סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

הנהגות הראויות למי שנוסע לאומן רבנו מזמין

ראשי >הנהגות הראויות למי שנוסע לאומן רבנו מזמין
סעי לאומן עם דרך צדיקים|מטוס||מטוס||מטוס|
סעי לאומן עם דרך צדיקיםסעי לאומן עם דרך צדיקים
הצטרפי לאחת הקבוצות הנוסעות לאומן לרבי נחמן. חוויה רוחנית מדהימה.
www.zadikimtours.com


סעי לאומן עם דרך צדיקים

כתובות אינטרנט נלוות:
סעי לאומן עם דרך צדיקים|מטוס||מטוס||מטוס|


רבי יצחק בנדר זצ"ל)
אמר רבנו הקדוש טוב מאוד להסתכל בפני הצדיקים
(רבי יצחק בנדר זצ"ל)
"כתבתי לך הרבה פעמים שמכתבים יש להם כח גדול לחבר הנפשות ולחדש האהבה בינהם תירוצים יש הרבה אבל אדמו"ר זצ"ל אומר בתורה ס"ו ויהי נא פי שניים אם יש לאדם חשק גדול אזי אינו רוצה לפטור עצמו כיאלו עשה אפילו הצדיקים הגדולים ששמרו את הזמן רגעים גדולים לא נאבדו מהם אע"פ כן כתבו מכתבים והיה נחשב בעינהם כמו עבודת ה' כי באמת הוא עבודת השם ממש אנו יודעים שרבנו ז"ל אמר עכשיו .. ולא סיים שזה יסוד גדול בענייני רבנו שבכל לפעם צריכין לומר ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו...
ידידי השם יתברך מתנהג עימנו בכל פעם שפתאום בא לאדם איזה התעוררות לנתלהב ליבו ואחר כך לוקחים ממנו וכוונת השם יתברך שהוא ישתוקק ויבקש רחמים עד שנותנים לו בחזרה אחר כך הוא מקבל זאת ההתעוררות עם כלי במח ובלב כי מצווה הקדושה של ספירת העומר זוכין על ידי זה להתקרב לה' יתברך.. שזה בחינת ז' נקיים ועיקר הטהרה במח ובלב ועל ידי זה ממילא מתפשט בכל אברי הגוף יעזור ה' ית' לנו שנזכה לקיים בפשיטות עצותיו של רבנו הקדוש ולא ניהיה ח"ו נאה דורש..
רבי יצחק בנדר זצ"ל..
רבנו אמר לשמוח בנקודות טובות וליהיות בשמחה תמיד אמרו אנ"ש איך נזכה ליהיות בשמחה תמיד? על ידי ההתקרבות לרבנו יש גדולים מעמ"י צדיקים וחסידים קדושים נוראים אבל הם לא יודעים מרבנו הקדוש !!
רבנו אמר אתם בוודאי הייתם מתנגדים חריפים לולא רחמיו המרובים.. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים .. רבנו אמר לשמוח שזכינו להיות מזרע ישראל ועוד שזכינו לבלי להתנגד עליו...

מה אתם יכולים לעשות תשובה וכי מספיקים ימיכם ושנותיכם כולכם לתקן פגם אחד אשר קלקלתם?רק אני עושה תשובה עבורכם...
רק תנו לי אבנים וסיד ואני בונה מהם בניינים נוראים..משך ודחק תיבת בניינים.. כמפליג בשבח הבניינים שבונה מהם..
ראוי לך לשמוח מאוד
העיקר שנזכה יום יום בלי הקביעות של לדבר לה' יתברך רבי נתן זצ"ל אמר המשיח שלי כבר הגיע.. הרבי אמר על משיח לא יחלקו ועלי חולקים..העיקר לקיים עצות של רבנו בתמימות כל יום שעה התבודדות ..אמר רבנו הקדוש לי אין לי מה לעשות בזה העולם כי בשבילי איני צריך כלל רק באתי לזה העולם כדי לקרב נפשות לה' יתברך ואיני יכול לתקן רקמי שבא אליו . ומספר לי חסרונו.. רבנו לא בא בשביל עצמו כלל.. כל אדם בא לעולם כדי לתקן מה שצריך לתקן .. רבנו ממשיך לתקן את אנשיו גם לאחר הסתלקותו ..ורבנו רמז לאנשיו שהוא רוצה להשאר בינהם ורבי נחמן טולטשינר כתב בעלים לתרופה'קבלה בידנו שהצדיק שבדור הוא רבנו'..


יהיה עולם חדש עולם חדש עולם של אמת עולם של אמונה ..אנו זכינו בתוך העלמה כזו שיאיר לנו אור האורות כלאו כמציץ מן החרכים...ובוודאי רבנו הקדוש יגמור כרצונו מה שהתחיל לעסוק בתיקוניו הקדושים עם כל אחד מנשמות ישראל הקדושות.. כל נפש שנוסעת לציון הקדוש הדרכים מתפארות ביהודי הזה וכן להפך שיש לאחד מניעות מלהגיע לציון אזי הדרכים מתאבלות על אותו יהודי...
דעת רבנו הקדוש וספריו הקדושים יכולים להפוך את האדם ולהרימו מן שאול תחתיות ובכל עת אנו צריכים לשמוח שיש לנו רבי כזה ותלמיד כזה יקר שעל ידו זוכין לתפיסה ברבנו הקדוש  ובע"ה הם יעזרו ולנצח את המלחמה
~ כי רבנו הקדוש-מידתו נצח כי ניצח וינצח~
בע"ה יתברך בזכות רבנו הקדוש הננמ"ח
אשרינו אשרינו שזכינו לידע מכזה רבי קדוש שבכל עת ורגע מגלה חסדים נפלאים ונוראים אשר על ידי כל דיבור שלו יכולים לקבל מזה מוסר לעבודת ה 'יתברך טוב להודות לה 'יתברך יומם ולילה ששלח לנו את רבנו הקדוש וזה כל תקוותינו לנצח .. אנ"ש בכל  אתר ואתר צריכין להתחדש בעסק רבנו הקדוש ולא להניח את האוצרות היקרים שלנו.. אשרינו שזכינו ליהיות המשרתים אצל אדון כזה אשר משיח צדקנו יבוא ויגלה את אורו הקדוש....
כי רואין בחוש כי אור רבנו הקדוש יותר מה שנתקרב לקץ הגאולה נתגלה אורו הקדוש ועל ידו תמשך הגאולה שלימה רק חזק ואמץ והרבה בתורה ותפילה כדעת רבנו הקדוש .. ותבטח בה 'יתברך אשר לא יעזוב אותך ... ה' יתברך גדול גדול ונעשים כאלו עניינים בעולם ולא יודעים כלל רק בטחון וכלשונו הקדושה" בטחון מספיק" הנותן חיים נותן פרנסה .. ואל תדאג מיום לחברו כלל רק חזק ואמץ.. והתחדש בענין רבנו הקדוש ... כל יום יהיו בעיניך כחדשים...!!
מי שטעם פעם אחת את טעם מתיקות מהנחל נובע שום לא יכבה בלילה נרו..כי אפילו מי שנוגע באיזשהו אופן בעניין רבנו הקדוש היא טובה לדורות ..אשרי הזוכה ליהיות בגורלו בזה ובבא.. רבנו הקדוש הניח רפואו ואוצרות גנוזים שאין כל מלאך ושרף ולא שום בן אנוש הגיע אליהם בשלימות....ואמר שאת תורתו לקח ממקום שאף אחד לא זכה לומר משם תורה... מגלה דברים שכיסה עתיק יומין והוא שאמר בפירוש" גמרתי ואגמור" והוא הגואל משחת חיינו להוציא את האדם מהייאוש והעצבות....
צריך להיות בטוח ולסמוך רק על ה'. אפילו לשניה אחת אסור לאבד את האמונה; העולם הזה מלא נסיונות; קשר מתמיד להש"י; התקשרות לרבינו; אין מחר בעולם הזה; אל תאמר "אחר כך"; בתחילה היו אבותינו עובדי עבודה זרה, ועכשיו קרבנו אליו: הכוונה בתחילה לא עבדתי כראוי זה בחי' עבודה זרה ועכשיו אני מתחיל מחדש...


יעזור ה' יתברך שעל ידי כח ודעת רבינו הקדוש נזכה למלבושים נקיים כמובא כבדהו בכסות נקי כי הצדיק יש לו כח ליתן לבוש שאפילו אינו ראוי לכך ועיקר לקיים עצותיו הקדושים בתמימות בלי שום חוכמות שעל ידי זה נתלבש במלבושים טובים בבחינת עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון !!

יש לנו ב"ה רבי רחמן אמיתי מלא בהתחזקות אשר דבוריו ועצותיו הקדושים משיבים את הנפש בשבעה משיבי טעם רק צריכין להכנס פנימה לפנים תחת הרשות הראש בית ולא תחת רשות ראש כל לחצות להאמין שאפילו רצון טוב לא נאבד והבא להטהר אומרים לו המתן ואי אפשר לכנוס אל הקדושה בפעם אחת רק יהיה מתון מתון ויאמין בכח הצדיק האמת שמגלה חסדים חדשים בכל פעם... !!

(רבי יצחק בנדר זצ"ל)אמר רבנו הקדוש שמקטן ועד גדול אי אפשר ליהיות איש כשר כי אם על ידי התבודדות ואמר הוא ז"ל שאפילו שזוכין לומר תיבת"ריבונו של עולם" הוא יקר מאוד אצלו יתברך... כי זה עיקר כבודו יתברך שמרוחק כמוני זוכה ליגע בכאלו אוצרות יקרות...מי שיודע מעט בידיעתו יתברך יודע שעיקר השעשועים של ה' יתברך שאנחנו מזה העולם השפל נקדש שמו יתברך..שנאמר' ואבית תהילה מגושי עפר מקרוצי חומר והיא תהלתך..' !! כי יש לה' יתברך מלאכים אופנים חיות הקודש שנשרפים על קדושת שמו יתברך בכל כיום ויום אבל עיקר תענוגיו יתברך שעולה איזה עבודה אפילו מהקטן שבקטנים דייקא מזה העולם ... כי מיום שברא ה' יתברך את עולמו חפץ שתיהיה לו דירה בתחתונים...עיקר בריאת העולם היתה משום שה' ית' צפה וראה השעשועים שעתיד לקבל מישראל ...!!

אמר רבי נתן זצ"ל אשרי מי שזוכה שמחשבותיו יהיו משוטטות בדברי רבנו הקדוש ..סבא דסבין...אשר זכה להשלים את הצלם האלוקי בתכלית השלימות ותכלית המעלה... זכה למדרגה שאף בן אנוש לא זכה להגיע אלי'ה עד היום... כי הצדיק הזה לא נח רגע אחת וכל ימי חייו התגעגע למעלות נעלות  והכל היה בתכלית השפלות ותכלית הענווה וזכה לשבר את כל מידותיו וכל תאוותיו .. ועיבד את גופו עד שזכה למה שזכה.. !!

הלא אנחנו עומדים אצל הלב של העולם אצל הנחל נובע מקור חכמה... בוודאי אין עיצה אחרת רק תפילה והתחדשות שאמר רבנו הקדוש כל  ענייני הוא תפילה .. והעיד על עצמו שכל מה שזכה זכה על ידי ריבוי התחנונים וריבוי תפילות ..

יהי רצון שנזכה לטעום מהאוצרות שלנו ועל זה צעק רבנו הקדוש "אסור ליהיות זקן" !! אפילו צדיק זקו אפילו למדן זקן רק להתחדש... ויעשה בכל פעם התחלה חדשה שמא התחלתו לא היתה כראוי וישמח ויגיל וישיש בכל נקודה ונקודה שזכה לחטוף מזה העולם העובר... אשר עתה הוא היריד לסחור סחורות... וכמו שמביא רבי נתן זצל בליקוטי הלכות'אנחנו לא באנו לזה העולם כי אם לסחור סחורות למרחקים ארוכים..'

כמה התבודדות ובכיות צריכין לשפוך לזכות לקדושת שבעת הנרות ..רצון רבנו הקדוש היה לחזק עצמנו בשמחה.'בשמך יגילו כל היום' ואפילו הבכיה צריכה ליהיות מתוך שמחה...רק שעה אחת יהיה לאדם לב נשבר ושאר היום יחזק עצמו בכל מה דאפשר כדי לשמוח לשמחה..כי שמחה היא חירות המוחין בשמחה תצאון ועל ידי שמחה יכולין לשפוך שיחו  לפני ה' יתברך...

אשרינו שזכינו לכזה נחל נובע נחל מטהר מכל הטמאות מכל הכתמים..אשר בא לזה העולם רק בשביל לחזק הנפשות העייפות..יש לנו רבי כזה שהוא מחי'ה מתים ממש כי  יש אנשים  שהם ממש נקראים מתים בחייהם...והצדיק זכה להמית עצמו בחיי חיותו ומסר נפשו על עמ"י  כדי להכניס בהם השגות אלוקות ...

צריך ליהיות עקשן גדול בעבודתו יחתברך עיקר העקשנות צריכה ליהיות בהתבבודדות ושמחה שאם נחזק עצמינו בז הממלא נזכה לשאר עצותיו הקדושות...

אצל העולם אומרים תיכף העיצה כמובא בעלים לתרופה עצת נפתלים נמהרה כי צריכין לצעור הרבה ותקננו בעיצה טובה מלפנייך..

מובא בשיחת הר"ן שרבנו הקדוש שמע אחת מתפלל תפילת ערבית ואמר תקננו בעיצה טובה מלפנייך וענה רבנו הקדוש ואמר זאת היא תפילה יקרה מאוד מאוד כי צריכין לבקש רחמים מה' יתברך שנזכה שיתן לנו ה' יתברך עיצה טובה שנזכה לדעת איך להתנהג

העיקר והיסוד שהכל תלוי בו לקשר עצמו להצדיק שבדור ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה מדבר קטן ועד גדול ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל בלעדי אשק יקבל מהצדיק והרב שבדור והעיקר להשליך שכל עצמו לגמרי רק כאשר יאמר הוא יקיים הכל כמאמרו...

צריך כל אדם לדבר עם חברו ביראת שמיים  על ידי השלום שיש בין בני האדם הם מדברים זה עם זה והם חוקרים זה עם זה מה הוא התכלית מכל העולם כולו ומהבליו כמו שאמר רבנו הקדוש 'ותרגילו עצמכם לדבר בכל יום אחד עם חברו מהתכלית הנצחית..'מידע לנוסע
לצפיה לאומן גן סופיה
                                                           
משרדי נסיעות לאומן
יפוצו מעיינותיך חוצה , דף נפלא
וידוי דברים של רבי יצחק ברייטער
                                                                        
הנהגות הראויות למי שנוסע לאומן רבנו מזמין
< קודם 1 2
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש