סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו

"כתבתי לך הרבה פעמים שמכתבים יש להם כח גדול לחבר הנפשות ולחדש האהבה בינהם תירוצים יש הרבה אבל אדמו"ר זצ"ל אומר בתורה ס"ו ויהי נא פי שניים אם יש לאדם חשק גדול אזי אינו רוצה לפטור עצמו כיאלו עשה אפילו הצדיקים הגדולים ששמרו את הזמן רגעים גדולים לא נאבדו מהם אע"פ כן כתבו מכתבים והיה נחשב בעינהם כמו עבודת ה' כי באמת הוא עבודת השם ממש אנו יודעים שרבנו ז"ל אמר עכשיו .. ולא סיים שזה יסוד גדול בענייני רבנו שבכל לפעם צריכין לומר ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו...

ידידי השם יתברך מתנהג עימנו בכל פעם שפתאום בא לאדם איזה התעוררות לנתלהב ליבו ואחר כך לוקחים ממנו וכוונת השם יתברך שהוא ישתוקק ויבקש רחמים עד שנותנים לו בחזרה אחר כך הוא מקבל זאת ההתעוררות עם כלי במח ובלב כי מצווה הקדושה של ספירת העומר זוכין על ידי זה להתקרב לה' יתברך.. שזה בחינת ז' נקיים ועיקר הטהרה במח ובלב ועל ידי זה ממילא מתפשט בכל אברי הגוף יעזור ה' ית' לנו שנזכה לקיים בפשיטות עצותיו של רבנו הקדוש ולא ניהיה ח"ו נאה דורש..

רבי יצחק בנדר זצ"ל..

רבנו אמר לשמוח בנקודות טובות וליהיות בשמחה תמיד אמרו אנ"ש איך נזכה ליהיות בשמחה תמיד? על ידי ההתקרבות לרבנו יש גדולים מעמ"י צדיקים וחסידים קדושים נוראים אבל הם לא יודעים מרבנו הקדוש !!
רבנו אמר אתם בוודאי הייתם מתנגדים חריפים לולא רחמיו המרובים.. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים .. רבנו אמר לשמוח שזכינו להיות מזרע ישראל ועוד שזכינו לבלי להתנגד עליו...

מה אתם יכולים לעשות תשובה וכי מספיקים ימיכם ושנותיכם כולכם לתקן פגם אחד אשר קלקלתם?רק אני עושה תשובה עבורכם...
רק תנו לי אבנים וסיד ואני בונה מהם בניינים נוראים..משך ודחק תיבת בניינים.. כמפליג בשבח הבניינים שבונה מהם..
ראוי לך לשמוח מאוד

העיקר שנזכה יום יום בלי הקביעות של לדבר לה' יתברך רבי נתן זצ"ל אמר המשיח שלי כבר הגיע.. הרבי אמר על משיח לא יחלקו ועלי חולקים..העיקר לקיים עצות של רבנו בתמימות כל יום שעה התבודדות ..אמר רבנו הקדוש לי אין לי מה לעשות בזה העולם כי בשבילי איני צריך כלל רק באתי לזה העולם כדי לקרב נפשות לה' יתברך ואיני יכול לתקן רקמי שבא אליו . ומספר לי חסרונו.. רבנו לא בא בשביל עצמו כלל.. כל אדם בא לעולם כדי לתקן מה שצריך לתקן .. רבנו ממשיך לתקן את אנשיו גם לאחר הסתלקותו ..ורבנו רמז לאנשיו שהוא רוצה להשאר בינהם ורבי נחמן טולטשינר כתב בעלים לתרופה'קבלה בידנו שהצדיק שבדור הוא רבנו'..


 

יהיה עולם חדש עולם חדש עולם של אמת עולם של אמונה ..אנו זכינו בתוך העלמה כזו שיאיר לנו אור האורות כלאו כמציץ מן החרכים...ובוודאי רבנו הקדוש יגמור כרצונו מה שהתחיל לעסוק בתיקוניו הקדושים עם כל אחד מנשמות ישראל הקדושות.. כל נפש שנוסעת לציון הקדוש הדרכים מתפארות ביהודי הזה וכן להפך שיש לאחד מניעות מלהגיע לציון אזי הדרכים מתאבלות על אותו יהודי...

דעת רבנו הקדוש וספריו הקדושים יכולים להפוך את האדם ולהרימו מן שאול תחתיות ובכל עת אנו צריכים לשמוח שיש לנו רבי כזה ותלמיד כזה יקר שעל ידו זוכין לתפיסה ברבנו הקדוש  ובע"ה הם יעזרו ולנצח את המלחמה

~ כי רבנו הקדוש-מידתו נצח כי ניצח וינצח~

בע"ה יתברך בזכות רבנו הקדוש הננמ"ח

אשרינו אשרינו שזכינו לידע מכזה רבי קדוש שבכל עת ורגע מגלה חסדים נפלאים ונוראים אשר על ידי כל דיבור שלו יכולים לקבל מזה מוסר לעבודת ה 'יתברך טוב להודות לה 'יתברך יומם ולילה ששלח לנו את רבנו הקדוש וזה כל תקוותינו לנצח .. אנ"ש בכל  אתר ואתר צריכין להתחדש בעסק רבנו הקדוש ולא להניח את האוצרות היקרים שלנו.. אשרינו שזכינו ליהיות המשרתים אצל אדון כזה אשר משיח צדקנו יבוא ויגלה את אורו הקדוש....

 כי רואין בחוש כי אור רבנו הקדוש יותר מה שנתקרב לקץ הגאולה נתגלה אורו הקדוש ועל ידו תמשך הגאולה שלימה רק חזק ואמץ והרבה בתורה ותפילה כדעת רבנו הקדוש .. ותבטח בה 'יתברך אשר לא יעזוב אותך ... ה' יתברך גדול גדול ונעשים כאלו עניינים בעולם ולא יודעים כלל רק בטחון וכלשונו הקדושה" בטחון מספיק" הנותן חיים נותן פרנסה .. ואל תדאג מיום לחברו כלל רק חזק ואמץ.. והתחדש בענין רבנו הקדוש ... כל יום יהיו בעיניך כחדשים...!!

מי שטעם פעם אחת את טעם מתיקות מהנחל נובע שום לא יכבה בלילה נרו..כי אפילו מי שנוגע באיזשהו אופן בעניין רבנו הקדוש היא טובה לדורות ..אשרי הזוכה ליהיות בגורלו בזה ובבא.. רבנו הקדוש הניח רפואו ואוצרות גנוזים שאין כל מלאך ושרף ולא שום בן אנוש הגיע אליהם בשלימות....ואמר שאת תורתו לקח ממקום שאף אחד לא זכה לומר משם תורה... מגלה דברים שכיסה עתיק יומין והוא שאמר בפירוש" גמרתי ואגמור" והוא הגואל משחת חיינו להוציא את האדם מהייאוש והעצבות....

 צריך להיות בטוח ולסמוך רק על ה'. אפילו לשניה אחת אסור לאבד את האמונה; העולם הזה מלא נסיונות; קשר מתמיד להש"י; התקשרות לרבינו; אין מחר בעולם הזה; אל תאמר "אחר כך"; בתחילה היו אבותינו עובדי עבודה זרה, ועכשיו קרבנו אליו: הכוונה בתחילה לא עבדתי כראוי זה בחי' עבודה זרה ועכשיו אני מתחיל מחדש...

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש