סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו

אשרינו מה טוב חלקנו

שביבי אור ממכתביהם ואגרותיהם של אנ"ש לדורותיהם, מהם בוקעת ועולה שמחתם העצומה על שזכו להיות בחלקו של ראש כל הצדיקים, שורש נשמות ישראל.

 

בודאי צדק ר' פייוויל בהתפארו "אשרינו"

"...ימי חיינו הבל הבלים, ולא נשאר לנו כי אם מה שזכינו ברחמיו לאמונתו הקדושה אשר נטעו אבותינו הקדושים בקרבנו מעולם ע"י צדיק הדור האמיתי שזכינו לקבל ממנו פנים אל פנים, ועל כן גם עתה אשרינו מה טוב חלקנו, ובודאי ר' פייוויל* צדק בדבריו בהתפארו 'אשרינו' בכל פעם"...

(גאון עוזנו מוהרנ"ת זי"ע)

 

* "ר' פייול אשרינו" היה יהודי פשוט מהעיר טפליק, שהיה קם כל לילה בחצות לערוך תיקון חצות. לאחר שאמר התיקון, מרוב שמחתו, היה שר ומזמר "אשרינו מה טוב חלקינו", ומשום כך כינוהו אנשי העיר "פייוול אשרינו" (שיש"ק ב תשפ"ו)

 

בכל עת לא ימיש מפינו לומר "אשרינו"

"...תודה לא-ל, אני שש ושמח ועולז על חלקינו וגורלינו. עתה עתה ראוי לנו לומר אשרינו! אשרינו! אלף ורבבות פעמים בכל יום ויום, ובכל עת לא ימיש מפינו לומר אשרינו שאנו יודעים מהצדיק האמת הזה שהכניס בנו להרגיש מעט מתיקות השבח 'אשרינו' - שכל ישראל ואנחנו בתוכם אומרים בכל יום, אבל זעירין אינון [=מעטים הם] שישימו לב לזה ולהרגיש מתיקות נעימות מתיקות נעימות הדברים שהם אומרים בפיהם"...

(מוהרנ"ת זי"ע)

 

ובזאת המאה היה חידוש שבחידושים כזה וכזה וכו'

"...ותזכרו היטב היטב בכל יום ויום מה שנעשה עמנו בזה העולם, שבאנו לזה העולם בזה הזמן במאה השישית של אלף השישי, ועתה יתחיל בקרוב אי"ה המאה השביעית, ובזאת המאה היה חידוש שבחידושים כזה וכזה וכו'. ואנחנו הנקראים על שמו ז"ל נבזים ודוויים בין ישראל עם קדוש בעצמן כל כך כל כך. זכרו זאת והתאוששו והתחזקו והיו לאנשי חיל כי לא דבר ריק הוא"...

(מוהרנ"ת זי"ע)

 

 

הזכיה אשר זכינו בנעורינו להתקרב לאור האורות צח הצחצחות...

"...והנה פנימיות לבבך ולבבי אשר יודעים ומרגישים נקודת האמונה הקדושה מושרשת בלבבינו מנעורינו מהזכיה אשר זכינו בנעורינו להתקרב לאור האורות, צח הצחצחות, בחיר מבחירי צדיקיא, אדוננו מורנו ורבינו הנחל נובע מקור החכמה, חכמה אמיתית המלובשת ומעוטפת באמונה אמיתית דאמיתית, אשר נקודת האמונה הקדושה והישרה הזאת היא מקור החכמה והאמונה, זכר צדיק וקדוש לברכה"...

(ר' נפתלי זצ"ל תלמיד רביה"ק)

 

אשר הוא בכוחו הגדול ממתיק כל המרירות של העולם!

"...אשר הוא בכוחו הגדול ממתיק כל המרירות של העולם, ועלינו חמל ה' יתברך וזיכנו להתקרב לאורו הקדוש, ולקבל ממנו עצות נפלאות איך להחיות את עצמו בתוך כל השטף מים רבים העובר עלינו. עלינו לשבח לאדון הכל על כל הטוב אשר גמלנו... אשרי! מה טוב חלקי, חבלים נפלו לי בנעימים אשר זכיתי להכנס בצל הנחל נובע מקור חכמה ז"ל אשר הכניס בליבי הרגשת הנועם הזה על ידי תלמידו הקדוש, הוא  כבוד אדוני אבי ומורי ורבי זללה"ה"...

(ר' יצחק בן מוהרנ"ת ז"ל)

 

אשרינו שאנו זוכים להתאבק בעפר ציון הקדוש והנורא

"...אך הכלל הוא אשרינו ואשרינו וכו' וכו'. אשריכם אשר אתם יושבים בצל ארעא קדישא [=ארץ הקודש] ומסתמא משתוקקים ומתגעגעים להתאבק בעפר ציון הקדוש והנורא אשר חפר ומצא שורש קדושת ארץ ישראל כמרומז בספריו הקדושים והנעימים, ואשרינו שאנו זוכים להתאבק בפה בעפר ציון הקדוש והנורא אשר חפר ומצא שורש קדושת ארץ ישראל"...

(ר' נחמן מטולטשין זצ"ל)

 

זאת השמחה אי אפשר לשכוח - - -

"...צריכים אנו להודות ולהלל להשי"ת אשר זכינו שהבדילנו מן הטועים וכו' ונתן לנו תורת אמת וזכות אדמו"ר [=אדונינו מורינו ורבינו] זצוק"ל אשר הכניס בלבבינו הידיעה הנ"ל שאנחנו צריכים להודות להשי"ת תמיד תמיד איך שעובר על כאו"א, אעפ"כ שמחת ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו וכו' לא יזוז מלבבינו... אוהבכם האמיתי אשר שש ועלז בנועם חלקנו להסתופף בצל צח אדמו"ר זצוק"ל אפילו איך שעובר, זאת השמחה אי אפשר לשכוח"...

(ר' נחמן מטולטשין זצ"ל)

 

ב"ה אנחנו מאמינים בהצדיק האמת הקדוש!

"...אחי ורעי מה אומר לכם, אשרינו שזכינו בהשם יתברך ובתורתו הקדושה, חמדה גנוזה שעשועים יום יום וזכינו להאמין במשה עבדו ובכל הצדיקי אמת, ובפרט אשר השי"ת קרבנו לקבל התורה שעל ידי זה אנו זוכים להנצל מהעקרבים הנושכים ואין יכולים על ידיהם לקבל עצת הצדיק האמת שלומד אותנו התרי"ג עטין דאורייתא. ב"ה אשר אנחנו מאמינים בהצדיק האמת הקדוש שגילה לנו מעט מקדושת התורה והעצות הקדושות שהם כולם זרע אמת"...

(ר' אפרים ב"ר נפתלי ז"ל)

 

יש לנו אור כזה שיכול להנהיג אותנו בכל העולמות - - -

"...מה אנו מחשים ואין אנו צועקים אחד לחבירו בקול גדול ובהתעוררות חדשה שיש אור גדול כזה בעולם, אור הולכים חשכים, ואין אנו אפילו כסומא שהולך על כל פנים אחר מקלו. ואנו שיש לנו אור גדול כזה אשר הוא יכול להנהיג אותנו בכל העולמות כולם" - - -

"...כי יכולין להתוועד יחד ולהזכיר את רבינו ז"ל ותלמידו הק', ולהזכיר שמם הוא תיקון לנפש רוח נשמה כי הם נצחי נצחים..."

(ר' נתן ב"ר יהודא ז"ל מטבריה) 

 

בכל עת אנו צריכים לשמוח שיש לנו רבי כזה ותלמיד כזה - - -

"...ב"ה לא עזב חסדו מאיתנו בדורות האלו, והקדים רפואה למכה, וריחם עלינו בדורות האלו ושלח לנו רועה נאמן, הוא רבינו ז"ל ותלמידו הק', והשאירו לנו אחריהם ברכה ספריהם הק' אשר אין בלבול בעולם שהם לא יכלו להמתיקם ולהחיות נפשם האומללות והנדכאות... כי ספרי רבינו ז"ל ותלמידו הק' הם ממש הגן-עדן התחתון וגן-עדן העליון, והם יכולים ממש להפוך משאול תחתיות לגן-עדן התחתון ולגן-עדן העליון, ובכל עת אנו צריכים לשמוח שיש לנו רבי כזה ותלמיד כזה- - -

(ר' נתן ב"ר יהודא ז"ל מטבריה)

 

אנו זכינו בתוך העלמה כזאת שיאיר לנו אור האורות כאלו כמציץ מן החרכים

"...אנו צריכים לשמוח מאוד אשר זיכה אותנו השי"ת מתוך העלמה כזאת אשר כל העולם רוצים להעלים שם רבינו ז"ל ותלמידו הק' בהסתרה שבתוך הסתרה, ואנו זכינו בתוך העלמה כזאת אשר חס מלהזכיר שם הצדיק, שיאיר לנו אור האורות כאלו כמציץ מן החרכים, אשר כל דיבור של רבינו ז"ל הוא תיקון על העבר ועל ההווה ועל העתיד ובקבר ובתחיית המתים וליום הדין הגדול" - - -

(ר' נתן ב"ר יהודא ז"ל מטבריה)

 

עצות הצדיק מסוגלים לרפאות כל מיני תחלואי הנפש של כל דרגא בכל אדם ובכל זמן

"...אך כבר הקדים לנו השי"ת רפואה למכה, ושלח לנו מושיע ורב הוא אור רבינו הקדוש והנורא ז"ל, אשר אם זכינו להעמיק מחשבתינו היטב היטב בספריו הקדושים ולילך בדרכיו ולקיים עצותיו הגנוזים וטמונים בספריו הקדושים המסוגלים לרפאות כל מיני תחלואי הנפש של כל דרגא ודרגא בכל אדם ובכל זמן, אז בוודאי מצאנו בכל עת וזמן תיקון גדול לכל תחלואינו"...

(ר' שמשון בארסקי ז"ל)

 

מידתו 'נצח', כי ניצח וינצח

"...ובודאי השי"ת יגמור בחסדו הגדול את כל התיקונים שצריכים לגמרם, על ידי הארת דעתו של אדמו"ר ז"ל בעולם על צד היותר טוב ונכון, והכל בזכות וכח רבינו ז"ל אשר מידתו 'נצח' כי ניצח וינצח... השי"ת יזכנו להתחדש ולהתחזק בבנין חיות נפשנו על ידי אורו הקדוש"...

(ר' שמשון בארסקי ז"ל)

 

עליכם להשתדל לעסוק בדבריו הק'

"...לולא דברי התחזקות כאלה לא היו יכולים לעמוד כלל כנגדו (כנגד היצר הרע) והן אמנם שהבעל דבר מצא לו עצה להעלים אור גדול ונורא כזה, ומחמת זה יש רבים רבים אשר לא זכו ליהנות מאורו הקדוש; אך אתם, אם השי"ת ריחם עליכם להטעימכם מעט מצוף אמרותיו, עליכם להשתדל לעסוק בדבריו הק' המחיים נפש כל חי"...

(ר' אלטר טפליקער ז"ל)

 

צדיק ה' אשר הקדים הרפואה למכותינו הגדולות

"...אך צדיק ה' אשר הקדים הרפואה למכותינו הגדולות והאיר לפנינו הדעת הקדושה של רבינו ז"ל ומתלמידיו הק', המחזקים אותנו מאוד מאוד ומודיעים לנו גודל רחמנותו ית' עלינו אפילו אחר כל הקלקולים והפגמים שפגמנו וקלקלנו... עם כל זה לא ילך לאיבוד חס ושלום כל מה שנוכל לחטוף בזה העולם ולסמוך על כוחו הגדול של רביה"ק שהשאר יתקן הוא בכוחו, וכמו שאמר רבינו הק': 'דופיט אויף מיין כוח' [=סימכו על כוחי]" - - -

(ר' ישראל קארדנער ז"ל)

 

מי יתן שנזכה להרגיש על כל פנים פעם אחד בימי חיינו הנעימות של "אשרינו"

"..והנה אור היום ממשמש ובא, וצריכין להזדרז לומר 'אשרינו'. מי יתן שנזכה להרגיש על כל פנים פעם אחד בימי חיינו הנעימות של אלו התיבות - אשרינו! אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, ואנו מכונים בשם 'ישראל' ושמו הקדוש ית' נקרא עלינו גם כן, ואנחנו עמו וצאן מרעיתו.

ידידו הכותב בשמחה, הקרוב לבכיה מתוך שמחה"...

(ר' ישראל קארדונער ז"ל)

 

הוא השליט, הוא המשביר לכל עם הארץ

"...כי בכלל, כל הנפשות הם אחת, כמו שכתוב: 'כל הנפש הבאה לבית יעקב', ומעצמי אבינה גם לאנשים כערכי, והכל בכוח הרופא נפשות כל דור, הוא השליט הוא המשביר לכל עם הארץ" - - -

(ר' אליקים געציל ליובאוונע ז"ל)

 

טוב להודות לה' יומם ולילה

"...טוב להודות לה' על כל זה יומם ולילה, אשר לא עזבנו באחרית הימים האלה בהתגברות הבעל דבר כל כך ובחושך כזה אשר עינינו רואים ממש מה שנעשה בכל דור ודור שאחר כך, שנפשות בני ישראל יורדים בכל פעם מטה מטה, וריחם עלינו ברחמיו המרובים ושלח לנו את הצדיק האמת יסוד עולם שהאיר עינינו בתורותיו ובשיחותיו הקדושים, שרק כל מי שירצה להנצל מהפח יוקשים לבלי לירד בשאול תחתיות, בנקל גדול להחזיק את עצמו ולעמוד על עמדו כל ימי חייו כאשר כבר ראינו בעינינו"...

(ר' דוד צבי דאשעווסקי ז"ל)

 

כי רואין בחוש כי אור רבינו הק' - יותר מה שנתקרב לקץ הגאולה נתגלה אורו הק' - - -

"...כי גם עלי עבר הרבה הרבה מאוד מעת ישיבתי פה, וכל חיותי ונחמתי שזכיתי להתקרב להצדיק האמיתי ולטעום מעט שבמעט מתורתו הק', וזה כל תקוותי לנצח, כי כעת בגלות המר הזה מי שרוצה להתקרב מעט להאמת האמיתי מוכרח לסבול הרבה הרבה... כי רואין בחוש כי אור רביה"ק - יותר מה שנתקרב לקץ הגאולה נתגלה אורו הק' - - - ובודאי צריכין לחזק הרצון והכיסופין לרבינו הק' ולהוציאם בפה, ועל ידי זה עושים כלים לקבל אור רבינו הק' "...

(ר' מתתיהו הכהן ברזעסקי ז"ל)

 

אשרי השעה, אשרי הרגע!

"כי אנו בטוחים על זכות וכח של זקן דקדושה [רבינו הקדוש]... השי"ת יזכנו לטעום טעם אורו הגנוז העולה על כל הקדושות. אשרי השעה, אשרי הרגע אשר אנו זוכין להרגיש נועם מתיקות אמרותיו הטהורים מזוקקים שבעתיים. עלינו נאמר: 'מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד'... אשר על המקורבים להצדיק עומד כל העולם כולו ממש, כמו שכתוב: 'וצדיק יסוד עולם', והצדיק עוסק גם עתה בכל תיקוני העולם על ידי מקורביו ע"י עבודתם ושיחתם ושמחתם ועסקיהם"...

(ר' יצחק ברייטר ז"ל הי"ד)

 

אשרינו שזכינו להיות מהמשרתים אצל אדון כזה אשר משיח צדקנו יגלה אורו הק'

"...כי בהששה זכירות שצריכין לזכור בכל יום הם כולם מרומזים לענין התקרבות. והיינו 'יציאת מצרים', ע"ש שהבדילנו מן התועים בדרכים נבוכים וקרבנו להצדיק האמת שהוא בחי' 'מעמד הר סיני', ועל ידי זה נוכל לצאת מן הרע והטומאה, והעיקר הוא החלישות-דעת והייאוש שהוא 'מעשה עמלק'. וצריכים להאמין שזה הצדיק האמיתי הוא חי וקיים לעד והוא ההולך לפנינו, כי אם אומרים ח"ו כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו, עי"ז גורמים 'מעשה העגל'. וגם צריכים להאמין בו באמונה יתירה שהוא הוא שורש כל נפשות ישראל, ואין להשוותו לשום איש זולתו... כי אם נשווה אותו לשאר - הוא 'מעשה מרים' שאמרה 'וכי רק במשה דיבר' וכו'. אשרינו שזכינו להיות מהמשרתים אצל אדון כזה אשר משיח צדקנו יגלה אורו הק', וסוף כל סוף הכל יתקננו ויבואו, כמאמר הפייטן: 'ויאתיו כל לעבדך'. אבל אשרינו שבנו בחר בראשונה, והעיקר הוא הראשית. אשרינו אשרינו שזכינו להיות בבחי' העשרה ראשונים"...

(ר' אהרן לייב ציגלמאן ז"ל הי"ד)

 

נרגיש נעימות ומתיקות כזה עד שנצעק "אשרינו" בריקודין ומחיאות כף, בשמחה שאין לה גבול בפני קהל עם ועדה

"...יכירו וידעו כל תושבי ארץ הקודש, שעיקר קדושת ארץ הקודש אי אפשר להרגיש רק על ידי [הצדיק] האמיתי, שיוכל להוציא מהמקום ומהזמן למעלה מן המקום ולמעלה מהזמן, ולהחיות בשבעה משיבי טעם באמרות טהורות אפילו לחלושי כח כמוני בגלות האחרון המר הזה, עד שנרגיש נעימות ומתיקות כזה עד שנצעק 'אשרינו אשרינו מה טוב חלקנו' בריקודין והמחאות כף בשמחה שאין לה גבול בפני קהל עם ועדה"...

(ר' אברהם שטערינהארץ ז"ל)

 

זה עיקר חיותינו, מה שאנו זוכים לילך בכל יום לפרש שיחתינו על ציונו הקדוש

"...כי זה עיקר חיותינו, מה שאנו זוכים לילך בכל יום ויום ולפרש שיחתינו מרירות נפשינו על ציונו הק', ולהתוודות שם לפני הצדיק האמת. וברוך השם אחר כך כשאנו הולכין מציונו הקדוש נמשך שמחה בליבנו. וכל זה הוא מכוחו של רבינו הקדוש, כי שמו מרומז על זה: נחמן בן שמחה. וכמו שהבטיחנו בחייו הקדושים לעמוד בעזרתינו סלה תמיד, וב"ה הוא מקיים הבטחתו"...

(ר' משה טשנסטחובר ז"ל)

 

מי שטעם פעם אחת את טעם מתיקות מהנחל הנובע, בוודאי לא יכבה בלילה נרו

"...וכל אחד מה שהוא ביותר מקורב ומקושר להצדיק הוא בבחי' ענף, ויש שהם בבחי' עלים, הכל כפי האמונה וההתקשרות בהצדיק. והכלל שרבינו ז"ל יתקן הכל ויגמור בעדנו לטובה בע"ה, כי הוא בעל השדה האמיתי, והוא ז"ל אמר בפירוש "גמרתי ואגמור". ובפרט מי שטעם פעם אחת את טעם מתיקות מהנחל הנובע, בוודאי לא יכבה בלילה נרו"...

(ר' ראובן מאיר ב"ר אהרן לייב ציגלמאן ז"ל)

 

אשרי מי שזוכה להיות בחלקו וגורלו בזה ובבא

"...על כן זכה להיות תמיד גם ב"ר למטה לקרב בני אדם גם רחוקים מאוד לעבודת השי"ת והוא מקרב גם דרי מעלה ובפרט דרי מטה, ורבים משיב מעוון ומפשע, ועושה בעלי תשובה גמורים כמו בחיים חיותו ויותר ויותר. אשרי מי שזוכה להיות בחלקו וגורלו בזה ובבא. ונמצא שיחה מרבינו ז"ל שאמר שאנשיו ינצלו מעולם התוהו, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתינו"...

(ר' אפרימ'ל מפשעדבארז ז"ל)

 

רבינו הק' הניח רפואות ואוצרות גנוזים שאין כל מלאך ושרף ולא שום אינש די ביבשתא הגיע להם בשלימות

"...רבינו ז"ל שהוא הצדיק האמת והרופא נפשות עד ביאת משיח הניח כל הרפואות של כל חולי הנפשות וכל האוצרות הגנוזים העליונים שאין כל מלאך ושרף ולא שום אינש די ביבשתא - הגיע להם בשלימות - - -

(ר' שמואל הורוויץ ז"ל)

 

"הגואל משחת חייכי" בחיים חיותינו!

"...'הגואל משחת חייכי' - זהו שבח והודאה על התקרבותי אל דעת רבינו ז"ל אשר הבטיח וייחד עדים כשרים שכל מי שיבוא על קברו הק' וכו' אפילו אם גדלו ועצמו פשעיו וכו' יוציאו מהשאול-תחתיות... ולאו דוקא בעולם הבא רק העיקר הוא 'הגואל משחת חייכי' בחיים חיותנו, להוציא את האדם מהייאוש והעצבות"...

(ר' אלחנן ספקטור ז"ל)

 

כי עכשיו בימינו אלה יש לנו כבר בעולם אור חדש נורא ונשגב כזה שיכול לתקן הכל!

"...אל תיפול ברוחך מכל מה שעבר, משום דבר שבעולם יהיה איך שיהיה. כי ברוך ה' יש לנו כתפיים רחבים לסמוך עליהם - כי עכשיו בימינו אלה יש לנו כבר בעולם אור חדש נורא ונשגב כזה שיכול לתקן הכל ולהפוך עוונות לזכויות. זכור תזכור בכל יום ובכל עת ובכל מקום שהוא לשמוח בכל עוז בכל לב ונפש ולהודות לה' על כל החסד אשר עשה עמנו בנפלאות חסדיו העצומים, ונתן לנו מתנת חינם כזה, שנפלנו בגורלו של הצדיק האמת שהוא ראש ומובחר מכל בחירי צדיקיא, עילאה על כל עילאין..."

(ר' ישראל דב אודסער ז"ל)

 

איני יודע מאיפה יש לי זכיה לשמוע ולידע מאוצר הקדוש...

"...מה אומר לך ידידי כנפשי, יש לנו אוצרות כאלו שאיני יודע מאיפה יש לי זכיה לשמוע ולידע מאוצר הקדוש... איני יכול לתאר ולשער גודל השמחה שזכיתי להיות אצל הסבא דסבין אשר הוא צועק בקול גדול: "קיין יאוש איז גאר ניט פאר האנדן'!" [=אין שום יאוש בעולם כלל]...

(ר' יעקב גדלי' תפילינסקי ז"ל) 

 


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש