סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו

יעזור ה' יתברך שעל ידי כח ודעת רבינו הקדוש נזכה למלבושים נקיים כמובא כבדהו בכסות נקי כי הצדיק יש לו כח ליתן לבוש שאפילו אינו ראוי לכך ועיקר לקיים עצותיו הקדושים בתמימות בלי שום חוכמות שעל ידי זה נתלבש במלבושים טובים בבחינת עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון !!

יש לנו ב"ה רבי רחמן אמיתי מלא בהתחזקות אשר דבוריו ועצותיו הקדושים משיבים את הנפש בשבעה משיבי טעם רק צריכין להכנס פנימה לפנים תחת הרשות הראש בית ולא תחת רשות ראש כל לחצות להאמין שאפילו רצון טוב לא נאבד והבא להטהר אומרים לו המתן ואי אפשר לכנוס אל הקדושה בפעם אחת רק יהיה מתון מתון ויאמין בכח הצדיק האמת שמגלה חסדים חדשים בכל פעם... !!

(רבי יצחק בנדר זצ"ל)


אמר רבנו הקדוש שמקטן ועד גדול אי אפשר ליהיות איש כשר כי אם על ידי התבודדות ואמר הוא ז"ל שאפילו שזוכין לומר תיבת"ריבונו של עולם" הוא יקר מאוד אצלו יתברך... כי זה עיקר כבודו יתברך שמרוחק כמוני זוכה ליגע בכאלו אוצרות יקרות...מי שיודע מעט בידיעתו יתברך יודע שעיקר השעשועים של ה' יתברך שאנחנו מזה העולם השפל נקדש שמו יתברך..שנאמר' ואבית תהילה מגושי עפר מקרוצי חומר והיא תהלתך..' !! כי יש לה' יתברך מלאכים אופנים חיות הקודש שנשרפים על קדושת שמו יתברך בכל כיום ויום אבל עיקר תענוגיו יתברך שעולה איזה עבודה אפילו מהקטן שבקטנים דייקא מזה העולם ... כי מיום שברא ה' יתברך את עולמו חפץ שתיהיה לו דירה בתחתונים...עיקר בריאת העולם היתה משום שה' ית' צפה וראה השעשועים שעתיד לקבל מישראל ...!!

אמר רבי נתן זצ"ל אשרי מי שזוכה שמחשבותיו יהיו משוטטות בדברי רבנו הקדוש ..סבא דסבין...אשר זכה להשלים את הצלם האלוקי בתכלית השלימות ותכלית המעלה... זכה למדרגה שאף בן אנוש לא זכה להגיע אלי'ה עד היום... כי הצדיק הזה לא נח רגע אחת וכל ימי חייו התגעגע למעלות נעלות  והכל היה בתכלית השפלות ותכלית הענווה וזכה לשבר את כל מידותיו וכל תאוותיו .. ועיבד את גופו עד שזכה למה שזכה.. !!

הלא אנחנו עומדים אצל הלב של העולם אצל הנחל נובע מקור חכמה... בוודאי אין עיצה אחרת רק תפילה והתחדשות שאמר רבנו הקדוש כל  ענייני הוא תפילה .. והעיד על עצמו שכל מה שזכה זכה על ידי ריבוי התחנונים וריבוי תפילות ..

יהי רצון שנזכה לטעום מהאוצרות שלנו ועל זה צעק רבנו הקדוש "אסור ליהיות זקן" !! אפילו צדיק זקו אפילו למדן זקן רק להתחדש... ויעשה בכל פעם התחלה חדשה שמא התחלתו לא היתה כראוי וישמח ויגיל וישיש בכל נקודה ונקודה שזכה לחטוף מזה העולם העובר... אשר עתה הוא היריד לסחור סחורות... וכמו שמביא רבי נתן זצל בליקוטי הלכות'אנחנו לא באנו לזה העולם כי אם לסחור סחורות למרחקים ארוכים..'

כמה התבודדות ובכיות צריכין לשפוך לזכות לקדושת שבעת הנרות ..רצון רבנו הקדוש היה לחזק עצמנו בשמחה.'בשמך יגילו כל היום' ואפילו הבכיה צריכה ליהיות מתוך שמחה...רק שעה אחת יהיה לאדם לב נשבר ושאר היום יחזק עצמו בכל מה דאפשר כדי לשמוח לשמחה..כי שמחה היא חירות המוחין בשמחה תצאון ועל ידי שמחה יכולין לשפוך שיחו  לפני ה' יתברך...

אשרינו שזכינו לכזה נחל נובע נחל מטהר מכל הטמאות מכל הכתמים..אשר בא לזה העולם רק בשביל לחזק הנפשות העייפות..יש לנו רבי כזה שהוא מחי'ה מתים ממש כי  יש אנשים  שהם ממש נקראים מתים בחייהם...והצדיק זכה להמית עצמו בחיי חיותו ומסר נפשו על עמ"י  כדי להכניס בהם השגות אלוקות ...

צריך ליהיות עקשן גדול בעבודתו יחתברך עיקר העקשנות צריכה ליהיות בהתבבודדות ושמחה שאם נחזק עצמינו בז הממלא נזכה לשאר עצותיו הקדושות...

אצל העולם אומרים תיכף העיצה כמובא בעלים לתרופה עצת נפתלים נמהרה כי צריכין לצעור הרבה ותקננו בעיצה טובה מלפנייך..

מובא בשיחת הר"ן שרבנו הקדוש שמע אחת מתפלל תפילת ערבית ואמר תקננו בעיצה טובה מלפנייך וענה רבנו הקדוש ואמר זאת היא תפילה יקרה מאוד מאוד כי צריכין לבקש רחמים מה' יתברך שנזכה שיתן לנו ה' יתברך עיצה טובה שנזכה לדעת איך להתנהג

העיקר והיסוד שהכל תלוי בו לקשר עצמו להצדיק שבדור ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה מדבר קטן ועד גדול ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל בלעדי אשק יקבל מהצדיק והרב שבדור והעיקר להשליך שכל עצמו לגמרי רק כאשר יאמר הוא יקיים הכל כמאמרו...

צריך כל אדם לדבר עם חברו ביראת שמיים  על ידי השלום שיש בין בני האדם הם מדברים זה עם זה והם חוקרים זה עם זה מה הוא התכלית מכל העולם כולו ומהבליו כמו שאמר רבנו הקדוש 'ותרגילו עצמכם לדבר בכל יום אחד עם חברו מהתכלית הנצחית..'


כל אחד צריך לראות שמצידו לא יהיה עיכוב ביאת משיח צריכין לצעוק הרבה לפניו יתברך אהלך באמתך עם האמת של תתברך ולא עם האמת שלי כי האמת שלי מטעה אותי...

אמר רבנו הקדוש טוב מאוד להסתכל בפני הצדיקים כי הצדיקים הם פני השכינה ..

על ידי עצותיו הקדוש של הנחל נובע מקור חכמה זוכין לדלג על הבלי העולם הזה ותאוותיו...

צריכין לקבוע עצותיו הקדושות הם חיינו לנצח וצריכין לקבוע תורתו ושיחותיו הקדושות בלב כל כך עד אשר אפילו אחרי מאשה שנים כשיגי העמת לכנוס בקבר ולשכב שם גם שם יחיה את עצמו בדיבוריו הקדושין וכן לעת התחיה ולנצח...

יש לפנינו אוצרות יקרות כאלו אסור לנו להתעצל ועל ידי כל שיחה ועיצה של רבנו הקדוש יכולין ליהיות נעשה על ידה איש כשר ועל ידי עצותיו הקדושים יכולין לזכות לכל טוב מה שאיש אחר אפילו גדול שבגדלים אי אפשר לו בשום אופן לזכות לזה רק ידידי היקר רק תמימות ופשיטות בלי שום חוכמות כלל ...!!

(רבי יצחק בנדר זצ"ל)

אל יבהלהו רעינותיו כשרואה ריחוקו מתפילה ומכל הדברים שבקדושה כי ההכרח להמתין עד שיזכה לתיקון גמור ולילך בהדרגה כפי אשר יורהו הצדיק האמת כי אי אפשר להכנס בפעם אחת אל הקדושה...

שלומדים בחדר צריכין לציית לרבי של החדר הרבי שלנו שלמלד אותנו אמונה פשוטה תמימות חטוף ואכול תורה ותפילה והתלבש במעשים טובים ואחר כך רק שמחה כמו שאמר התם הקדוש זה מעשה שלו וזה מעשה שלי ועוד למה לנו לדבר מאחרים? ובזה יקויים בנו הכתוב הלך בתום ילך לבטח כמו שרבנו היה משבח צדיק אחד שקודם הסתלקותו היה מכה באצבעו ואמר'דלגתי' היינו שזכה לדלג על הבלי העולם הזה.. ..

אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רוגז אשרי מי שזוכה להפוך את עמל העולם הזה לעמל של תורה ותפילה ...

אמר רבנו הקדוש בתורה קיט'..הנה הכל אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא..הנה עולם הבא אנחנו מאמינים שיש אבל עולם הזה?יכול ליהיות נמצא באיזה מקום אבל כאן נדמה שהוא הגהנום כי כל בני העולם מלאים ייסורים...ואמר שאין נמצא שום עולם  הזה כלל...

בך רבנו נשמחה

ידידי היקר רפואתך היא רק שמחה והעיקר הוא תמימות ופשיטות אפילו בעניני רבנו הקדוש אסור לילך בחוכמות ... רבנו הקדוש היה משבח מאוד את עניין הפשיטות ...רק פראטק כמו שאמר אדמור זצ"ל אוי פראסיק..פראסטיק זה פשיטות וכל אחד מאנ"ש שיחיה כל מה שהולך בתמימות הוא יותר מקושר לאדמו"ר שכל  מגמתו ממשיך דרך הקדושה של תמימות ופשיטות וכל עצותיו צריכין לקיים בדרך של  תמימות ופשיטות ....

ידידי היקר...בע"ה שאנחנו מאמינים ברבנו הקדוש שהוא הדעת הכולל השכל הכולל שממתיק כל הדינים עבור רבנו הקדוש צריכין למסור את הנפש...כל מי שסמוך יותר על כח הצדיק יש לו כח אמיתי כפי סמיכתו הצדיק סומך אותו יותר ...

התבודדות

התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל כי על ידה יכולין לזכות לכל טוב בגשמיות ורוחניות .. ועל ידה זוכין להכנס לה' יתברך כי ההתבודדות היא השער אשר דרכה נכנסים לה 'יתברך השם יתברך הוא מקור האמת והצדיק הדבוק בו הוא אמת לאמיתה אי אפשר לדבר דברי אמת כי אם על ידי שמזכך את דמיו על כן צריכין להתפלל מלפניו יתברך הדריכני באמתך רבי נתן זצל היה אומר איפה שיש חסרון או שלא התפללו על הדבר או שהתפללו מעט יעזור ה' יתברך לנו שנזכה לקיים עצותיו הקדושות בתמימות ובפשיטות ונזכה לאור הגנוז ..

הרבה ממה שנכתב כאן מובא בספר'תמימי דרך' לרב והצדיק הגאון רבי יצחק בנדר זצ"ל

ניתן להשיג את הספר בטלפון 026273120

כל הישועות !!

אוי אחי היקר אי אפשר לשער ולצייר האוצרות שלנו על זה בעצמו צריככין להתפלל לה' יתברך שנרגיש קדושת ויקרת אדמור הקדוש שהוא הפאר והיופי והחן של כל העולם כולו שעל ידי שנכללין בזה הפאר נפתחין העיניים ורואין איך אנחנו אוחזין בהמידות ...

ידידי היקר הבלבולים והספיקות שיש לך והבעל דבר מקנא אותך הוא ממש קנאת המלאכים ותעשה את המצוות בשמחה ועל ידי עשיית המצווה בשמחה זוכין לדברים גדולים מאוד שאמר הארי הקדוש זצ"ל שהוא זכה למדרגתו רק על ידי עשיית המצווה בשמחה...

ידידי היקר מכל מכתב שאנחנו כותבים נובע מעיינות מהנחל נובע מקור חכמה אנחנו מחוייבים לקיים ציווי רבנו הקדוש מצווה גדולה ליהיות בשמחה תמיד תמיד בחינת בכל עת יהיו בגדיך לבנים כמובא שעעל ידי שמחה זוכין לשמירת הברית כי על ידי שמחה המוחין בחירות ועל ידי זה יכולין ליישב עצמו לפניו יתברך שזה עיקר ויסוד כמובא בתורה מ"ט...

ידידי היקר מה אכתוב לך יש לנו כלי זיין שקורין נשק הרבה הרבה אבל אנחנו עצלנים אוצרות שלנו כאלו ספרים קדושים ליקוטי מוהר"ן ליקוטי תפילות מכתבים ליקוטי הלכות מלאים בדמעות בחינת שפכי כמים ליבך ...

אמר רבנו הקדוש שעל ידי כל שיחה ושיחה שהוא משיח עם אנשיו יכולין ליהיות נעשה על ידם איש כשר ואפילו צדיק גמור כל חייו...

אמר רבנו הקדוש: כל מי שיציית אותי ויקיים כל מה שאני מצווה בוודאי יהיה צדיק גמור ואיש כשר כמו שאני רוצה רק העיקר להשליך שכל עצמו לגמרי ויקיים הכל כמאמרו כל אשר יאמר הוא זה...ומסתמא מי שיכול ללמוד  יותר טוב יותרעיקר הכל ידידי היקר הוא להשתדל ליישב עצמו בכל יום לפניו יתברך שעה אחת ביום ועל ידי זה אוחז במידת התשובה כמובא בתורה ו' קרא את יהושע עיקר התשובה  שפכי כמים ליבך נוכח פני השם ראשי תיבות שכל... על ידי ששופכין דמעות לפניו יתברך זוכה לעיצה טובה...

פעם אחת רבי נתן זצ"ל אמר על פסח יש לנו אבל איך לוקחין את האור של הפסח?וזה הולך על כל חג וחג ידוע שבכל חג וחג השם יתברך משפיע אור רב מוחין קדושים מה שאינם בשאר ימים בפרט בחג הקדוש יורד מלמעלה אור גדל מאוד וכמובא שמבקשים מה' יתברך ארבעים יום קודם כל חג הטעימני נא טעם קדושת יום טוב  כי יום טוב הוא מוחין דאמא אלא מועדי ה' ר"ת אמי אם לבינה תקרא אזי מרגישין קצת חירות המוחין באמת  והתענוג הזה הוא גדול מאוד אשר כל  התענוגים מזה העולם אינם נחשבים כלל כנגד התענוג הקדוש הזה השם יתברך יזכנו לקיים בפשיטות...

(רבי יצחק בנדר זצ"ל)


התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל ויזהר מאוד להרגיל עצמו להתמיד בזה מידי יום ביום כי זאת היא עיצה כללית שכולל הכל וזה בחינת אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי בלילה הינו שאז עיקר הזמן של התבודדות וזה בחינת קימה בחצות ועל כן אז הזמן להתגבר בעבודת השם יתברך לקום אז לעסוק בעבודת השם יתברך לפרש שיחתו לפניו יתברך...

צריכין לחדש עצמינו בכל יום לקום בחצות לילה שהוא עת רצון שהוא מסוגל כמו פידיון שמעתי שמסוגל כמו םידיון הכולל שממתיק את כל ה כד' ועל ידי זה יכולין ליהיות  נעשה איש כשר בישוב הדעת ולזכות לשכל הנקנה שזה עיקר ההשארה לאחר מותו כמובא בתורה כ"ה ח"א זהו הנשק שלנו וכל המלחמות וכל הכבישות הכל משם כי עכשיו זה הזמן שכל האומות עוסקין בהכנת נשק אבל על ידי הנשק שלהם מחריבין את העולם אבל הנשק שלנו שקבלנו מרבנו הקדוש הוא נשק שמחי'ה את כל אחד ואחד ועל ידי זה יבוא כל אחד על מקומו בשלום...

י רבנו הקדוש ותלמידיו חיו חיים טובים וחיים וארוכים ויכולים לומר שירות ותשבחות ולעשות זמן שיהיה הזמן יקר ולהמשיך אותנו בקולם אל ה' יתברך ובדבריהם הם מועטים המחזיקים הרבה ויכולין לרפאות את נפשינו מכל תחלואינו בעשרה חיצים רק אנחנו צריכים להטות שכמינו בתמימות ובפשיטות לילך בדרכיו הקדושים בתמימות ובפשיטות.... ואז נזכה להגיע בזה העולם למה שצריך...כי ה' יתברך לא יעשה לרבנו ליקח לו אחד מאנשיו באמצע רק כל אחד יאריך ימים ושנים...ימים ושנים !!'


בעזרת ה' יתברך ~ בזכות רבנו הקדוש ~

ידידי היקר... הנה הולכים לפנינו י' ימי תשובה הנקראים ימים נוראים..אוי ידידי היקר יש לפנינו אוצרות יקרות כאלו אשר כל דיבור הוא אוצר בפני עצמו ממש אוצרות אשר אנו רואין בעיננו ממש אפילו איש פשוט מאנ"ש מדבר דיבור יקר מאוד אשר אין נמצא אפילו אצל גדולי העולם מחמת שהדיבור היוצא מהנחל נובע יש בו כח לעורר את האדם..

 יעזור ה' יתברך לנו שנזכה ללמוד ספריו הקדושים ולדבר עם חברים ולשפוך שיחו לפניו יתברך ובזה ניהיה באמת ברסלברס' חסידים כי הכל תלוי בזה...

אוי אחי ידידי היקר א"א לצייר האוצרות שלנו על זה בעצמו צריכין להתפלל לה' יתברך שנזכה להרגיש גודל יקרת אדמו"ר זצ"ל שהוא הפאר והיופי והחן של כל העולם כולו שעל ידי שנכללין בחן הזה נפתחין העיניים של העולם..

רבנו הקדוש ייחד שני עדים..כאמור היו אלו רבי נפתלי זצ"ל..ורבי אהרון זצ"ל..שכל מי שיבוא על קברו ויאמר ה י' מיני מזמורים שתיקן רבנו הקדוש ויתן פרוטה לצדקה אזי ישתטח רבנו ז"ל לאורך ולרוחב להטיב עם זה האדם ואמר שבהפאות יוציא אותו מהגהנום..מה אומר לך ידידי אנשים אחרים משתוממים מזה ומוכרחים להודות  לה' יתברך שזכינו לכאלו הבטחות ... 

בכח רבנו הקדוש יכולין ליהיות לזכות ליהיות יהודי כשר  .. שאמר רבנו הקדוש שעל ידי כל שיחה ושיחה שהוא משיח עימנו יכולין ליהיות נעשה על ידה איש כשר וצדיק גמור כל ימי חייו...

..הרגל עצמך לשפוך שיחתך לפני ה' יתברך כמו שאמר רבנו הקדוש 'בפיך ובלבבך לעשותו'...ויש לה' יתברך נחת רוח גדול מזה...שמתחדשים עצמם בכל כמצווה ועובדה טובה בבחינת וירח ה' את ריח הנחח...

 

 

(רבי יצחק בנדר זצ"ל) 

רבנו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה הנחיל לנו אוצרות יקרים אשר כל הרוצה לטעום מהם יבוא ויטול והרשות נתונה ואין לנו בזה העולם כלום רק השארת אדמו"ר זצ"ל שהנחיל לנו על ידי מוהרנ"ת זצ"ל...אשר עבד כל ימי חייו במסירות נפש להאיר דעת רבנו הקדוש בעולם וכל דבריו הקדושים בספריו ומכתביו סובבים רק על קוטב זה לגלות ולהודיע לכל באי העולם גדולת רבנו הקדוש וגדולת תורתו ודרכיו ועצותיו הקדושות ומוהרנ"ת זצ"ל עם כל עוצם גדולתו והשגתו לא הוסיף מעצמו כלום שום דרך ועיצה חדשה אשר לא נצטווינו מרבנו הקדוש וכמו שהכריז לפני הסתלקותו 'לכו אל יוסף כל אשר יאמר לכם תעשו' וזאת היתה דרך כל גדולי אנ"ש מאז עד היום רק לעורר ולחזק לקיים דבריי רבנו הקדוש כמו שהם בלי שום חוכמות והמצאות כלל...וזה סוד כל קיום חסידו ברסלב עד היום הזה אשר כל העולם מתפלאים על זאת מאוד איך אנחנו מחזיקים מעמד וחסידות ברסלב נמשכת נמשכת מדור לדור מבלי שיהיה לנו מנהיג ורבי מולבש בגוף כנהוג בכל עדות החסידים אמנם זהו סוד כל קיומנו כי כל חסידות ברסלב עומדת על היסוד הזה וכדברי רבי נחמן טולטשינר כמכתבו' וכבר מונח הכלל בידינו אשר כעת הצדיק שבדור הוא רבנו הקדוש ' וכל דבריו של רבנו חיים וקיימים ועומדים לנגד עיננו כאילו רבנו עומד ונצווה לנו מה לעשות כהיום הזה כי דבריו ועצותיו של רבינו הקדוש כוללים כל הנפשות מריש כל דרגין עד בוף כל דרגין ועד משיח צדקנו... וכל מה שלימד והורה אותנו יש בהם די לכל אחד ואחד אם רק יקיים אותם באמת ובתמים ויזכה בהם בוודאי לתיקון נפשו לנצח..


ובכן אהוביי היקרים חזקו ואמצו וצאו לכם בעקבי הצאן ולכו באותם הנתיבות והדרכים אשר צעדו בהם אנ"ש בכל הדורות עשו לכם כתות כתות ללמוד בצוותא ספרי רבנו הקדוש ובספרי רבי נתן זצ"ל אשר ביקש והתחנן רבנו הקדוש מאיתנו ליהיות דבריו קרובים אלינו יומם ולילה ללמד ולהתעמק בדבריו הקדושים עד שיהיה חקוק על לבכם לילך ולהתנהג ולחיות על פי דבריו הקדושים באמת ובתמים לטוב לכם כל הימים...

בעזרת ה' יתברך בזכות רבנו הקדוש

רבנו נתן זצ"ל אמר לרבנו הקדוש 'מה שהעולם רחוקים ממכם זה לא קשה לי.. מה שקשה לי הוא איך אני זכיתי להתקרב אליכם..וענה לו אדמור זצ"ל ' גם זה לא קשה..' ויצתה תמיהה מליבו..

אוי ידידי היקר..יהיה רצון שנזכה להתחדש בעצותיו הקדושות אשר כל דיבור שיצא מרבנו הקדוש היא טובה בעולם הזה ובעולם הבא...וכמו שאמר הוא זצ"ל 'כל הנהגה והנהגה שאני מצווה היא סגולה תיקון ומועיל על העבר ועל העתיד לאחר הסתלקות של האדם לימות משיח ולחיי העולם הבא..'..

רבנו  הקדוש  הוא בעל כח גדול כזה...שכל נקודה טובה שאדם זוכה לעשות הצדיק ישר חוטף ומכניס לבית הקדושה שלו ..וכל מה שמרבים בקדושה ומצוות נותנים חלק בבניינים הקדושים...

ידידי היקר...צריכין לחדש עצמינו בכל יום לקום בחצות הלילה שהוא עת רצון שהוא מסוגל כמו פדיון שממתיק כל ה 24 בתי דינין...ויקויים שפכי כמים ליבך שהוא ר"ת ש'כ'ל...  ונזכה ליישב עצמינו באמת לפחות שעה ביום... מה הוא התכלית מכל ענייני העולם הזה ..זהו הנשק שלנו וכל המלחמות וכל הכבישות הכל משם ..כמובא בתורה ב' אמור אל הכוהנים....

חזק חזק ונתחזק !!

 

ידידי היקר ...יסוד ושורש גדול אצל רבנו הקדוש היא השמחה.. כי שמחה היא גדלות דמוחין ועל ידה זוכין לצאת מן כל הצרות שנאמר  בפסוק'כי בשמחה תצאון ' .. 

אמר רבנו הקדוש אשרי מי שזוכה להרגיל עצמו ליהיות בשמחה כל היום לשפוך שיחו לפי ה' יתברך שעה אחת ביום... על ידי שאדם בשמחה כל היום על ידי זה יכולין לשפוך שיחה לפניו יתברך .. ועצבות היא ס"א אחרא .. וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת ה' יתברך אזי תיכף היא עבירה גדולה מה שיש לו עצבות .. ויכריח עצמו בכל הכוחות ליהיות אך שמח תמיד..מה שלא עשני גוי וקרבנו לאור האורות אשר על ידי זוכין להמתיק כל מרירות של זה העולם...אשרינו אשרינו אשרינו...

יהי רצון שנזכה לזכות ..

להרגיש נעימות אילו התיבות אשרינו אשרינו אשרינו!!

רבנו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה זצ"ל הבטיח שעד ביאת המשיח תיקוד האש שלו וזה נוגע לכל ענייניו !!..כמו שהרבנו הקדוש זצ"ל הוא נצחי כך כל דבר הנוגע בו הוא נצחי... רבנו הקדוש אמר שעם הקטן שבאנשיו מה שיהיה נעשה עימו בעולם מה שלא נעשה עם הגדול שבמפורסמים של עכשיו העיקר לציית אותו בשלימות וישליך כל שכלו כאילו אין לו שכל למלבד השכל שקיבל מפי הצדיק האמת אשר כל דיבור שיצא מפיו של רבנו הקדוש הוא רוח הקודש...והצדיק במיתתו קרוי חי ורבנו הקדוש הבטיח שלא יעזוב את אנשיו... ובכל עובדה טובה שלהם בכל לימוד בספריו הו יפרוס עליהם אור כנפיו ...ויהיה מליץ יושר עבורם...העיקר ידידי השתדל לחזק עצמך בשמחה כי תהילה לא-ל יש על מה לסמוך..יש לנו אב זקן שבזקנים שעושה תשובה עבורנו.. אשרינו אשרינו...אין ייאוש כלל בעולם ... בידידות...

חזק חזק חזק!!

רבנו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה האיר אור בעולם אור שלא היה מימות עולם אשר בידו לתקן כל העולם..רבי נתן זצ"ל אמר לאחד מאנשיו .. איפה שיש חסרון או שלא התפלל בכלל או שלא התפלל מספיק... ורבנו הקדוש אמר כל ענייני הוא תפילה..מה אכתוב לכם מובא בליקוטי מוהר"ן..עיקר אריכות ימים הוא תוספות קדושה ודעת בכל יום יראת השם תוסיף ימים...זה נקרא מאריכי ימים שבדור שיש בהם שלימות ,עיקר הכל ליישב עצמו בכל ליום היטב מה אני עושה בעולם הזה..אשר חז"ל היו מגנים את שטות העולם הזה בכל כמיני לשונות..ימי חיינו כצילו של העוף פורח רוח נושבת...השתדל ליישב עצמך בכל ליום מהוא התכלית...ה' יהיה בעזרך...

אשרינו אשרינו אשרינו..

החיים והברכה...מכתבך קבלתי.. מה אכתוב לך ידידי היקר נחמתינו היא מה שרבנו הקדוש אמר ..בהבטחתו הקדושה"אשתטח עימו לאורך ולרוחב ..ומהפאות אוציא אותו מהגהנום..." כי זה לעומת זה וכן כל אחד מאנ"ש הנקרא על שם רבנו זצ"ל צריך לעשות זאת להתייגע בעבודת השם לאורח ולרוחב...

דורש בשלומכם הטוב..

ר' יצחק בנדר...זצ"ל..
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש