סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

פרשת שבוע דברי רבנו רבי נחמן מברסלב

ראשי >פרשת שבוע דברי רבנו רבי נחמן מברסלב
פרשת במדבר דברי רבנו נחמן מברסלב
                        
 
בס"ד
פרשת במדבר דברי רבנו נחמן מברסלבוחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו - כל אדם צריך לעמוד על מקומו ולא יהרוס את הגבול להסתכל יותר מדי בחברו או להכנס בתחום חברו ,


והעיקר שלא להסתכל על חברו לרעה מחמת האמת שלו , {כי כפי דעתו אין טוב בעיניו האמת של חברו}" כי האמת הפשוט של רוב בני העולם אינו ברור וזך , וכמו שבני אדם משנים בצורותיהן בך משנים אינו ברור וזך , וכמו שבני אדם משנים בצורתיהן כך משנים בדעותיהן והנהגותיהם ומיום בריאת העול ולא היו עדין 2 צדיקים שוים לגמרי , וצריך לומר ללבו : אף על פי שאני ודע עצמי שכונתי לטובה,,,,, ואף על פי שיש לי הוכחות אמתיות שהאמת הוא כפי דעתי ,אבל מי יודע מאיזה שרוש נמשך חברי ?..... אולי לפי שורש נשמתו הוא צריך להתנהג בדרך אחר,


כי באמת רצונות כל הנבראים נמשכין מרצון העליון , {מהשם יתברך ששם כלו אחד ואין בו שום שנוי כלל }, ובאמת הוא כפי דעתי , אבל מי יודע מאיזה שורש נמשך חברי ?....אולי לפי שורש נשמתו הוא צריך להתנהג בדרך אחר ,


כי באמת רצונות כל הנבראים נמשכין מרצון העליון , מהשם יתברך ששם כלו אחד וארין בו שום שנוי כלל }, ובאמת יש יצר הרע גדול אצל בני אדם שבשביל דבר אחד שנדמה לו שזה מצווה או דבר טוב , אזי הוא בא לקלקול גדול ,ובפרט למחלוקת {וכשתעין בכל מחלוקת שהיה בין הצדיקים והגדולים בכל דוד ודוד {!!!!!} הכול היה כי היצר הרע הטעה אותם כאלו זה שבנגדם פוגם הרבה ומציה למסור נפשם בשביל להדפס ולרדפם כו' ובאמת שגו בזה מאוד כי על ידי מחלוקת וכעס אי אפשר לתקן בשום אופן !!!!!!}


הועיקר לכל אדם לבקש מהשם יתברך שינחהו בדרך אמת ולישב עצמו הרבה בטרם יצא לרדוף או לחלוק על מישהו ..... למרות שנדמה לך שהצדק עמך ... כי יש בעניין זה הרבה דמיונות וצריך הרבה זהירות


וכן אמר לשמה בחכמתו :" משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו " ואמרו חז"ל :" לא רק המשיב רעה תחת טובה , אלא אף מי שמשיב רעה תחת רעה, לא תמוש רעה מביתו !!!!! וכן כתוב "אלהים יבקש את הנרדף "ואמרו חז"ל אפלו צדיק רודף את הרשע גם אז "אלהים יבקש את הנרדף!!!!!".


מאז ומעולם נהגו חסידי ברסלב לשתוק למבזיהם ולמחרפים שקמו נגדם כי עיקר התשובה אמר רבנו היא רק בזה ש"ישמע בזיונו ידום וישתק " כנגד המצערים והחולקים עליו ," ואז הוא נקרא חכם באמת ",

ורבנו ז"ל היה דוגמא נפלאה ביותר לכך כי קמו נגדו הסבא משפולי ועוד, ורבנו לא השיב למנגדיו ופעם בזמן עצם המחלוקת אמר לתלמידיו :" תאמינו לי שיש בידי הכוח לעשות שלום עם כולם אבל מה אעשה שיש מדרגות והיכלות שאי אפשר לבוא אליהם כי אם ע"י מחלוקת ,"ואמר :כל הצדיקים הגדולים הגיעו למרדרגה שהגיעו אבל עמדו בזה ,


ואני ברוך השם בכל רגע ורגע נעשה איש אחר..... כי אני הולך בכל פעם ובכל רגע {!!!!} מדרגע לדרגא ,


עו דאמר כלפי החולקים עליו :" " ואנוכי אפדס" הינו שבזכותי וכוחי אפדה אותם מעוונותיהם ,פעם אמר :" אם הייתי רוצה שיחר לי היה חורה לי הרבה מאוד ומשום כך לא חורה לי כלל ?...!!!!"

לגלגלתם *יש חוקרים ששואלים על סדר הבריאה מדוע זכה הכוכב להיות כוכב , ומדוע הבהמה נבראה בהמה וכן ,
פרשת בחוקתי דברי רבנו נחמן מברסלבו

בס"ד

ואולך אתם קוממיות - בקומה זקופה ,רש"י , כי א אפשר לאדם לנצח המלחמה {כנגד היצר הרע } אלא על ידי עקשנות גדול מאוד , שלא ישבר ולא יתיאש משום כשלום וירידה בחיים ,
כי החיים של כל אדם מלאים ירידות ונפילות והשלכות בלי שעור ממש!!!! ולכן קורא יקר , צריך שתחזק את עצמך מחדש תמיד יהיה מה שיהיה כי כל הנפילות הם משמים רק כדי שתתעורר יותר להתקרב יתברך ,לא מאסתים ולא גלעתים לכלתם - כלה לשון רצון וכסופים ,שהשם יתברך מבטיח לכל ישראל שלא ימאס ולך ילך לאיבוד בגלל הרצונות של האדם להשם ,ואפילו שלא הולך לו כולם , עצם הרצון והכיסופין לשוב להשם וההשתוקקות והגעגועים אליו יתבר יקרים מכל מחמדי תבל , לכן קורא{ה} יקר , תרגיל עצמך תמיד לחפש ולבקש את השם בלשון געגועים {כמו כן שהתרחק מאביו ומתגעגע } ותאמר לו יתברך : חנני אותך אדרוש אותך אבקש,,, תן לי אהבה לך .... תן לי אתה רצון חזק ואמיץ  אליך ..... כי בידך להטות לבבי אליך , ויותר מזה תוכל לפרש לבך אליו יתברך כמו שתבין מעצמך אם תרצה


רבי צבי גיסו של רבנו התוכח עם יהודי אחד אם רבנו יודע מחשבות בני האדם ,אותו יהודי טען בלהט שרבנו יודע כל מה שנעשה במוחם של בני אדם , ורבי צבי לא ידע מה לחשוב בזה ,


סמוך לאותו זמן הגיע רבנו לעיר והמונים באו לקבל פניו הקדושים , רבנו כדרכו שוחח עמהם בדבורים חוצבי להבות אש לחזקם בעבודת השם ,


רבי צבי היה גם כן בין הבאים , ובגלל מצבו הדחוק בפרנסה רצה מאוד להזכיר את עצמו לפני רבנו.... וכשנגש אל הדלת הרהר לעצמו בבושה : איך אדבר עם רבנו על פרנסה אחרי שיחה כזו שהשמיע זה עתה מגודל השגעון והשטות של הבלי העולם הזה ..... ורבי צבי נשאר במחשבותיו מרתק למקומו , אוז עלה בדעתו כי רבנו כנראה יודע השתלשלות מחשבותיו .... כי מצד אחד כואב לו על פרנסתו מאוד , מצד שני איך ידבר עם רבנו על עניני העולם הזה....? וכך נשאר רבי צבי לעמוד על מקומו משך כמה דקות,,,,והנה!!!שומע הוא את קולו של רבנו פונה לעברו :" רבי צבי !!! לך כבר פעלתי שתהיה לך פרנסה !!!ואחיך משה יהיה עני כל כך שאפילו קמח לשבת לא יהיה לו ",,

דברי רבנו התקימו במלאם . ורבי צבי נוכח כי רבנו יודע הלך מחשבותיו  לכל פרטיהם ,,,,


||בס"ד


האש שלי תוקד עד ביאת המשיח !

 
ספרי רבנו נחמן ,כיפות,שרשראות,,,,מחירי עלות !
ניתן להשיג במסרים או: ronenn10@netvision.nat.ilמסנגר
פרשת שבוע בהר דברי רבנו נחמן מברסלב
                                  [
פרשת שבוע בהר דברי רבנו נחמן מברסלב
 
פרשת שבוע בהר דברי רבנו נחמן מברסלב
והארץ לא תמכר לצמיתות- הקרקע נשארת בשורש למוכר , כי היא נחלתו והיא נמכרת לזמן מסוים כי בכל קניה ומכירה הקונה צריך לידע ולהאמין שהדבר שהוא קונה זה משמים שמסתובב לו לקנות דוקא דבר זה כדי לברר ולתקן בזה משהו מסוים , ולאחר שמברר ומתקן מה שצריך , אזי החפץ עובר הלאה ממנו , {ועל ידי שהאדם מתנהג באותו חפץ ככתוב בתורה הריהו מברר ומתקן הכול ,}
כי לי בני ישראל עבדים - אמרו חז"ל : ישראל נקראים עבדים כשאינם עושים רצונו של מקום,
ונקראים בנים כשהם עושים רצונו יתברך , ורבי מאיר אמר שנקראים תמיד בנים ,וכתב רבנו מאחר שהשם כבר קרא אותנו בנים , אזי תמיד אנו בנים ,אלא שהאדם בתחלת הקרבותו חייב להתחיל מיראת העונש {ולחיות בעבד
}לעבוד את השם ביראה ואחר כך האהבה תבוא ממילא כמו שאמר רשב"י : איש מחזר אחרי אשה " שהאהבה באה היכן שיש יראה ואז האדם זוכה להיות כן יקר וחביב להשם ,

אבל האדם צרך תמיד להשליך עצמו לעבדות גמור להשם מחדש כמו בן שמוכן להתמסר בשביל אביו , לעשות בשבילו דברים גם של עבד, ואז האהבה והיראה נכללין יחד
 
רבי מתתיהו הכהן מגדולי חסידי ברסלב , מרוב חיותו והרגשתו הגדולה ,בציון רבנו באומן , היה נשאר שם כל הלילה עד ,,, פעם באמצע החורף חקר שמעו אותו גועד ביצר הרע וצועק לו :" עזבני והסתלק לך ממני,
ואם לא אשכיב את עצמי בשלג עד שאקפא למות!!!!!!!...."

רבי חיים קצב מחסיד ברסלב בדור הקודם לעת זקנותו גר במושב זקנים והיו חסידי ברסלב מבקרים אותו, וספרו עליו שמרב תפלתו ובכיותיו בספר "ילקוטי תפילות" נמחקו ונטשטשו המילים שבספר וכשהיה מסים להתפלל , היתה צורת פניו הקדושים כמו אחד שיצא מחדר מרחץ אדים ....!!!!!

בשנות המהפכה ברוסיה היו כמה שודדים , ופושעים מסוכנים בתוכם יהודי בשם משה צדוק , לאחר המהפכה המשטרה חפשו אחריו כדי לשפטו על מעשיו המשחתים ,והוא ברח לכל מיני מקומות,

יום אחד הגיע לאומן והיה זה ביום השנה למותו של אביו והוא רצה לומר קדיש אבל כל הבתי כנסת התגרו בו וסלקוהו בהזכירם לו את מעשיו המכוערים ,כשהגיע לבית הכנסת של חסידי ברסלב באומן והנה רוא ההוא שאף אחד לא מתגרה בו ונשאר שם לומר קדיש על אביו , כשסיים את הקדיש פנה אליו חסיד אחד ואמר לו :" אמרת כבר קדיש על אביך ? אולי תניח גם תפילין ? ....." משה צדוק הסכים ,ותיכף הניח לו אותו חסיד תפילין בראשו ובזרועו , וכך נמשך משה צדוק לבית כנסת של חסידי ברסלב עד שבמשך הזמן נהפך לבעל תשובה גמור עם זקן ופאות ,והיה מרבה לקרוא תהילים ולקוטי תפילות בהתעוררות ובכיה רבה,
באותה עת סגרו השלטונות של רוסיה את כל המקואות וחסידי ברסלב כידוע מסורים מאוד בעניין טבילה במקווה, והנה פנה רבי לוי יצחק מגדולי חסידי ברסלב למשה צדוק ואמרו לו: "הרגשת הרבה יהודים ,
תקנתך להחיות יהודים , תבנה מקווה ותבוא על תקונך" הדברים נכנסו ללבו של משה צדוק באש בוערת ותכף הלך להאות סוסים וחפר שם 50 מטר באמדה עד שמצא מים , ושם טבלו חסידי ברסלב שנים רבות,
והיה זה מסירות נפש גדולה מצדו כי הסתכן בנפשו מפני השלטון העריץ באותו זמן ,,,,

 

||בס"ד

האש שלי תוקד עד ביאת המשיח !

ספרי רבנו נחמן ,כיפות,שרשראות,
ניתן להשיג במסרים או: ronenn10@netvision.nat.il מסנגר
פרשת שבוע קדושים דברי רבי נחמן מברסלב
בס"ד
                                                                        
 
לא תכלה פעת שדך -האדם צריך לרחם על נפשו שהיא בגלות בזה העולם שלא ימלא תאותו , אלא ניח על כל פנים לקט ושכחה ופאה לעניים ,ולכן יתן האדם אל לבו בכל שפע והצלחה שחנן אותו השם להעניק מזה לאלו שחסרים ,
 
לא תלין פעולת שכיר -השכיר {שעובד בשכירות} הפיל עצמו לעבדות והסתלקות הדעת ובשמסים עבודתו ומקבל שכרו אזי יוצא מן העבדות ומתקן את הנ"ל והממון שהרויח הוא ברור ניצוצות הקדושה מהסטרא אחרא ואז הוא משלים נפשו על ידי זה ולכן כל מי שמעסיק פועל בשיכרות עליו לזהר מאוד שלא לאחר את התשלום לשכיר כי זה שלמות של נפשו ,
 
ואהבת לרעך כמוך ,- פרשת רבנו נחמן מברסלב: אהוב את הרע שבא עליך משך החיים , כי "כמוך " איך שאתה {אם היו משלמים לך על עוונותיך } היה מגיע לך הרבה יותר יסורים , לכן קבל כל הבא עליך באהבה כי צדיק וחסיד האל יתברך כלפיך יותר ויותר ,
 
 
 
ואהבת לרעך כמוך- צריך האדם להגביה ולרומם את חברו כדי שישלם צלם אלוהים ויעלו כל הנשמות כל אחד למקומו וצריך שתעביר על מדותיך {לותר ולתת יותר מהרגלך } אף על פי שחברך לא הטיב עמך כי כל נפשות ישראל הם אותיות התורה וכשיש אהבה ביניהם אזי נכללין זה בזה ואזי מקבלין מחכמה העליונה וכל התורה תלויה בזה ,
ואי אפשר כל אחד מישראל בשום אופן להמשיך בעצמו האור כי בהכרח יהיה רבוי אור , אבל על ידי כלליות ואחדות יכולין לקבל האור במידה ,
 
ביומו תתן שכרו - כי הממון הוא  שורש הנפש,
 
 
פעם נסע רבנו עם רבי חייקל והיה רבנו מתגמנם ,וביקש חייקל את העגלון לעצור ליד ביתו של איש שהוא מכירו זה זמן רב , ודרכו של רבנו היה שלא להתעקש וירד גם הוא מהעגלה והלכו לאותו האיש, כשראה האיש את רבנו התפעל מאוד שזכה לאורח גדול כזה ,
 
ושאל חייקל את האיש בלחש : "האם יש לך מעט יין ומיני מתיקה לכבדו רבנו?: " והשיב שאין לו כלום ,אמר לו חייקל :" קח איזה חפץ למשכון , ולקח האיש פמוטי שבת היקרים שלו וחזר לביתו עם יין ומטעמים ,
 
הביט חייקל בילדיו הקטנים וראה שהם הולכים כלויים והולכים יחפים , נכמרו רחמיו מאוד וביקש מרבנו שיברך את בעל הבית בשפע , השיב רבנו :" אין לי שפע בשבילו אם תרצה תן לו אתה שפע"" אמר חייקל :" רבי אני מתירא אולי תתרגז ותאומר חס ושלום שחייקל ימות",
השיב רבנו :" אני נותן לך רשות", לקח חייקל כלי עם מים ושפך אותו לארבע כוונים של הבית ואמר :" שפע למזרח , שפע למערב , שפע לדרום שפע לצפון ,ברכתו נתקימה ותוך זמן קצר הצליח בעל הבת מאוד במסחר ונעשה עשיר ,  בגלל טרדתו עסקיו נמנע מלבוא לרבנו ולאט לאט ירד מעבודת השם ,
 
פעם בהיותו ממהר לקנות סחורה , והנה ראה האיש את רבנו מהחלון , שמרמז לו לבוא אליו , הפעם לא יכול היה להשתמט ונכנס לרבנו,
 
 
שאל אותו רבנו: "הבט על החלון ואמור לי מה אתה רואה?" השיב : "אנו רואה שוק ועגלות וסוסים ובני אדם רצים אנה ואנה....
 
אמר לו רבנו:" בעוד חמשים שנה יהיה שוק אחר לגמרי ... סוסים אחרים ועגלות וסחורות אחרות ואנשים אחרים.... וגם אני לא יהיה ..... וגם אתה לא תהיה ... בהיום אני שואל אותך מה אתה כל בך מטורד ובהול , שאין לך אפילו זמן להסתכל על השמים ?...."
 
 
ואז קרא רבנו לחייקל שהיה בחדר השני :" ראה חייקל .מה עשית עם השפע שלך ..... שאין לו זמן אפילו להסתכל על השמים!~!!!!!!?
פרשת שבוע אחרי דברי רבנו ברסלב
                                 
 
          בס"ד
פינת שבת
פרשת שבוע אחרי דברי רבנו ברסלב

ואל יבוא בכל עת אל הקודש, הכוהן הגדול אסור לו להכנס לקודש הקדושים שאלא ביום כיפור שהוא יום סליחה עוונות ואז יכול הכוהן גדול להרים כל פושעי ישראל , להשיבם , להשם יתברך כי אי אפשר לכנס לפני ולפנים רק כשיכולין לקשר כל הנמוכים להשם יתברך ,
גורלות -עיקר עניין הגורל כאן ללמדנו שהגורל עצמו אינו מקחה חס ושלום ואינו על פי מזל , רק הכול מאיתו יתברך ,

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם -

היינו לטהר אותנו מעתה שלא נחטא עוד ,וללמדנו שביום כיפור יש כוח לאדם לפעול בתפלתו להשמר מהחטא ,


איש אחד הפציר את רבנו שיסכים עמו ויתן לו ברכה על שרוצה לנסוע למקום מלחמה ,בשביל פרנסה ,

השיבו רבנו :" שיהיה שווה כלבך אם לנסוע או לא ואחר כך תאומר 5 פרקי תהילים ,אחר כך איך שיכנס במחשבתך כן תעשה ," וכן עשה האיש הזה , ואחר כך בא לרבנו ואמר לו , שנפל בדעתו לנסוע , ורבנו לא הוטב זאת בעיניו , כי ידע שאל היה בשווי אם לנסוע או לא בגלל תאותו לכסף, ומכל מקום אמר לו רבנו בזה הלשון :" נו עם דג קטן לפעמים אפשר לתפוס דג גדל ..." האיש לא הבין את משמעות המשפט , אחר כך נסע האיש לדרכו , וסבב השם יתברך ומצא שם עשיר שהיה איש בליעל ורע מעללים והאיש הזה מצא חן בעיני העשיר הזה מאוד וקבל אותו לעבוד אצלו לעסקיו הגדולים , כן כוח וכוח נקשרו באהה זה לזה ,והתחיל האיש לדר בכל פעם על לב העשיר שהיה מבוגר ולא נשא אישה ,בדבורים רבים וטובים עד שבמשך הזמן , פעלו דבוריו העשיר שנה דרכו ונשא אישה כשרה , עד שבמשך הזמן נתהפך לחיות איש כשר וירא אלוהים , אז הבין תלמיד רבנו את מה שאמר רבנו עם דג קטן יכולים לתפוס דג גדול , כי שם אותו עשיר היה הכט {באידיש זה דג}


כתובות אינטרנט נלוות:
פרשת שבוע אחרי דברי רבנו ברסלב


בס"ד


              לרפואת הרב מרדכי צמח רפאל בן מזל טוב
                   יזכה לראות  פני משיח מהירה אמןןןןן
פורום המאוחד
http://vitaminim.org/1/  

הלכות לשון הרע חפץ חיים
פרשת מצורע דברי רבנו נחמן מברסלב

                                            

  פרשת מצורע דברי רבנו נחמן מברסלב
תורת המצורע -הנגעים באים בעוון לשון הרע , חז"ל ולכן המפטפט לשון הרע ,שנהיה מצורע , מביא צפורים לכוהן כי הצפורים מפטפטים תמיד בצפצוף קול {יבואו המפטפטים ויכפרו על המפטפט }


הסבות שמביאין את האדם ללשון הרע מאת רבנו}

1} כשאין אהבה בין בני אדם ,

2} הדרכים {לכן אדם שהולך הרבה בדרכים יזהר ביותר מלשון הרע ,}

3} הגסות {המדבר רע על השני בהכרח מרגיש עצמו יותר טוב מהשני}

הסימנים של לשון הרע הם :

נהיה חולה בפיו,
אין לו חשק ללמוד,
נגעים באים בעורו {גדודים פצעים עוד יבש עוד מחספס ועוד קשה },

מפסיד הן בגשמית והן ברוחניות ונופל במלחמה ,
כלב נושך אותו ,
נתפס בבית הסוהר ,{ או שנתפס באיזה מקום מבלי יכולת לנוע },


התקון לשון הרע :

1} ישפיל רעתו  ויעסוק בתורה
2} יאומר קטורת ,
3} אמת מצילה  מלשון הרע,

מובא בזוהר הקדוש : יש נחש עליון והוא מלא קשקשים וכשאדם עובר עברה הוא מעורר קשקש אחד מהנחש העליון וכל עברה יש לה קשקש מיוחד והמדבר לשון הרע הוא מעורר ומקפיץ את הנחש העליון כלו על כל הקשקשים רחמנא לישובן ,

וכתב רבנו :" מי שמדבר רע {על השני וכיוצא } נעשה מרוח פיו רוח סערה שממנו באים כל הקטורונים שיש על האדם והוא מסעיר את גופו של האדם , וכל המלשניות והרעות שמדברים על האדם הוא מרוח סערה הזה ",

פעם בא עאדם לרבנו ואמר לו שיש יהודי אחד רעש,,,, רבנו הפסיקו ואמר:"איך תאמור על יהודי רשע ?!,,,,שאל מרנו נתן את רבי מאיר מטפליק על מישהו מעיר טפליק ,והשיב לו כלאחר יד :" אין ממי לדבר ..." {כונתו שאותו איש אל נכנס כראוי לעבודת השם }


ענה מורנו נתן :" שמע נא בקולי אם תרצה להביט בעין כזו אזי תשלל את כולם ,,,, כי תביט בכל יושבי עירך בקצה העיר וכשתביט בו היטב יעלה בדעתך שאתה האיש הכשר ביותר מכל העיר ?!

השיב רבי מאיר:" גם אני אינני איש כשר כראוי,"


ענה מורנו נתן :" גם אתה אינך איש כשר ?,,,, אם כן מיהו האיש הכשר ?"
והמשיך מורינו נתן :, אצל כשתביט בעין יפה אזי גם כשתתבונן בגרוע שבגרועים מורינו נתן :" אצל כשתביט בעין יפה אזי גם כשתתבונן בגרוע שבגרועים תמצא בו איזה דבגר טוב וכל שכן במי שאינו גרוע כל כך וכן בכל אחד ואחד, וגם בך יש טוב וכך תהיהי מזכה את כל העולם ,"
רבי מדרכי מסוקולב היה חסיד ברסלב נלהב ודרכו היה לדון לכף זכות מאוד ,

פעם ראה כמה חסידים שמתוכחים ביניהם שכל חסיד מבטל ומקטרג את שאר האדמורים וחושב שהרבי שלו הוא מאת וגדול ,,,,

פרשת תזריע -מצורע מאמר ב`
 
בס"ד

                 פרשת תז ריע -מצורע מאמר ב`

               ה` באייר- "אנא " או "יהי שם "???
              
נמצאים אנו בעיצומם של ימי ספירת העומר , אותם ימים שבהם נפטרו עשרים וארבעה אלף תלמידי ר` עקיבא , על שלא נהגו כבוד זה בזה , וכמבואר במסכת יבמות {דף סב:} וכתב בספר כף החיים {סימן תצג ס"ק ה}, שימים אלו הם ימי דין , ולכך מדת הדין פגעה בהם על שלא כיבדו איש את רעתו ,וכל דיני האבילות שנהוגים בימים אלו הם כדי להתרחק מהשנאה והקנאה והתאוה והכבוד ,ואדרבה צריך לקנות את מדת האהבה והענוה והלשום , ולכן כתב בשער הכוונות להזהיר מאוד בענין אהבת החברים העוסקים בתורה , עכ"ד, ע"ש, ולצערנו ישנם אנשים שאמנם זיפי הזקן שצומחים על פניהם מראים שהאנשים הנ"ל נוהגים במנהגי אבילות בימי הספירה ,אך את עיקר העבודה שהיא תיקון המידות הרעות וקניית המדות הנעלות, אינם עושים , וא"כ מה הועילו חכמים בתקנתם ????
הנה השבוע ביום רביעי יחול ה` באייר , הוא יום העצמאות ,וידוע הדבר שחלקו גדולי ישראל במהות היום הזה ובסדר התפילה הנהוגה בו ,שיש שכתבו שיום זה ראוי להגיד בו הלל ואין לומר בו תחנון ,ולעומתם יש שכתבו שיש לומר תחנון כבכל יום ואמנם בסוף התפילה יאמרו הלל {בלי ברכה} ,ויש שכתבו שאין לומר בו הלל כלל ,ודינו כבל יום חול {ועיין בשו"ת יביע אומר ח"ו חאו"ח סי` מא ומב , ובשו"ת יצחק ירנן ח"ב סי` כז } אלא שתמיד ישנם שועלים קטנים מחבלים כרמים ,שמלאכתם נאמנה לעורר מחלוקות בביהכ"מ ולהתסיס את הציבור , ובכוונה הולכים להתפלל במקום ששם נוהגים כדעת רב פלוני , ומתווכחים זה עם זה ,שזה אומר בכה וזה אומר בכה ,והקהל עומד ובוכה , וכל זה בעיצומם של ימי העומר ,  שכל האבלות בהם היא עקב חוסר הכבוד וחוסר השלום שהיה בין איש לרעהו , ויש שח"ו מעיזים לדבר נגד רב פלוני שהוא אינו פוסק כלל , ודעתו בטלה מול פלוני אחר , ונכשלים באיסורי לשון הרע ובבזיון ת"ח {ובאזני שמעתי שבביכ"נ אחד בבת- ים הזמינו רב גאון ראש"לצ , ובבואו לשם קם טיפש אחד שהלבין את פני הרב ברבים וביזה אותו לעיני כולם , ואוי לו מעלבונה של תורה}
לכן העצב היעוצה והפשוטה היא ,שכל אחד יתכנן לעצמו להיכן הוא ילך ביום רביעי הקרוב ,ויחפש את אותו ביכ"נ ששם לבו חפץ , ואת סדר התפילה שהוא מתכוין להתפלל בכל יום , גואה והאוירה מתחממת "מי ינצח הפעם ", אלא חכם עיניו בראשו לברוח ממחלוקת , ולהרבנות באבה ואחוה , שלום ורודף שלום , אוהב את הבריות ומקרבן לתורה ,כי בסה"כ הקב"ה אוהב את כולנו , ולא משנה לו צבע הכיפה ומה שהוא חפץ זה שנהיה מאוחדים ואוהבים ומקושרים ומלוכדים ובפרט בזמנים האלו שחייבים לעזור אחד לשני ,ולעודד אחד את השני , וכך נזכה בעז"ה לגאולה האמיתית והשלימה ,ולביאת משיח צדקנו במהרה בימניו ,

לסיום , אבקש מכל אחד ומכל אחד להתפלל להקב"ה בתפילת "שמע קולנו " שישמור על החיילים שלנו ועל כל כוחות הבטחון שמוסרים את נפשם על קידוש ה` , שהקב"ה יחזירם לשלום , ויצליחם , בכל מעשי ידיהם ,ושכל האויבים יפלו לפניהם ,אמן ,
בס"ד


              לרפואת הרב מרדכי צמח רפאל בן מזל טוב
                   יזכה לראות  פני משיח מהירה אמןןןןן
הקישור לאתר ישועה
http://yes.levtov.net/yeshua//            &
פרשת תזריע מצורע
פרשת תזריע מצורע
 
בס"ד                 

                 פרשת תזריע מצורע
            
           " אשר  קדשנו במצוותיו אשרינו!!!!!!"
        
אחת המצוות המיוחדות שיש לנו היא מצות ברית המילה , ואם תשאלו מה המיוחד במצוה זו , אשיב ואומר שהרי מה שעומד לקרות לרך הנילוד הינו ניתוח לכל דבר המבוצע ללא הרדמה , ולכאורה יש ח"ו סכנה של איבוד דם ,ועכ"ו באבא והאמא לא זאת בלבד שאינם דואגים אלא מזמינים אולם ותזמורת וצלמים וכו` ומחייכים ומאושרים , ושוכחים שיש יהודי אחד שעצוב לו מאוד וכואב לו מאוד ,הלא זה התינוק בעצמו ,והגמרא במסכת כתובות {דף ח } אומרת שבגלל צערו של התינוק אין אומרים בברכת הזימון "נברך שהשמחה במעונו " שכיון שיש תינוק צער , אין השמחה שרויה במעונו של הקב"ה, וא"כ שמחה זו מה עושה ,ומדוע אין ההורים מודאגים ומתוחים כבכל ניתוח רגיל,
והתשובה נמצאת בפסוק המפורסם המופיע בפרשתנו :" וביום השמיני ימול בשר ערלתו ", שעכישו הדברים מבוארים והחוורים ,שאין זה סתם ניתוח , אלא קיום מצוה עשה מן התורה ,שציונו הבורא יתברך ולהכניס את התינוק בבריתו של אברהם אבינו ע"ע ,והדבר פשוט שגדולה זכותה של מצוה זו שתגן בעד הרך הנילוד ולא ינזק כלל ועיקר , כי אם הגמרא {יומא יא ,}
לימדה אותנו ששלוחי מצוה אינם ניזוקים ,כ"ש וק"ו שהרך הנולד שהוא עצמו גוף המצוה שאינו ינזק ,והברית מילה תעבור לחיים טובים ולשלום , {וכמובן שכל זה אינו פוטר את ההורים מלחפש את המוהל המומחה ביותר ולא לקחת את הזול ביותר וזה פשוט}
מכאן יש ללמוד על כוחה של מצוה , וכמו שהגמרא בסוטה {דף כא,} אומרת שמצוה מגנת על האדם בין בזמן שעוסק במצוה ובין בזמן שלא עוסק בה , ויותר מכך שכל מצוה שאדם עושה מקדשה אותו ומטהרת אותו , וכמו שאנחנו אומרים בטופס הברכה "אשר קדשנו במצוותיו", כלומר ע"י המצוות אנחנו מקודשים לקב"ה, וכמו שחתן מקדש כלה בטבעת וכדו` ואז היא מקודשת לו , פירוש מובדלת ומופרשת רק לחתן , כך הקב"ה קידש אותנו לא בטבעת אלא במצוותיו , ולכן אנו מקודשים ומופרשים ומובדלים רק לו יתברך , וחובה עלינו להדר בקיום כל מצוה ,ולכוין לפני עשיית כל מצוה שאנו עושים אותה לשמה כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו , וכמו שמרן ז"ל כשו"ע {סימן ס` סעיף ד } שמצוות צריכות כוונה, וידוע שהאר"י ז"ל אמר לתלמידו מהרח"ו שכל ההשגות שאליהן הוא הגיע זה בזכות התורה והמצוות יעמדו לנו ולכל בית ישראל ובזכות מצות המילה האמורה בתורה , יפקוד הקב"ה את כל החשוכי בנים , בבנים זכרים של קיימא לעבודתו יתברך , ויזכו לקיים מצות המילה בהידור ובשמחה וכן היה רצון ונאמר אמן ,
  
בס"ד


              לרפואת הרב מרדכי צמח רפאל בן מזל טוב
                   יזכה לראות  פני משיח מהירה אמןןןןן
הקישור לאתר ישועה
http://yes.levtov.net/yeshua//            &


<< פרשת תזריע -מצורע מאמר...
פרשת שבוע שמיני דברי רבנו נחמן מברסלב
                                                                 
בס"ד                       

קח לך עגל אהרון נצטוה להקרבי עגל כדי לכפר על עוון העגל ,חז"ל כשאדם שב בתשובה אזי נעשה מהעוון עצמו תקון נפלא,

וידם אהרון -נדב ואביהוא פגמו בזה שהציצו למעלה ממדרגתם והוא נקרא רבוי אור , ותקון שלהם הוא "וידום אהרון "

על ידי שתיקתו של אהרון , וכן עקר התשובה של כל אדם הוא שישמע בזיונו וידום וישתוק ,ואז אשריו , אשרי חלקו והרבה צרות רבות ורעות וגזרות קשות ביותר יורדות ממנו,


כמה משפטים שכתב רבנו בעניין הבושה :


1} כשבושה בא עליך אין זה אלא בשביל שתעשה תשובה על העוונות שאתה רש בעקב {עוון שנעשה הרבה }

2} כשבא על אדם איזה בושה ,יצפה לישועה ,

3} תצייר לפניך אותיות אמונה ובזה לא יבוא עליך שום בושה ,

4} כשמבישין אותך תתן צדקה ,

5} כשחברך מבישך תודה לדבריו,

6} עקר התשובה על ידי בושה , כי צריך האדם להתבייש בעצמו מאוד מאוד כי עברה היא בוודאי בושה גדולה , כי עברה אינה שייכת לאיש ישראל כלל,


היה איש אחד שנכנס כמה פעמים לרבנו ורצה לדבר עצמו ולא היה יכול לפתוח פיו ולדבר לפניו מה שבלבו , פעם אחת הזדמן לו לבוא לשמש את רבנו , והיה בדעתו לדבר עצמו אבל לא היה יכול לפתוח פיו , אחר כך צווה רבנו שיושיט לו נעליו ,ואז בעת שהושיט לו מנעליו אמר לו רבנו:" תרגיל עצמך לדבר לפני השם יתברך ואז תוכל אחר כך לדבר עצמי..." 

בס"ד |בס"ד אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי : בס"ד אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי : אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין .....{מסכת שבת ע"ח} משיח יתגלה דחוף אנא אחים ואחיות יקרים !!!השפיעו על מכריהם ידידיכם, להתחזק השמירת השבת כי בידינו להחיש את הגאולה השלימה ,ולזכות לגילוי משיח  צדקנו ולראות בבנין בית מקדשנו ותפארתנו ולתחיית המתים , אמן.  |
פרשת שבוע צו דברי רבנו נחמן מברסלבו
בס"ד                                               

                                                    
פרשת שבוע צו

צו את אהרון -אמרו חז"ל :אין צו אלא לשון זרוז ,

וללמדנו שצריך כל אדם לזרז עצמו להתגבר ביותר לנדב בלב שלם עבור מצוות הבורא יתברך שמו , {כגון תפילין מהדרות .ציצית , מפוארת ,פמוטי שבת יפים , להדר במאכלים יקרים ובגדים נאים לשבתות וחגים ,
סכה נאה ,אתרוג ולולב ,וכו' ,חנוכיה מהדרת , מצות מהדרות , קנית עליה לתודה ושאר כבודים של מצוה שמוכרים בבית הכנסת ,אשרי מי שמנדב בלבו לצרכי המצוות יותר ויותר ,אשרי חלקי }


דברי מצוי לראות אבא מבקש מבנו הקטן ש."ינדב" לו מעט מהשקית ממתקים שבידו, והילד מסרב , כי שוכח שכל השקית בידו נתנה לו מאת ... אביו !!!!

מהילד הקטן הזה נבין לעצמנו המבוגרים איך אנו כלפי מצוות הבורא יתברך ,


זאת התורה לעולה וכו' ולזבח השלמים -
הפסוק מסיים בשלמים כי עיקר תכלית כל הקבנות הוא שלום ,


אשרי מי שישתדל לחשכין שלום בינו ובין בני ביתו ,בכל מצבי החיים, ובין השכנים ועם כל אדם ,אמרו חסידי ברלסב : סימן למי שמקורב לרבנו , הוא שאין לו זמן לוכוחים של מה בכך ואינו מדבר מהשני ואינו מתערב בעניניו ,כי המקורב דומה לחולה שהגיע לרופא גדול ביותר בעולם והרופא אחר בדיקתו מצא בו מחלות שונות ומשנות ,ורק אחרי השתדליות רבות ועסקנים גדולים  שהפעילו לחץ הסכים הרופא לתן לחולה מקום בבית החולים שלו ,והחולה בשכבו בחדרו בסמוך לחולה אחר ף אחד מנחם את השני בגודל מעלת הרופא שהוא ממחה גדול כל כך שהצליח מבחוץ לעורר את החולה לצחוק מחברו החולה , שיצחק עמו?! וכי יש טפשות ורשעות גדול מזה ?! וכי החולה ,שיצחק עמו ?! הרי הוא עצמו יש לו את הרשימה של מחלותיו!!!

וכמו כן זה המקורב לרבנו...... וכי יש לו זמן עלי אדמות לחשוב על חברו ולהתחכם למצוא זמן להתלוצץ ולשוחח על אחרים


פעם שאלו חסידי ברסלב את ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל מה צריכים הם להתנהג בעניין שראו בלוח מועדות מסוים ---- ענה ואמר ?" איך יש לכם זמן בכלל לקרוא לוח מודעות ברחוב....?"


כתובות אינטרנט נלוות:
פרשת שבוע צו דברי רבנו נחמן מברסלב


בס"ד


              לרפואת הרב מרדכי צמח רפאל בן מזל טוב
                   יזכה לראות  פני משיח מהירה אמןןןןן
הקישור לאתר ישועה
http://yes.levtov.net/yeshua//          
< קודם 1 2 3 4 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש