סבא ישראל
סבא ישראל
קבר הציון באומן
סבא ישראל מתוק
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                     ספר המידות


כתבו בילדותו והוא בלשון רבנו ממש פסקאות קצרות של עצות נפלאות בכל שטחי בחיים שעל ספר זה אמר רבנו "ספר זה עשה אותי יהודי "


             ספר לקוטי מוהר"ן
התורות של רבנו השגותיו הנפלאים והוא ספר עמוק מאוד שקושר ומחבר עמקי סודות התורה עם המשגים הפשוטים של חיי האדם בעולם הזה
בס"ד
             בס"ד
                        שיחות הר"ן


שיחותיו של רבנו לתלמידיו

בס"ד
                  חיי מוהר"ן
מתולדות רבנו ומהשגותו וכמו כן יש בו שיחות ומאמרים וחזיונות נפלאים מרבו

בס"ד
                      סיפור מעשיות

שלוש עשרה מעשיות נפלאים שרבנו הגדירם |מעשיות משנים קדמוניות ", רבנו הפליג השבח ספר זה מאוד , שכהתחיל לספר את המעשיות האלו אמר לתלמידיו "הנני אתחיל לספר מעשיות| כונתו מאחר שאינו מועיל לכם לשוב על ידי התורות והשיחות שהיו עד הנה על כן מספר הוא את המעשיות המפלאות הללו שבאמת הם היפי וזיו של התורה וגם מי שנפל מאוד מאוד יוכל להתעורר להשם יתברך על ידי קריאת המעשיות וכן אמר רבנו שאישה עקרה שתקרא במעשיות האלו תוכל להפקד בנקל
בס"ד

                       "ספר הנשרף"
ובו סודות תורה עמקים כל כך שהעולם לא יכול לסבול אור הספר הזה ולכן צווה לתלמידיו לשרפו ואמר רבנו שאין אדם שיוכל להבין ספר זה כי אם מי שיודע כל  שבע חכמות ומה שידוע מספר זה הוא רק שרבנו הפליג מאוד בעניין מי שמציע את המטה לאורח

עוד כתוב ברבנו "ספר הגנוז" והוא ספר עליון ונשגב מאוד מאוד ואמר שכשכתוב ספר זה אזי הפשיט את גופו מעליו ורק אז חבר את זה הספר {עוד אמר שמשיח צדקנו יכתוב פרוש על הספר הזה }

בס"ד
                עוד יש מרבנו "מגלת סתרים "
והוא גלוי שגלה רבנו למעט מתלמידיו את סוד הגאולה מתי יבוא משיח ואיך יבוא ויגאל את ישראל וכו` והוא נכתב בראשי תבות {וכתב יד זה יש העתקים ממני אצל כמה מחסידי ברסלב ואין מי שיפענח הכתוב בו רק ידוע שבסופו הזהיר רבנו מאוד להיות חזקים באמונה והפליג בשבח מי שבעתים הקשים יתחזק באמונה }


על ספר לקוטי מוהר"ן אמר " הוא התחלת הגאולה ומאחר שיצא אני חפץ מאוד שילמדו אותו כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאוד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו ומי שעוסק בזה הספר אין צריך עוד שום ספר מוסר " ואמר שטוב לקבוע שעור אחד פשוט ללמוד במהירות הרבה ושעור אחר ללמוד בעיון גדול ואמר שיכולין להיות נעשה מוח גדול על ידי ספרו כי יש בו שכל נפלא מאוד על פי פשוטן של דברים ואמר שיכולין להיות בעל תשובה על ידי למוד ספרו ....ומי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קנטור ונצחון ויסתכל בו באמת אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו ואמר שכל אדם צריך להשתדל לקנות הספר שלו ומי שאין לו במה לקנות ימכור כל ספריו שיש לו ויקנה כמו במקרא ...ואמר :" כיום באשר הספר שלי כבר ידוע ונפוץ בעולם מחיבים ללמו אך ורק בהספר שלי !!!!!"


אמר שספריו הם שמירה גדולה לבית אפילו שכעומדין בתבה ומגדל הם טובה ושמירה גדולה לשמורה העשירות וממון האדם מכל היזק ושמירה גדולה לכל דבר


אמר :" איני אומר לכם מתורתי אלא הפסלת והיא נמוכה אלפי אלפים ורבי רבבות מדרגות מכפי מה שאני משיג ואיני יכול לומד נמוך יותר...." אמר שהתורה שלו גבוה מאוד עד שאינה יכולה להתלבש אפילו במקרא כי אם בדרך אסמכתא ..... וכסומכין על איזה דבר ,,,, בודאי הסומך גדול מן הנסמך ..."
 
בס"ד
                      מנהגים של חסידי ברסלב

1}נהגו כולם לקרוא שם של הבן על שם רבנו בלי שום תוספת שם,

2}נהגו לדרוש בדרשת הבר מצוה מספר ליקוטי מוהר"ן,

3}נהגו להניח ספר ליקוטי מוהר"ן תחת ראש החולה , סגולה לרפואה {ונראה בס"ד שאפשר וטוב להניח גם שאר ספרי רבנו המעתיק }

4} נהגו לקרב כל מי שבא אליהם חוץ מבעל ריב ולשון הרע,

5} נהגו לספר לחולה סיפורי מעשיות מצדיקים ,

6} נהגו כל יום ללמוד הלכות ולהתבודד כל יום ,

7} נהגו להתפלל ולברך על פי רוב בקול רם ובכוח,

8} נהגו לשיר הרבה בסעודות שבת וחג ומוצאי שבת ולהרבנות בתפילות ותחינות,

9} בליל ראש השנה כשישבו חסידי ברסלב אצל שולחן רבנו היו יראים אף להרים ראשיהם מרוב אימת יום הדין וכן בכל דור ודור נזהרו חסידי ברסלב בימי ראש השנה למעט בשיחה במידת האפשר וליזהר מאוד מאוד מן המחלוקת,

10} נהגו ליזהר ביותר במצוות הכנסת אורחים {בפרט להציע המיטה לאורח כפי שלימד רבנו שיש בזה ענין גדול מאוד}

11} נהגו לומר בציבור יחד את "התיקון הכללי " תיכף אחד תפילת מוסף של שבת וחג גדולי חסידי ברסלב בהיותם באים לציון רבנו לא נהגו לילך אז לשדות להתבודדות והטעים רבי שמואל הורוביץ על כך :

"שדות יש לי גם בארץ ישראל כל זמן שאני באומן רצוני להשתטח בציון כמה שיותר"

12} הזהיר רבנו אנשיו שיאמרו קודם התפילה "הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו "ונהגו חסידי ברסלב להוסיף "ולכל הצדיקים שוכני עפר ובפרט לרבנו נחמן בן פיגא זיע"א"

13} נהגו חסידי ברסלב למעט ביותר מלילך לרפואה ומלהשתמש ברפואות {ופעם אחד מחסידי ברסלב  יצא מדעתו והביאוהו חבריו לאחד מפורסם שהיה יודע סגולות לרפואה וכשראה אותם אמר להם בזלזול ": הוא השתגע אצלכם שיתרפא גם אצלכם "אמרו חסידי ברסלב זה לזה :" אכן כך נעשה " והלכו לציון רבנו והתפללו הרבה בעדו עד שנרפא לגמרי} {אמר המעתיק נראה בס"ד מה שאמר רבנו להחרחק מדקטורים ורפואות כוונתו בעיקר לדבר שלא מוסכם בניהם ,אבל דבר שמוסכם אצל כל הרופאים כגון: סתימת שן ,טיפול שורש בשן ," תחבושת של הפצע , או גבס וכיוצא -זהו ענין אחר}

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש