קבר הציון
סבא ישראל אומר נ נח נחמן מאומן זה גאולה
תמונה של קבר הציון באומן
סבא ישראל אדוסר
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

פרשת שבוע דברי רבנו רבי נחמן מברסלב

ראשי >פרשת שבוע דברי רבנו רבי נחמן מברסלב
פרשת שבוע תרומה דברי רבנו נחמן מברסלב בס"ד
פרשת שבוע תרומה דברי רבנו נחמן מברסלב בס"ד

זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת  שני - המשכן נבנה מהטוב שנתברך מכול אחד מישראל , שהם כלולין מגונין הרבה ויש בכל אחד מישראל נקודה טובה שאין בחברו ואפילו הגרוע ביותר , ולכן אסור לזלזל בשום יהודי שבעולם כי בודאי יש בו טוב במיוחד {חבוי או גלוי שאין באף אדם בעולם }העמק דבר


ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם - מקום המקדש אין הכוונה שנצתמצם שם אלוקותו יתברך חס ושלום , כמו שאמר שלמה המלך "הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה " רק מחמת שהיה שם דברים נאים , ציור של מעשה בראשית וציור של גן עדן , על כן המשיך השם יתברך לשם קדשתו יתברך {אבל הוא יתברך אין העולם מקומו , אלא הוא מקומו של העולם , ורק הוא לבדו יתברך ראוי לדון את העולם כי הוא יודע מקום כל אחד ואחד כי כל המקומות הם אצלו יתברך },  הכול בשביל לגלות אלהותו יתברך ,, ולגלות האמונה בעולם והיה שם עשירות גדול כדי לתקן עוון העגל , ושם כלל תפילות ישראל ,,,

רבי שמואל אייזיק {מגדולי תלמידי רבנו והיה צדיק קדוש}
בתחלת התקרבותו לרבנו חלם שהיה באיזה יער גדול , ולא ידע איך לחזור .... והנה מצא בית ארוך וצר ונכנס לשם , וראה אברך שהיה נראה מאים ומרשים מאוד


ונתירא רבי שמואל לדבר עמו , והאברך שאל אותו :" מה אתה עושה כאן ?" השיב רבי שמואל :" אינני יודע את הדרך לצאת ולחזור למקומי",  אמר לו האברך :" אתה צריך חרב עם שני חדים ותחגור אותה למתניך ותדע איך לקלוע בה ואז תדע את הדרך שלך ", והראה לו הדרך לחדר קטן ,

כנכנס רבי שמואל לשם , ישבו שם אנשים עם כסאות למשפט והיה שם בחדר הרבה כלי נשק וחרבות ונחרד רבי שמואל מאוד ,ושאלו אותו :" מי הביאך חלום ?" והשיב : " אברך אחד נוראי ואים {והאברך הזה היה משיח צדקנו } דחף אותו לכן",

ואמרו לו :" אם יש לך ידיעה במשפט תקבל חרב עם 2 פיפיות ,
אך תקלע ביושר ובמשפט ובצדקה ", ובתוך כך סבבו את רבי שמואל עננים עד שנחשך לו ודחפו אותו לחדר מסוים ואמרו לו :" שם תלמד משפט וצדקה ותראה כבר איך לילך בדרך הנצרך לך ?"

היץ משנתו ותיפעם רוחו מאוד מן החלום ויסע אל רבנו כדי שיפתור לו את חלומו , כשהגיע לרבנו נכנס באימה גדולה ורצה לספר לו את חלומו , אמר לו רבנו :" יוסף אמר הלא לאלוקים פתרונים ,קודם אומר לך דברי תורה , ואז גלה לו רבנו תורה בלקוטי מוהר"ן ונפתר לו חלומו {אמר המעתיק עין בתורה ב' וכן בפרוש של חרב מטשרין ויגעם לך },פרשת שבוע שמות דברי נחמן מברסלב
בס"ד


יעקב ובניו -הצדיקים שבכל דוד {יעקב ובניו "} בכוחם הגדול מחיים ומשמחים נפשות כל ישראל בכל מה שעובר עליהם ,{גם כשהם במצרים ,בנפילות ובעצבות},


ויוסף היה במצרים - יוסף הצדיק הפך את העצבות לשמחה , וכמובא במדרש שיוסף היה מפזז ומרקד , וכן דוד המלך כשהיה אצל אבימלך , עשה מעשי שטות ועל ידי זה נצול , וכן הזהיר רבנו נחמן שבדורות הללו אי אפשר לבוא לשמחה אלא כשיעשה האדם שטות וקפיצות ובדיחות כדי לבוא לשמחה,אמרו רבנו " " לבדיחה צריך שלוש תנאים : 1} לבלי לפגוע בשני , 2} לא לגבל את הפה , 3} לא להתכון לכבוד עצמו ", והפטיר :" כעת כבר יכולים הנכם להתבדח ",,,,


אשר עבדו בהם בפרך -יצר הרע מפתה בפה רך לאדם : א אפשר כל היום ללמוד ולהתפלל בבית המדרש , וההכרח לצאת לעסוק בעבודה .... וכי אתה רוצה למות או להיות עני ? ,,,,, וכך משליך את האדם למרירות החיים עד שאפילו ירויח כסף רב אינו מספיק לו כל ימיו ,כי "אוהב כסף לא ישבע כסף "


את פיתום ואת רעמסס - היצר מפתח לאדם לבנות  בנינים גדולים ובית מפואר לעצמו,


והנה נער בוכה ותחמול עליו - כשהאדם בוכה בתפילה ,אז תכף הקב"ה חומל עליו ,


והנה חסנה בוער באש- משה רבנו בתחלה סרב לקבל על עצמו לגאול את ישראל , ,כי ראה אריכת הגלות שהגם שכבר יבער איש הישראלי להתקרב להשם יתברך ,אבל

והסנה איננו אכל - אף על פי כן מתגבר עליו העצבות ולכן התפלא משה ,

מדוע לא יבער הסנה - מדוע לא כלה כוח הרע,,,,

{כי רצה משה להגיע עד סוף הקץ האחרון ,איך יזכו ישראל לגאולה שלימה }


ויקרא אליו ה' .... של נעליך מעל רגליך - אמר לו שאי אפשר לכלות הרע לגמרי אלא צריכים להמתין הרבה ,

ויהי לנחש - הראה השם למשה שרוב העם מנחים בארציות בגלל יצר הרע שהוא נחש הקדמוני , ואחר כך אמר ה'


שלח ידך ואחוז בזנבו .... ויהי למטה - יש בידך כוח לעזור לאלו מישראל שנפלו ביותר {ותאיר בהם כי עדיין השם עמו } עד שיתהפכו מנחש למטה ,


ויאמן העם - כשישראל ראו את משה אזי האמינו , וכן בכל דור על ידי שרואה האדם את הצדיק אזי מאידה ,בו האמונה וזוכה לגאולת נפשו,  אשרי מי שיתקרב לרבנו נחמן מברסלב ותלמידיו שבזה הדוד וספריו ויתבונן בהם בעין האמת ואז יזכה לכל הנ"ל.....


ספר רבנו!!!! היה יהודי עני מטפל בידלים ששכר בית מרוח והתפרנס ממנה שנים רבות ,והנה הופיע יהודי אחר שנתן סכולם גודל לבעל הבית -מרוח ושכר אותו ,ונאלץ היהודי העני לצאת משם באמצע החורף עם בניו הקטנים , והיהודי ששכר את בית המרוח , לא היו לא שנים רבות זרע קימא , ובדיוק באותה שנה זכה לבן זכר ,,,, והיה הדבר לפלא ,שלא די שעשה עולה לעני כזה, עוד זכה לבן זכר...."

וסיים רבנו:" כך הקב"ה מנהיג את עולמו..."למה הרעות עלם הזה -עיקר הגאולה תבוא כשהאדם בזמן צרותיו ועוונותיו - בתחלה יבקש :" רבש"ע איכה !!! למה שזכתני!!!" וכיוצא וכשיבקש את השם מתוך ההסתרה אזי יזכה לעלות לתכלית העליה ,
כמו שמשה אמר להשם "למה הרעות וכו'" כי השם יתברך הסתיר עצמו אז מאוד , ומשה עצמו לא הבין דרכיו ושאל :" איה הבטחתך לגואלם ועכישו הכול הפוך ?..." ואז על ידי דוקא נגאלו ,
פרשת שבוע ויחי דברי נחמן מברסלב
בס"ד

פרשת שבוע ויחי דברי נחמן מברסלב
ויחי יעקב בערץ מצרים -לכאורה תמוה מדוע יעקב כשהיה בישראל סבל הרבה , ובארץ מצרים שהיא מקום הטמואה היה יושב בשלווה ...?


תשובה : הצדיקים האמיתיים משיגין שלמות השמחה {על ידי שהופכים את היגון ואנחה לששון ושמחה } וכול יגיתם להמשיך שמחה לכול ישראלי ,ואפילו שלא שבר תאות גופו וגם הרבה , שבכל עת שיחפוץ להתקרב להשם ,אזי יוכל לשמח נפשו , והצדיק מגלה שכל מצווה אפילו של פושעי ישראל עולה על כל התענוגים ועשירות של העולם הזה!!!!... ולכן יעקרב ובניו ירדו למצרים ושם דווקא חי יעקרב בשמחה ושלווה , כי הצדיקים יורדים לעומק הרע והעצבות ובכוחם הגדול הופכין היגון והאנחה לששון ושמחה ,

והליתם את עצמותי - עקר הגאולה של מצרים היתה בזכות עצמות יוסף וזהו עוצם מעלת קברי הצדיקים שמי שנוסע אליהם זוכה לצאת מכול צרותיו ולתקון נפשו.


עמק דבר
ויקרא יעקרב אל בניו - אמרו חז"ל בקש לגלות להם הקץ ונסתקלה ממנו השכינה , הינו שרצה לגלות העצות העמקות מאוד שעל ידם יבוא הקץ, {ובאמת גם בתוך דבריו רמז והעלים בתוכן במה יזכו לקץ הגאולה },


בזמן רבנו היו כמה מגדולי ישראל שאמרו ופעלו הרבה שיבוא משיח בזמן מסוים , ורבנו ז"ל לא הסכים עם זה כלל ואמר שבכל זמן שאומרים איזה קץ , אז בודאי לא יבוא משיח!!!. רק יבוא במהרה בימינו בהסח הדעת לגמרי {שלא יחשבו כלל על אותו קץ שיבוא }, ופתאום יבוא במהרה בימינו אמןןן,


הקבצו ושמעו - הנפשות הבאים לשמוע דברי השם מן הצדיק האמת ,ועל כן דבר יעקב קשות לשלושת השבטים הראשונים כי הצדיקים הגדולים בתחלה רואים מהם הקפדות לפני שמגלים תורה ואחר כך:


הפעם אודה את ה` - נתבטל הרוגז לגמרי והצדיק מגלה תורה וזהו שדבר יעקרב בטוב אל שאר השבטים הראשונים להמתיק הדין ,כי הם בחינת עבור ושאר השבטים הם בחינת לדה
פרשת שבוע האזינו דברי רבנו מברסלב


האזינו השמים -דעו כי דברי אינם פשוטים והם מלאים סודות עמוקים ,


השמים - הם גדולי הדורות הצדיקים ,


ותשמע הארץ - כל באי עולם שבארץ הזאת שמעו היטב,


יערוף כמטר לקחי - דברי יכולין לגדל להצמיח את כל אחד {שנפל לאן שנפל } עד שהשם יתברך יתפאר בו בשעשועים נפלאים ,

כי שם ה` אקרא -דברי הם רק לגדל ולקדש שמו יתברך בעולם ,וכל מה שזכיתי היה כי תמיד קראתי לו יתברך ,

הבו גודל לאלהינו -תבינו ממני גדלתו ותתפללו אליו תמיד


שחת לו לא - כל פגם שבעולם אינו מגיע אליו יתברך ,


עם נבל ולא חכם - עיקר מה שקיבלו ישראל התורה היה כי סלקו ולא חכם - עיקר מה שקיבלו ישראל התורה היה כי סלקו חכמתם לגמרי {וזה לשון מוהרנ"ת:כי השכל של כל העולם אפילו של היראים והכשרים כל זמן שלא זכו לשבר תאות לבם לגמרי לגמרי עדין אין להם שום שכל כלל!!!!} ועיקר הכחמה שכוללת כל החכמות הוא לבלי להיות חכם כלל, רק תם וישר כי השם רוצה את לב האדם ,

אזלת יד ואפס עצור ועזוב - נאמר על ימינו {שהם סוף הגלות המר} שהצרות מתחדשות מאוד ואין מי יעמוד בעדנו ואין לנו אל להשען על אבינו שבשמים ועל כוח וזכות צדיקי האמת שוכני עפרדברי רבנו בעניין משיח

1} אמר רבנו :" זאת פעלתי אצל השם יתברך שהגואל צדק יהיה מיוצאי חלצי ,"


2} ואמר :" העולם סוברים שכשיבוא משיח לא ימותו ...לא כן הוא אפילו משיח בעצמו גם הוא ימות"..

3 }3 גדולי דור בזמן רבנו טרחו מאוד כדי להביא גאולה בתאריך מסויים ,רבנ לא הסכים עמהם ואמר שבזמן שיקבעו ,אז דוקא משיח לא יבוא כי יבוא רק "בהסח דעת ", כמובא בגמרא ,

4} אצל כמה מחסידי רסלב יש מגלת סתרים שרבנו ספר למורנו נתן ולרבי נפתלי כל מה שיהיה לעתיד וכל סדר השתלשלות סדר הגאולה ,וכתב -יד של המגלה הוא בראשי תיבות,
5} ואמר רבנו :" משיח יכבוש את העולם , רק עם האנשים באומרים תהילים בפשיטות ותמימות ולא עם ההולכים בחכמות ולפני בואו של משיח יהיה מבול של כפירות וספר שלפני ביאת המשיח יהיו מלכים ומנהיגי מדינות שלא ירצו להשתתף בשום מלחמה וירצו לישב בשקט ושלווה ,אולם יתפסו אותם בציצית ראשם ויכריחו אותם להשתתף במלחמות....

} אמר רבנו : "קודם ביאת המשיח, אפילו ילדים בעריסתם ידברו דבורי כפירה "

7} אמר :" יהודי צרך לבקש מהשם יתברך שיזכה להרבה בנים איך שיהיה ,כי כשמשיח יבוא ויתקן את העולם , יתקן גם את זה ",
8} ואמר :" משיח יגלה דרך חדשה בנגינה ,"
9}ואמר :" גדלתנו ותפארתנו {של המתקרבים לרבנו } יגלה משיח צדקנו ,

10} ואמר : גם הוריו של משיח לא יהיו אי אי אי ,,,"
11} אמר מורנו נתן : רבנו יתן משיח לכל אחד מישראל ,אלא שלמשיח ישמעו ולרבנו עדיין לא ,"
12} ואמר לכל אחד מישראל יש אצלו נקודת משיח {ואמר המתעיק ,הכוונה לחלק שבתוכו שמעוררו להתקרב להשם }

פרשת שבוע וילך דברי רבנו מברסלב

פרשת שבוע וילך דברי רבנו מברסלב
הנך שוכב עם אבותיך וקם - הצדיק תכף שמת אזי מתחיל לחיות חיים נצחיים , מי שבחייו מתבטל לצדיק האמת לספריו ותלמידיו ,


היה מורנו נתן אומר שאת ספריו הוא  לא כתב למי שלא שם לבו ליום המיתה ,כי הוא כבהמה ממש , אלא דבריו הם רק למי ששם לבו לאחריתו ואז יזכה שיקים בו "ותשחק ליום אחרון " ועין בזוהר האדרא ותבראה שרשבי לפני מותו חייך וכן רבנו ז"ל חייך לפני מותו , על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה - כל קללה היא מחמת שנסתר ונעלם אור ה` , ועיקר הברכה כשאדם יודע שאפילו בכל הדברים ומלאכות שבעולם נמצא בהם אלהותו יתברך ,


ואנוכי הסתר אסתיר פני - גם בטמואה הכי גדולה מלבש חיותו יתברך , וכלן מכל המקומות והענינים שבעולם אפשר לשוב אליו יתברך ,
כי לא תשכה מפי זרעו- אמרו חכמים עתידה תורה שתשתכח מישראל ורבי שמעון בר יוחאי אמר שעל ידו לא תשתכח שהרי נאמר "כי לא תשכח מפני זרעו " כי בספר הזוהר יצאו מן הגלות והנה בא וראה כי סופי תבות של "כי לא תשכח מפי זרעו " הינו מזרעו של יוחאי {שהוא רבי שמעון בן יוחאי } יהיה שהתורה לא תשתכח ,

עוד אמר רבנו שסוד רבי שמעון בעצמו מרמז בפסוק "עיר וקדיש מן שמיא נחית " שהם ראשי תבות שמעון ,כי רבי שמעון ענינו התעוררות השנה {הינו להתעורר מחדש לעבודת השם }


וענתה השירה הזאת וכו` - שירה זו מעידה שאין שום יאוש ואין שום נפילה בעולם כלל !!!! כי אם יזכו יהיו העוונות נתהפכין לזכיות ,כי מתוכחה כזו של מעשים רעים נהיה כזו שירה !.... ובכוח זה מבטיח משה לישראל שלעולם לא יתרחקו מהשם לגמרי , אפילו יעשו מה שיעשו ,


בתחלת בואו של רבנו לאומן , והיו שם 3 משכילים גדולים מאוד שהיו חשובים גם אצל המלכות , והחשוב שבהם כששמע שרבנו הגיע לאומן הלך למקום רבנו ונדחק בין ההמון כדי לראות פניו הקדושים של רבנו ,


תכף שראהו רבנו אמר "מה רוצה יהודי ?" ענה האפיקורס :" באתי לראות אדם גדול ", ענה רבנו : "אדם גדול יש ממול ..." {כונתו היתה לאיזה גנרל גוי שגר מול אותה דירה } וזה היה קצת בושה לאפיקורס ,,,,, ואף על פי כן התקרב עם 2 רעיו לרבנו והיה רבנו משחק עמם שחמט ויורד אליהם מאוד בשיחותיו הנפלאות,והכניס בהם הרהורי תשובה הרבה ,

וכשנפטר רבנו בכה אותו אפיקורס ואמר למורנו נתן : "אתה בוכה ?! וכי לך חסר הרבי ?! לי חסר הרבי ...! אם היה הרבי עוד חי הייתי נעשה בעל תשובה אמיתי
פרשת שבוע נצבים דברי רבנו מברסלב
אור רבינו
בס"ד       

פרשת נצבים דברי רבנו ברסלב


תקציר הפרשה

דברי פיוסים וכריתות ברית על התורה ,אזהרה להתרחק מעבודי עבודה זרה ענין התשובה וקבוץ גלויות התחזקות לתשובה ועבודת השם ,באיזה סוג חיים יבחר האדם ,


אתם נצבים היום כולכם -משה רבנו
קבץ את כל נשמות ישראל שבכל הדורות מגדול ועד קטן,

ראשיכם שבטיכם זקניכם -הם גדולי ישראל ,

מחוטב עציך עד שואב מימיך - הקטנים במעלה והגדים , וכל אותם מישראל שנפלו לדיוטא התחתונה ביותר,

לעוברך בברית ה` -אמר משה שלכולם הוא מוסר את התורה כי בכל אחד מישראל יש בו טוב מסוים שאין את זה באף אחד והעיקר ללמדנו שצירכין כל ישראל גדולים וקטנים , להתקבץ יחד באהבה לנסוע להצדיק האמת לראש השנה ועל ידי זה יזכו לאמונת חכמים וכל אחד יוכל להחיות את עצמו ולהמתיק כל הדינים והגזרות ממנו,

כי את אשר ישנו פה עמנו וכו` - צריך כל אדם לידע בכל עת שתלויים בו הנפשות של כל הדורות העתידין לצאת ממנו ובהם תלויים כל נפשות ישראל כי כל ישראל ערבין זה בזה , ואת כולם אי אפשר לתקן כי אם על ידי הצדיק האמת .

אין לתאר את השמחה של חסידי ברסלב כשהגיעו לאומן לראש השנה , והיה שם רב חשוב בשם רבי מדרכי מעיר סוקולוב שכשהגיע לאומן וראה את החסידים ,לא היה יכול להתאפק וקפץ ברקודים בשמחה וחדוה והיה מברך "שהחינו" והתנהג באדם פשוט ביותר בלי שום גנוני כבוד וכדומה {וכן נוהגים עד היום אפילו אנשים חשובים מאוד שבאים לאומן כגדול כקטן ומתיחסים זה לבז בפשטות ועונה כי כולנו על יד הצדיק קטנים מאוד , אמר המעתיק : נראה בס"ד עם כל זאת שכל אדם צריך ליזהר לכבד את הזולת כפי ערכו שהרי אמרו חז"ל "לא חרבה ירושלים אלא מפני שהשוו גדול וקטן " וכתב רבנו : אדם שהוא חשוב תכבד אותו },

הנסתרות לה` אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם - כל אחד צריך לעשות מה שבידו לחנך בניו ותלמידיו בדרך הקודש ולאסוף אותם אל הקיבוץ הקדוש של הצדיק האמת ועל ידי זה יתקרבו האחרים מישראל ממילא ,כי סוף כל סוף יתקרבו כולם להשם יתברך באמת ,

לא בשמים היא וכו` - העיקר הוא הרצונות הטובים שלך להשם , ואין בעולם מי שיוכל ליקח ממך את רצונך , וצריך שתדבר בפיך את רצונותיך היקרים להשם וכן כל מה שחסר לך בעבודתו יתברך ,


כי קרוב אליך הדבר מאוד - אין אתה צריך אלא לעלות למדרגה הסמוכה אליך ,


אמר רבנו : " על 2 כתות אנשים יש לי רחמנות גדול עליהם , על אלו שהיו יכולים להתקרב אלי ואינם מתקרבים ,ועל אלו המקרובים אלי ואינם מקימים את דברי , כי בעת שיהיה האדם מנח על הארץ {במיתתו } אז יסתכל על עצמו היטב ויתחרט מאו דמאוד על שאל זכה להתקרב אלי או שלא קיים את דברי "


אמר : העולם יהיו מתגעגעים אחרי הרבה יותר ממה שמתגעגעים אחרי הבעש"ט זיע"א......!!!!!


ואמר רבנו שהמתקרב אליו אפילו כשנשתבש ונתבלבל דעתו רח"ל אף על פי כן הוא חזק באמונה שלימה בו ,
פרשת שבוע שופטים
       
אור רבינו
ושפטו את העם משפט צדק וכו´

זה בחינת ´צדק כד איתחברת באמת אתעבידת אמונה´ (מחיבור אמת וצדק - נהיית אמונה) (זוהר בלק דף קצ"ח), כי משפט זה בחינת אמת כמו שכתוב (תהלים י"ט) ´משפטי ה´ אמת´, כמובא בספרי רבינו ז"ל, וזהו כי משפט צדק בחינת ´צדק כד אתחברת באמת איתעבידת אמונה´, כי זה עיקר ישיבת הדיינים לתקן האמונה על ידי האמת - שיתחבר צדק ומשפט אמת ואמונה וכו´
(ליקוטי הלכות, חושן משפט, הל´ דינים ה"ב)


לא תטה משפט וכו´

הנה אלו השני בעלי דינים הבאים לדין ומכחישים זה את זה ואחד מהם טוען שקר בוודאי, והוא בחינת פגם אמונה וכו´, וצריך לתקן ולברר האמת עם מי, אך אי אפשר לבשר ודם לידע עם מי האמת, והעצה והתקנה לזה, הוא על פי מה שכתב רבינו ז"ל (ליקו"מ ח"א ט) לענין תפילה, שהיא גם כן בחינת אמונה, שעיקר העצה והתקנה לצאת מהחושך ומהקליפות המסבבות - הוא לראות שידבר דיבור אמת, והאמת הוא אור השם יתברך בעצמו כביכול, ועל ידי זה מאיר לו השם יתברך בעצמו שהוא עצם האמת וכו´ עיין שם. והנה הדיין צריך לראות שידבר דיבור אמת דהיינו שהמשפט שהוא רוצה לפסוק על הבעלי דינים יהיה באמת בלי שלי שום הטיה לשום צד כמו שכתוב ´לא תטה משפט´, ועל ידי שהדיין נזהר בזה מאד וכו´ ואזי כשכל דבריו הם רק באמת ואינו נוטה לשום צד, אזי נתקיים (תהלים פ"ב) ´אלקים ניצב בעדת א-ל´, כי אזי השם יתברך עומד שם בעדת הדיינים הכשרים אשר דבריהם באמת, ואזי זוכה לראות האמת עם מי מהבעלי דינים. וזה בחינת ´הדן דין אמת לאמיתו´ שאמרו רז"ל שדקדקו המפרשים תיבת ´לאמיתו´ אך על פי הנ"ל מדוקדק היטב - ´לאמיתו´ דייקא, כי בוודאי יכול להיות שהדיין ידון דין אמת עפ" התורה לפי טענותם, ואף על פי כן יחייב את הזכאי על פי האמת, אבל באמת כשהדיין נזהר מאד שיהיו כל דבריו באמת בלי שום הטיה, אזי מאיר לו אור האמת שהוא אור השם יתברך בעצמו כביכול, וזוכה לראות האמת לאמיתו וכו´.
[וביאור הדברים: שלמרות שיתכן שדיין - אף כי ירצה לדון דין אמת, יטעה בדינו, ותיראה לו האמת לחייב את מי שעל פי דין זכאי, אלא, שאם הדיין עצמו נזהר מאד לדבר רק דיבורי אמת, אזי הבורא עצמו כיבכול מאיר לו את האמת, משום שאמת מידתו של הבורא היא, כביכול אמת - היא היא אור הבורא]
(ליקוטי הלכות, חושן משפט, הל´ דינים ה"ב)


צדק צדק תרדוף וכו

שכוונתך בהצדקה שתתן תהיה למען הצדק לבד, כדי לקיים מצות צדקה כרצונו יתברך, לא בשביל כבוד עצמך כלל וכו´.
(ליקוטי הלכות, אורח חיים, הל´ תפילת המנחה ה"ו)


כי יפלא ממך דבר למשפט

עיקר בירור כל ההלכות שקיבלנו ממשה רבינו, לא היה אפשר לבררם לנו בשלימות כי אם על ידי שנבנה בית המקדש, ושם ישבו הסנהדרין הגדולה ובררו לנו כל ההלכות להחיותינו כהיום הזה. ועל כן השערים של בית המקדש לא שלטו בהם ידי אויב רק ´טבעו בארץ שעריה´, להורות שהשערים שהם בחינת ההלכות שנתגלו בבית המקדש לא שלטו בהם ידי אויב רק הם נשארו לנו, רק ש´טבעו בארץ שעריה´, אבל הצדיקי אמת בכל דור ודור שהם בחינת ´ראש בית´, הם מעלים ומגלים לנו בכל דור כל השערים שהם בחינת ההלכות וכו´.
(ליקוטי הלכות, חושן משפט, הל´ חלוקת השותפין ה"ה)


וקמת ועלית אל המקום

בית המקדש היה גבוה יותר מכל הארצות, כי בית המקדש הוא בבחינת מקומו של עולם בבחינת למעלה מן המקום, וכל הארצות מקומם שם בבית המקדש כי כולם יוצאים משם מנקודת האבן שתיה וכו´.
(ליקוטי הלכות, אורח חיים, הל´ ציצית ה"ג)


ראשית גז צאנך תיתן לו

כי איתא בדברי אדמו"ר ז"ל שאפילו כשאדם מושך את עצמו מהרע אל הטוב רק כחוט השערה - הוא יקר מאד בעיני השם יתברך וכו´, וזה בחינת ראשית הגז שצריכין ליתן להכהן, כי הכהן הוא איש חסד בחינת מיכאל כהנא רבה שמלמד תמיד זכות על ישראל, וכל הזכויות שנמצאין בישראל הוא ע"י בחינת ´שערות´ הנ"ל, שעל ידי זה יכולין למצא זכות אפילו בהגרוע שבגרועים כי בכולם נמצאים כמה ´שערות´ טובות וכו´, וזהו ´ראשית גז צאנך תיתן לו´, כי עיקר השירות של הכהן הוא בקרבנות לכפר על ישראל שזה נעשה על ידי בחינת ´שערות´ הנ"ל שעל ידי זה השם יתברך מתרצה לישראל ומוחל עוונותיהם בבחינת חוט של צמר שמלבין העוונות ביום הכיפורים, והכהן איש חסד, עוסק בזה וכו´.
(ליקוטי הלכות, יורה דעה, הל´ ראשית הגז ה"ד)

שעל ידי זה יכולין למצא זכות אפילו בהגרוע שבגרועים, כי בכולם נמצאים כמה ´שערות´ טובות מה שממשיכין עצמם כמה פעמים מהרע לטוב כחוט השערה כנ"ל, ועל כן צריכין ליתן להכהן ראשית הגז מהצמר כדי לתקן בחינת הצמר בשרשו שהא בחינת שערות עליונות, היינו כדי להמשיך חסדים על ישראל ע"י השערות טובות שנמצא בהם מה שכל אחד מושך את עצמו בכל פעם כחוט השערה אליו יתברך.
(שם)


לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש וכו´ מעונן ומנחש וכו´ תמים תהיה עם השם אלקיך וכו´

ואי אפשר להשיג שום עצה כי אם מבחינת התכלית האחרון שהוא השגת השם יתברך, שהוא יתברך כביכול מקור ושורש כל העצות שבעולם, כי שם הוא עצה אחת, בחינת ´כולו אחד´ וכו´, וכל העצות האמיתיות הנכונות נמשכין משם ומי שרוצה לקבל עצה שלימה אי אפשר לו לקבל שום עצה כי אם שמקשר אחר הבריאה בקודם הבריאה, דהיינו שיקשר כל דבר להשם יתברך ויכוון בכל הדברים שעושה בשביל התכלית האחרון - בשביל השם יתברך וכו´, אבל מי שאינו מחבר ומקשר העולם הזה בעולם הבא, ואינו משגיח על התכלית האחרון וכו´, אזי אינו זוכה לעיצה שלימה, כי כשמפריד העולם הזה מהתכלית אזי עצותיו תמיד חלוקות לשתיים ואינו יכול לתת שום עצה לנפשו, כי העולם הזה הוא עולם הפירוד ואין שום עצה שלימה וכו´, וזה בחינת מעונן ומנחש וכו´, שרוצה לקבל עצה מגשמיות העולם הזה, ובאמת הוא להיפך כי בגשמיות העולם הזה אין שום עצה, ועיקר העצה אי אפשר לקבל כי אם מהתכלית מבחינת קודם הבריאה - היינו מהשם יתברך, וזהו ´תמים תהיה עם ה´ אלקיך´, שתראה להיות תמים ושלם עם ה´, דהיינו שתקשר עצמך וכל הבריאה כולה לה´ יתברך, שזהו עיקר השלימות והתמימות, ואז דייקא תוכל לקבל עצות שלימות וכו´.
(ליקוטי הלכות, יורה דעה, הל´ מעונן ומנחש ה"ג)


כי הגוים אשר אתה יורש אותם

כי עיקר כיבוש ארץ ישראל הוא על ידי שאנו פרושים מאיסור מעונן ומנחש, כי על ידי זה שאנו צתרחקים מזוהמה זו של מעוננים ומנחשים רק אנו מאמינים בה´ יתברך , על ידי זה אנו זוכים לבחינת חידוש העולם שהוא בחינת ארץ ישראל
(ליקוטי הלכות, יורה דעה, הל´ מעונן ומנחש)


|הסדגש|על פי שניים עדים יקום דבר

ואמרו רז"ל ´במקיימי דבר הכתוב מדבר´, ´מקיימי דבר´ זה בחינת ´תרין סמכי קשוט´ (שני עמודי אמת) כי הדבר נסמך ונתקיים על ידם, וזה בחינת נביאים שהם בחינת ´תרי סמכי קשוט´ כידוע, וע"כ הנבואה נקראת בשם עדות כמו שכתוב ´ואעידה בם´ (דברים ל"א), כי הנביאים הם בבחינת עדים בחינת ´תרין סמכי קשוט´.
(ליקוטי הלכות, חושן משפט, הל´ הלוואה ה"ב)

פרשת שבוע ראה דברי רבנו ברסלב
    
אור רבינו
בס"ד
פרשת שבוע ראה דברי רבנו מברסלב
והיה המקום אשר יבחר ה` – {כדיוע מקום בית המקדש שם אבן השתיה , שממקום זה השתת {נוסד } העולם
ומשם נוצר נופו של אדם הראשון ,שם  עקר אברהם את יצחק בנו, שם לקט יעקב אבינו את 12 האבנים ונהיו לאכן אחת ועליה הניח ראשו לישון , ובשקם אמר:" מה נורא המקום בזה" , שם בנה שלמה את בית המקדש והניח את 2 לוחות הברית בארון הקדוש על אבן השתיה , לשם היה נכנס הכוהן הגדול פעם אחת בכל שנה וכשזכה לצאת משם חי , הודו ישראל על כפרת עוונותיהם } כי המקום גורם לאדם הרבה לטוב ולמוטב והנה כמה דגמאות:

1} מקום המסוגל לעין ביותר הוא מקום גבוה ,רבנו 2}לגור בעליה הוא טוב לעבודת השם , רבנו
3} במקום שיש נהרות זורמים טוב לגרום שם ,גמרא
5} אם אתה מתפלל במקום שיש שם קלפות והרהורים רעים תמחא כפיים ובזה אתה מטהר את אורי המקום ,רבנו,
6} מי שרע לו במקום מסוים ילך לדור במקום אחר , ואשרי מי שדר רק במקום תורה ,גמרא
7} משנה מקום משנה מזל ,חז"ל {ובכל ענין מי שמשנה מקומו זוכה לשפע יותר בפרנסתו כך מבואר בספר המידות}
8}בספורי מעשיות לרבנו מפורש שם {בספור בעל תפילה }שיש מקום גורם לממון ויש שגורם וכו` וכו` ,

בנים אתם לה` אלהיכם לא תתגודדו , אסור להתאבל יותר מדאי על חמת כי צריכים להאמין שבאמת המיתה טובה גדולה מאוד כדי לזכות על ידה להיות כמו בן להשם יתברך והקבורה בעפר מבטלת הזהמה מהאדם כדי שיזכה להכיר את הבורא יתברך ושיזכה לתחית המתים,

ולא ירע לבבך בתתך לו - תן ברצון טוב {ועיקר הברכה והפרנסה שלך היא מזה שהשם יתברך מתרצה אליך ברצונו הטוב ומפרנס אותך בהתאם } ובסבר פנים יפות,

כי בגלל הדבר הזה יברכך ה` אלהיך - בגלל שתתן בעין יפה תהיה מבורך בעשירות ,כל אדם {בפרט מי שזכה לעשירות } צריך שיתן אל לבו שבודאי השם עושה עמו חסד גדול שאינו ראוי לו ונותן לו שפע וכו` ויש אנשים צדיקים וטובים ממנו אלפי פעמים והם חסדי אוכל ופרנסה ,ובשיזכור זאת יתן לצדקה יותר ויותר ,


רבי גדליה קניג זצ"ל מגדולי חסידי ברסלב נסע לאומן ,והיה זה בזמנים קשים ביותר שהיה צריך הרבה כסף והרבה השתדלות ,באמצע דרכו פגש ביהודי עני שלא היה לו תפילין , נתן רבי גדליה את כספו לקנות תפילין לאותו יהודי וחזר מדרכו,

את היקר ביותר לכל חסיד ברסלב מסר רבי גדליה עבור יהודי שני  ,שיזכה גם הוא לתפילין משלו ....!!!!פתח תפח -הצדקה פותחת לאדם את כל השערים בגשמיות ורוחניות , והיא רפואה לכל המכות שבעולם , ועל ידי הנדיבות זוכה האדם לתקומה גדולה ,

בכל אשר תעשה - כשתתן לצדקה אזי בכל מה שתעשה ואפילו בהשתדלות מועטת , תזכה כבר לעשות כלי וצנור לקבל את ההשפעה והברכה מאת השם ,מורנו נתן הפליג מאוד בחשיבות נתינת הצדקה עבור הדפסת ספרי רבנו והפצת דעתו בעולם ,ואמר שהיא הצדקה הגדולה ביותר ,לפני פטירתו אמר " אתם צריכים להתחזק ביחד באהבה גדולה , אפילו כשיהיה אדם בעל עברה הגרוע ביותר בעיקר הוא שיהיה אחוז ברבנו {נחמן } ואזי בודאי יזכה לתשובה ויהיה לו תקון ,,,, ובכן מצווה אני עליכם שהעבודה שלהם יהיה להדפיס את הספרים {של רבנו וכן מה שמאיר דעתו בעולם } ותהיו חזקים בממון ברצון ובטרחא !!!!!ואז גם בקש מבנו שיתן לו סכום גדול לזה ,
פרשת שבוע עקב דברי רבנו מברסלב
  
אור רבינו
 
 
וברך והרבך - יש מי שיש לו עושר ונכסים רבים ואין לו שום נחת רוח בעשרו אדרבה כל ימיו כעס ומרירות מרבוי תאוותיו שנבהל להון יותר ויותר כמו שמצוי הרבה כאלה ובודאי אין זה עשירות כלל ,ועל זה אמר שלמה בחכמתו :" איש אשר יתן לו אלוהים עושר ונכסים ולא ישליטנו לאכול ...גם זה הבל וחלי .... עושר שמור לבעליו לרעתו ." ועיקר העושר כששורה ברכת השם בפרנסתו ככתוב :" ברכת ה` היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה : וזהו "וברך והרבך " הנזכר לעיל ,

ושמר ה` אלהיך את הברית ואת החסד-

ישמור שלא יעביר אותך החסד על דעתך ככתוב :" וישמן ישרון ויבעט ",

פעם דברו לפני רבנו מדאגות הפרנסה שיש להם ,ענה ואמר :" מה יש לדאוג על הפרנסה , הלא לחם עם מלפפון הוא מאכל טוב",


וכן אמר :" טוב להיות בעל חוב לאשתו וידליו מאשר להיות בעל חוב לחנוני",

ואמר :" אין לדאוג על ממון , כי בין שיהיה לאדם ממון בין שלא יהיה לו יבלה ימיו בשווה !....


כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם -עיקר החיות הוא הארת פנים רוחניות המאכל זה מחיה את האדם אבל נשמיות המאכל נעשה פסולת ונדחה לחוץ , {אמר המעתיק הכוונה כאן שהאדם שרואה לפניו מאכל יטוב , וכן כשמקבל סכום כסף או כל טובת הנאה יזכור מי הנותן ושכזו הנתינה השם מאיר לו פניו יתברך ,והוא כמו ילד שמקבל מתנה מאביו ילד מכל מסתכל על המתנה ומתעלם מהאבא , ילד טוב מביט באביו ומקיד מתנתו והארת פניו שנמצאת גם בעצם המתשנה }


כי על כל מוצא פי ה` יחיה האדם - האדם חי וקיים רק מן הרוח חיים שהמשיך השם יתברך לתוך המאכלים ,


כמה ענינים שאמר רבנו על המאכלים :

1} כשחותכים את הקלפה של המלפפון {וכן שאר פירות וירקות שקלפתן קצת נאכלת ,} לא כדאי להוריד את הקלפה לגמרי,
2} לא לאכול בצל חי אלא רק מבושל או אפוי וכיוצא ,

3}לא לאכול פרי שלא נתבשל כל צרכו { כדון עגבניות ירוקות }

4} לאכול בנחת , כאלו יושב מולך אדם חשוב ,

5} להרבנות באכילת שבת {זה מועיל מאוד לשבר את הכעס ולזכות לסבלנות}6} לא להיות בררן יותר דאי {זה טעים לי , זה לא טעים לי ....}

7} לאכול מן הקרוב אליך ולא מן הרחוק,


ספור שספר רבנו על שטות בני העולם :


פעם דרו בבנין אחד שני עשירים אחד קמצן גדול ואחד נדיב ובעל צדקה גדול ,פעם בא עני אל הקמצן ובקש ממנו לאכול כי היה רעב מאוד ,

אמר לו העשיר : " הנה יש לי עצים כאן , תחתוך אותם חתיכות ואתן לך לאכול : הסכים העני ועבד כמה שעות עם העצים ,

כשסיים עבודתו המפרכת אמר לו העשיר :" לך לבית שמולי {שכנו העישר } ושם תקבל ארוחה טובה , הלך העני לתמו {כי סכר ששם זה הכנסת אורחים של העשיר הקמצן }תיכף שהנכנס קבלוהו יפה והעניקו לו ארוחה כיד המלך , האמצע האכילה שמע העשיר הנדיב איך שהעני התאנח : "עבדתי קשה היום ,"שאל אותו העשיר הנדיב על עסק עבודתו וספר לו העני כל הנעשה ,ענה העשיר הנדיב לעני :" פה זה הכנסת אורחים שלי .... יהודי ,עבדת בחנם ואתה אוכל בחינם "!!!!1
פעם אמר רבנו:" פרנסה נותן הקב"ה ובני העולם אוכלים בחנם אולם עובדים הם רק בגלל עוונותיהם ...!!"
פרשת שבוע ואתחנן דברי רבנו ברסלב
אור רבינו
בס"ד
פרשת שבוע ואתחנן דברי רבנו ברסלב

ובקשתם משם את ה` אליהך " משם דוקא האדם צריך לקשר המקום אשר הוא שם אל השם יתברך שנקרא מקומו של עולם {ויזכר שהשם יתברך סבב אותי למקום הזה ולעניין הזה ויחשב מה יש כאן לדעתי לכבד את השם , ואז מה שיעשה יצליח בודאי , אשריו}

ושבת- - -על ידי התשובה עולה האדם למעלה מהזמן ואזי נמתקין כל הדינים {כי בתשובה יש חרטה והחרטה מתעלה מהמשג של הזמן ומכפרת על מה שכבר נהיה והופכת את הרע לטוב }, לכן בכל נפילה או עוון חם ושלום שעובד על האדם , בוודאי כמה שיותר מותר לומר: אנא ה` כך וכך עשיתי סליחה שחטאתי עויתי ופשעתי לפניך , ואם אתה רואה שאיזו תאוה משתלטת עליך אל תשבר ,רק תאמר : אנא ה` תן לי כוח ממך להתגבר על התאווה " ותוסיף עוד דוברים מאתך }וגם אם אתה נופל שוב ושוב ,אתה תעשה את שלך שוב ושוב להתודות תכף וסוף סוף יתהפכו רחמיו יתברך עליך,

וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה` הוא האלוהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד - צריך לדעת ולהשיב אל לבו כי אין שום נברא ושם נמצא כלל , כי הכול בטל במציאות ממש נגדו יתברך , הן בשמים ממעל ועל הארץ מתחת , הכול הבל ואפס ממש רק ה` הוא האלוהים ואין עוד שום דבר כלל , ודבר זה אי אפשר להסברי רק כל אחד כפי שמשער בלבו,


וכך פרש רבנו את הפסוק "וידעת כו` " עיקר אזהרה זו היא לדעת ולזכור אותו יתברך תמיד בכל עת ואל ישכח אותו יתברך חס ושלום ,


שמע ישראל - שמעו ישראל , כי דבר חשוב לי לומר לכם , {כי כשיש לאדם לומר משהו חשוב חריחו מקדים ואומר :שמעו מה יש לי לומר לכם}


שמע ישראל - כל עניני חול וחיצוניות ותאוות והרהורים שעוברין עליך צריך שתזכור בכל עת שאתה ישראלי ואתה מאמין במלך העולם ואז תוכל לדבק את עצמך בו יתברך מכל מקום שאתה ,

אמר מורנו נתן : "בראש השנה כולם צועקים בתפילה "המלך " אולם ההכתרה היא באומן ..."


והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצוך היום על לבבך - אל תקח ללב ואל תשבר ממה שהיה אתמול ושלום ולפני כן , השם נותן לך היום לקום מהשינה ולחיות ולראות ולשמוע וללכת מחדש,

את כל מה שעבר עליך תשאיר מאחוריך ,ותאמין שכל מה שהיה זה מאת השם לטובה באמת ותתחיל מחדש בקיום המצוות כאלו נתןנו לך היום ,היום הזה ,


אמר רבנו :, מה אתם יכולים לעשות תשובה , וכי מספיקים ימיכם וכחכם כולכם לתקן פגם אחד ממה שקקלתם ?".....רק אני עושה תשובה בשבילכם , ויש לאל ידי לתקן כל מה שקלקלתם עד הנה , רק העיקר מעתה שלא תעשו עוד , ואפילו מהיום והלאה איני מקפיד על השגגות שתעברו חס ושלום ,רק בעיקר שעל כל פנים תשמרו עצמכם ממזיד ,
1 2 3 4 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש