, שתהיה אמונתנו חזקה כל כך כאלו אנו רואין בעינינו אלהותך …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ז – ע
אות ע גדול העצה ורב העליליה, זכנו ברחמיך הרבים שיתגלו לנו צדיקי האמת, ונזכה להתקרב אליהם באמת, ולקבל מהם עצות נכונות וברורות וישרות, עצות טובות הנמשכים מתרי"ג עטין דאוריתא שנזכה לקבל אור האמת על ידי עצתם האמתיות, ועל ידי זה נזכה לאמונה שלמה באמת לעולם ועד. אות עא ועזרנו ברחמיך הרבים לשמר את הברית קדש …

ליקוטי תפילות – ח"א תפילה ח – עה

כתובות אינטרנט נלוות:
ליקוטי תפילות – רבי נתן מברסלבו

יום הולילה רבי נתן הקדוש תאריך עברי י טבת
בס"ד
 
להדליק נר זכות רבי נתן לקרוא ספרי רבנו לבקש מבקשות לשים צדקה כל ישועות טובות כל חיילים יחזרו לשלום בשעה טובה אמןןןן
כל עם ישראל יחזרו תשובה אמיתית אמןןן
נזכה לראות משיח צדקנו אמןןןן
גלעד בן אביבה יחזור לשלום בשעה טובה אמן
כל עמך ישראל רפואה שלמה אמןן
 
 
 
שיחה מאת הרה"ח ר` גדליהו אהרן קעניג זצ"ל ביום ההילולא של מוהרנ"ת זיע"א י` בטבת תשל"ח 
 

תולדות של רבי נתן נלקח אתר מוסדות תיקון המידות

http://www.breslev-midot.com/about_berslev_nathan.asp


צוואת מוהרנ"ת: על ידי האחדות שבין חסידי ברסלב, אנו ממשיכים השגות אלוקות

מוהרנ"ת רצה לקרב את כל העולם לרבינו הקדושנאספנו לכבוד ההילולא של רבי נתן הקדוש, תלמידו הקדוש של רביה"ק. אנו יודעים שמוהרנ"ת רצה כל ימיו להכניס בעולם את העצות ואת הלימודים של רבינו, הוא רצה לקרב את כל העולם לרביה"ק. אם כי שישנם הרבה צדיקים, ואנו יודעים שבכל דור יש צדיקים, אבל אף-על-פי-כן, אחרי שהתגלו הלימודים הקדושים של רבינו, צריכים הצדיקים האלו לקבל מהצדיק הזה, ולהעביר זאת לאנשיהם המקבלים מהם. ואת זאת רצה מוהרנ"ת להכניס בעולם, הוא לא רצה חלילה לפגוע באף אחד מהצדיקים; אדרבה, הוא היה תמיד משבח צדיקים, כמו שרביה"ק שיבח את כל הצדיקים.כל הצדיקים צריכים לקבל מרבינואולם צריך לדעת שכל הצדיקים שיש תחתיהם נשמות ישראל, צריכים הם לקבל מהצדיק הגדול, ובדרכו להחיות את כל הנפשות שתחתיהם! כך אומר רבינו בשיחות הר"ן: כל זמן שהצדיק עוד לא נמצא בעולם - אפשר להיות איש כשר גם בלעדיו, אבל אחרי שנתגלה הצדיק הגדול, שהכניס בעולם לימודים חדשים ועצות חדשות - אי אפשר להיות איש כשר בלי לקיים עצותיו שלו. רבי נתן הקדוש ידע עד כמה דברים אלו גדולים ואמיתיים, לכן מסר את עצמו לגמרי לעניני רבינו; נסע נסיעות והפיץ את דעת רבינו בכל מה שהיה יכול במסירות נפש הגדולה ביותר.

נלמד הלכה ב"ליקוטי-הלכות" בהלכות בשר וחלב ה"ה השייכת לענין זה. ר` נתן מתבסס (שטעלט זאך) על התורה בליקוטי מוהר"ן סי` ל` "מישרא דסכינא".
להתקרב דווקא לרבי הגדול ביותר
הכלל היוצא מהתורה, שצריכים דווקא להתקרב לרבי הגדול ביותר, לרבי הכי גדול במעלה, החכם הגדול ביותר, הצדיק הגדול ביותר - שהכל דבר אחד. כי כל יהודי צריך להשיג השגות אלוקות, ולזה הוא נברא. ולהשיג השגות אלקות אי אפשר כי אם על ידי כמה צמצומים, ולהוריד השגת אלקות להיהודי הפשוט ביותר צריך כמה צמצומים - זה יכול רק הצדיק הגדול ה"יחיד הדור", הוא יכול לצמצם השכליים הגדולים ביותר, ולהכניס את זה להפחות שבישראל - שגם הוא יוכל להשיג השגות אלוקות.ככל שהחולה גדול ביותר - צריך רופא גדול יותר
על כן - אומר רבי נתן - לא מספיק להתקרב לאיש הגדול ממני במעלה ולוותר על התקרבות לצדיק הגדול ביותר בטענה ש"הלוואי ואהיה כמוהו" - כמו הצדיק הקטן הזה. רבינו אומר שאסור לומר כך; אדרבה, הרי אנו רואים שכל כמה שהחולה גדול צריך רופא גדול מאוד, כי בשביל חולה גדול לא יקראו לרופא פשוט, אלא יקראו לרופא הגדול ביותר, יחפשו ויבררו היכן ניתן להשיג את הפרופסור הגדול ביותר, אולי הוא יציל את החולה. כך גם כמה שאדם מחזיק את עצמו נמוך, כפי שמכיר את עצמו ויודע שהוא באמת נמוך - צריך הוא להתקרב לרבי הגדול ביותר. כשיהודי `חולה`, כשיהודי מחזיק את עצמו שהוא קטן, שהשגתו קטנה - ויכול להיות שהוא נכשל בעבירה וצריכים להצילו - הוא צריך להתקרב דווקא לצדיק הגדול ביותר שהוא יוכל להצילו ולרפאותו.דווקא מעומק הטומאה - הוצרכו למשה רבינו שיוציאם

רביה"ק מביא על זה משל, שמצינו במצרים שבני ישראל היו בדרגה נמוכה מאוד שאין נמוכה ממנה - דווקא אז שלח השי"ת רבי גדול כזה כמו משה רבינו. כי אם לא משה רבינו - לא יכלו להוציא את כלל ישראל ממצרים, מעומק הטומאה - שהיו במ"ט שערי טומאה. ודווקא מפני שהיו במ"ט שערי טומאה היו צריכים רבי גדול כזה כמשה רבינו, שהוא היה יכול לרפאות את כולם. כמו"כ בזמננו הוא כך, וזה מה שרבינו אומר בתורה הנ"ל.


צדיק האמת יכול להכניס אלוקות אפילו בקטנים במעלה

אומר רבי נתן הקדוש: כי באמת מי שמקרב עצמו לקטן במעלה, אעפ"י שהוא טוב ממנו הרבה וכנגדו הוא צדיק, אעפ"י כן לא די שאינו מועיל לו - מחמת שהוא חולה גדול ביותר, שקטן במעלה אינו יכול לרפאות חוליי נפשו העצומים - אף גם הוא מקלקלו הרבה. מכ"ש כשזה הקטן במעלה הוא בעל מחלוקת וחולק על הצדיק האמת הגדול במעלה מופלגת מאד, שהוא יגע כל ימיו להמשיך השגת וידיעת אלקותו יתברך בדרכים נפלאים בשכליות עמוקים ונפלאים נוראים ועצומים ונשגבים מאד מאד, עד אשר בגודל כחו וחכמתו יכול להכניס השגת וידיעת אלקותו ית` אפילו בכל הקטנים במעלה מאד, ובעוצם כחו השאיר אחריו ברכה ספרים נוראים כאלה והתגלות חידושים כאלה. ותלמידים יקרים שממשיכין הארת דעתו הק` לדורות, שזה עיקר שלימות הצדיקי אמת שגם אחר הסתלקותם ישאר דעתם אחריהם לדורות, כמו שראינו בכל הצדיקים הקדושים שהיו מלפנינו...


כשהקטן במעלה חולק על הצדיק - הקלקול הוא גדול ביותר

ממשיך ר` נתן: אבל זה הקטן במעלה אשר אינו יודע שום דרך ונתיב ושביל בהמשכת השגות אלקות לעולם, כי גם בעצמו עדיין לא התחיל להשיג שום השגה קלה כאשר רואין ומבינים מדיבוריו ותורתו שאומר דברים שתינוקות של בית רבן יודעים עתה יותר, וכשהוא חולק על צדיק כזה ותורה כזאת ועל אנשיו העוסקים בספריו הק` שעל ידם יכולים לרפאות גם החולה הגדול ביותר וכנ"ל. כי גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם, ועדיין הם עוסקם אחר הסתלקותם להמשיך ולהאיר השגת אלקות גם בהרחוקים והחולים ביותר ע"י ספריהם ותלמידיהם היקרים וכנ"ל. וזה חולק עליהם - בודאי הוא מקלקל הרבה מאד להשומעים אליו להתרחק ממקור חיים כאלה וכו`...
אצל כל אחד יש `יושר` - - -


 
 
 
מסביר ר` נתן איך זה יכול להיות: כי איתא בדבריו ז"ל שבכל מקום יש יושר ואפי` מי שעושה עוולות גדולות - בהכרח שימצא אצלו ג"כ איזה יושר, רק שהחילוק הוא מתי מתחיל היושר; כי אצל איש כשר מתחיל היושר מיד, כי בוודאי אסור לעשות שום עוולה, אבל מי שאינו איש כשר כראוי ועושה איזה עוולה, אבל אחר כך מתחיל אצלו היושר - לא לעשות עוולה גדולה ביותר. ויש גרוע יותר שעושה עוד עוולה גדולה מחבירו אבל אחר כך כשבא לעוולה הגדולה עוד יותר אז מתחיל אצלו היושר וכו`...

היכן מתחיל ה`יושר` של החולקים על הצדיק?!

ועל זה - אומר ר` נתן - מאוד תמוה, על שאנו רואים בעת המחלוקת שעושין החולקים על הצדיק האמת, עוולות עצומות בלי יושר כלל; יהודים כשרים חולקים על יהודים כשרים, כאשר ראינו בעינינו כמה פעמים, בפרט שראינו המחלוקת על רביה"ק שאנשים כשרים, אפי` צדיקים, ביזו הספרים הק` ורדפו המקורבים לרביה"ק לעקור את שמו של רביה"ק ותלמידיו. ועוד יותר קשה, אפילו באנשים פשוטים, אפילו אצל גויים, יש איזה שהוא יושר, ואנו רואים שאנשים כשרים ואף צדיקים רדפו אנשים כשרים, היכן מתחיל היושר שלהם?! והלא הם כשרים או צדיקים ואיך יתרחק מהם היושר כל כך?!
 
 
כמה שהוא רודף ביותר אז הוא אוחז יותר ביושר...

אך האמת הוא - עונה על כך רבי נתן - כי בהעולם בוודאי יש יושר, כי אם עושה איזה עוולה יש לו נקיפות מצפון וכל זמן שאין העוולה כל-כך גדולה הוא סובר שזה דרגתו ועושה זאת... אבל כשמגיע לידו עוולה יותר גדולה נרתע מכך ואינו עושה זאת. אבל אלו החולקים על הצדיקים האמתיים ורודפים תלמידיו וספריו הק` - הם לקחו לעצמם דרך עקום, דרך הפוך, ואומרים שהאמת אתם, וזה עיקר היושר אצלם לרדוף אחר הנרדפים והאנשים הלומדים הספרים הק` האנשים המקורבים לרביה"ק - זה אצלם היושר... כי אצלם מצוה לרודפם, כמה שהוא רודף ביותר אז הוא אוחז יותר ביושר... כי הם אומרים על אנשי הצדיק מה שאומרים בשקרים שלהם, והם מהפכים האמת כל כך עד שנתהפך היושר אצלם, כי אומרים שזה עיקר היושר לרדפם כל כך ר"ל, ואם יפסיקו לרודפם אז הם מתרחקים מן היושר... ועל זה אומר הנביא "הוי המהפכים אורחות יושר" ועל כן קשה מאוד למצוא איזה יושר אצלם... 
 
הקטן במעלה מרמה עצמו שהרע הוא טוב


"כבר מבואר כמה פעמים שאין צריכים שום חכמות בעבודת הבורא יתברך
רק תמימות ופשיטות ואמונה . ואמר שפשיטות הוא גבוה מן הכל
כי השם יתברך ברוך הוא הוא בודאי גבוה מן הכל
והוא יתברך הוא פשוט בתכלית הפשיטות.."

אמר"הלא מי שנוגע בי באצבע הקטנה מה גדולה מעלתו לעד ולנצח נצחים!!!!"


 
 
    פרשת שבוע ויחי דברי נחמן מברסלב
בס"ד

פרשת שבוע ויחי דברי נחמן מברסלב
ויחי יעקב בערץ מצרים -לכאורה תמוה מדוע יעקב כשהיה בישראל סבל הרבה , ובארץ מצרים שהיא מקום הטמואה היה יושב בשלווה ...?


תשובה : הצדיקים האמיתיים משיגין שלמות השמחה {על ידי שהופכים את היגון ואנחה לששון ושמחה } וכול יגיתם להמשיך שמחה לכול ישראלי ,ואפילו שלא שבר תאות גופו וגם הרבה , שבכל עת שיחפוץ להתקרב להשם ,אזי יוכל לשמח נפשו , והצדיק מגלה שכל מצווה אפילו של פושעי ישראל עולה על כל התענוגים ועשירות של העולם הזה!!!!... ולכן יעקרב ובניו ירדו למצרים ושם דווקא חי יעקרב בשמחה ושלווה , כי הצדיקים יורדים לעומק הרע והעצבות ובכוחם הגדול הופכין היגון והאנחה לששון ושמחה ,

והליתם את עצמותי - עקר הגאולה של מצרים היתה בזכות עצמות יוסף וזהו עוצם מעלת קברי הצדיקים שמי שנוסע אליהם זוכה לצאת מכול צרותיו ולתקון נפשו.


עמק דבר
ויקרא יעקרב אל בניו - אמרו חז"ל בקש לגלות להם הקץ ונסתקלה ממנו השכינה , הינו שרצה לגלות העצות העמקות מאוד שעל ידם יבוא הקץ, {ובאמת גם בתוך דבריו רמז והעלים בתוכן במה יזכו לקץ הגאולה },


בזמן רבנו היו כמה מגדולי ישראל שאמרו ופעלו הרבה שיבוא משיח בזמן מסוים , ורבנו ז"ל לא הסכים עם זה כלל ואמר שבכל זמן שאומרים איזה קץ , אז בודאי לא יבוא משיח!!!. רק יבוא במהרה בימינו בהסח הדעת לגמרי {שלא יחשבו כלל על אותו קץ שיבוא }, ופתאום יבוא במהרה בימינו אמןןן,


הקבצו ושמעו - הנפשות הבאים לשמוע דברי השם מן הצדיק האמת ,ועל כן דבר יעקב קשות לשלושת השבטים הראשונים כי הצדיקים הגדולים בתחלה רואים מהם הקפדות לפני שמגלים תורה ואחר כך:


הפעם אודה את ה` - נתבטל הרוגז לגמרי והצדיק מגלה תורה וזהו שדבר יעקרב בטוב אל שאר השבטים הראשונים להמתיק הדין ,כי הם בחינת עבור ושאר השבטים הם בחינת לדה
העלון השבועי חוט של חסד עלון פרשת ויגשו
העלון השבועי חוט של חסד<5812210@gmail.com>
נושא: עלון פרשת ויגש

מצורף בזאת עלון  מס’ 151 לפרשת ויגש

של מוסדות "חוט של חסד"

 

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ומועילה, ושבת שלום ומבורך.

המערכת

אתם מוזמנים לחוות דעתכם על העלון במייל: 5812210@gmail.com

או באתרינו ברסלב ישראל www.breslev.co.il

אתר עם נשמה "ברסלב ישראל"

 

כ"כ ניתן לצפות ולהוריד עלונים קודמים באתרינו בקישור הבא http://www.breslev.co.il

 

במקרה של אי פתיחה אוטומטית יש לשמור את הקובץ

או בסיום הפתיחה לבחור בתוכנת אקרובט כתוכנת היעד לפתיחת

על מנת לצפות בעלונים צריך להשתמש בתוכנה Adobe Reader כדי להוריד אותה לחץ/י על הקישור הבא

http://www.bereslv.1800550.co.il/AdbeRdr.exe

 

 

בכבוד רב

מערכת עלון חוט של חסד.

טל:025812210

פקס: 0577961645

www.breslev.co.il


בכבוד רב
מערכת עלון חוט של חסד
טל’ 02-5812210
כתובתינו באינטרנט
www.breslev.co.il


החל מהיום בשעה 20:45 ובכל יום רביעי אנו נעביר את שיעורו המרכזי של
מאת: מערכת ברסלב ישראל

בס"ד, ברה"ק


החל מהיום בשעה 20:45 ובכל יום רביעי אנו נעביר את שיעורו המרכזי של הרב שלום ארוש שליט"א מישיבת "חוט של חסד" בירושלים, בשידור ישיר לצפייה ביתית דרך האינטרנט.

יהיה זה ב"ה ברה"ק השידור הרשמי הראשון של אתר ברסלב ישראל, לאחר ניסיונות רבים וביקוש גובר והולך מצד הגולשים. אנו מקווים מאוד שהשידור יתאפשר בצורה איכותית, תקינה ורצופה למספר רב של נקודות חיבור.

לצפייה בשידור הישיר לחצו על הקישור הבא:

http://www.breslev.co.il/video-stream/html/live-he.html

להערות, הארות, קשיים בהתחברות והצעות ייעול לחצו כאן


צפייה מהנה!

צוות פורטל ברסלב ישראל.


כתובות אינטרנט נלוות:
החל מהיום בשעה 20:45 ובכל יום רביעי אנו נעביר את שיעורו המרכזי של
חידוש עם מוסר עצום- לכל החברים היקרים!
בס"ד וברה"ק.

אתמול הקב"ה האיר דרך לימודי, חידוש עצום ונפלא מפרשת השבוע פרשת ויגש. אתמול לא יצא לי לכתוב, לכן בס"ד אף פעם לא מאוחר.

כתוב בתורתנו הקדושה: "ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו ויפול על צואריו ויבך על צואריו עוד" (בראשית פרק מו`).

טוב, אז קודם כל נקדים לומר, שכל הגלות מחמת חסרון אמונה, וכמו שכתב רבינו ז"ל בליקוטי מוהר"ן (ח"א תורה ז`) "דע, כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה". ע"ש.

וכן מובא בגמרא (שבת דף קיט) (חגיגה דף יד.) שלא חרבה ירושלים עד שפסקו ממנה בעלי אמונה. ע"ש.

ועכשיו צריכים לדעת, שהזוהר הקדוש (פרשת בראשית דף ריא) כותב: שבאותה שעה שנפגש יוסף שוב עם אביו יעקב, אז הבכיה היתה על חורבן בית המקדש, ועל הגלות האחרונה. ע"ש.

וידוע גם שבשעת המפגש אחרי 22 שנה, יעקב אבינו היה עוסק בקריאת שמע, וכמו שכותב רש"י (על הפסוק).

ונשאלת השאלה, מכיוון שיוסף בכה על החורבן וכו`, אז למה יעקב אבינו עסק באמירת "שמע ישראל", הרי היה צריך להצטרף יחד עם יוסף על הבכיה של החורבן וכו`? (כך גם שואל הרבי מליובאוויטש זצ"ל בספרו ליקוטי שיחות כרך י`)

אז ה` יתברך האיר בליבי לימוד עצום וזהו:

שבשעה שיוסף בכה על החורבן ועל הגלות, אז יעקב אבינו קרא ק"ש, ובעצם רצה לומר לו ולכולנו מהי העצה לצאת מהגלות, וזה "שמע ישראל"- הכוונה להתחזק באמונה (כי אמירת "שמע ישראל" זה מרמז לאמונה וכמו שכתב רבי נתן בליקוטי הלכות הלכות ק"ש הלכה ה`)

לכן בס"ד אני יוצא בקריאה לכל חברי הפורום שיחד כולנו נתחזק בהפצת האמונה בעולם, במסר שיעקב אבינו אומר ליוסף בפרשתינו הקדושה

ובס"ד להזמין דיסקים של מו"ר שליט"א שמלאים באמונה ולהפיץ בכל העולם

להזמנת דיסקים של מו"ר שליט"א לחץ כאן

http://www.breslev.co.il/store/שעורי_הרב_שלום_ארוש/שעורי_רבנים.aspx?category=12&pageid=1&language=hebrew

להזמנת הספר "בגן האמונה"

 http://www.breslev.co.il/store/בגן_האמונה_המבואר/רוחניות__אמונה_וחסידות/ספרים.aspx?id=1582&language=hebrew


בשעה טובה כל ישועות טובות אתר חדש דברי הרב ארוש שלום שליט"א
בס"ד ישתבח שמו ישתבח שמו בשמחה2
בשעה טובה כל ישועות טובות אתר חדש דברי הרב ארוש שלום שליט"א נחמן1

כתובות אינטרנט נלוות:
אתר חדש דברי הרב ארוש שלום שליט"א  ברסלב נחמן1 נחמן1


http://yehadut.com/haravharush/ ברסלב
< קודם 4 5 6 7 8 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש