קבר הציון
סבא ישראל אומר נ נח נחמן מאומן זה גאולה
תמונה של קבר הציון באומן
סבא ישראל אדוסר
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

רבי ישראל והחסידים משוררים מנגוני פורים

ראשי >רבי ישראל והחסידים משוררים מנגוני פורים
רבי ישראל והחסידים משוררים מנגוני פורים
בס"ד

 

 

            
          

 

 שושנת יעקב ישראל סבא נ נח נחמ נחמן מאומן

רבי ישראל והחסידים משוררים מנגוני פורים

"שושנת יעקב צהלה ושמחה ,בראותם יחד תכלת מרדכי ,
תשועתם ,תשועתם היתה לנצח , ותוקתם ותקותם בכל דור דור ",
"להודיע להודיע להודיע ,....

שכל קוויך לא יבושו ולא יבלמו,
לא יכלמו לנצח כל החוסים בך , לא יכלמו לנצח כל החוסים בך !!"

אוי יוי יוי הנגונים שקבלנו מרבנו , צריך לקלוט הנגון והדבורים , זה התחזקות כזה ....פורים זה אור של משיח , ואז הזמן להודיע לכל העולם!!!
שניהם ,שני הנגונים אני זוכר , בפעם הראשון , בפעם השני , אני שמעתי הנגונים האלו והיה לי התעוררות כזה ,, עד היום אני מרגיש את ההתעוררות ,עד היום !!! כשאני מזכיר אצמי כששמעתי פעם את הנגון הזה אז אני נעשה אדם אחר , ההתעוררות הוא בלי סוף ,בלי גבול, כן ,וראיתי שכל אלו שתמכתי אתם אחרי הפטירה של רבי ישראל קרדונר ,בירושלים היה רב שלמה וקסלר ורבי נתן הבעל של גילטלה ,ורב גדילה ברגר ,ראיתי ממש השראת השכינה ,
"שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי "
,לא רק שמחה - "צהלה ושמחה !!"
                             
למה "צהלה ושמחה "? בראותם יחד תכלת מרדכי ", בראותם יחד " ,מה זה "יחד"? אחדות ואהבה ,יחד ,שנתקבץ יחד בשלום ,באהבה ,אז יתגלה רבנו בעולם ,"תכלת מרדכי " מרדכי היהודי , מדרכי זה הצדיק , ומדרכי היחידי שלא יכרע ולא ישתחוה ,זה "תכלת מדרכי "- הואר של מרדכי "-
               
אוי ווי ,אוי ווי , אפילו שאני שמעתי מאנשי שלומנו מאה פעמים "שושנת יעקב צהלה ושמחה " זה היה אצלי חדש כאלו עדין לא שמעתי כלל , זה היה בהתעוררות כזה , באמונה כזה , בשמחה כזו .. שהיה חדש !!
שושנת יעקב זה ענין גדול ,שושנה זה ענין נורא מאוד , רואים בתהילים "למנצח שושנים לאסף" , "למנצח על שושן " שושנת יעקב זה ענין המצחה שבעם ישראל , המצחה שביעקב ,וגם -כן סביב השושנים גדלים קוצים והשושנה היא יוצאת מהקוצים ,שושנת יעקב זה עניין גדול ,זה ברסלב !!
רבי ישראל הוא רקד בפורים,"להודיע להודיע "להודי ..." שתשועתם היתה לנצח , ותקותם בכל דור ודור , להודיע לנו ,להגיד לנו , "להודיע להודיע , להודיע , שכל קוויך " אם היה העולם יודעים מזה - היה כולם צדיקים קדושים , כן רק העיקר אנחנו בחכמות ,אנחנו לא מאמינים איך אפשר לתקן חולים כאלה בדורות האלו , איך אפשר זה ? אז מיאשים עצמם,
אהה !!! צריכים להודיע שכל קוויך ,כל קוויך זה כולם ,כל המקוים להשם ,יהיה מי שיהיה !
"כל קוויך לא יבושו ,ולא יכלמו לנצח ,כל החוסים בך !!"
רבנו הקדוש מבאר את הפסוק:" חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים להשם "
חזקו ויאמץ לבבכם אפילו יההי מי שיהיה -חזקו ויאמץ לבבכם ,לא לפול חס -ושלום ,"חזקו ויאמץ לבבכם "", חזק ואמץ !!1
כן ,כמו שכתוב בהפתק "תלמידי היקר ,נהניתי מאוד מעבודתך ,ועליך אמרתי",
"נהנתי מאוד מעבודתך" - כמו שאתה ,נו חזק ויאמץ לבך, חזק ואמץ בעבודה השם ,ותכף - החתימה , נ נח נחמ נחמן מאומן , זה החתימה הוא הידיעה ,הוא מודעי לנו את זה               


עוד לא היה חתימה עזו בחיי רבנו , זה רק נתגלה בהפתק הזה , זה התגלות חדש שהוא הוא השיר שיתלגה לעתיד , פשוט כפול משולש , מרבע , נ נח נחמ נחמן מאומן , זה התגלות חדש , זה הגאולה ,כל הגאולה תלויה בו !!
אם אנחנו היינו אומרים את זה אז מי אנחנו ? אבל מה שרבנו הקדוש גילה , זה עוד לא אפילו בטיפה מן הים , הוא גילה רק מועט מחזיק את המרבה , רק מעט מעט , טיפה מן הים מגדלתו ,והוא ידע איך שאנחנו צריכים אליו בכל דיבור ודיבור שלו בשביל להכיר את השם יתברך ולזכות ליראת שמים ואמונה ואמת , אוי , דבורים כאלה נכד הבעל -שם - טוב ,
אני ראיתי אנשים כשרי אמתיים ,צדיקים , קדושים , ראיתי איך שהם החזיקו עצמם בתכלית השפלות בתכלית השפלות והם החיו עצמם , "להודיע ,להודיע , להודיע " שכל קוויך" אפילו אני כמו שאני ,כן ,
זה ידיעה גדולה , "להודיע " מה להודיע ? " שלא יכלמו לנצח כל החוסים בך "" זה צריכים להודיע לעצמנו ולכל העיר ולכל העולם , צריכים להודיע להודיע להוידע שכל קוויך לא יבושו , ולא יכלמו ,לא יכלמו לנצח כל החוסים בך , !! זה ידיעה של פורים , זה ידיעה כזו .... זה פשוט אבל יש בו מועט מחזיק את המרבה יש בו ים , מען החכמה יש בזה , אבל יש מדרגות , לא כל אחד זוכה לראות את מה שיש בזה , אבל כל אחד מאנשי שלומנו היה שמח ף הוא היה מרקד בעולם אחד , בעולם מיוחד שלו , כל אחד היה לו כוחות כאלו שהוא היה משנה מחברו ,אבל כל אחד , כולם הם זכו להרגיש האור של רבנו על -ידי רבנו , משנה מחברו , אבל כל אחד , כולם הם זכו להרגיש הואר של רבנו על -ידי רבנו "להודיע " רבנו הקדוש מודיע לנו את זה " שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך " זה ידיעה כזו שיכולים להיות על -ידה , בכל יום ובכל עת חדש לגמרי !!
זהו פורים ,"כל קוויך לא יבושו ,ולא יכלמו לנצח - כל החוסים בך ", אפילו אנחנו , אפילו כל העניים שבעולם , זה פורים , פורים זה הפך עמלק ,זה הצדיק , מרדכי הצדיק ,האור של פורים זה עולה איפלו על שבת ,אפילו על כל המועדים , -השמחה של פורים ,
יהיה עולם חדש , העולם עכישו הוא תהו ובוהו וחושך , רבנו הקדוש אמר: "מקודם היה כל ההתחלות מפסח ,ועכישו מפורים !!!"

                

   שושנת יעקב ישראל סבא נ נח נחמ נחמן מאומן
פורים , פורים

מה שהיה מה שראיתי ,אני שמעתי את זה לפני שבעים שנה , ואיך אני זוכר את זה עכשיו , זה מונה בתוך לבי לנצח , זה נכנס בנשמתי וזה לא יוצא ממני לעולם , לעולמי עד!!
כשראיתי איך  אנשי שלומנו היו מרקדים בשמחה גדולה "שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך ", הם נתנו בי רוח חדש על כל ימי חיי הם צעקו :" להודיע , להודיע ,להודיע להודיע ..... שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו , לא יכלמו לנצח כל החוסי בך " איי יי יי ... הלוואי היינו זוכים לזה , כי אנחנו לא מאמינים איך אפשר - חולים כאלה שבדור הזה , איך אפשר שיהיה להם רפואה , איך אפשר לתקן אותם ,איך אפשר !!!
אנחנו נפלנו ונתרחקנו כל -כך בדורות האלה ,בחושך הזה ,בדור היתום הזה , זה דור יתום אם אין רבנו הקדוש , העולם לא יודעים מרבנו הקדוש , אם היו יודעים כל העולם מרבנו הקדוש היה כבר הגאולה מזמן , היה כבר בא משיח מזמן ,אבל רבנו הקדוש אמר :"גמרתי וגמור", תשועתם" - היתה לנצח ,ותקותם -בכל דור ודור ", כמו שאנחנו ,כל אחד כמו שהוא ,כן ,
רבנו הקדוש אמר .":גאט פירט תמיד אוים !!! השם יתברך הוא מנצח תמיד !" חזקו ויאמץ לבבכם - כל המיחלים לשם ", כל המיחלים - גם אנחנו וכל הגרועים שבעולם וכל הרחוקים שבעולם , כן ,
רבנו הקדוש השיג חסדים חסדים פלאים חדשים כאלה שלא היה עדין מעולם , שלא ידעו ,שלא נתגלה בעולם , זה חדש !! הוא השיג בתורה , הוא השיג השגות כאלו שאין שום יאוש בעולם כלל!
אוי ,מי יכול לספר "מי יכול לדבר....
אוי אוי יוי יוי , אני ראיתי איך החיים של אנשי שלומנו היה תמיד חדש,
והשמחה היה מונח על הפנים ועל כל הגוף"לא היה להם פרנסה והיה יכול להיות בלבולים ,רב גדליה ברגר היה אשתו חולת שחפת והיה עני ,בניסים , הוא חי בניסם והוא היה תמיד שמח, תמיד היה עובד השם בשמחה , בעולם לא רואים שמחה כזו , עבודה ,כזו , אמונה כזו לא רואים בעולם , רק אצל רבנו רבי נחמן !!!
אנשי שלומנו הם לא נעשו כך מעצמם , הם נעשו כך על ידי רבנו , על -ידי הדבורים שלו , וכל אחד אפילו בדורות אלו , איפלו תמיד - מי שרוצה באמת וסומך ובוטח על רבנו הקדוש שהוא יקרב אותנו לשם יתברך ולתורה - יש בידו ,
כמו שאנחנו - אנחנו כבר אבודים ,בלי רבנו אנחנו כבר ,,, כלום !!!
בלי רבנו אי אפשר לתקן , אי אפשר לרפאות חולים כאלה , אבל רבנו הקדוש זכה לזה שהוא יכול לרפאות אפילו אלו שאין להם שום תקווה , הוא השיג השגות כאלה , רחמנות של השם , חסדי השם שלא נתגלה עדיין בעולם ,אז על = ידי זה הוא יכול להוציא הכול מהתהום ,מהבוץ ,מהטמואה ,הוא מתקן את כל העולם ,כל הרשעים , כל הכופרים , כל השונאים , כל .. הוא מתקנם ,אין פה ,אין פה לדבר!!
רבנו הקדוש אמר :" אפילו יש חולים שאין להם רפואה ,אוני יכול לרפאות אפילו חולים כאלה :" ככה הוא אמר ,ככה כתוב בספר , יש דברים שאי אפשר להגיע לשם שום תקון ושום אחד לא יכול לעזור ,אבל אני יכול הכול {והראה רבי ישראל בכף ידו על עצמו !!} הוא יכול הכול ,כן ,
צריך אמת באמונה ועושים מכל העולם צדיקים , מכל הרשעים , מכול הכופרים עושים צדיקים ,אפילו החלוניים יודעים מזה ,

נו ,מדוע אתה שותק ? יכולים כבר לדבר , יכולים כבר להודיע בכל שבת ,בכל יום ויום כל ימי חיינו ,להודיע להודיע , להודיע ........
כל עולם לא יודעים מי אני אני נ נח נחמ נחמן מאומן

http://www.tapuz.co.il/Communa/DisplayPict...pg&link=אני %20נ
כתובות אינטרנט נילוות:
כל עולם לא יודעים מי אני אני נ נח נחמ נחמן מאומןכתובות אינטרנט נלוות:
כל עולם לא יודעים מי אני אני נ נח נחמ נחמן מאומן

 
להקמת שכינתא מעפרא לביטול כל הגזירות בקשות לגאולת עם ישראל וכל הישועות
                     

להקמת שכינתא מעפרא לביטול כל הגזירות בקשות לגאולת עם ישראל וכל הישועות

*משיח*


יהי רצון מלפניך ה` אלוהינו ואלוהי אבותינו

אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב

לוהי כל רחום וחנון מלך מלכי המלכים הק"בה


ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות עד מתי שכינתא בגלותה

אל תסתר בפניך מאיתנו אבא שבשמים

גלה את מלכותך לעולם כולו למען יראו ויראו ,

למענך אם לא למעננו למען השכינה הקדושה שנמצאת בגלות

אלפי שנים,

ויאמינו בך כולם וידעו כולם שאנו בניך ובנותיך

ובנו ברחת מכל העמים ונתת לנו את תורתך

אנה ממך בורא עולם שלח את אליהו הנביא זכור לטוב

לבשר לנו את הגאולה , ואת משיח בן דוד שיגאל

אותנו גאולה שלמה בחסד וברחמים רבים ,"וניסים ונפלאות "

אמן =כן -יהי - רצון,  לישועתך קיותי ה` * 3 פעמים

יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה` צורי וגואלי

הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך

ומצפים לישועתך
שושנת יעקב ישראל סבא נ נח נחמ נחמן
רבי ישראל והחסידים משוררים מנגוני פורים
בס"ד
            שושנת יעקב ישראל סבא נ נח נחמ נחמן מאומן

רבי ישראל והחסידים משוררים מנגוני פורים

"שושנת יעקב צהלה ושמחה ,בראותם יחד תכלת מרדכי ,
תשועתם ,תשועתם היתה לנצח , ותוקתם ותקותם בכל דור דור ",
"להודיע להודיע להודיע ,....

שכל קוויך לא יבושו ולא יבלמו,
לא יכלמו לנצח כל החוסים בך , לא יכלמו לנצח כל החוסים בך !!"

אוי יוי יוי הנגונים שקבלנו מרבנו , צריך לקלוט הנגון והדבורים , זה התחזקות כזה ....פורים זה אור של משיח , ואז הזמן להודיע לכל העולם!!!
שניהם ,שני הנגונים אני זוכר , בפעם הראשון , בפעם השני , אני שמעתי הנגונים האלו והיה לי התעוררות כזה ,, עד היום אני מרגיש את ההתעוררות ,עד היום !!! כשאני מזכיר אצמי כששמעתי פעם את הנגון הזה אז אני נעשה אדם אחר , ההתעוררות הוא בלי סוף ,בלי גבול, כן ,וראיתי שכל אלו שתמכתי אתם אחרי הפטירה של רבי ישראל קרדונר ,בירושלים היה רב שלמה וקסלר ורבי נתן הבעל של גילטלה ,ורב גדילה ברגר ,ראיתי ממש השראת השכינה ,
"שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי "
,לא רק שמחה - "צהלה ושמחה !!"

למה "צהלה ושמחה "? בראותם יחד תכלת מרדכי ", בראותם יחד " ,מה זה "יחד"? אחדות ואהבה ,יחד ,שנתקבץ יחד בשלום ,באהבה ,אז יתגלה רבנו בעולם ,"תכלת מרדכי " מרדכי היהודי , מדרכי זה הצדיק , ומדרכי היחידי שלא יכרע ולא ישתחוה ,זה "תכלת מדרכי "- הואר של מרדכי "-

אוי ווי ,אוי ווי , אפילו שאני שמעתי מאנשי שלומנו מאה פעמים "שושנת יעקב צהלה ושמחה " זה היה אצלי חדש כאלו עדין לא שמעתי כלל , זה היה בהתעוררות כזה , באמונה כזה , בשמחה כזו .. שהיה חדש !!
שושנת יעקב זה ענין גדול ,שושנה זה ענין נורא מאוד , רואים בתהילים "למנצח שושנים לאסף" , "למנצח על שושן " שושנת יעקב זה ענין המצחה שבעם ישראל , המצחה שביעקב ,וגם -כן סביב השושנים גדלים קוצים והשושנה היא יוצאת מהקוצים ,שושנת יעקב זה עניין גדול ,זה ברסלב !!
רבי ישראל הוא רקד בפורים,"להודיע להודיע "להודי ..." שתשועתם היתה לנצח , ותקותם בכל דור ודור , להודיע לנו ,להגיד לנו , "להודיע להודיע , להודיע , שכל קוויך " אם היה העולם יודעים מזה - היה כולם צדיקים קדושים , כן רק העיקר אנחנו בחכמות ,אנחנו לא מאמינים איך אפשר לתקן חולים כאלה בדורות האלו , איך אפשר זה ? אז מיאשים עצמם,
אהה !!! צריכים להודיע שכל קוויך ,כל קוויך זה כולם ,כל המקוים להשם ,יהיה מי שיהיה !
"כל קוויך לא יבושו ,ולא יכלמו לנצח ,כל החוסים בך !!"
רבנו הקדוש מבאר את הפסוק:" חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים להשם "
חזקו ויאמץ לבבכם אפילו יההי מי שיהיה -חזקו ויאמץ לבבכם ,לא לפול חס -ושלום ,"חזקו ויאמץ לבבכם "", חזק ואמץ !!1
כן ,כמו שכתוב בהפתק "תלמידי היקר ,נהניתי מאוד מעבודתך ,ועליך אמרתי",
"נהנתי מאוד מעבודתך" - כמו שאתה ,נו חזק ויאמץ לבך, חזק ואמץ בעבודה השם ,ותכף - החתימה , נ נח נחמ נחמן מאומן , זה החתימה הוא הידיעה ,הוא מודעי לנו את זהחשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש