סבא ישראל מתוק
סבא ישראל שמח
סבא ישראל אמר פתק גאולה
סבא ישראל עם זלמן שזר
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


יפוצו מעיינותיך חוצה , דף נפלא !

יפוצו מעיינותיך חוצה , דף נפלא !    
בביקור באחד מבתי הכנסיות ברמת בית שמש , מצאתי את הדף הזה . חיזוק נפלא לכל העוסק ולכל הרוצים לעסוק , בהפצת ספרי רבנו בעולם.
בס"ד

יראי חטא ימאסו והאמת תהיה נעדרת

הבעיה של עם ישראל ר"ל

"ה' ברוב מצפוני סתרי דרכיו והנהגותיו הסתומים ונעלמים מכל רעיון וחקר , המטיר על הארץ גשם שוטף וזרם מים כבירים של כפירות ואפיקורסות מארובות השמיים באחרית הימים האלה , עד שנתכסו כל ההרים הגבוהים , לבטל ולהשכיח התורה והמצוות כמו שרואים בחוש , עד שירדנו פלאים לעמקי ימים ותהומות ונפשות ישראל המתגוללים בחוץ בתוך שטף מים הזדונים ואין איש מאסף אותם הביתה" (אב"י הנחל , ר' ישראל דב אודסר זצ"ל).

התרופה

צוואת מורנו ורבנו רבי נתן זצ"ל: "...נו כשעזרא הסופר נפטר מן העולם וטרף-פסול מתגבר כל כך כמו שיש היום אלפים ורבבות טרף ופסול , רק אני מקווה שדף אחד מספרי רבנו יהיה תיקון על הכל . ובכן אני מצווה עליכם שעיקר עסקיכם יהיה להדפיס הספרים. שיתקיים "יפוצו מעיינותיך חוצה". ותהיו חזקים בממון , ברצון ובטרחה...".
עלים לתרופה , מכתב ס"ג: "השי"ת ירחם על עמו שיפוצו מעיינותיו חוצה כי בהם תלויים כל הישועות של כל ישראל לנצח".
סדר היום לר' יצחק ברייטער הי"ד: "הדפסת והפצת ספרי רבנו ז"ל ודעתו בעולם , הוא עיקר ושורש גדול , כי על ידי זה יוכלו כל בית ישראל להתקרב לדרך האמת... לכן צריכה העבודה הזאת להיות למקורבי הצדיק קודש קודשים ויעסקו בה בכל כוחותיהם לשמה ויבקשו בכל פעם עצות איך להרחיבה ולהפיץ מעיינותיו חוצה , להחיות ולהשיב נפש כל ישראל לאביהם שבשמיים".
שיחות ר' ישראל דב אודסר זצ"ל: "זה הגאולה , ספרי רבנו. עיקר העניין שאנחנו צריכים לגלות ולפרסם ולמסור נפשנו על עניין הזה שעיקר הגאולה תלויה ברבנו נחמן מברסלב".
"מלא וגדיש מקו לקו (הסוד שבפתק) מסוף העולם ועד סופו , למלאות העולם בספרי רבנו , כן".
אב"י הנחל: מכתב י"א – "רבנו זצ"ל לפני הסתלקותו הזהיר כמה פעמים את תלמידיו וכל תלמידי תלמידיו לדורות להשתדל מאד להודיע ולפרסם דעתו וכוחו הקדוש בעולם ויפוצו מעיינות ונחלי חכמתו גם לכל העומדים בחוץ מקדושת ישראל , להאיר לכל הרחוקים והנופלים שנפלו וירדו בעומק החושך לתהום תחתית כי רק הוא יכול להעלותם ולתקנם בתכלית התיקון ולהפוך כל עוונותם לזכויות".
מכתב ע"א – "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם , קל וחומר כשהצדיק מסביר פנים יפות ומקרב אותנו באהבה ובשמחה עצומה עד אין סוף , בוודאי אנחנו חייבים לאהוב אותו ולשבחו ולפארו ולהודיע ולפרסם שמו בעולם ולעסוק בענייניו ולהפיץ מעיינותיו חוצה לכל מקומות הרחוקים החיצונים מהקדושה , כדי להטיב לכל בני ישראל לדור דור".

דעת תורה

סוטה כ"א ע"ב: "הוא היה אומר חסיד שוטה וכו' הרי אלו מבלי עולם היכי דמי חסיד שוטה כגון דקא טבעה איתתא בנהרא ואמר לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצולה".
ר' ישראל דב אודסר זצ"ל: "אני לא רוצה חסידים , אני רוצה אנשי מעשה".
שו"ע או"ח הל' תפילין סי' ל"ח סע' ח': "הגה – ואם היו צריכים לעשות מלאכתן בשעת קריאת שמע ותפילה , אז פטורין מקריאת שמע ותפילה ותפילין , דכל העוסק במצווה פטור ממצווה אחרת..." ועיין בביאור הלכה ד"ה דכל העוסק וכו' "דשלוחי מצווה כגון שהולך להקביל פני רבו או לפדות שבויים , הוא גם כן בכלל העוסק במצווה ופטור מכל המצוות". ועיין עוד בד"ה אם צריך לטרוח – "פטור מכולם אף על פי שנח מעט , שגם בנוחו נקרא עדיין עוסק במצווה".
שו"ע י"ד הל' ת"ת סי' רמ"ו סע' י"ח: "...היה לפניו עשיית מצווה ות"ת , אם אפשר למצווה להעשות ע"י אחרים לא יפסיק תלמודו ואם לאו , יעשה המצווה ויחזור לתורתו".
שו"ע או"ח הל' תפילה סי' צ"ג סע' ד': "העוסק בצרכי ציבור כעוסק בתורה דמי... יש מפרשים (טור ובית יוסף בשם הרמב"ם והסמ"ק) דהיינו לעניין דאינו צריך לפסוק ולהתפלל". ועיין משנה ברורה שם ס"ק ח' – "ואפילו אם יעבור זמן תפילה , אם אין שם מי שישתדל אלא הוא".
(ואחרי עיון בכל הנ"ל , אל לו לקורא לחשוב שאפשר למצווה להעשות ע"י אחרים ושמספיק אחרים כבר משתדלים במצווה של פדיון אחינו בית ישראל , תינוקות של בית רבן שנשבו וטובעים בנהר של הגלות ר"ל. מאחר ויש רבי רבבות שמושלכים ברגע זה בנהר ר"ל. ומה שכל אחד יכול להציל , אף אחד אחר לא יכול לעשות במקומו ולכן זוהי מצווה שלא נעשית ע"י אחרים כי הטבעים רבים מהמצילים ר"ל – המעתיק).
במ"ר כ"א ה': "המחטיא את האדם יותר מן ההורגו , שההורגו , הורגו בעולם הזה ויש לו חלק לעולם הבא והמחטיא , הורגו בעולם הזה ובעולם הבא". (מכאן פשוט שלפדות את חיי הנשמה , שקול לא פחות מלפדות את חיי הגוף – המעתיק).
חיי מוהר"ן תקמ"ג: "כמה פעמים היה מדבר הרבה עימנו והזהיר אותנו מאד לקרב נפשות להשי"ת , להשתדל לדבר הרבה עם בני אדם כדי לעוררם ולהשיבם , לקרבם להשי"ת. ורצונו היה אפילו לדבר עם בני העולם שיחות חולין בעסקי העולם , אולי יצמח ויתגלגל מזה דיבורים שיעוררו אותם להשי"ת ואפילו אם לא יפעל כי אם תנועה בעלמא , שיכנס בהם איזה הרהור תשובה או התעוררות לפי שעה , גם כן טוב מאד , מכל שכן שיכול להיות שברבות הימים , כשידבר ויחזור וידבר , אולי יזכה לעוררם באמת להשי"ת ולקרבם לעבודתו יתברך אשר אין דבר גדול מזה , כמובא בכל הספרים , בפרט בזוהר הקדוש , כמו שכתוב שם – זכאה מאן דאחד בידא דחייבא וכו' וקודשא בריך הוא משתבח בה בכל עלמין".

חשיבות וכובד עניין הפצת דעת רבנו

שיחות ר' ישראל דב אודסר זצ"ל: "כל אחד צריך לעשות מה שהוא יודע , מה שהוא יכול , הוא מחויב , אם לא , אז נחשב כמו שהוא עשה כל הצרות , העיכוב הגאולה וכל הצרות שאנחנו סובלים כל אחד מישראל , כל עם ישראל , אז הוא חייב כן , אם הוא יודע לעשות ולא עושה , אז זה דומה , כאילו הוא הלך והוא הביא את היטלר וכל הצרות שלו , כן... ואם הוא עושה ? זה , אין דבר , אין גבול , אין גבול לשכר , הוא צריך לעשות , כן!".

אמת או שקר

שיחות שאחר הסיפורי מעשיות : "דע שיש שני מיני פלטין , ושני הפלטין דומין זה לזה. באחד דר בו מלך , ובהשני דר עבד... והנה בין שני הבתים הנ"ל אפשר לטעות , היינו בין האמת והשקר , כי השקר מדמה עצמו להאמת... ואפשר להאדם לטעות , ואינו יודע היכן האמת ולהיכן יקרב את עצמו. ודע שע"י מצוות פדיון שבויים זוכה להבין בין שני הבתים הנ"ל , בין אמת לשקר , בין מלך לעבד , כי השקר הוא בחינת עבד , בחינת ארור , בחינת ארור כנען , עבד עבדים וכו'"
חיי מוהר"ן ס"ו: "...ודע שיש מצווה שעל ידה יוצאים מבחינת עבד והיא מצוות פדיון שבויים".

א. פדיון שבויים , היינו קירוב רחוקים , זו המצוות הגדולה ביותר ודוחה את כל המצוות וכל אחד מחויב לעסוק במצווה זו כפי יכולתו.
ב. הקירוב האמיתי היחידי , זה לקרב לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זצ"ל , בעיקר ע"י הפצת ספריו.


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש