סבא ישראל
סבא ישראל
קבר הציון באומן
סבא ישראל מתוק
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו

בס"ד

נחל נובע להדפסת והפצת ספרי רבנו נחמן בעולם

ליקוטי מוהר"ן
ספורי מעשיות
ספר המידות

לקוטי תפילות
השתפכות הנפש
משיבת נפש

לקוטי הלכות
חיי מוהר"ן
לקוטי עצות

אב"י הנחל
שיחות הר"ן
תקון הכללי

שמע ישראל
כתבי רבי נחמן
עצות המבוארות

אוצר היראה
עלים לתרופה
ימי מוהרנ"ת

כל-בו לישועות
חוברות לילדים
כוכבי אור

כתבי רבי ישראל
מכתבי שמואל
ישראל סבא

עצות ותפילות
מבעיר הלבבות
תהלים

בראשית
ימי שמואל ג'
ציון המצוינת

ספור בעל הפתק לילדיםאור רבינו

לקוטי הלכות

8 כרכים . דיבורים נפלאים של ר' נתן , להכניס בליבנו את התכלית האמיתית של ההלכות , להתפלל שנזכה לעבוד את ה' באמת ולהתקרב אליו .
מתוך ההקדמה
...וקויתי לה' אשר עיניך תראינה נפלאות ברוב המקומות. מה גדלו מעשי ה' מאד עמקו מחשבותיו. כי על פי דברים האלה המבוארים בספרים האלה יוכל כל אדם להבין ולהשכיל מרחוק גדולות נוראות ונפלאות כל מצוה ומצוה וכל דין ודין מפרטי המצוה. ואפילו הדינים שבין אדם לחבירו המבוארים בחושן משפט אשר אין איש שם על לב להבין מהם רמזים ודרכים לעבודת השם יתברך. ובחסדי ה' באלו הספרים ירוה את נפשו הצמא לשמוע דברי ה'. כי זה ידוע שכל התורה וכל הדינים וההלכות שבכל חלקי התורה , מכולם צריכין להוציא עצות ודרכים ורמזים להתקרב אליו יתברך באמת. וכמבואר בדברי רבינו ז"ל בהתורה חדי רבי שמעון בסימן ס"א (ליקוטי א') שמכל הלימודים שהאדם לומד צריכין להוציא משפטי הנהגות ישרות וכו' עיין שם. אבל לאו כל אדם זוכה לזה. ובעזרת ה' וישועתו הנפלאה , באלו הספרים פתחתי שער קצת למצוא דרכים אמתיים בכל לימודי התורה הקדושה. וברוב המקומות אינם בדרך רמז ודרוש לבד , כי אם כך הוא אמתת הענין על פי סוד כוונת המצוה. וביאור דברי אלה , לא יספיקו המון יריעות לבארם. אך המשכיל באמת , יבין מעט דברי אלה כשישים לבו היטב להדברים הנאמרים בספרים אלה ובספרי רבינו ז"ל.


 
חומש במדבר
חומש במדבר עם הפרושים רש"י, אונקלוס, עיקר שפתי חכמים...והליקוטי הלכות השייכים לכל פרשה ופרשה!! מומלץ מאד !!


לקוטי מוהר"ן

התורות בספר הם הרפואות שגילה רבי נחמן לעולם , בשבילנו , לתקן אותנו . רבי נחמן אמר שהספר הקדוש שלו לקוטי מוהר"ן שיצא בעולם , הוא אתחלתא דגאולה .קטע מתורה ו'
...והפרוש הפשוט הוא , שמי שרוצה לילך בדרכי התשובה , צריך לחגר מתניו , שיתחזק עצמו בדרכי ה' תמיד , בין בעליה בין בירידה , שהם בחינת: "אם אסק שמים ואציעה שאול" וכו' , היינו בין שיזכה לאיזו עליה , לאיזו מדרגה גדולה , אף על פי כן אל יעמד שם , ולא יסתפק עצמו בזה , רק צריך שיהיה בקי בזה מאד , לידע ולהאמין שהוא צריך ללכת יותר ויותר וכו' , שזהו בחינת בקי ברצוא , בבחינת עייל, שהוא בחינת: "אם אסק שמים שם אתה".

וכן להפך, שאפילו אם יפול , חס ושלום , למקום שיפול אפילו בשאול תחתיות , גם כן אל יתיאש עצמו לעולם , ותמיד יחפש ויבקש את השם יתברך , ויחזק עצמו בכל מקום שהוא , בכל מה שיוכל , כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך , וגם שם יכולין לדבק את עצמו אליו יתברך , וזה בחינת: "ואציעה שאול הנך". וזה בחינת בקי בשוב , כי אי
אפשר לילך בדרכי התשובה , כי אם כשבקי בשני הבקיאות האלו.
ודקדק רבנו , זכרונו לברכה , וקרא ענין זה בלשון בקי , כי היא בקיאות גדולה מאד מאד, שיזכה לידע ליגע עצמו ולטרוח בעבודת ה' תמיד , ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוהה יותר , ואף~על~פי~כן אל יפול משום דבר , ואפלו אם יהיה איך שיהיה , חס ושלום , אף על פי כן אל יפל בדעתו כלל, ויקים: "ואציעה שאול הנך" , כנ"ל... 

                                                                                      ציון המצוינת המפוארת במהודרה מפוארת
                                                                  

כי שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית, לעסוק שם בתיקון העולם לדורות לכל מי שיבוא אליו לשם ויאמר העשרה קפיטל תהילים הידועים אצלו כאשר הבטיח בחיים חיותו - אשרי זוכה לזה!" - "ציון המצוינת" - ספר שבו קובצו אמרות טהורות, נפלאות ונוראות אודות קדושת הציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב זיע"א..
חיי מוהר"ן
חיי רבי נחמן , דיבוריו , מעשיו וענייניו כפי שקיבל , ראה ושמע ר' נתן תלמידו . ספר נפלא לכל מי שרוצה לדעת מי היה רבי נחמן , מה הייתה גדולתו , למה זכה בזכות עבודתו הקדושה ולמה זכינו אנחנו בעצם התקרבותנו אליו .
במהדורה זו , הוספנו את הסעיפים מהספר שיחות הר"ן השייכים לסעיפים המקבילים בספר .
נסיעתו וישיבתו באומן אות מ (רכה)
כברהבטיח רבנו זכרונו לברכה בחייו וייחד שני עדים כשרים על-זה , שכשיסתלק , כשיבואו על קברו ויתנו פרוטה לצדקה (אמר המעתיק: שמעתי מהרב רבי נפתלי זכרונו לברכה , שהוא היה אחד משני העדים , שייחד רבנו זכרונו לברכה על ענין זה , הינו הרב מורנו רבי אהרן זכרונו לברכה והרב רבי נפתלי כנ"ל. ואמר אז רבנו זכרונו לברכה בזו הלשון : כשיבואו על קברי ויתנו פרוטה לצדקה בעבורי (רצונו לומר בעבור הזכרת נשמתו הקדושה , כנהוג) (ובלשון אשכנז: אין וועט געבין אפרוטה צדקה פון מייניט וועגין וכו') ויאמרו אלו העשרה קפיטל תהלים הנרשמים אצלנו בשביל תקון למקרה לילה רחמנא לצלן , אז יניח רבנו עצמו לארך ולרוחב , ובודאי יושיע לזה האדם. ואמר , שבהפאות יוציא אותו מהגיהנם , אפילו אם יהיה אותוהאדם איך שיהיה , אפילו אם עבר מה שעבר , רק מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב לאולתו חס ושלום.
ובלילה שקודם הסתלקותו אמר : מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם. ומה אם הנשמות שלא הכירו אותי כלל הם מצפים על תקונים שלי , מכל-שכן אתם וכו'.


מכתבי שמואל

מכתבים נפלאים מלאים התעוררות מידיד נפשו של ר' ישראל - ר' שמואל הורביץ.מכתב ל"ה

... ע"כ אחי חזק ותהי' בשמחה תמיד ובפשיטות תשמח בהתקרבות לרבנו ז"ל שזה לבד עומד למעלה מכל העבודות מה שרק יכול להיות בעולם ואפילו שנדמה לי שבמקום אחר אני יכול לזכות הרבה יותר ופה אצל רבנו אני קריר מאד ורחוק מאד מאד מהשי"ת עדיף להיות מקורבים לרבנו איך שנראים מאשר במקום אחר צפורים באויר ( תרגום מיידיש).ימי שמואל ג'

ספר המשך לשתי החלקים הראשונים בסדרה ימי שמואל , פרקים מחייו של החסיד ר' שמואל הורוויץ זצ"ל , מחסידי ברסלב הקדושים של הדור הקודם.
ספור בעל הפתק לילדים

ספור התקרבותו של ר' ישראל דב אודסר זצ"ל לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זצ"ל ובפרט ספור קבלת הפתק הקדוש , מעובד לילדים ומלווה בציורים מרהיבים.ספר המידות
עצות לתיקון המידות שליקט רבי נחמן מכל ספרי הקודש .
אמר רבי נחמן , "הספר הזה עשה אותי ליהודי" .
לקט קטן מספר המידות
מי שרוצה לדבק את עצמו בה' יתברך, עד שילך במחשבתו מהיכל אל היכל ויראה את ההיכלות בעיני השכל , ישמור את עצמו מלומר שקר אפילו בטעות (אמת א').ע"י אמונה נתבטלין הגזרות , שאומות גוזרות עלינו (אמונה חלק ב,ד').
הצניעות מסוגל לעשירות (ממון ס"ד).
ע"י ספורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אור של משיח בעולם ודוחה הרבה חושך וצרות מן העולם (צדיק חלק ב,א').מי שהוא שמח תמיד , ע"י זה הוא מצליח (שמחה חלק ב,א').
מי שמתפלל על ישראל , הקדוש ברוך הוא מכפר לו על כל עוונותיו (תפילה ס"ג).

משיבת נפשעצות נפלאות לעניין התחזקות , לכל אדם , בכל מקום ובכל עת .
אין שום יאוש בעולם כלל" ו"מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד" , הן מהעצות המפורסמות שביניהן .
קטע מהספר משיבת נפש אות ק"ו
כשאדם רוצה להתקרב להשם יתברך ולשוב בתשובה צריך שיעברו עליו אלפים ורבבות ירידות בלי שעור וצריך שיהיה גבור חזק לחזק לבבו בכל פעם לבלי להניח את מקומו משום ירידה שבעולם וכל אלו העליות וירידות שעוברין על כל אחד מישראל הם בחינת כלליות המלחמות והצרות שעברו על כלליות ישראל מימות עולם , כמבואר בפנים (עיין גלות וגאולה אות י"ח). והעקר הוא התחזקות לחזק את עצמו תמיד אף אם הוא כמו שהוא להאמין באמונה שלמה , שאין שום ירידה בעולם , כי בכל מקום יכולין למצוא את השם יתברך , בבחינת אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך , כי אפילו כשנופל לשאול תחתיות רחמנא לצלן , אף על פי כן צריך לחזק את עצמו תמיד ולבלי ליאש את עצמו לעולם, כי גם שם השם יתברך נמצא בחינת ואציעה שאול הנך. וזה עקר הכלל בעבודת השם והיסוד שהכל תלוי בו לבלי ליפול בדעתו לעולם , אף אם יעבור עליו מה. וכל הצדיקים שהיו מימות עולם שזכו למה שזכו - אשרי להם אשרי חלקם , כולם לא באו לשלמותם כי אם על- ידי בחינה זו על-ידי שלא היו מיאשין עצמן לעולם , כי גם עליהם עברו ירידות ונפילות הרבה , רק שהם התחזקו עצמן בכל פעם אף על פי שעבר עליהם מה שעבר. ועל-ידי התחזקות שלהם (שקורין דער האלטין זיך) זכו למה שזכו - אשרי להם.
לקוטי עצות
עצות נפלאות שגילה ר' נתן בספריו של רבי נחמן וסידרם לפי נושאים , אמונה , התחזקות , בנים , פרנסה , רפואה ועוד .
אמת ואמונה
א. עיקר הגאולה תלויה באמונה , כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה.
ב. אמונה ותפילה וניסים וארץ ישראל הם בחינה אחת וכולם תלויים זה בזה.
ג. יש בני אדם המכסים כל הניסים בדרך הטבע וכשיכלו אלו האפיקורסים שאין להם אמונה בניסיםושתרבה אמונה בעולם - אז יבוא משיח , כי הגאולה תלויה באמונה כנ"ל.


.

ספורי מעשיות משנים קדמוניות

ספורים נפלאים ופשוטים , בהם הלביש רבי נחמן עצות עמוקות מאד , רפואה לכל אחד , שיוכל להתחזק באמונה ולהתעורר לעבודתו יתברך .קטע מהמעשה מבעל תפילה

...מעשה שהיה , כך היה היות שנמצא כתוב בספרי דברי-הימים שלהם (שקורין קראויניקיש) , איך שהיה רוח סערה גדולה בעולם , והרוח סערה הפך את כל העולם כולו , שהפך מים ליבשה ומיבשה לים , וממדבר ישוב וכו' , ובלבל את כל העולם כולו , ואחר הרעש והבלבול שנתבלבלו כל העולם , ישבו עצמן בני העולם לעשות להם מלך וחקרו מי ראוי לעשותו מלך עליהם , וחקרו ואמרו באשר שעקר הוא התכלית , על כן מי שהוא משתדל ביותר בהתכלית, הוא ראוי להיות מלך והתחילו לחקור מהו התכלית , והיה ביניהם כתות כתות.

כת אחת אמרו , שעקר התכלית הוא כבוד , כי אנו רואים, שהכבוד הוא העקר אצל העולם, כי ...


. .

ספורים נפלאים ופשוטים , בהם הלביש רבי נחמן עצות עמוקות מאד , רפואה לכל אחד , שיוכל להתחזק באמונה ולהתעורר לעבודתו יתברך .


תיקון הכללי

עשרה פרקי תהלים שגילה רבי נחמן לאמרם לתיקון הברית והתאווה הכללית .

מי שחס ושלום נפל ונכשל , יאמר את התיקון הנ"ל ולא ידאג יותר מכלום .

מצורפת תפילה נפלאה בעניין שכתב רבי נתן תלמידו .
עצות המבוארות

חלק מהלקוטי עצות , מבואר ע"י ר' שמשון ברסקי , מצאצאי רבנו .


כוכבי אור
חידושי תורה וספורים נפלאים אודות רבנו הקדוש ותלמידיו , לעורר לבבות עם ישראל לעבודת ה' תמימה וטהורה.
אנשי מוהר"ן

אמר (ר' נתן) , אמירת ספרי אדמו"ר ז"ל שהם הלקוטי מוהר"ן וספר המדות והספורי מעשיות והשיחות שלו , האמירה לבד מסוגלת להנשמה כמו אמירת ספרי הזהר והתקונים.

ישראל סבא

דברי קודש , דברי אמת זך וצח , מפי איש פשוט לגמרי , איש פלא , רבי ישראל בער אודסר , המכונה סבא ישראל , שהובאו לדפוס מקלטות נדירות שהוקלטו מספר שנים קודם הסתלקותו הקדושה.
להתפלל באמונה (ק"י)
הכאבים והיסורים שעוברים עליך זה המתקה גדולה. אנחנו לא מבינים , זה לטוב. זה בשביל לרחוץ קצת העולם הזה. צריכים להתפלל באמונה , באמת , אז תראה ישועות גדולות!
עושים ברכה: "ברוך אתה ה' שומע תפילה". הוא שומע קול תפילתנו וסוף כל סוף יהיה ישועה! אבל לא , אסור לנו להרהר מדוע לא רואים. זה העיקר - אמונה. להאמין בה'! להתפלל שה' יתברך יתן רפואה , שיתן כל מה שצריכים. אמונה זה רפואה וכל טוב. בכל יום להתפלל לה' יתברך באמת , באמונה.
אני מספר את זה להתחזק ולהתפלל לה' יתברך בכל יום על כל דבר. להתפלל לה' באמונה. ה' יתברך שומע תפילתנו! היסורים הלכו ממני ...


תהילים עם שמות הצדיקים


לקוטי תפילות

תפילותיו של רבי נתן תלמיד רבנו , שהתפלל לזכות לקיים את העצות שגילה רבנו בליקוטי מוהר"ן . אנחנו צריכים את הספר הזה בכל רגע . רבי נחמן אמר שכל העניין שלו הוא תפילה . תורה ותפילה הוא אחד . צריך ללמוד התורה כדי לדעת על מה ראוי להתפלל ולמה ראוי להתגעגע , זה עיקר עבודת ה' .חלק מתפילה ז' מלקוטי תפילות

רבונו של עולם , ה' אלקים אמת , אשר נטעת בנו בכל דור ודור צדיקי אמת , הושיענו ורחמנו ברחמיך הרבים , וזכנו להתקרב לצדיקי אמת לקבל מהם עצות אמתיות ולא נסור מדבריהם ימין ושמאל , רק נזכה לילך בדרך עצתם האמתיות ותרחם עלינו ותציל אותנו ואת כל חברתנו ואת כל עמך בית ישראל מעצת רשעים שהם עצת הנחש הקדמוני ולא נטה אזן לדבריהם כלל , ולא נאבה ולא נשמע להם ולא יכנסו דבריהם ועצתם בלבנו כלל ותבדילנו מן התועים , ולא יהיה להם שום כח להטעות אותנו , חס ושלום , בעצות רעות שלהם , ולא תעשינה ידיהם תושיה והצילנו ברחמיך הרבים מכל מיני שקר וטעות שבעולם , ולא נלך אחר עצות רעות של אלו המחפים את השקר באמת , ומהפכים דברי אלהים חיים , ואומרים לרע טוב ולטוב רע , ומונעים את ישראל מדרך האמת והנכון, על ידי עצותם המהופכות מן האמת , את אשר החמרת הקלו , ואת אשר הקלת החמירו , את אשר רחקת הם מקרבים , ואשר קרבת הם מרחקים ויש מהם אשר טעו בעצמן , ואינם יודעים בעצמם את האמת לאמתו , והם מדברים לפי תומם , ועצתם הפוכה ומזקת לנו מאד לעבודתך. רבונו של עולם , אתה ידעת האמת , ולפניך נגלו כל תעלומות אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי קומה בעזרתנו והצל אותנו מהם , שלא ידבקו ויכנסו דבריהם בלבנו כלל , לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם . גדול העצה ורב העליליה , זכנו ברחמיך הרבים שיתגלו לנו צדיקי האמת , ונזכה להתקרב אליהם באמת, ולקבל מהם עצות נכונות וברורות וישרות , עצות טובות הנמשכים מתרי"ג עטין דאוריתא שנזכה לקבל אור האמת על ידי עצתם האמתיות , ועל ידי זה נזכה לאמונה שלמה באמת לעולם ועד.


אב"י הנחל

מכתבים נפלאים שכתב ר' ישראל דב אודסר לנשיא מדינת ישראל , זלמן שזר . דברי עידוד וחיזוק בנושא האמונה בכוחו של צדיק האמת וההתקרבות אליו. אמר ר' ישראל "במכתבים האלה , כל דיבור הוא אור ה' ממש ! כתבתי אותם בין נחשים ועקרבים ."מכתב ד'.

ב"ה , י"א איר תשי"ח , טבריא.
אהובי כנפשי מר זלמן שזר , שלום וחיים אמתיים.
כבר כתבתי שאני מאמין ומקוה כי בגלל השגחה הפליאה שקרה בחול המועד פסח תהיה לו טובה וברכה רבה בעסק ההתקרבות להצדיק האמתי. אמנם ביחד עם זה מצאתי חובה לעצמי לגלות את אזניו האמת אשר בלבבי , כי בענין עסקנו אני נקי לגמרי מכל מיני פניות גשמיות של ממון וכבוד וכדומה חס-ושלום , רק בלתי לה' לבדו. ואני בטוח וסומך עצמי על רום מעלת חכמתו שמבין ויודע בברור גמור דבר זה בכבודו ובעצמו. ה' יתברך יודע ועד שאני מוכן ומזמן למסר את חיי וממוני וכל אשר לי בשביל עסק זה, לקרב איזה נפש ישראלי לה' יתברך , או על כל פנים להכניס בו איזה הרהור תשובה אפלו רק לרגע אחד בלבד!
רבנו זכרונו לברכה אמר: "שלשה דברים פעלתי אצל ה' יתברך:
א) את הגבהות שבכם כבר שברתי.

ב) עבירה תעלה לכם ביסורים. לא תגרם לכם שוב נחת רוח. תעשו עבירה , תהא בלי ידים ובלי רגלים.

ג) מפורסמים של שקר לא תסתכלו עוד בפניהם , כבר טעמתם מיין ההונגרי.
אפילו אם עשה האדם מה שעשה ועבר מה שעבר , גם אז מצמצם את עצמו ה' יתברך מאין סוף עד אין תכלית , ומרמז לו רמזים שיתקרב אליו בסבות מסבות שונות אשר מסבב בכל זה בתעלומותיו הנשגבות. כי הוא יתברך חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח. אבל כל רמיזותיו האלה וכל קריאתו אותנו הוא על ידי הצדיק האמתי שנשוב אליו מכל מקום שהוא. מכל מיני מניעות ופתויים ועקמומיות שבלב , מכל מיני התגברות קליפת עמלק שמתגבר על האדם , ומכל מקום שנתעו ונטעו דעתו ולבבו.
עצם הנקודה שבפנימיות הפנימיות הלב של כל אחד מישראל , מים רבים ועזים לא יוכלו לכבותה , אף אם יעבור עליו מה שיעבר.
בפרישת שלום וברגשי כבוד ויקר, המתגעגע ומקוה להתראות בשמחת לב ,
ישראל דב אודעסר ,
טבריא.

שמע ישראל

שיחות נפלאות של ר' ישראל דב אודסר . נס גדול ורחמנות גדולה של ה' יתברך שאיש אמת ואמונה כזה יכול היה לחיות בדורנו ולהשמיע את דבריו .

רק ע"י מה שהוא סבל כדי להתקרב לרבי נחמן , נשאר עדיין איזה ניצוץ אמיתי מאורו של רבנו הקדוש להחיות אותנו בעולם חשוך וחסר אמונה שכזה.
כל-בו לישועות

כשמו - כן הוא. אוסף גדול של תפילות ותחינות לכל עת ושעה. ספר תהילים המבואר , שמות הצדיקים המלא , סגולות מספרי רבנו , מנחה , ערבית , תיקון חצות , תיקון הכללי ועוד. ספר נפלא למי שרגיל לשפוך לבו לפני ה' בכל יום , כעצת רבנו הקדוש.בראשית

פנינים נפלאים שלוקטו מתוך לקוטי הלכות על פסוקים מחומש בראשית שצורפו לתוך חומש סטאנדארטי השתפכות הנפש

עצות נפלאות לעניין תפילה והתבודדות . רבי נחמן אמר שההתבודדות , היא מעלה עליונה הגדולה מן הכל .
מתוך הקדמת הספר
ואמר , שהאדם צריך לקבל כל השפעתו והצטרכותו רק על-ידי תפלה ועל כל הדברים הן דבר גדול הן דבר קטן יתפלל להשם יתברך , כי אם לאו אף שהשם יתברך נותן לו כל מה שצריך , הוא כמו בהמה שהשם יתברך נותן לה גם כן כל הצטרכותה בלא תפלה ובפרט לענין עבודת השם , בודאי אין שום עצה רק תפלה. ואמר , שהתפלה הוא עצה כללית ושרש לכל העצות המובאים בספריו הקדושים , כי אמנם ספריו הקדושים מלאים עצות נוראות ונפלאות על כל דבר ודבר בעבודת השם , עצות ה' אשר לעולם יעמדו , אבל העצות בעצמם קשה מאד לקיימם, ועל כולם עקר העצה היא רק תפלה והתבודדות. ואמר שמקטן ועד גדול אי אפשר להיות איש ישראלי כי אם , על-ידי התבודדות .
שבחי ושיחות הר"ן

פנינים יקרות שאסף רבי נתן תלמיד רבנו במהלך חיי היום יום .

בשבחי הר"ן מסופר כיצד החל רבנו לכנוס בעבודת ה' מילדותו וכן מהלך נסיעתו לארץ ישראל .כתבי רבי נחמן (תורות ותפילות)
קיבוץ של כל התפילות שבליקוטי תפילות עם קיצורי התורות שבליקוטי מוהר"ן , כל תורה צמודה לתפילה הקשורה אליה .
עלים לתרופה
מכתבים נפלאים , מלאים ביראת שמים והתחזקות , שנכתבו ע"י רבי נתן תלמיד רבנו , רובם לר' יצחק בנו .
חוברות לילדים
משלים שסיפר רבנו , מעובדים בשפה קלה וברורה עם ציורים .

על הקרן :

קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל , להדפסת ולהפצת ספרי ר' נחמן מברסלב זיע"א , נוסדה בשנת התשנ"ה , ע"פ צוואתו של ר' ישראל דב אודסר זצ"ל שנפטר ביום ח"י בחשוון של אותה שנה בגיל מופלג של יותר ממאה שנה.

במשך שנים ארוכות , אסף ר' ישראל פרוטה לפרוטה , חסך מלחמו , שידל אחרים לתת משלהם , עד שבעת פטירתו מהעולם , הוריש בצוואתו סכום נכבד לנכדו ולשני ניניו וציווה עליהם לעסוק בהדפסת והפצת ספרי ר' נחמן במחיר הקרן , ללא מטרות רווח ובסיבסוד.

מכיוון שבחייו , זכה ר' ישראל לקרב נפשות רבות לדרכו של ר' נחמן , זכו חלק מנפשות אלה ועוד רבים שנתקרבו לאחר פטירתו , להצטרף למאמץ ההפצה , בהתנדבות , במסירות נפש , תוך כדי הפקרת כל ענייניהם האישיים והתגייסו למטרה הנ"ל : הפצת ספריו ודעתו של ר' נחמן מברסלב בקרב כל קהילות ישראל הפזורים בארץ ובגולה.

ר' ישראל הרבה לדבר ולהודיע , שגאולת עם ישראל תלויה בדבר הזה : שעם ישראל יזכה להכיר את ר' נחמן מברסלב , להאמין בצדקותו , לעסוק בתורותו הקדושה ולקיים את עצותיו העמוקות והנפלאות , רק אז יתעורר עם ישראל בהתעוררות נפלאה וחדשה להתקרב לה' יתברך ולעבדו בלבב שלם.

אכן , מאז ועד היום הזה , זכתה הקרן להפיץ בקרב עם ישראל יותר משתי מליון ספרים !  כמובן , עוד היד נטויה. ממש ברגע זה , נמצאים עשרות ואף מאות מתנדבים , שבמסירות נפש הולכים מבית לבית , מחנות לחנות ומנסים להכניס את ספרי ר' נחמן מברסלב לכל מקום בו נמצאים יהודים.

כמו כן , בעידודה ותמיכתה של הקרן , נפתחו מספר תלמודי תורה ברוח תורתו ודרכו של ר' נחמן מברסלב  , במטרה להעמיד תלמיד תלמידים , חסידי ברסלב , העובדים את ה' בשמחה ובאמונה כדרכו של רבנו הקדוש.

לנאמני הקרן , ישנו גם ישוב קטן הנמצא דרומית לירושלים ונקרא על שם ספרו של ר' ישראל : אב"י הנחל. המטרה היא להקים קהילה של חסידי ברסלב , לנטוע נטעים חדשים של חיי אמונה , צדקה וחסד , אהבת חברים ויראת שמים אמיתית.

לא נוכל לפרט כאן את מכלול פעולות הקרן הרבות , הגדולות והקטנות , אולם נוכל לומר שדבר אחד משותף לכולם - החדרת תורתו של ר' נחמן מברסלב בכל מקום ולכל יהודי , יהיה מי שיהיה ויהיה היכן שיהיה.

חזרה למעלה

ר' ישראל דב אודסר זצ"ל :

ר' ישראל דב אודסר זצ"ל נולד בטבריה , בערך בשנת התרמ"ו (1888 למניינם) , למשפחה מחסידות קרלין. מימי נערותו ,  התגעגעה נפשו של ר' ישראל להתקרב לה' יתברך ביתר שאת , למסור נפשו בעבודת ה' , לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.

סיבב ה' יתברך סיבה נפלאה מאיתו , שר' ישראל מצא את הספר השתפכות הנפש של רבי נחמן מברסלב , זרוק בבזיון בגניזה , ללא כריכה. ר' ישראל החל לעסוק בו ולקיים את הנאמר בו תוך כדי רדיפות ובזיונות מתלמידי הישיבה בה למד. מאותו היום , ביקש ר' ישראל והתפלל לה' , שיזמן לו ספרי ברסלב וחסידי ברסלב שידריכו אותו בעבודת ה' ויתנו מרגוע לנפשו המתגעגעת.

שוב זימן ה' סיבה נפלאה מאיתו , שר' ישראל יפגש עם הצדיק הקדוש , ר' ישראל קרדונר זצ"ל , חסיד ברסלב שמסר נפשו בתפילה ועבודת ה' בציון הרשב"י במירון. אחרי לילה שלם בו עסקו שניהם בתורה ז' בלקוטי תניינא כי מרחמם ינהגם , תקעו תקיעת כף והבטיחו אחד לשני , שלא יעבור יום אחד ללא שיפגשו ויעסקו בדברי רבנו. במשך 5 שנים , היו נפגשים , עוסקים בתורה ותפילה , מקיימים את עצות רבנו ומוסרים נפשם בעבור עם ישראל. בתקופה זו התחתן ר' ישראל עם מרת אסתר מינדל בת ר' פנחס הכהן ע"ה , ת.נ.צ.ב.ה.

ר' ישראל קרדונר זצ"ל , נפטר בתאריך ט' בחשוון התרע"ט.

חזרה למעלה
הפתק :
בשנת תרפ"ב , קבל ר' ישראל בדרך נס , פתק נפלא מרבי נחמן מברסלב. בפתק , סומך רבי נחמן את ידיו על ר' ישראל ואומר לו : ועליך אמרתי מיין פייערל וועט טליען ביז משיח וועט קומען (ועליך אמרתי - האש שלי תוקד עד ביאת המשיח).

באחרית ימיו , גילה ר' ישראל שבפתק מסר לו רבנו סוד נפלא : שהגאולה , תלויה בהפצת תורתו של רבי נחמן מברסלב בקרב עם ישראל . בפתק נאמר ובזה אגלה לך סוד והוא מלא וגדיש מקו לקו ... אמר ר' ישראל , שהכוונה היא שהעולם יהיה מלא וגדוש בספרי רבנו , שכל אחד שיחפוץ , יוכל להשיג את תורת רבנו במהירות ובקלות. מאותו רגע , החל רעיון קרן הפצת ספרי רבנו לרקום עור וגידים בלבו של ר' ישראל. היום , עם ישראל נהנה מפרותיו של רעיון זה. קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל , הפיצה יותר מ2 מליון ספרים בקרב עם ישראל , במחירים זולים שלא נראו כמותם מעולם

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש