סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

פרשת שבוע דברי רבנו רבי נחמן מברסלב

ראשי >פרשת שבוע דברי רבנו רבי נחמן מברסלב
פרשת שבוע דברים דברי רבנו מברסלב
בס"ד

פרשת שבוע דברים דברי רבנו מברסלב

אלה הדברים אשר דבר משה - בספר זה משה רבנו הוכיח את כל ישראל , ועיקר התוכחה {וכן כל הערה שאדם מעיר לזולתו } צריך שתהיה בדרך חסד לתקן ולא לקלקל וכמבואר להלן ,


במדבר בערבה - משה דרן אותם לכף זכות שאפילו באותן המקומות שהכעיסו את השם , שהמקומות הללו עצמן גרמו להם לחטוא כי עברו במדבר מקומות של נחשים , שרפים , ועקרבים ,וכו` ששם תוקף כוח הרע , והיו ישראל צריכים ללחום עם כוחות קשים ועצומים של הטומאה ,

כון כל כשהוא מוכיח או מעיר הערב ראוי שיזכור מאמר חז"ל "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו " הינו תתבונן היטב ותבין שמקומו גרם לו לכל רעתו , ועל ידי זה תוכל להשיבו בתשובה באמת ,אשרי מי שישתדל אחרי רבנו נחמן מברסלב , ספריו ותלמידיו ואז יזכה להוכיח בראוי {ולהעיר בצורה נכונה } ולקרב הרחוקים לאל עולם יתעלה זכרו אמן ,


פעם ספרו לרבנו ז"ל על צדיק גדול שדבר רע על רשע מסוים באותו דור ענה רבנו:" וכי זה חכמה להפיל יהודי ?,,,,"


ואז גלה בדרך נפלא איך האדם יתיחס לעצמו ואמר :" כשאדם רואה שהוא שפל , אסור לו לפול {בדעתו } דין הוא חייב להחיות את עצמו ויישב עצמו: האם לא עשיתי איזה צווה ? או איזה דבר טוב ? אני צם ביום הכפורים וגם בתשעה באב ,וכן בכל הארבע תעניות ,,,ואני הולך גם לפעמים למקווה ואני משתדל להציל את עצמי ,,,ואיך שהוא על כל פנים עשיתי רצון הבורא יתברך ,,,, ואתה יתברך עשית עצמי חסד עולם ובראתני מזרע ישראל ,,,, והלא מלו אותי ושפכו את דמי ליום השמיני ,,,,, וכמה יסורים ומכות סבלתי בילדותי וכו` וגם ,בעצמי השתדלתי אחריך רבש"ע,


אל תצר את מואב = כי ממואב יצאו רות המואביה ודוד המלך ומשיח צדקנו {ועוד הרבה צדיקים גדולים ,גן רבנו ז"ל נולד מאותו מקור } כי משיח וכל הצדיקים הנ"ל יצאו מלוט ובנותיו {שנשתכר ובוא על בנותיו } וממעשה יהודה ותמר {שחשב יהודה את תמר לזונה ובוא עליה } ומרות {שהיתה גיורת }ובועז , נמצא שהיגון ואנחה בעצמו נתהפך לשמחה ,


וכן כל יהודי עליו לידע שגם כל המרירות והצרות שעוברין עליו יתהפכו כולם לטובה , בלי שום ספק , והעיקר שלא יתיאש ולא ישבר משום דבר , רק יתחיל מחדש להתפלל על מה שיעבור עליו וכשיתבונן בצרה הכי קשה , יראה שיש גם בתוכה הרחבה {ככתוב בצר הרחבת לי "} ולאט לאט יראה שבאמת כל העובר עליו הוא לטובה ,רבנו בשיחתו לתלמידיו אמר ""האדם טפש כל כך עד שאפילו מלאך המוות עומד אחר כתפו , עדין מחזיק הוא בהבליו ואינו סר מהם ..."


אחד התלמידים רבי חיים חש משום מה , שהדברים מכוניים אליו וצמרמורת אחזה בכל גופו .... וכאשר קמו כולם ללכת לדרכם , נשאר לשבת על מקומו כאלו תקעוהו במסמרים ...."מדוע נשארת לשבת ?"- שאל אותו רבנו הפחד והמרה שחורה השתיקו את לשונו של רבי חיים , כיון שלא השיב ,הלך רבנו לכוון חדרו ,או אז נתעורר לבו של רבי חיים לרדוף אחרי רבנו , כי אם לא עכישו אימתי?,,,,, והוא אזר כוח ורץ בעקבות רבנו לחדרו ופרץ שם בבכי מר: "אני בטוח כי רבנו התכון בדבריו ,הנוראים אלי ...." רבנו הקשיב לזעקותיו ,וכשנרגע מעט השיב לו כי אכן נתכון אליו !!!!!! "אבל ..... אני עומד לנסוע לציון זקני השעש"ט .... תסע עצמי ואתפלל גם על מה שאני צריך {רבנו בא להתפלל על בנו שהיה חולה } ואתפלל גם עבורך ",זיק של תקוה נדלק בלבו של רבי חיים ,


כשנסע רבנו לציון בשעש"ט , הצטרף רבי חיים עצמו, כשהגיע רבנו לקבר הבעש"ט התמהמה שם זמן רב בתפלותיו , כשיצא אמר לרבי חיים,: כבר אינך צריך להתפלל לאריכות ימים ...... אצל היות שכבר הגעת הנה ,גש אתה לקבר הצדיק ",,,,


פרשת שבוע מסעי דברי נחמן ברסלב
פרשת שבוע מסעי דברי נחמן ברסלב

על ידי הנסיעות נשעה האדם מבין ספר המידות

אלה מסעי בני ישראל -כל הנסיעות והטלטולים של ישראל חס בגלל קלקול האמונה {כמה שיאמין האדם שהשם יתברך בכל מקום וברצונו נהיה הכול אזי לא יצטרך לנסוע כדי להשיג מבקשו אלא ישאר במקומו } ומשמים יסובבו לכל אדם שיסע בהתאם למה שלא האמין כראוי ,וכוונת השם יתברך לטובה בודאי ,כי האדם נוסע לכל מיני מקומות משך ימי חייו כדי להגביה ולהרים כל המקומות להשם יתברך למשל כשהוא מברך על אוכל באותו מקום וכן כשמקים מצווה מסיימת , הריחו מרים ומגביה את המקום להשם יתברך והכול בכוח אמונות חכמים שבקרבו , כי מאמין בהם כמה שהדריכו אותנו לקיים המצוות כראוי בכל מקום ובכל זמן ,


|הדגש להלן כמה הנחיות של רבנו בענין נסיעה בדרכים :


1} קודם שתצא לדרך .תתן צדקה ועל ידי זה לא יהיה עכוב וצער בדרך ,


2} אפילו מי שהוא נע ונד ובא לפעמים למקומות הרחוקים מאוד מהשם יתברך {כגון בית הרשעים , גויים , ומקומות טמאה גדולה ביותר} אף על פי כן יש כוח ביד ישראל להעלות ולהרים כל אלו המקומות להשם יתברך על כן עליו לעשות את שלו להמשיך, עצמו להשם יתברך בכל מקום שהוא , בכל מה שיוכל "
3}בדרך צריכים להזהר בטבילת מקווה כי מקווה מסוגל להנצל מרוצחים,


4} מי שאין לו לויה יעסוק בתורה ,

5} כשתרצה לילך בדרך תקשר את עצמך קודם במידת בטחון ועל ידי זה לא יגוף רגלך,

6} כל הדרכים שאדם הולך בהם , הכול מהשם יתברך , והם רצון השם ,אצל אין לך אדם שיבין את דרכו , אלא מי שהוא ענו,


כל המקומות בעול הזה נבראו מאבן השתיה שבמקום בית המקדש שבירושלים , ונקראת אכן השתיה , כי ממנה השתת העולם , {וממנה נברא אדם הראשון } ומאבן השתיה נמשך כל גבול וגבול וכל אקלים של כל מדינה ועיר שבעולם ,ושלמה המלך שידע היטב עניין זה , של אבן השיתה ואיך שממנה הכוח והתמצית של חלקי האדמה , לכן ידע לזרוע בכל מקום מה שיש בכוח האדמה להצמיח,

וכן הוא עם הציד קהאמת {רבנו נחמן מברסלב ותלמידיו שבכל דור } שהוא כולל את כל הצדיקים והחכמים , אשרי מי שיונק ממנו ואז זוכה להבין התורה באמת כי יודע שרשי התורה ומקורה וזכוה לראות זיוה יפיה והדרה ,אשריו,


ובנחוה יאמר שבה ה` רבבות אלפי ישראל
עיקר המנוחה והתקון והמרגוע תלוי באחדות ואהבה שנכללין כל הנפשות בחכם הכולל בשכל הכולל , {הכוונה האדם מתקרבת לרבנו ז"ל {אזי זוכה למנוחה ותקון ומרגוע וכל טוב שהרי החכם הכולל הוא בעל השכל הכולל של כל השכליים {!!!!!} שמשם השלום והאחדות והכלליות של כל ישראל והנבראים, פעם כישבו רבנו ותלמידיו והיה שם תלמיד של רבנו שהרהר במחשבה שאינה טובה , והזדעזע תכף בעצמו : איך אני חושב מחשבה רעה כזו , אצל שולחן רבנו ?:"...... ותכף נחם ואמר לעצמו : הלא גם השם יתברך נמצא כאן {כאומר שאינו צריך לפחד מרבנו יותר מאש מלפניו יתברך },


רבנו קרא את מחשבותיו ואמר לו :" נכון !!!! אבל הקדוש הוא הוא , הוא ארך אפים ...." כאומר לו שבאופן אחד צריך להיות ירא מהצדיק יותר,


פרשת מטות דברי נחמן מברסלב
רות                                                             
אור רבינו

בס"ד
פרשת מטות דברי נחמן מברסלב


ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב , = ואמרו חז"ל שפנחסהרגו ,הצדיק האמיתי שמכניע את הסטרא אחרא על ידי שמתפלל בבחינת דין , {הכוונה כמו שפינחס כשהרג את זמרין ואת המדינית ו]ופנה אל השם ואמר וקנאתו : העל אלה ימותו 24 אלף מישראל ?!!,,,,} כך גם הצדיק הגודל מתפלל בחוזק ואומץ מאוד והוא נכנס לבית הבליעה של הסטרא אחרא שרוצה לבלוע תפלתו ולא זו בלבד שאינה בולעת , אלא שהיא מקיאה מקרבה את כל התפילות והקדשות שבעלה מישראל {שהתפללו וקימו מצוות שלא כל כך היו בראוי ואז הסרטא אחרא בלעה אותן רח"ל } והצדיק מוציא את כל הטוב שנמצא בשבי הסטרא אחרא ,והוא שכתוב "חיל בעל ויקיאנו מבטנו יורישנו אל ",


אך במי נדה יתחטא - דרשו חז"ל שכלים צריכים טבילה כמו אישה נדה , כי דם נדות בא על ידי חטא אדם וחוה בערץ הדעת ואז נגזר "בעצב תלדי בנים " והנדה צריכה לטהר עצמה מהעצב והמרה שחורה וזה עניין טבילת הכליים לטהר מהעצב והמרה שחורה וזה עניין טבילת הכלים לטהר את כלי המתכות שיצאו מרשות הגוי {כי במיני מתכות יש ביותר את הממון } ובתאות ממון כלוים כל סוגי העבודות זרות ולכן תאוה זו ממנה העצבות והפנים הקודרות ועל ידי טבילה של הכלי מתכות נטהרין מכול זה וחוזרין אל שרשן ,


רבנו הפליג מאוד בעניין טבילת מקווה והרי לפניך כמה משפטים שאמר:


1} טבילת מקווה מושיע מכל הצרות ומטהר מכל הטמאות ומכל החטאים,

2} מקווה ממשיך דעת וחסד עליון ,

3} על ידי טבילה במקווה , הפרנסה בנקל ונתבטל המחלוקת והכעס וזוכה לשלום ולרחמנות גדול ולרפואה ולחיים ואריכות ימים ולעודד בני אדם להשם יתברך ,

4} 310 טבילות סגולה גדולה ליראת שמים וגם ההליכה למקוה מביאה יראה ,אשרי מי שרגיל בטבילת מקווה}


פעם פנה רבי חייקל {החזן של רבנו {}אל רבנו ואמרו: רבי הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה ,אולם מפחד אני לשאול ,אמר רבנו": ממה הנך ואמות.,,,," אמר לו רבנו :" "שאל שאל ! ." אמר רבי חייקל :" מדוע אותם גורמים לעצמכם מחלוקת ? בזלטיפליא נכנסתם לגור בעיר בלי שאילת רשות כנהוג ובברסלב גרמתם לכם מחלוקת עם הרב הקדוש רבי ברוך ..." ענה ואמר : רבנו :" טוב שנזהרת ,,,, אבל תבין , שכדי לגמור את העניין שלי הוא לא רק להטלטל מעיר לעיר , אלא גם מדרגה אחת לשניה ..."
חז"ל המשילו את המחלוקת למים ,והסביר רבנו כמו שהמים משקים את האילן , כך האדם שכיש עלו מחלוקת אזי הוא צומח וגדל בעבודת השם יותר ויותר,
פרשת שבוע פינחס דבר ירבנו נחמן מברסלב
                          
אור רבינו

בס"ד

פרשת שבוע פינחס דברי נחמן מברסלב

פינחס בן אליעזר הכוהן השיב את חמתי - פנחס קנא ומסר נפשו באהבת השם {כהן זה בחינת חסד ואהבה } ובלעם היה פגום ותעב מאוד בתאוות נאוף, {וכל עיין תאוה זו הוא אהבה שנפלה למטה למקומות המטנפים {וכמו כן בדורנו , הצדיק האמת מזבח את ישראל לתקון הברית {תקון הכללי } והוא מלמד אותנו להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד מישראל {להסתדר עם כל אדם כפי תכונותיו } ובידוע שהזהיר רבנו נחמן את תלמידיו לפני פטירתו "תחזיקו את עצמכם ביחד "


השיב את חמתי - הצדיק נחלם ומשתדל כל ימי חייו כדי לעורר ולהאיר הנקודה טובה שיש בכל אחד ואחד מישראל שעל ידי זה הופך את החמה והרוגז , לרצון וכן כל אדם צריך שידע שכול רוגז וכל רע שהזדמנו לו הכול כדי שיתחיל לחפש שם את הנקודה הטובה ואז יראה בואר החיים אשריו ,


אמרו רבנו :" אני יודע שפלותי באמת ,ומחמת זה אני יודע גודל מעלת קדושת ישראל כמה הם יקרים ",


כתב מורנו נתן: " אני יודע ומאמין באמת שהאדמור {הכוונה לרבנו} יודע היטב בכלליות ובפרטיות כל מה שנעשה עם כל הנפשות בכל דור ודור ברוא אלוהים אדם עד הנה ועד סוף האחרון ,ויודע ותקונים של כל אחד ואחד וכל הידיעות האלו הם אצלו דבר קטן כי השיגע השגת אלוקות שאי אפשר לתפוס במחשבה כלל ,"


ישב רבנו בסעודת ברית מילה ובא איש אחד לפניו והתאונן אודות בתו שפתה אותה גוי להמיד את דתה ונאבדה .... וכבר חפש אותה בכל הכפרים הסמוכים ולא מצאה,


ענהו רבנו:" בתך נמצאת אצל הכומר של העיר..."היאש השתומס ביותר ושאל ?" איך הולכים לבקשה?" רבנו השיב : "שיסעו 2 אנשים עד סמוך לבית הכומר ובתך כבר תעמוד בחוץ וכשתראה אותם תכף תתרצה לנסוע עמהם לביתה " וכך היה בדיוק,


כשנודע הדבר לגויים לקחו מקלות וקרדומות לילך להלחם עם היהודים בטענה שהיהודים לקחו את הנערה לביתה בחזקה {דבר שלא היה נכון כלל }, ונפל על היהודים פחד גדל ואמר רבנו שלא יפחדו , רק יקחו גם כן מקלות ולצאת נגדם וזי יפחדו הגויים , וכן היה ,כשראו הגויים את מעט היהודים יוצאים כנגדם גם כן במקלות ,הלכו להם ,


אחר כך חפש רבנו שדוך לבחורה ומצא בחור סנדלר והזהיר רבנו את הבחור:" תשמור עצמך אם יזדמן לך איזה קטטה עמה שלא תבישה בבזיון בזה שרצתה להמיר דתה , ובעבור זה אני מבטיחך שיהיה לך ממנה בנים טובים "


הבחור צית לרבנו ואכן זה לבנים רבנים , גדולי תורה,

פרשת בלק דברי נחמן מברסלב

בס"ד
פרשת בלק דברי נחמן מברסלב


כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו - ישראל חזקים ברצונם אל השם למעלה מכל ההרים וגבעות הינו יותר מכל סוגי החכמות והידיעות הגבוהים ,


הן עם לבדד ישכן - כל אחד מישראל מתבודד אליו יתברך ,

ובגוים לא יתחשב - לא מתחשבי בנימוסי הגויים לרדוף אחר הכסף ותאוות העולם ,,

מי מנה עפר יעקב- מי יוכל למנות לשער ערך פסיעה שדורכים על העפר בלכתם לקיים המצוות {לבית הכנסת או לצדיק או להתבודדות } שבכל פסיעה ופסיעה נברא  מלאך ונעשים תקונים ושעשועים גדולים בשמים ,


ומספר את רובע ישראל - מי ישער יקר תפארת כל אחד מישראל שלמרות שנתפזר דעתו לארבע כווני הרוח , הוא מקבץ עצמו חזרה להשם יתברך ,


תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו - הורה בלעס שבעת והסוף אז יבינו כולם החלוק שבין החולך בדרכו ובין בדרכי ישראל שמתחזקים תמיד ברצונם אל השם יתברך ,

כי לא נחש ביעקב - אין בהם קסם ונחוש רק מאמינים בהשם ולכן נקראים עברים כי יהודי בטבעו הוא עובר על כל הקשיות והבלבולים שבאים במחשבות נגד באמונה ומאמין בהשם בלי שום אות ומופת ,כמו יונה שמסורה לבעלה ואינה עוזבת אותו לעולמים,


העמק דבר


ראשית גוים עמלק- כל הכפירות נמשכין מהחלל הפנוי והחלל בפנוי הוא ראשית וקודם לבריאת העולם ומזה נמשך שהקלפה קודמת לפרי ,ולכן ארץ ישראל היתה של 7 עמין ואחר כך נתנה לישראל וכן הבכורה והברכה היו אצל עשו , ואחר כך באו לעיקב, וכן מקום בית המקדש היה אז אצל ארוונה ואחר כך קנה דוד ממנו את המקום וכן אצל כל אדם חייב שתהיה לו ירידה לפני כל עלייה בחייו, ולכן אין לאדם לישבר משום ירידה וכשלון בחיים {כי הכול לצורך עליה } רק יתחיל האדם מחדש , יהיה מה שיהיה ואז יאירו חייו,


הרה שהתקרבנו לרבנו נחמן מברסלב , סבלו בתחלת דרכם בזיונות וכו`, והסיבה באמת כי דבר יקר יש לו מניעות גדולות להשיגו {צא וראה מה מחיר משלם האדם על זוג גרבים ומה בעבור חליפה גאה...} קל וחומר אלפי אלפיים מי שרוצה להתקרב לרבנו שבזה תלויה טובתו והצלחתו של האדם בעולם הזה ובעולם הבא שיצוצו מפריעים מכל מיני כוונים,


ולכן אמר כלעם שהוא רוצה למות כמו יהודי כי רצה רק את השבר שיבוא בסוף},,,, אבל לחיות כמו יהודי לא רצה , ואתה קורא{ה} יר , תבין את אשר לפניך ואם רק תרצה את האמת כבר תבחין כמה יקרה כל השתדלות וטרחא שלנו בזה העולם במצוות ובעיקר התקרבות לצדיק שבזה תלוי הכול ,


פעם בא לרבנו תלמידו שהיה לו חולי וכאב גדול בידו עד שלא היה יכול להזיז ידו כלל והיתה ידו תלויה בצוארו כדרך החולים בגדיהם ,ולא היה יכול בשום אופן להורידה ,ודברו לפני רבנו שהאיש הזה צריך לקחת תרופות , אבל הוא עני מאוד ולא היה לו כסף לזה כלל , ביום שבת בסעודת שחרית ,פנה רבנו לכל היושבים סביבו :" לזה האיש בודאי יש לו אמונה ..." והשיבו :" חן "
וחזר רבנו לאמור זאת והם השיבו הן ,


פתאום צוה רבנו לתלמידו שיוריד את ידו ונבהל מאוד וכולם השתוממו כי היה דבר תמוה מאוד כי היה האיש הזה חולה בידו זמן רב בלי שום יכולת להזיז ידו ועכישו יורידנה ?! והנה אותו תלמיד בסיוע של כמה אנשם הוריד ידו מן התחבושת ולעיני כולם נתרפא בידו באותה שעה ,והי לנס!!!!!
פרשת שבוע חוקת דברי רבנו נחמן מברסלבו
 

בס"ד

פרשת חוקת דברי נחמן מברסלב


פה אדמה - היא תכלית הצמצום {אדם מסמל את מידת הגבורה}


והיא חוק בלי הסבר שמובן לנו והיא באה עם עץ אזוב ושני תועלת ללמד שמי שמתגאה כאז עליו להשפיל עצמו כאזוב {צמח נמוך } וכתולעת ,ולכן כל אדם צריך לצמצם את המח לבלי להיות חכם בעיניו שירצה לשגיע יותר משכלו , רק יסמוך את עצמו על האמונה ועל יד זה-
ונתן עליו מים חיים - יזכה לטהרה וחיים ,


זאת חוקת התורה - מצוות פרה אדומה באה ללמד על כל מצוות התורה כי באמת טעמי המצוות {כגון מה הטעם שהשם צוה תפילין שחרות מרבעות עם 4 פרשיות ולא יותר או פחות וכן שאר המצוות} נעלים ונסתרים ואי אפשר להשיגם בדעת אנושי כלל , רק נעלים ונסתרים ואי אפשר להשיגם בדעת אנושי כלל , רק צריכים לקימם באמונה לבד להאמין בהשם ובמשה עבדו כמו שכל ישראל מאמינים בפשיטות,

פרק אדמהו תמימה - "אדמה " זהו דין קשה "תמימה" זה דין רפה , זוהר הקדוש , ללמדנו כשאדם במצב של דין קשה " {צער גדול , כשלון } אזי צריך להרפות את הדין ולמצוא נקודה טובה בעצמו,זאת התורה אדם כי ימות באוהל - עיקר קיום התורה של כל אדם הוא להמית עצמו ולמסור נפשו בשביל להתקרב לצדיק האמת |רבנו נחמן לספריו ולתלמידיו } שהוא היושב באוהל,


שוחט אחד שהיה בעל השנה מאוד שאל את רבנו אם טוב שיעשה קפיצת דרך כד לשהגיע לרבנו לראש השנה ,,,, כי בעירו היו צריכין אותו עגה רבנו :" אלי באים רק בסוסים ועגלות!!!?"רבי שמעון בר היה תלמדי ראשון של רבנו, והיה מפציר לרבנו שיבטיח לו שיזכה לשמשו בעולם הבא כמו ששמשו בעולם הזה , רבנו דחה בקשתו בכל פעם ,פעם נסע רבנו עם רבי שמעון והגיעו לאיזה הר , כשירדו מן ההר , דהרו הסוסים במהירות גדולה עד שהיתה סכנה שתתהפך בעגלה עם כל נוסעיה ,כשראה זאת רבי שמעון , מסר נפשו למען הצלתו של רבנו וקפץ מהעגלה ועצר בגופו {היה בעל כוח  רב} את העגלה ובזה הציל את רבנו ,אחר כך בקש שוב רבי שמעון את רבנו שיבטיח לו כנ"ל והשיבו רבנו :" באמת עשית טוב מאבל בשביל זה לבד ?!" אם רבנו , פיגה שהיתה בעלת רוח הקודש כידוע ף נכנסה לרבנו ואמרה לו :" עשה לו {לרבי שמעון } נחת וברכה בדבר זה אחרי שהוא מפציר כל כך " ואז הבטיחו רבנו
כשהבחין רבנו בקנאתו של מורנו נתן על רבי שמעון שזכה לדבר נשגב זה אמרו לו :" יהיה לך שם עניין יותר טוב מזה..."
פרשת קורח דברי נחמן ברסלב

אור רבינו
בס"ד

פרשת קורח דברי נחמן ברסלב

ויקח קורח - מחמת גסותו קנא בנשיאות אליצפן ורדף את הכבוד ומרד כנגד משה רבנו שממנו כל המשכת הדעת בעולם {ונקרא קורח כי אבותיו היו כולם קדושים וכן דזרעו היו גם כן קדושים והוא נשאר באמצע כמו קרחה  },


על כן צריך כל למדן לפשפש במעשיו , ולהסתכל בעצמו אם הוא נקי מן החטא ואם הוא קדוש בשמירת הברית כראוי , ואם יודע בעצמו שעדן לא הגיע לזה וכל שכן אם הוא רחוק מתקון חהברית , כמו שמצוי עכשו בעוונותינו הרבים ,צריך שידע שעדין אין לתורתו שלמות כי אם על ידי הצדיק הקדוש הגדול באמת הקדושת הברית,

כל העדה כולם קדושים - אמר קוקח :מאחר שכול קבלו את התורה לכן כולם שוין , ובזה פגם מאוד ,כי אף על פי שכולם קבלו התורה אבל אין כולם שוין בקיום התורה, וכל מי שלומד בשביל כבוד ולקנטר ,כך בדיוק חולק על הצדיק והוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה כמו קורח ,וכמה שהאדם מחבר למוד התורה לצדיק ,כך למוד תורתו לשם שמים ואז זוכה להתקרב ולהתבטל לצדיק ,אשריו,


וירדו חיים שאולה - בלי התקשרות לצדיק אזי כל תורותו וחיותו של הלמדן { ושל כל אדם} נשאר למטה ,עול כן צריך כל אדם לבטל כבודו וגאותו בתכלית הבטול ואז יזכה להתקרב לצדיק האמת שעל ידו זוכין להתתקן ,ולבוא לכסופים טובים להשם יתברך ולצייר אותיות התורה לטוב,

וכמו שאמרו חז"ל: שלא יהא האדם קורא ושטנה ובועט ברבו ובאביו ובמי שגדול ממנו,


אמר רבנו:" קודם שבאתי לעולם יכול היה כל אחד מישראל להתקב להשם יתברך בעצמו ,אבל אחרי שבאתי לעולם אי אפשר להתקרב להשם יתברך באמת בשולם אופן כי אם כשזוכין להתקרב אלי :


אמור :" אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל , כי בשבילי איני צריך כלל , רק באתי לעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך אבל איני יכול לקרב כי אם מי שבא אלי ומספר לי חסרונו , אני יכול לתקנו בתקון כזה שאף אחד אינו יכול לתקנו :"


אמר רבנו לתלמידיו "3 דברים פעלתי אצל השם יתברך :


1} את הגדלות כבר שברתי מכם איך שתתפללו יגידו :איי הוא ברסלבר ,

2} עברה לא תזיק לכם ,,,, היא כבר לא תקבל אתכם אפילו אם תעשו זה יהי בלי ידים ובלי רגלים ,,,
3}מפרסמים של שקר לא תוכלו להסתכל בפרצופם אתם כבר טעמתם מהיין ההונגרי "!,,,,ופדויו מבן חודש תפדה - עיקר הפדיון הוא בשביל לחדש את החיות והמוח, ולכן בכל עת שיש לאדם צרה או מחלה יתן פדיון נפש לירא שמים {תפילת הפדיון מלקוטי תפילות קכג, ויש גם פדיון קצר } ואמר רבנו שבכל עת טוב לתן כסף לפדיון נפש , ועל ידי זה נמתקין הדינים והצרות וזוכין לשמחה ,אחר פטירת רבנו ז"ל ,גדלה המחולקת על חסידי ברסלב מאוד ,והיה בברסלב מתנגד אחד שחרף ובזה את מורנו נתן מאוד מאוד ...... שאלו אותו ": איך לא תירא לחרף איש צדיק בתורה ותפילותה כמוהו ....?!. והמתנגד הזה הקשה ערפו , ולא הקשיב לאוף אחד ,


אחרי כמה ימים המתנגד הזה נפל למשכב וימת , ואחר כך תכף נחלה אחד מבניו ונפטר ממחלתו ואחר כך נחלה עוד אחד מידליו ומת עד שנחלה בנו האחרון ,

אז קמה אשתו האלמנה כי הבינה {רק כעת ...} שכל המכות נחתו עליהם בגלל התנהגותו המבישה של בעלה , ולקחה את בנה החולה ישר לביתו של מרונו נתן ואמר לו : אני לא אשמה בחרפות של בעלי .... והא כבר נפטר וגם שלושה בנים ולא נשאר ,לי רק הילד הזה "עין אחת שבראשי"

ועתה נחלש גם הוא ....@",
מוהנו נתן הבטיחה שיתרפא אבל האלמנה השיבה לו :" בדבר מסכן בזה אי ברצוני הבטחות , רק ישכב הילד בביתך ואם ימות כאחיו , שימות בביתך ".... ותכיף ברחה לה לביתה ולא רצתה לילך עוד אל הילד , עד שבאו
ואמרו לה שהילד התחיל להבריא ואז באה לבית מורנו נתן ולקחה
פרשת שבוע שלח דברי נחמן מברסלבזבת חלב ודבש היא - כל המונעים והמפריעים שיש לאדם להתקרב אל השם השם משמים ףכדי להגדיל חשקו ורצונו , לכן כשרואה האדם שמתגברין המניעות ,צריך שיתגבר בחשקו יותר ואז יצליח , והמרגלים פגמו בזה שאמרו שהמניעות חזקים מהרצון ולכן בתחלה שבחו את ארץ ישראל ואחר כך אמרו ,|אפס כי עוז העם |אמנם ארץ ישראל יקרה וכו` אבל אי אפשר לבוא לשם מגדול המניעות , אבל יהושע וכלב אמרועלה נעלה וירשנו אותהיהושע וכלב כן יפנה חזקו את לב בני ישראל שאפשר ואפשר לבוא לארץ הקדושה , ,
כי על ידי תוקף הרצון יכולים להתגבר על הכול ולהתקרב להשם בכל מצבי החיים ,לכן ירגיל התעוררות , ובפרט כשצריך להעיר הערה חייב להדגיש יותר את החיובי ולתת בלב השומע את האמונה ביכלותו הטובה לתקן ולעלות,


כשרצה רבנו לנסוע לארץ ישראל ,היה אז אצלו איש עשיר מכבד גדול שרצה מאוד לנסוע עם רבנו , והרבה לשלוח בני אדם לרבנו כדי שיסכים ,אמרו לו רבנו:"אתה חפץ לנסוע לארץ ישראל?""" ענה אותו איש :" אם תקחו אותי עמכם אסע עמכם מיד," והפך פניו רבנו מאותו איש ואמר בהתלהבות גדול :"? כשרוצים לבוא באמת לארץ ישראל יאמר , אם אקח אותו יסע ?, ,,,, כך רוצים לבוא לארץ ישראל?"


וסיים ":" כשרוצים לבוא לארץ ישראל צריכים לילך רגלי, כי השם אמר לאברהם "לך לך מארצך" שצריכים לילך רגלי כדי לזכות לבוא לארץ ישראל"


פעם נסעו תלמידי רבנו אליו ותעו מאוד והסתבכו בדרכים , בסוף , אחרי טלטולים רבים הגיעו לרבנו ספרו לו מה שעבר עליהם ,


ענה רבנו :"הכול היה בשביל אחד {קראו לו רק ליפא } שלא רצה בלב שלם ,,,, היה עליכם לזרוק אותו !!!!!!"


סלחתי כדברך כפי שאדם מדבר ומבקש ף כך סולחים לו , אשרי מי שמתפלל בכוונה ,


ווהיה לכם לציצית וראיתם אותו =-על ידי מצוות ציצית זוכה האדם לשמירת עינים {" וראיתם אותו "} ולתקון הברית ולהתקרבות לצדיק, ומצוות שקולה כנגד כל המצוות , אשרי מי ישתדל בציצית נאה ומהדרת ,


פעם אחת נתן רבנו טלית הישן במתנה לאחד מחשוכי תלמידיו , ואמר לו :" הזהר מאוד לכבד הטלית הזה , כי כמו מספר שערות שיש בטלית , כל כך דמעות ששפכתי עד שידעתי מהו טלית...."
פרשת שבוע בהעלותך דברי רבנו מברסלב
בס"ד                                                          
פרשת שבוע בהעלותך דברי רבנו מברסלב

                     
בהעלותך את הנרות - עיקר מצוות הדלקת הנרות בזמן הזה הוא להמשיך או ררבנו נחמן מברסלב לאחרים כי אין למעלה מזה , הן ההפצת הספרים , הן בדבורים , וכמו שצווה על זה מורנו נתן לפני מותו :" ברצון בטרחא ובממון "
אשריו ואשרי חלקו,


יאירו שבעת הנרות- נר הוא הרצון להשם יתברך כי מי שרוצה להתקרב להשם בהכרח שיעבור עליו כמה וכמה מיני חושך וירידות כמעט בלי שעור , וכל קיומו בכל מיני הנפילות הוא רק על ידי הרצון להשם , יהיה מה שיהיה , לחזור ולהתחזק לרצות אותו יתברך ולבקשו תמיד , ואי אפשר לזכות לרצון הזה , רק כשמקשר עצמו לצדיק האמת  שהוא ומכניס תוקף הרצון להשם בכל אחד ואחד אפילו אם נפל לאן שנפל ,


והאיש משה ענו מאוד - שזכה לתכלית הבטול וענווה באמת ועל ידי הבטול הזה בטל כל הצרות וגאל אותנו ממצרים ומכל הטמאות והסטרא אחרא , וכן כל אדם כמה שיקטין עצמו כך יזכה לצאת מכל צרותיו ויזכה לעליה וכבוד ,איש שהיה אחד מקבל גדול ולמדן, ודרכו היה לכעוס תמיד על פועליו ומשרתיו וכיוצא והיה מכה אותם , יום אחד הופיע האיש אצל רבנו פנה רבנו אליו ואמר לו כתוב "ויהי עד כבדו יהודה רע בעיני השם "
מדוע רע ולא רשע ?..." והמשיך רבנו:" כי מי שעובר עברה זו של ער , הוא איש רע ובכעס תמיד!!!!" תכף שמע האיש דבורים אלו נזרעזע מאוד ונפל עליו פחד גדול ונורא וכפף קומתו , ולא היה יכול עוד לעמוד לפני רבנו, ונשמט החוצה והתחיל לבכות הרבה , אחר כך בקש מחברו שהיה תלמיד של רבנו שיקרב אותו לרבנו,


אחר כך ראה רבנו שמנה צלו ספר קבלה ואמר לו , שאין ראוי לו ללמוד קבלה ודבר עצמו עוד אותו איש שב לביתו וחזר בתשובה גדולה ובחר לו חדר מיוחד ועסק שם בתורה ותפילה , בהתעוררות גדל כמה שבועות , אך אחר כך חזר לכעסו , ואמר רבנו לתלמידו { שהיה חבר של אותו איש }: " לך אצלו כי כשתיהיה אצלו טוב שיהיה איש כשר על ידך,
אפילו שעה אחת ביום ,"


ופעם כעס אותו איש על משרתו ולא רצה לשלם לו , ,,,, והלך המשרת דרך ארוכה ברגל למקום רבנו בקובלנא רבה, והקפיד רבנו עליו מאוד אחר כך התחיל רבנו ללמד עליו זכות לפני המשרת ואמר לו :" מה לעשות, הלא הוא עני ואין לו לשלם לך ,"


שאלו את רבנו ,האם אפשר לידע חכמת הקבלה בלי תעניתים ומקואות? והשיב ?" אפשר כי היא חכמה , ומה שקשה להבין ספר עץ חיים , הוא מחמת שלא נכתב כסדר ,"
ואמר :" במקום שחכמת הפילוסופיה מסתימת , שם מתחיל חכמת הקבלה
פרשת שבוע נשא דברי נחמן מברסלב
                                                                              
 

בס"ד


  פרשת שבוע נשא דברי נחמן מברסלב


איש ,,, כי יפליא לינדור נדר - עניין נדרים היא פליאה נשגבה וכתב רבנו מי שנודר נדר ומקימו מיד , זוכה לאמונת חכמים ולבטול הכעס , {לכן טוב מי שנופל לכעס או שרוצה לשוב לאמונת חכמים שיקח מטבע ויאמר :" הרי עלי בגדר לשים את המטבע בקופת הצדקה " ותכף ישים את המטבע בתוך הקופה }


ומצינו שעל ידי נדר יש לאדם כוח הרבה יותר להתגבר על יצרו כמו בבעו שנשבע ליצרו וכן מצינו בכמה כשרים וצדיקים ,רבנו נחמן מברסלב היה רגיל מאוד בנדרים כי התאמץ מאוד בעבודתו את השם ותעניות וסגופים פעם שאל אותו מורנו נתן על חז"ל שאמרו כי לא טוב לאדם שירגיל עצמו בנדרים השיבו רבנו :" מאמר זה הוא בשביל שלימזלניקים כמוכם!!!!!,


ידוע שרבנו היה זריז בתכלית שלא היה דגמתו מעולם , ומצד שני היה רך ונוח לבני אדם ואף פעם לא היה מכריח או מצווה , אלא היה דרכו רק לעיץ בדרך צבה טובה , אם יעשה יעשה , אם לא לא ,ובבוא משה אל אוהל מועד ,,,וישמע את הקול ....מבין שני הכרבים - השם יתברך דבר עם משה מהענן שעל הכפורת כי מחמת שאור האין סוף אי אפשר לקבלו מחמת רבוי אור , על כן השם יתברך בחסדו הסתיר אורו הגדול בתוך הענן, גם שומר בפני האור הגדול שלא יתקרב אליו מי שאינו ראוי אליו},


וכן האדם צריך שידע , שכל ההפרעות והיסורים שיש לו בחיים {הם כמו הענן } הם לא כדי לשבור אותו אלא הוא צריך דוקא את המעברים האלה ,כדי לזכות להתקרב להשם באמת ,היה תלמיד של רבנו שלא זכה לזרע של קימא , והנה ראה יום אחד שנכנסים אל רבנו כמה חשוכי בנים , ושחרו פניו שיעזור להם ,ונכנס גם הוא ובקש גם את רבנו שיזכה לבנים , השיבו רבו :, מה הרעש הזה??!
הלא עיקר תולדותיהם של צדיקים הם מעשים טובים , על כן העיקר לבקש על יהדות שנזכה ללכת בדרך הישר , בודאי אם אפשר לזכות לבנים בגשמיות מה טוב ,אבל העיקר הוא לשים לב להתקרב להשם יתברך ," מאז פסק אותו האיש להפציר את רבו עבור בנים,


אחר כך שוב פעם באו אל רבנו כמה אנשים חשוכי בנים ובקשו את רבנו עבור בנים , וזה האיש שוב לא פתח פיו לבקש את רבנו על זה ,
והה רבנו בעצמו פה אליו ואמר לו :" אף על פי כן טוב שיהיה לך בנים , לך והא לי 100 רובל ..." והך האיש מהרה והבאי לו , אותו הלילה היה ליל טבילה ונפקדה אשת ותהר ותלד בן,

< קודם 1 2 3 4 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש