קבר הציון
סבא ישראל אומר נ נח נחמן מאומן זה גאולה
תמונה של קבר הציון באומן
סבא ישראל אדוסר
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

מאמרים רבנו

ראשי >מאמרים רבנו
יום הולדת לרבנו הקדוש !!!!!א' ניסן!!!

יום הולדת לרבנו הקדוש !!!!!א' ניסן!!!

בראש חודש ניסן שנת תקל"ב ירדה נשמתו של רבינו נחמן לעולם, בעיר מז'בוז' בביתו של הבעש"ט, שם נולד להוריו הקדושים רבי שמחה בן רבי נחמן מהורדנקא תלמיד הבעש"ט, ולאימו מרת פיגא בת הצדקת אדל בתו של הבעש"ט הקדוש.
אם רבינו מרת פיגא היתה מפורסמת בצדקותה ובמדרגותיה, ממש כאחת הנביאות, עד שהיתה נקראת בפי צדיקי הדור "פיגא הנביאה", והיתה רגילה לראות בחלום ובהקיץ את סבה הבעש"ט וכן את יתר אבותיה הקדושים.
כבר מינקותו הפליא את כל רואיו, ברוב הקדושה והטהרה שאפפה אותו, ומסופר כי פעם אחת עוד בהיותו תינוק בעריסה, נצרכה אמו לינסוע מחוץ לעיר, והפקידה אותו בידי הרב הקדוש רבי חיים מקראסנע זיע"א תלמיד הבעש"ט, ובקשה ממנו כי יפקח עיניו וישגיח עליו. בשובה לביתה, אמר לה רבי חיים, יכולה את להיות סמוכה ובטוחה כי קיימתי את בקשתך היטב, כי ויתרתי על אמירת תיקון חצות שלי, למען תינוק קדוש זה, כי ישבתי לצדו מבלי יכולת להזיז את עיני ממנו.
מקצת מעבודותיו הנוראות בימי ילדותו נרשמו בספריו הקדושים שבחי הר"ן, חיי מוהר"ן, שנערכו בידי תלמידו מורינו רבי נתן זיע"א שם כתב את הדברים שהיו מפורסמים אז בפי כל.
              נזכה כולנו לשנים מתוקנות עם משיח צדקנו במהרה בימינו אמן כן יהי רצון
                                הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך

כל אחד ואחד יש לו מקום אצלי בליבי"

"השם יתברך נתן לי זאת במתנה שאני יודע מה הוא ראש השנה"
"אני נהר המטהר מכל הכתמים"

"אני יכול להראות ללמדן הגדול שבגדולים
שעדיין אינו יכול ללמוד וכן אני יכול להראות לקטנים שהם קורבים מאוד לה´ יתברך ולתורה."

"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"


"והמקורב הראשון אליך רבי שמעון אמר לך"אני איש תם וחפץ בתמימות וענית לו"כי הנראה שיהיה הכרות גדול ביננו כי התדמת ליוצרך מאוד שהוא יתברך תם ומתמם עם תמימים"

"וכל חייך התבודדת ביערות ובכל פסיעה ופסיעה הרגשת טעם גן עדן.."

ואמר הרב הקדוש משכיז"אלמלא לא באתי לעולם אלא שר´ נחמן זצ"ל יפסע על המפתן שלי דיי!!!!

אשריך רבנו אהובנו שאמרת לאביך הקדוש רבי שימחה"אם היה לו בן כמוך הייתי שמח ורוקד כל היום"

ושהגעת לברסלב אמר"אילו לא באתי לברסלב אלא לקרב את ר´ נתן די!
ולמרות שהמחלוקת התגברה עלייך קרבת יותר אנשים לה´ יתברך.

וכה יצא מפיך הקדוש"בכל מקום שאבוא לשם שאעשה פסיעה אתקן תמיד!"

"ומי שלא ראה את הריקודים שלך לא ראה טוב מימיו וכל מי שעמד במקום שרקדת הרהר בהתשובה על כל פשעיו.

אמר עלייך פאר ישראל רבי לוי יצחק מברדיצ´וב"היכן שיש טוב אמיתי חטף אותו ר´ נחמן"
"אתה אוצר של יראת שמיים"

"וכשחזרת לא"י אמרת"מי רואה כמוני"

"המקום שלי הוא רק א"י בכל מקום שנאי נוסע אני נוסע רק לא"י ורק לפי שעה אני רועעה ברסלב.


סדר היום על פי דעת רבינו
בס"ד

כל יום שתי הלכות קיצור שולחן  שולחן ערוך אתר מצווה גדולה לחיות בשמחה לתמיד

ספרים רבנו אתר ברסלב


נצור לשונך מדריך להלכות לשון הרע חפץ חיים כל יום שתי הלכות לשון הרע
סדר היום על פי  דעת רבינו :

נערך ונסדר ע"י הרב החסיד רבי יצחק ברייטער הי"ד,
מגדולי אנשי שלומינו, שנשרף על קידוש ה' בשואה האיומה.
א. התקשרות לצדיק: בכניסת הלילה יאמר: הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.

ב. תפילת ערבית: יתפלל במתינות, בכח, בכוונה, בשמחה ובקול נעים. וידקדק באמרו שם השם, לבטא היטב ניקוד החולם (מעל האות דל"ת)וגם ידגיש ה-יו"ד כך: "אֲדֹ-נָי". וכל השמות יאמר מתוך יראת ה'. כי בתפילה זאת ממתיקים את כל הדינים, וזוכים להתחזק לעמוד נגד כל הירידות והחשכות והמניעות שעוברים על כל אדם, בבחינת מה שאנו אומרים בתפילה זו: "שומר עמו ישראל לעד".

ג. קריאת שמע שעל המיטה: יקרא במתינות ובשמחה וכמו שאמרנו בסעיף הקודם. ובזה מתקן פגמיו של כל היום, וכל פגמי הברית השם יצילנו, כמו שאומרים חכמינו ז"ל: הקורא קריאת שמע שעל המיטה מזיקים מתרחקים ממנו.

ד. מארי דחושבנא: יודה להשם יתברך על כל הטוב שזכה לעשות ביום הזה, ויתוודה על כל פגמיו במחשבה דיבור ומעשה, ויבקש מהשם מחילה, סליחה וכפרה, ויבקש שיעזרהו השם מעכשיו להיות כרצון השם יתברך.

ה. חצות לילה: יקום ויתאבל מאוד על חורבן בית המקדש ועל העלמת אורו של צדיק האמת (שגם זה בכלל חורבן בית המקדש), ועל חטאיו ועוונותיו, פשעיו, מידותיו ותאוותיו הרעות, המעכבים בנין בית המקדש, וימצא את עצמו בכל מה שעובר עליו – באמירת תיקון חצות, ויבקש מהשם יתברך על גאולת וישועת כל ישראל, וגם את גאולת נפשו הוא, מהיצר הרע האורב לו תמיד. זמן חצות – לפי רבינו – מתחיל תמיד (בין בחורף בין בקיץ) שש שעות לאחר צאת הכוכבים (שהיא כ20 דקות לאחר שקיעת החמה), וזמן חצות נמשך שעתיים.

ו. זכרון העולם הבא: כשיתעורר משנתו יאמר: מודה אני לפניך וכו', ויזכור מיד את העולם הבא, ויתפלל להשם יתברך שיעזרהו להתנהג בכל היום בקדושה, ויחדש ההתקשרות לצדיקים כבכניסת הלילה.

ז. השכמה: יתנער לקום קודם עלות השחר לעסוק בעבודת השם יתברך, ובזה יזכה לשלמות האמונה, ולהאיר עליו אור האמת ודעת גדולה ויזכה להיכנס לכל שערי הקדושה. בהקיצו בבוקר יסתכל על השמים.


כתובות אינטרנט נלוות:
כל יום שתי הלכות שולחן ערוך
ספרים רבנו
לשון הרע


בס"ד
סדר היום על פי דעת רבינו המשך

יג. ספרי רבינו זכרונו לברכה: ילמד בכל יום ספרי רבינו ז"ל, ובזה מקשר עצמו לדעת רבינו הקדוש, וממשיך עליו הכח-של-קדושה ללכת בדרכי הצדיק, ומביא את כל העולם לתשובה.

יד. תהלים: יאמר בכל יום, לפחות עשרה מזמורי תהלים. כי כל עשרה מזמורים הם תיקון רוחני גדול. וינסה למצוא את כל מה שעובר עליו, במזמורי התהלים שאומר, וגם כל ההודאות שבתהלים יאמר על עצמו, זאת אומרת: יודה באמצעותם להשם על החסדים שעשה ועושה איתו.

טו. ליקוטי תפילות: יאמר בכל יום ליקוטי תפילות (שחיבר רבי נתן), וגם יעשה בעצמו תפילות, היינו שיתפלל שיזכה לקיים דברי הצדיק שלמד בספריו ובזה עושה נחת רוח לבורא.

טז. שיעורים קבועים: יקבע לו קביעות ללימוד התורה. וילמד בשמחה ולא יפסיק באמצע הלימוד בדברים שאינם דחופים מאוד, ויכוון שיזכה על ידי הלימוד לאמונה שלמה, וישתדל להוציא מלימודו עצות נכונות לעבודת ה', וגם יחדש בתורה שלומד על פי יסודות דעת רבינו הקדוש, ובזה יתקרב לה' יתברך באמת, ויקרב הרחוקים לעבודת ה' יתברך.

יז. אכילה: יאכל במתינות ובדרך ארץ, ולא יכעס, ולא ידבר באמצע אכילתו דברים שאינם נצרכים. וילמד על שולחנו. ויברך ברכת המזון בשמחה וכנ"ל. ובזה ימשיך עליו הארת הרצון, היינו: כיסופים ורצונות טובים ללכת בדרכי ה', וכן בכל הנאותיו ומעשיו יכוון שיהיה כרצונו יתברך, ויהיה נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על ידי אכילתו, הנאותיו ומעשיו.

יח. משא ומתן: על ידי שמתחזקים באמונה בהשגחה פרטית של הבורא על ברואיו, ועל ידי שמאמינים ויודעים שהפרנסה אינה נמשכת על ידי סיבות של דרך הטבע, כי אם על ידי רצון הבורא, והשם יתברך יכול לפרנסו גם ללא שום סיבה ומעשה, והבורא מפרנס את האדם ע"י סיבה ומעשה רק כדי לנסותו אם יעמוד בנסיונות שיזדמנו לו על ידי עסקיו בסיבות ההם, וגם כדי לבחנו, אם יוכל לעמוד באמונה זו, שהפרנסה אינה תלויה בדבר כי אם ברצון ה' – על ידי זה זוכה לעשות מלאכתו באמונה.

יט. צדקה: יפריש מכל מה שמרוויח ומקבל, בכל צורה שתהיה, כדי להחזיק ענייני רבינו ז"ל: החזקת מי שאין להם, החזקת בתי כנסת שנקראים על שם רבינו, ולהדפסת ספריו הקדושים, שיוכלו להדפיסם ולהפיצם. וטוב להתחיל ולהפריש לזה תרומה (היינו שני אחוזים) ממה שמרוויח ומקבל, עד שיזכה לעשר עבור זה כל נכסיו.

כ. הדפסת והפצת ספרי רבינו ז"ל ודעתו בעולם: הוא עיקר ושורש גדול. כי על ידי זה יוכלו כל בית ישראל להתקרב לדרך האמת, וזו היא תכליתנו ותכלית כל העולמות. לכן צריכה עבודה זו להיות למקורבי הצדיק קודש קדשים, ויעסקו בה בכל כוחותיהם לשמה (שלא לשם כבוד, או שלטון וכדו', אלא רק לתיקון העולם) ויבקשו בכל פעם עצות איך להרחיב ולהפיץ מעיינות תורת רבינו הקדוש החוצה, להחיות ולהשיב נפשות כל ישראל לאביהם שבשמים.

כא. קדושת שבעת הנרות: יקדש עיניו מלהסתכל ברע, ואוזניו בשמעו לדברי חכמים, ואפו בהאריך אפו על כל דבר (שלא יכעס), וירחם על כל מי שרצה לכעוס עליו, ויקדש את פיו בדיבורי תורה ותפילה, וישמור את פיו מדיבורים אסורים. ובזה יזכה לשפע אלוקי ולקדושת המחשבה.

כב. שמחה: יהיה בשמחה תמיד. ויהפוך כל מיני הצער והאנחות שיש לו לשמחה, ויקבל הכל באהבה ולא יתייאש לעולם, ויחיה וישמח את עצמו תמיד בנקודות הטובות שבו ברוחניות, ובהרחבות (האור, הטוב) שבתוך הצרות – בגשמיות. כמו שמבאר רבינו בליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה קצ"ה ותורה רפ"ב. ואף אם יפול חס ושלום לירידות גדולות ברוחניות, יבטח בכח הצדיק ויתחיל בכל פעם מחדש, כאילו לא נפל מעולם. ויאמין שכל נפילתו היתה רק כדי שיתחיל מחדש, ואם יתחזק להתחיל בכל פעם מחדש באמת, יעזרהו השם יתברך שלא יפול עוד למקומות כאלה. וגם ירגיל את עצמו לעבוד את ה' בשמחה, בניגונים ובריקודים והמחאת כף. ובפרט בשעת הלימוד והתפילה, ישמח מאוד.

כג. תשובה: יתבונן בכל מחשבה, דיבור ומעשה שלו למצוא בהם רמזים לעורר נפשו לשוב להשם יתברך באמת ולהתחדש בעבודת ה' יתברך. ולמקלליו ומבזיו ידום וישתוק, ובזה מכניע הרע שבו ומכפר על כל עוונותיו ויהפכו לזכויות.

כד. אהבת חברים: יאהב כל יהודי, ובפרט המקורבים לצדיק האמת, רבינו הקדוש, יאהב כנפשו. וידבר עימהם בכל יום מהתכלית האמיתית, כדי לקבל מנקודתם הטובה. כי בכל אחד ואחד מישראל יש נקודה טובה שאין אותה בחברו.

כה. מנחה: יתפלל כנ"ל בסעיף א. ובזה יזכה להעלות את כל עבודת ה' היומית שלו להשם יתברך, ולקבל התחדשות בעבודת ה' ליום הבא אחריו, בבחינת: עליה השלם כל הקרבנות כולם, ובבחינת: ובא השמש וטהר.
כו. ראש השנה: כל המקורבים לצדיק האמת צריכים להתאסף יחד במקום אחד, בציון רבינו הקדוש, לראש השנה, ולהתפלל בהתקשרות לצדיק. ועל ידי זה הם מקבלים ממנו אור רוחני נפלא, ותיקון וקירוב רוחניים שבכל השנה אי אפשר לקבלם, כמו שאמר רבינו ז"ל: כל הענין שלי הוא ראש השנה", וזוכים להאיר על עצמם ועל כל העולם את אור הצדיק לדורי דורות. לכן, צריך לשבור את כל ההפרעות והמניעות, ולבוא ל'קיבוץ' באומן לראש השנה [אפילו אם צריך לכך] מסירות נפש עצום. כי רק פיקוח נפש הדוחה שבת, יכול למנוע את האדם מלבוא לקיבוץ. אבל כל המניעות האחרות, כמו פרנסה, ממון, טרדות, כבוד וכיוצא בהם, צריך לנצחם ולזכות לעבודה, כי אין דבר גדול מזה.

כז. ארץ ישראל: כל ימי חייו יתגעגע ויתפלל וישתדל לגור בארץ ישראל, ולפחות ללכת בה ארבע אמות. ובזה יזכה לאריכות אפיים ולעלות ברוחניות מדרגה לדרגה, ולהמשיך עליו כלליות הקדושה, וזה עיקר נצחון הקדושה של האדם בעולם הזה.

והשם יתברך יעזור לנו שנזכה ללכת בדרכי הצדיק האמיתי באמת ואמונה, ונזכה להמשיך עלינו ועל כל ישראל את אורו, ועל ידי זה נזכה לגאולת הגוף והנפש במהרה בימינו אמן.


בס"ד

ברוכים הבאים לברסלב ישראלי    

צריכין לשמוח שזכינו מרחוק


על כל פנים לידע שנמצא בעולם
צדיק אמיתי חידוש כזה הנחל המטהר
מכל הכתמים ומעיינותיו יוצאים  


בבקעה ובהר על ידי תלמידו הקדוש

ואין לנו בעולם רק עיצה כי אם

רצונות טובים וכיסופין וגעגועין


לב שמח ייטב פנים אין לדאוג כלל
לא חולקים עליו אדרבא משתעשעין  עימו.


אי אפשר לדלג ולקפוץ על זה העולם


אלא על ידי רבנו.לשאוב מעייני הישועה  


שלא תשכחו אהבת רבינו ותלמידו


אפילו לרגע אחד ותשמחו בכל עת


שיש לנו רבי כזה שעוסק בכל עתלתקן נפשינו להתחיל מחדש..  


ולדבר עם חבריו מהמטעמים הקדושים

והנעימים שמחיים נפשינו בשבעה


אם כבר רע מאוד מוסרים עצמם

לה' יתברך ולהצדיק האמתכתובות אינטרנט נלוות:
ברוכים הבאים לברסלב ישראלי

נ נח נחמ נחמן מאומןמתוך ויקיפדיה,
                                                                הרב ישראל דוב אודסר - מפיץ הסיסמה
חסידות ברסלב היא תנועה חסידית שנוסדה על ידי רבי נחמן מברסלב.
ר' ישראל אודסר, ראש  ה"נ נחים" בחסידות ברסלב. נפטר בשנת 1994הרב גדליהו אהרון קניג (מאחוריו עוזרו ר' יעקב קליין)הרב אלעזר מרדכי קניג
יש שיר חדש שהוא סגולה נפלאה נפלאה להצלחה ,רפואה לשמירה ולכל הישועות

בס"ד
                                                        

יש שיר חדש שהוא סגולה נפלאה נפלאה להצלחה ,רפואה לשמירה ולכל הישועות נ נח נחמ נחמן מאומן עם חתימת הפלא נ נח נחמ נחמן מאומן כל העולם וכל והממשלה לא יודעים מי אני.... אני אודיע לכם עכישו מי אני להודיע ! להודיע ! להודיע ! אני נ נח נחמ נחמן מאומן להגיד מילה פשוטה נ נח נחמ נחמן מאומן זה גאולה אמיתית רק בבוקר נ בפה : נ נח לשיר בשמחה נ נח ועל ידי זה , יתקרבו כולם לרבינו וזה זה הגאולה , עיקר הגאולה זה רבינו! זה השם נ נח , זה עיקר הגאולה , נ נח נחמ נחמן מאומן בזה תלוי עיקר הגאולה , זה מסוגל לכל אחד, בכלל ובפרט כל אחד שיתפלל ויגיד בפה : זכות רבינו הקדוש שיגן עלינו , על כל ישראל זכות נ נח נחמ נחמן מאומן ...." זה כל העולם רחוקים מזה .... זה כל העולם ,רחוקים מזה ... ולא העולם מחפשים את זה , אם אנחנו נגיד ? אם אתם אומרים לעולם העולם אפילו היו הרחוקים שביותר, הם מחפשים , דרך פשוטה מאוד ודבר קל להתקרב לקדושה , בשביל להתקרב לצדיקים להקמא שכינתא מעפרא לביאת משיח צדקנו ולבנין בית מקדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו אמן הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך  cרבנו הקדוש אמר : "אני נהר המטהר מכל הכתמים"

בס"ד
cרבנו הקדוש אמר : "אני נהר המטהר מכל הכתמים"רבנו הקדוש אמר : "אני נהר המטהר מכל הכתמים..." את הכתמים שיש לנו מי יכול לנקות ?? רק רבנו הקדוש !!!!
כשצריכים רפואה אומרים ה"תיקון הכללי " מי שחס ושלום נפל אז תיכף, כאילו לא קרה כלום "תיקון הכללי " זה
אור של משיח!

התיקון הכללי " על ציון רבנו הקדוש זה תיקון כזה שאין לנו מושג !!!
עכישו רבנו הקדוש כבר ישנו בעולם , עכישו יש כבר הגאולה!

ישנו ה"לקוטי מוהר"ן " "וילקוטי תפילות" "לקוטי הלכות ועוד רבנו הקדוש הוא גילה חוכמה חדשה שעולה על כל
החוכמות!

הכול כתוב בכל דיבור של רבנו ז"ל בספריו הקדושים. יש לכל אחד מישראל את כל התיקונים וכל הרפואות וכל
הישועות בידיו וזה הפצה!

להדפיס ספרי רבנו זה חיות כל העולם !!!

אנחנו צריכים למסור כל נפשנו וזרענו על זה שיההי בכול מקום ספרי רבנו ז"ל אז יהיה הגאולה השלמה גאולה כזה
שלא ההי מעולם !!!
כל מי שרוצה לרחם על עצמו ועל בניו שיקנה ספרי רבי נחמן ויעסק בהם ויקים אותם אז יהיה עולם חדש לגמרי...

הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהביםאותךךך

בס"ד

              אף על פי שרוב סודות המכתב המופלא נשארו בידיו של ר' ישראל בעל הפתק זצוק"ל הוא השאיר לעם ישראל שלושה ציווים עיקרים לזכות אותנו בהם

א} "נ  נח נחמ נחמן מאומן "
שבכל כוחנו נשתדל לפרסם את השיר "נ נח נחמ נחמן מאומן " כי ככל שנתגלה יותר השם הקדוש הזה ,כן יתרבו הנסיים והנפלאות בעולם

ב}"מלא וגדיש מקו לקו "
למלא את כל בית ישראל והעולם כולו בכתבי רבי נחמן מברסלב זצוק"ל ע"י שכל איש וביתו יתאמצו לרכוש את עיקר ספריו "

ג} "ועלי אמרתי/ האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"
כל יהודי בעולם יביע את הזדהותו ורצונו החזק שתתקיים משאלת ליבו של ר' ישראל בעד אודסר ע"ה וזיע"א להעלות את עצמותיו הקדושים של רבי נחמן מאומן לירושלים עיר הקודש ,תובב"א ,כדי שנוכל כולנו להתקבץ אליו ובפרט בערב ראש השנה כי :
                       "עיקר הגאולה תלויה בזה "
אם גם רצונך לקיים את המצוות הגדולות האלו ,ולקחת את חלקך בבנין החשוב הזה , בבקשה תחזיר{י} תשובה}!
"על ידי הזכרת שמות הצדיקים יכולים להביא שנוי במעשה בראשית כלומר לשנות הטבע , וסימן לדבר אלה תולדות השמים והארץ וכו' ואלה שמות בני ישראל וכו' גזרה שוה ," {ספר המידות אות צדיק חלק שני ב"}

בס"ד
                       ספר זה מספר        שם
                       340                340
מובא בספרים הקדושים שבימות המשיח יתגלה שיר שהוא "פשוט ,כפול ,משולש , מרובע " שהוא שיר הגאולה :" אז יתנהג כל העול כולו על ידי השגחה לבד"{ לקו"ת ח}
בתיקוני הזוהר ,הספר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל ,כתוב שיש "שם" של "צדיק חי עלמין " חתום על "פתק" ואותו השם הוא הרשימו של שם ה' ....

"בילקוטי מוהר"ן הספר הקדוש של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל שעליו אמר רבי נחמן בעצמו שיציאתו לאור היא אתחלתא דגאולה ,כתוב "יש צדיק שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם כולו "
"כשזה הצדיק נתגלה ונתפרסם בעולם זה בחינת "שם " דהינו שנתפרסם ויש לו שם בעולם , ובתוך זה השם של הצדיק האמת מלובש ומשותף שמו יתברך , נמצא כשנתגדל יותר שם הצדיק , נתגדל יותר שמו יתברך,,,

היו ב"ה כבר נתגלה הסוד הגנוז מימי בראשית ,והוא כתוב "בספר " של דף אחד ,ובו כתוב |"שם " פשוט , כפול ,משולש , מרובע ,נ נח נחמ נחמן מאומן , שהוא שיר חדש , שיר של משיח , המסוגל לדחות את כל החושך מן העולם ולתקן את הכול ! וכבר ראו ובדקו ,כל אלה שזכו להאמין בפשיטות ותמימות בזה ,את הניסים והנפלאות שזה עשה , כי עיקר היהדות, כפי מה שאמר רבי נחמן ,הוא פשיטות ותמימות,

בס"ד
              אמר רבי נחמן "נצחתי ואנצח!" גמרתי ואגמור"!
גם אמר רבי נחמן "נצחתי ואנצח !" "גמרתי ואגמור"
היום על ידי תלמידיו היקר ,בעל הפתק , רבי ישראל בעד אודסר ,זיע"ע רבי נחמן גומר ומנצח במשך 106 שנה מסר נפשו רבי ישראל בעד זצוק"ל בשביל עם ישראל , ועליו , כותב רבי נחמן זצוק"ל באגרת "ועליך אמרתי ,האש שלי תוקד עד ביאת המשיח " אם רק נזכה לעורר את לבנו בתפילה מעומק הלב ,ולזעוק לה' יתברך , האוהב אותנו ומרחם עלינו , כדי לשמוע את קול הגאול ולקבל אותו בשמחה , וברננה , אז נזכה גם אנחנו לראות את פני משיח צדקינו האמיתי , ולהשתתף בבנין בית המקדש השלישי והנצחי ,במהרה בימינו , אמן ,

היום אם בקולו תשמעו!!
אתם יכולים עכישו לפעל למען גאולת עם ישראל בהפצת "הפתק " ושאר ספריו של רבי נחמן זצוק"ל ו1 או לשלוח את בקשתכם לנשיא המדינה ולראש הממשלה בענין העלאת עצמותיו הקדושים של רבי נחמן זיע"א לארץ ישראל או בכל עזרה שהיא ולקיים בזה מה שכתוב לגבי יציאת מצרים {שמות י"ג :י"ט }{ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל לאמר פקד יפרד אלקים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם
לכל מאמרי משיבת הנפש
חדש במדור הורדות: עלונים שבועיים "לוח ברסלב"

חדש במדור הורדות: עלונים שבועיים

 

חדש במדור הורדות: מדי שבוע ביום חמישי או שישי, ניתן להוריד את "דרכי התורה", עלון שבועי שיוצא על ידי ישיבת ברסלב בחשמונאים, וכולל מאמרים מספרי רבינו ומאמר שבועי על פרשת השבועי, ואת לוח הקיר "לוח ברסלב", הכולל מאמר שבועי, מידע על שמחות באנ"ש ועוד.

 

 רבי נחמן מברסלב אמר
                                                                    
מעשה בעני שהיה מתפרנס מטיט
                                    
1 2 3 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש