תמונה של קבר הציון באומן
סבא ישראל מתפלל כותל המערבי בירושלים
סבא ישראל
קבר הציון באומן
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

סיפור התקרבות של ישראל סוףו

ראשי >כל העולם יעסוק בספרי רבנו!!!!!|>סיפור התקרבות של ישראל סוףו
אור רבינו
בס"ד
אחר...

פלאות חדשות

רבי ישראל והחסידים משוררים משירי ברסלב
נ נח נחמ נחמן מאומן...

כשרואים פלאות כאלה, מעשיות כאלה, שיחות כאלה.. הם מרגישים שהעקר הישועה רבי נחמן.
מעשיות כאלה עוד לא היה בעולם ואין!
מעשיות כאלה של 'בעל תפלה' ו'שבע בעטלירס', וכל מעשה בכל ספור הוא קבלה חדשה שלא נתגלה עדין בעולם.
סודות התורה כאלה שעדין עוד לא היה בעולם וכל זה - בשבילנו!
אנחנו חולים כאלו, אנחנו צריכים רפואות כאלו חדשים - רק רבנו!
על כל פנים אנחנו צריכים להתחזק, לא לפל, ולהתחדש ולהתחזק וללמד ספרי רבנו תמיד.
לא בשביל בקיאות, רק בשביל לעבד השם בזה.
עם כל תורה, עם כל מעשה, מכל שיחה מרבנו, זה שרש של כל התורה.
זה לא אנחנו אומרים זה, רבנו הקדוש גלה זה, ואם הוא אמר, אז "הלכתא כרב נחמן, והלכתא כרב נחמן, והלכתא כנחמני".
הוא אמר, הוא גלה את זה.
הוא ידע שאנחנו אין לנו שום מקום שיוכל לעזר לנו, רק הוא בעצמו.
הרבי הוא אמת, ראש בני ישראל, הבעל הבית שלנו, הבעל הבית של העולם, של כל העולם.
והוא גלה בעולם חכמה כזה שעדין לא נתגלה בעולם, "כלם בחכמה עשית".
אוי, חכמה כזה שעדין לא היה בעולם.
חכמה קדושה כזה, קדשה עליונה כזה עדין לא נתגלה בעולם.
רבנו האר"י הקדוש, הוא אומר שמשיח יהיה יותר גדול ממשה רבנו, מכל הצדיקים. כן, זה בכתבי האר"י הקדוש.

אנחנו צריכים למסר נפשנו לצאת מהעוונות, זה עקר היסורים והעקר הצער. אין יסורים יותר גדול מעוון.
זה לא שיך לישראל רק להגויים. עוונות, תאוות, זה רק להגויים.
אנחנו - "אשר בחר בנו מכל העמים".
ועכשו זמן קרבת הגאלה, אז רואים אנחנו איך שהעולם שמשקע כל-כך בהתאוות, רבנו הקדוש אומר ההפך, שצריכים לצאת מהתאוות.
הם כלם, כל העולם ממשיכים עצמם לרבנו רבי נחמן. כל החילונים, "רבי נחמן, רבי נחמן, רבי נחמן!"
הם היו צריכים לברח מרבי נחמן, הם היו צריכים להתרחק. "מה זה, הוא אומר כסף לא כלום, כבוד לא כלום, רק לעבד השם".
היו צריכים כלם להתרחק, לברח. וכלם מעריכים אותו ואוהבים אותו ואומרים: "רק רבי נחמן!"
כן, זה דבר ידוע, מפרסם.
כל העולם הם אומרים שצריכים לחקר המעשיות, לראות מה שזה. מעשיות כאלה עוד לא היה בעולם!
וגם-כן התורות והשיחות של רבנו, זה ענינים פלאות כאלה שעדין לא נתגלה בעולם...
והכל - בשבילנו!
בשביל שאנחנו צריכים לצאת מבית אסורים. אנחנו משקעים במה שאנחנו משקעים וצריכים לצאת מכל זה.
ושום דבר לא יכול לעזר לנו, רק רבנו רבי נחמן!
כל דבור ודבור שהוא גלה הוא כל תקותנו וכל חיותנו וחיות של כל העולם.

אוי ווי, אם היינו זוכים היינו יכולים להתחדש ולהיות בני-אדם. לא כמו העולם עכשו, זה לא עולם.
העקר החכמה היא התורה והצדיק האמת.
לא כמו שאנחנו חושבים אפלו אם אנחנו לומדים, יש בתורה שני סמים - סם חיים וסם מות.
יכולים ללמד, להיות למדן גדול וללמד להפך.. בלי הצדיק. אבל עם הצדיק זה אחרת לגמרי.
נו נו, יבוא הזמן.
כל מה שרבנו הקדוש מתפרסם יותר בעולם, אז זה התקרבות הגאלה.
יש ב'ספר המדות', אומר רבנו: "ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיקים", להתקרב לצדיקים.
מי הצדיקים? רבנו הקדוש ואנשיו. כן, זהו!
אוי, מה שזה, אוי אוי...
על כל פנים אנחנו צריכים לבטל דעתנו לגמרי נגד רבנו הקדוש, נגד התורה, ולמסר נפשנו לקים התורה, להכניס לתורה, להכניס לאמונה. לא להסתכל על כל העולם.
היום זה עולם של משגעים, של רשעים, אבל יש כבר מתקן שיכול לעזר, שיכול להוציא.
אז הרפואה והישועה הוא רק רבנו - ראש בני ישראל, הרבי, רבנו הוא הרבי של כל ישראל.
ראש בני ישראל – ראשי-תבות 'רבי'!
מה זה 'רבי'? הוא מלמד עם התינוק, עם הילד, ומודיע עליו מה זה פתח, מה זה קמץ, מה זה בראשית, מה זה ברא. הוא מפתח אותו, הוא מכניס בו רוח, נשמה חדשה.
אנחנו צריכים להיות גבורים, גבורי מלחמה, להתגבר, לא להסתכל על כל העולם רק מה שאנחנו זוכים להרגיש ולהבין איזה דבור מרבנו.
העקר אנחנו צריכים לבטל חכמתנו ודעתנו ושכלנו, לבטל לגמרי.
רבנו הקדוש רבי נחמן, הוא השרש והעקר של התורה של אמונה של כל חיותנו, זהו. וזה יהיה!

אני זוכר שהיה אסור ללמד בספרי ברסלב, פחדו לנגע בספר ברסלב, אני ראיתי את זה. וברוך השם היום יכולים ללמד בכל מקום. זה סימנים של הגאלה.
מי שהוא מחפש אמת, השם יתברך מאיר לו שיעשה הכל מה שהוא צריך.
אני ראיתי שיש בעולם גבורה כזה, שאני ישבתי בישיבה ולמדתי בישיבה ספרי ברסלב - 'לקוטי מוהר"ן', 'לקוטי הלכות' ו'לקוטי תפלות' ותהלים, וראיתי שאין פחד.
אני הייתי יחיד, והם היו כלם מתנגדים ורודפים, ואני היה לי גבורה כזה שאין בעולם. הם התפלאו מאד איך אני מחזיק מעמד.
גם אם האדם מחפש אמת, אז הוא זוכה!
השם יתברך פותח את עיניו והוא רואה האמת.
והוא יודע איך להתנהג, מה לעשות, איך לתקן הכל ואיך לחזר להשם יתברך, לתורה, לאמונה, לאמת.
זה כל העולם רצים והולכים, מסתובבים, אבל זה לא בני-אדם.
בני-אדם יש להם ידים ורגלים ופה, הכל, וזה מין בהמות כאלה. ככה אומר רבנו הקדוש.
והתורה 'כי מרחמם ינהגם'...
הגמרא אומרת: "אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות".
רוח שטות זה הפך החכמה, הפך הדעת.
מאין באים לעוונות? רבנו הקדוש אומר זה לא שיך לנו רק לגויים, אז איך אנחנו יכולים, חס ושלום, לפל לעוונות ולעשות עוונות, זה לא שיך לנו, זה לא שלנו, זה רק חסר הדעת.
אנחנו לא שיך לנו הפך הדעת, "אתה הראית לדעת כי השם הוא האלקים".
אוי ווי...

אני רוצה ואני מבין שאני צריך תמיד להודות ולהאמין בשם שעשה לי נס, איש יחיד נבלתי כל העולם. האבא והאמא והמשפחה וכל העיר וכל העולם.
איך אני הייתי בשפלות בבזיון כזה, שמי שהיה שם היה קשה לו איפה אני, איך אני נמצא בעולם, איך אני חי.
אי אפשר לתאר, אין דבורים לתאר מה שאני סבלתי. וברוך השם אני רואה עכשו זה טוב, זה טוב מאד.
אני מתגעגע ואומר: "הלואי שאני הייתי סובל יותר", אבל עכשו גם אם אני משלם מליונים - אין, עבר הזמן!
אוי ווי, הכבוד והגאוה והכסף - זה מחשיך עינים ונופלים! אבל מי שמחפש אמת.. הוא לא מפחד משום דבר, אין לו שום פחד!

(רבי ישראל נשאל: מי שרוצה להתקרב לרבנו באיזה ספר יעסק במיחד בהתחלה?)
רק לא לעשות רע. רק לעשות הכל רצון השם יתברך, אז כל מה שלומדים אפלו מה שלומדים כל הספרים, הכל מאיר רבנו הקדוש ומוצאים בכל דבור של התורה מה שאנחנו צריכים. איך לחיות ואיך לתקן ואיך להתקרב להשם יתברך. "רחמנא לבא בעי", העקר הלב!
רבנו הקדוש אמר: "תנו לי את לבכם, אני אוליך אתכם בדרך חדש". לבכם - את הלב.
אוי ווי, מה זה, מה, איפה אנחנו...
יש בעולם, נמצא בעולם אור כזה שהוא כל חיותנו ותקותנו, ואנחנו צריכים למסר נפשנו לא לעזב את זה. להכניס את זה בלבנו ולא להסתכל על כל העולם.
מי זה העולם? רבנו הקדוש, השם יתברך, רבנו הקדוש, התורה, זה העולם. חוץ מזה אין עולם.
אוי, צריכים לדבר רק בזה.בס"ד
הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

בכל פעם שאנחנו זוכים לראות עצמנו ולדבר, צריכים לדבר רק מזה.
כל אחד מה שזכה למצא בדברי רבנו איך לתקן ואיך להתחדש ואיך להתחזק, לדבר רק מזה עם חברים ועם כל העולם, כי השקר אין לו קיום.
מי שרוצה עכשו יש לו כבר תורות כאלה, תפלות כאלו ודבורים כאלו וצדיק כזה שהוא משנה הטבע, משנה כל העולם.
"יש ענין שנתהפך הכל לטובה", הוא מהפך הכל לטובה!
צריכים לדבר בזה יומם ולילה, לא לישן ולא לאכל, אין לי זמן. צריכים לרחם על בנינו ועל דורותינו ועל עצמנו ולדבר רק בזה.
מי שחפץ חיים, מי שרוצה להסתכן ולהיות עבד לשם ולעבד השם באמת, אז רק רבנו הוא הרופא. זה צריכים להודיע לכל העולם.
ואנחנו רואים שכל העולם הם הבינו את זה, הם ממשיכים עצמם לרבנו...

כמה הייתי אכזרי, האבא שלי היה לו הגיהנם בזה העולם, הוא היה עור בשתי עיניו ועני כזה ובשפלות כזה, ואני הייתי בבית כזה ויש לי נסים איך נשארתי בחיים בעניות כזה.
וברוך השם, אני עמדתי, האבא בכה לפני: "אני האבא שלך, אני יודע ואתה עודך צעיר, אתה לא מבין. ברסלב, שום שדוך לא ירצה אותך, ואתה עני, אין לך כסף. אוי מה שאתה עושה".
אז הוא בכה, הוא והאמא והאחים הם בכו אותי, ואני הייתי אכזרי על האבא ועל האמא ואמרתי: "רק ברסלב!"
עכשו אני רואה איך נראים השקרנים, איך נראים, איפה הם. לא נשאר מהם כלל, רק ספרי ברסלב. זה בורא עולם חדש כל דבור של רבנו.
אנחנו צריכים למסר נפשנו על זה ולהכניס בלבנו ובלב זרענו בדורותינו, ולדבר תמיד רק בזה, איך זוכים לצאת מהעוונות מהתאוות, ואיך זוכים לתקן הכל.
כבר רבנו הקדוש הוא גלה לנו שהוא יכול לעזר לנו, הוא יכול לתקן אותנו כמו שאנחנו.
אוי, אוי, כל תורה שגלה רבנו בעולם, כל דבור שגלה בעולם זה כל חיותנו ותקותנו.
ואנחנו צריכים לרחם על עצמנו ועל דורותינו ועל זרענו ועל דורותינו, להודיע לכלם לכל העולם שיש עכשו בדורות אלו בחשך הזה, יש כבר אור כזה שהוא יכול לעזר לנו להוציא אותנו מן העוונות ומן התאוות ולתקן הכל!

"ואני רופא אותה"
אוי, אוי, אוי, רבונו של עולם, רבונו של עולם…
העיקר הדיבורים שאנחנו צריכים לגלות לפרסם, למסור נפשנו על ענין הזה שכל הגאולה תלויה ברבי נחמן מברסלב!
ללמוד ספריו: כל אות, כל תורה, כל דיבור שלו הוא אור כזה שהוא מדבר אליך, מדבר מה שאתה צריך, כל הענינים שעוברים עליך, שעברו עליך, שיעברו עליך. וכן לאדם הזה, וכן לאדם הזה, לכל אחד ואחד בפרטיות!
כל דיבור שגילה רבנו הוא כלליות של כל אחד מישראל. מה שעובר עליו, מה שעבר עליו, המחלות שלו והרפואות!
לא רק המחלות, הוא מתקן מטהר ומרפא כל החולים, כל הגרועים שבעולם שאין להם שום תקומה!
שום צדיק לא יכול לעזור להם, אבל רבנו רבי נחמן אמר: "ואני רופא אותה!"
זה מהסוף של המעשיה של 'שבע בעטלריס'. הבת מלכה קיבלה כדורים עם כל הארסיים ונפלה חלשות, "און איך הייל זי!" ["ואני רופא אותה!" והראה בידו על עצמו].
ככה אמר הבעטלר: "ואני רופא אותה, דייקא אני רופא אותה!"
זה הולך על כל עם ישראל, על כל אחד ואחד, "ואני רופא אותה".
רק אני רופא אותה, אין מי שיכול לרפאות את עם ישראל - רק רבנו הקדוש, הבעטלר אמר: "אני רופא אותה", כלומר כנסת ישראל, שכינת ישראל.
אז רבנו הקדוש גילה על עצמו שהוא הבעטלר הזה, "ואני רופא אותה!"משמד לרצון

רבי ישראל שר בשמחה,
"אשרנו, אשרנו, אשרנו,
שיש לנו רבי כזה"…

כלם מתבטלים לגמרי אם רואים מעשיות כאלו.
ויש איזה מח ולב שהוא מחפש באמת, מה שזוכים...
מעשיות כאלו עוד לא היה בעולם! תורות כאלו עוד לא היו בעולם! הלכות כאלה עדין לא היו בעולם! הכל בכח רבנו!
בדבור אחד, רק תנו לו איזה אצבע, תנו איזה תנועה. זה, הוא לוחם בזה עם כל העולם, עם אצבע אחת.
'לקוטי מוהר"ן' כזה יש בעולם! תורות כאלו...
'לקוטי תפלות', יש 'לקוטי תפלות' כזה בעולם! לא נתגלה עדין בעולם!
בס"ד
הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

בס"ד
מה שראיתי בעיני, השם יתברך עזר לי להבין מה שזה...
אי אפשר, אין דבורים לדבר.
הוא ברגע אחד מהפך את כל העולם עם כל החכמות שלהם. הם מתבטלים לגמרי, כל העולם מתבטלים נגד כל דבור שלו שיצא מפיו.
נו, מי שרוצה באמת, אם זה מחפש אמת, ישים לבו לאיזה דבור של רבנו.
'לקוטי מוהר"ן', 'ספורי מעשיות', 'שיחות', רואים מה שיש בזה. אני ראיתי הכל!
היום יש מחלות כאלה שאין להם רפואה - נעלם. נתגלה הרפואה שלהם! לא יודעים, אבל יש רפואות.
זה זכה רבנו, שהוא יכול לעזר גם לנו גם בכל הדורות, לקרב אותנו לאור כזה שאי אפשר להגיע אליו אפלו אם נעבד כל ימי חיינו בכל רגע ורגע באמת, לא נוכל לקבל כלום כנגד רגע אחד של רבנו שהוא יכול לעזר לכל העולם.
זה יתגלה, האמת חזק מאד. כל הכחות שבעולם לא יכולים להזיק להאמת. להאמת האמתי!
יש כמה מיני אמת, אבל רבנו הקדוש הוא גלה לנו טפה מן הים מענין זה, איך שהוא יכול לעזר אפלו לנו.
מי שמשים את לבו באמת באמונה.. אז הוא רואה את זה בעיניו. לא צריכים לא לכלום.
הוא רואה בעיניו מה זה ה'לקוטי תפלות', מה זה 'לקוטי מוהר"ן', מה זה 'לקוטי הלכות'...
כל דבור הוא כלליות כל התורה בכל הצדיקים בכל...
הכל בשבילנו!
מי ראה מי שמע פלאות כאלה! עוד לא היה בעולם!
אבל יש דברים כאלה שזה מפסיד הכל, השטותים של הכסף, של התאוות, כן.
רבנים, אפלו רבנים גדולים, הם שקועים בכל התאוות ורוצים להיות רבי.
אבל הוא מנצח את הכל, האמת מנצח הכל. בפרט אמת כזה שעדין לא נתגלה בעולם.
עכשו אנחנו חולים כאלה שאנחנו צריכים רפואות חדשות לגמרי.
מי שמחפש באמת, הוא רואה בכל דבור של רבנו הקדוש, ב'לקוטי מוהר"ן' ב'ספורי מעשיות' ב'לקוטי תפלות'.. רק להכניס את מחו ולבו באמת אז הוא זוכה לקבל לקים.
מי שיש לו איזה חלק באמת באמונה, רואה בעיניו מעשיות כאלה עדין לא היה בעולם! אין בעולם, אין כמוהם!
תפלות כאלו אין בעולם!
חכמה כזה, דעת כזה, לב כזה עדין לא נתגלה בעולם...
עכשו יתגלה!
רבנו הקדוש כבר נמצא בעולם, יש כבר 'לקוטי מוהר"ן' בעולם, יש כבר 'ספורי מעשיות' כאלה, יש כבר 'לקוטי תפלות' כזה שכל דבור יכול להחיות בו ולרפאות ולהפך את כל העולם להשם יתברך.
יש מחלות כאלו שנדמה שאין להם רפואה, אבל באמת יש להם רפואה, יש!
והוא רבנו הקדוש בדבור אחד הוא רופא את כל המחלות של כל החולים.
מה שגלה לנו עדין לא מגיע לטפה מן הים!
'לקוטי מוהר"ן' כזה, 'לקוטי תפלות' כזה, לראות התורות והתפלות אז נתבטל לגמרי.
נעשה פלאות כאלו בעולם, אורות כאלו שכל דבור הוא יכול לרפאות כל העולם, כל החולים בדבור אחד.
מי שהוא בר דעת יכול להבין עם כל התורה, אבל יש ענין שהוא כל התורה מקבל ממני!
כל התורה וכל הרפואות וכל התקונים - הכל ממני!
וכשזוכים לשבר באמת את העולם הזה, ולהכנס להיכל רבנו הקדוש. מה שזה, מה שזה...
יכולים לראות בעינים.. 'לקוטי מוהר"ן' כזה, תורות כאלה יש בעולם?! שיחות כאלה יש בעולם?!
הוא אמר שכל שיחה שלו הוא כלליות כל התורה!
שום צדיק לא אמר דבר כזה.
מכתבים כאלה.. 'עלים לתרופה', מכתבים כאלה מי ששם לבו הוא רואה...
'ספורי מעשיות' כאלה לא היה בעולם עדין! 'ספורי מעשיות' כאלו..
'בערגר ועני', 'חכם ותם', והמעשה האחרונה של ה'שבע בעטלירס', מבס"ד
הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

בס"ד

רבנו הקדוש אמר: "הבעל-דבר מסבב ככה, מסבב ומסבב, ואני עושה ככה [לכיוון ההפוך]"...
הוא מהפך הכל!
הוא עושה ככה, והוא - ורבנו הקדוש עושה ככה, כן.
כל דבור שלו הוא רפואה וישועה לנו ולכל דורותינו לעולמי עד לנצח נצחים!
כל דבור הוא כח כזה שהוא מתגבר נגד כוחות כאלו, הוא מהפך הכל!
יכולים לראות רק המעשיות, המעשה של ה'שבע בעטלירס'.. האם יש מעשה כזה בעולם?!
האם יש תורות כאלו כמו ב'לקוטי מוהר"ן' בעולם?! 'לקוטי תפלות' כזה שרבי נתן אומר בפרוש: "מעולם לא נתגלה תפלות כאלו, לא היה תפלות כאלו בעולם!"
צדיק קדוש כזה, אור כזה, הוא עשה 'לקוטי הלכות'.
'לקוטי הלכות' שכל דבור יכול להחיות כל העולם!
'לקוטי מוהר"ן' ו'ספורי מעשיות', בכל דבור הוא מאיר לנו כל התורה וכל הטוב וכל האור שבו וכל האור שבעולם שאי אפשר שיתגלה, שאי אפשר להכניס בנו.
הוא חכם כזה שכלם כאין נגדו, אין להם שום...
אני הייתי חי חיים, ראיתי חיים שבעולם. מה זה חיים בעולם? דבור אחד מרבנו הפך הכל לכלום!
כובש כל מיני מקומות ברגע.. הכל!
חדשות! הוי, יש כבר בעולם אור כזה שיכול להפך כל העולם!
הוא מהפך הכל לטוב.. משמד לרצון!
ב'לקוטי מוהר"ן' יש תורה "הצדיק עומד בין שמד לרצון". הוא מוציא משמד, אנחנו, חס ושלום, כבר טבענו כל-כך בחינת שמד,
הוא מהפך משמד, חס ושלום הירידה הכי גדולה בעולם - שמד, לרצון!
להפך להפך.. לרצון.
רצון הוא האור הכי גדול בעולם, רצון שברצונות, רעוא דרעוין.
הצדיק - הוא עושה משמד לרצון, הוא מעלה משמד לרצון, הוא עומד באמצע. איך?
משה - בתיבת השם משה יש: מ, ש, ה.
שמד: ש, מ, ד.
משה: זה ש, מ, ה.
ורצון: ש, מ, ו.
איך רצון ש מ ו? רצון בגימטריה.. רצון!
הצדיק עומד בין שמד לרצון, הוא מהפך משמד לרצון!
שמד זה ירידה הכי גדולה שאי אפשר לעזר כלל, שמד!
הוא מהפך, הצדיק - משה עומד בין שמד לרצון, הוא באמצע, הוא מהפך משמד לרצון.
שמד זה החשך הכי גדול ורצון הוא הפך שמד. הצדיק עומד בין שמד לרצון!
הוא מהפך משמד לרצון, דבור אחד רק.. נגד כל העולם!
מה שמד! יש רפואות - נ נח!
הצדיק, מי זה הצדיק? משה! ומשה זה מהפך משמד לרצון.
משה רבנו, רבנו, משה רבנו...
רק לראות פלא של כל דבור.. אז הוא מודה, הוא רואה, הוא מרגיש מה שזה 'לקוטי מוהר"ן', מה זה 'ספורי מעשיות' ומה זה 'קצור לקוטי מוהר"ן', מה זה 'שיחות'...
מי שמשים לב לזה לדבור אחד באמת, אז הוא יש לו רפואה ותקון. נעשה עמו פלאות כאלה, פלאות חדשות שהוא מהפך משמד לרצון.
מי שיש לו עינים ולב ומחפש אמת.. הוא מוצא בכל דבור של 'לקוטי מוהר"ן' של 'ספורי מעשיות', פלאות כאלה שלא נתגלה עדין בעולם! שהם יכולים להפך כל העולם!
"הוא עושה ככה, ואני ככה"...
זה בה'שיחות', רבנו הקדוש אמר: "הבעל-דבר עושה ככה, אני עושה ככה [לכיוון ההפוך]".
יש עוד 'לקוטי מוהר"ן' כזה?!
היה בטבריה ראש המתנגדים, כלם היו מתנגדים גדולים לברסלב והוא היה גאון גדול.
הוא אמר לכל המתנגדים: "עוד ספר כמו 'לקוטי מוהר"ן' אין בעולם!"
הם רצו להרגו, "מה זה! דבורים כאלה עוד אין כמו 'לקוטי מוהר"ן'".
הוא אמר להם: "ספר כמו 'לקוטי מוהר"ן' אין עוד בעולם!"
אנחנו צריכים עדים? הוא עד לעצמו!
האמת עד לעצמו, הוא לא צריך עדים וראיות!
רק לראות ה'מעשיות' ו'השיחות' וה'לקוטי תפלות' ו'לקוטי מוהר"ן'.. אז יש לו מספיק, יש לו כל טוב!
כל התקונים וכל הרפואות וכל הישועות בדבור אחד.
הוא שאג בקול גדול: "גיוואלד.. זייט אייך ניט מיאש. קיין יאוש איז|

בס"ד

גאהר ניט פאר האנדין!" ["אהה.. אל תיאשו עצמכם. יאוש אינו בעולם כלל!" ומושך תיבת 'גיוואלד' בקול גדול]
אם העולם היה מקבלים את זה היה העולם חדש!
חולים כאלה.. אי אפשר לעזר רק נ נח נחמ נחמן מאומן!
אתם יודעים מי אני? אני נ נח נחמ נחמן מאומן [צוחק]...
יש עוד נחמן?!
נ נח, שיר נגון כזה שהוא יכול להפך כל העולם להשם יתברך.
אני נחמן!
איזה נחמן? נ נח נחמ נחמן מאומן.
אתה יודע מי הרבי? הרבי הוא: 'ראש בני ישראל'. זה הרבי!
הוא מדבר בכל תורה לכל אחד מישראל: "אתם יודעים מי הרבי? 'ראש בני ישראל' הוא הרבי!"
ואני נ נח נחמ נחמן מאומן, אני הרבי!
אני נ נח נחמ נחמן מאומן שזה נגון כזה שהוא תקון ורפואה וישועה לכל אחד!
יעין שמה ב'לקוטי מוהר"ן' התורה ל' מה שגלה סבא, בכל דבור הוא מהפך משמד לרצון! התורה ל'.
יש מספיק לכל העולם, יכבש כל העולם, מספיק זה - התורה הזו.
כל תורה, תורה ח', התורה האחרונה שלו שהוא גלה בעולם.
הוא לוקח חולה שאין לו רפואה, הוא מרפא אותו ברגע, בדבור אחד! כל העולם!
בה'שיחות' יש שיחה שאמר רבנו הקדוש: "אסור להיות זקן!"
הוא לא היה זקן, הוא כבר ספר מעשה מה זה זקן. הילד הקטן, הכי קטן, יכול יותר מכל הזקנים...
היש בעולם דבור מעשה כזה?!
'לקוטי מוהר"ן' כזה יש בעולם?! 'שיחות' כאלה יש בעולם?! 'לקוטי תפלות' יש בעולם כזה?!
וזה יש עוד להראות...
רבנו הקדוש הוא בא מאומן, אחרי כל הגדלות הוא סגור, הוא היה לו התבודדות.
הוא דבר עם השם יתברך ואמר לו: "איך זוכים להיות יהודי, תעזר לי, איך זוכים להיות יהודי"...

מהיכן בא רבנו, הבעל-שם-טוב הביא לנו את רבנו הקדוש.
הבעל-שם-טוב היתה לו בת אדל. ואדל הולדה את האמא של רבנו צפורה. פיגא, בן פיגא.
הבעל-שם-טוב הקדוש הביא את רבנו הקדוש בעולם.
הבעל-שם-טוב הקדוש, היה מעשיות כאלה...
רבנו הקדוש אמר: "הוא היה מותר במופתים, ואני.. לא!"
אבל מהיכן בא רבנו – הבעל-שם-טוב!
משה רבנו, הבעל-שם-טוב היה משה רבנו...
הוא היה צדיק כזה...
הבעל-שם-טוב גלה 'כתר שם טוב', זה כבר כמה דפים.
רבנו הקדוש גלה תורות כאלו ותפלות כאלה ושיחות כאלה...
כל מי שיש לו איזה עינים ולב, רואים מה שזה, רואים המעשה של 'שבע בעטלריס'.
דברות והתורות, התפלות, יש כזה בעולם?! עוד לא היה כזה!
ויש עוד, חכו...
כל תורה זה ענין כזה של איך לעבד השם, איך בא משיח.
זה ענין פלא כזה שעדין לא נתגלה בעולם!
"אסור להיות זקן!"
הוא לא היה זקן! [צוחק]...
כל התורות והשיחות והתפלות וה...
עכשו הגיע זמן הגאלה נדע מה שזה, מתי יבוא משיח ויגלה מה שיגלה.
כבר גלה הכל!
בדבור אחד של המעשיות שמה יש כל התורה והכל! השרש של הכל!
מי ששמע דבור אחד מהתפלה של רבי ישראל קרדונר.. אז נופל פחד ויראה על כל אחד ששמע בהזמן ששמע הנוסח, הנגון שלו של התפלה.
אני זוכר את זה איך הוא דבר עם השם יתברך...
אני בקשתי אותו, הוא היה גר בצפת, במירון. אני בקשתי אותו שיבוא אלי לטבריה.
אמר: "כן! אני אשאר פה!" הוא נשאר בטבריה בשבילי.
וככה היה, הוא לא הלך כבר לשום מקום, הוא נשאר בטבריה כמה שנים בשבילי.
אולי יצליח להוציא אותי מן העולם הזה. כן, כמו שצריכים.
הוא ראה 'לקוטי מוהר"ן' פה בלב, והיה 'ספורי מעשיות' כבר…
והוא ראה שרש של כל התורה, של כל האורות. הכל היה השרש של כל התורה של הכל.
וזה עוד לא היה דבר כזה בעולם שהוא מחדש ומתקן.
כל הרשעים וכל הכופרים אומרים שאור כזה עדין לא היה בעולם! כל החילונים וכל החכמים שלהם, כל כלם נופלים, כלם מתבטלים נגד כל דבור של רבנו!
אני זוכר הכל מה שנעשה עמנו בעולם. לא פעם אחד ראיתי את מלאך המות!
ולא יכל להזיק לי.. כן.
וכבר אני כבר הייתי אצלו, והוא הוציא אותי...
ואני חי, אני נמצא בעולם!
הוא כבר עשה מה שעשה...
הוא כבר אמר: "גמרתי ואגמר!"
"גמרתי ואגמר!" [צוחק]...
ורבנו היה לו אח, אח שמת, שהיה שמו ישראל, כמו הבעל-שם-טוב, כן.
הבת של רבנו פיגא לא היה לה בנים, אז בסוף היא הלכה תמיד לבעל-שם-טוב והיה לה בן.
היה לה בן, נו...
והבן נעשה חולה.. ונפטר!
אז לקחלקחה האמא שלו פיגא, לקחה אותו על הקבר של הבעל-שם-טוב והניחה אותו עליו והלכה הביתה, "ככה נתת לי מתנה. ככה נותנים, זה מתנה?! מדוע?"
באו אנשים ששמעו בכיות של ילד קטן. הם מצאו אותו על הקברים שהוא בוכה שמה אז לקחו אותו, לא ידעו מי הוא זה.
אז לקחו אותו לעיר מזעבוז ונודע שהוא נכד הבעל-שם-טוב.
היא הלכה לקבר ונתנה אותו על הקבר, "קח את המתן שלך!"
האמא שלו פיגא, כל הגדולים כל הצדיקים האמתיים אמרו עליה שהיא נביאה.
ושמעו הקולות של ילד, הם הלכו ומצאו אותו על הקבר של הבעל-שם-טוב והביאו אותו העירה, ונודע שהוא נכד הבעל-שם-טוב.
ונולדה הבת של רבנו היה אדל, אדל הולידה את רבנו.
היה חביות עם תבואה, כלם רעדו מגדל האור שהיה בבית.
ועוד, עוד, עוד, עוד, עוד...
הבעל-שם-טוב, מה שהוא זכה הבעל שם הקדוש...
תלמידים ששים, תלמידים שכלם היו צדיקים, גאונים.
הם העריכו אותו וידעו שהם לא כלום נגדו!
כלם היו גאונים, צדיקים...
שמו היה - הילד הראשון, ישראל!
אז קראו אותו בשם 'ישראל מת', הוא נפטר!
אז קראו אותו, הצורה היה שמו נפטר, אז קראו אותו: "ישראל נפטר".
'ישראל נפטר', 'הנפטר'!
אני שמעתי מרבי ישראל שהוא ראה את המצבה שלו, של הנכד הבעל-שם-טוב, של האבא של רבנו.
הוא ראה המצבה וכתוב על המצבה שמו 'ישראל מת'. ככה היה כתוב על המצבה.
על המצבה היה כתוב: "ישראל מת"!
הוא נפטר.. והיה תחית המתים!
הם הביאו אותו לעיר, לא ידעו של מי הילד, עד שנודע בעיר שהוא של צפורה.
היא הלכה לבית-הקברות לבעל-שם-טוב ונתנה לו את הילד, "קח לך את הילד, ששיהיה אצלך!"
הביאו אותו לעיר ושאלו: "למי הילד?", הם מצאו ילד בבית-הקברות.
אז נודע שהוא נכד הבעל-שם-טוב.
והוא שמו נחמן!
הוא היה נכד של הבעל-שם-טוב, היה שמו רבי ישראל מת.
ורבנו הקדוש היה אחריו.
רבנו הקדוש...
שמו נחמן וזה משמעות נ נח נחמ נחמן מאומן.
זה היה בימינו, זה מפרסם בכל העולם שהוא היה מת ונחיה, נעשה חי, נחמן!
יש עוד ועוד...
מעינות, מעינות, מעינות...
הם אף לרגע לא עוזבים אותנו, לא עוזבים אותנו אף לרגע!
(מי, רבנו?)
אני גם!
יש עוד ועוד ועוד ועוד ועוד... בלי סוף ותכלית!
הבעל-שם-טוב הוא אמר לרבנו, להנכד: "אתה מביש אותנו. שעולה העבודה שלך אצל השם יתברך.. אז אנחנו מתבישים ממנה. מתבישים מתבטלים לגמרי!"

|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
אני נ נח!


רבי ישראל משורר,
"גדולתנו ותפארתנו, יגלה משיח צדקינו"…

כל העולם צריכים לדעת מי זה הרבי.
הרבי הוא נ נח נחמ נחמן מאומן, זהו הרבי של כל ישראל!
אשרנו מה טוב חלקנו שיש לנו רבי כזה.
הרבי כבר הכין לנו 'לקוטי מוהר"ן', 'לקוטי תפלות', 'לקוטי הלכות', 'לקוטי עצות'. הוא כבר הכין לנו הכל! לכל אחד ואחד!
הרפואות והישועות והתקונים…

והרבי, צריכים לחפש מאד רבי…
רבי שיוכל לעזר לנו!
הרבי של העולם הוא רבנו הקדוש - רבי נ נח נחמ נחמן מאומן.
הוא הרבי של כל העולם של כל ישראל. הרבי של התורה ושל כל ישראל!
אשרנו שיש לנו רבי כזה!  

"מאד היה קשה לי לרדת אליך
תלמידי היקר להגיד לך כי נהניתי
מאד מעבודתך ועליך אמרתי
האש שלי תוקד עד.. ביאת המשיח
חזק ואמץ בעבודתך
נ נח נחמ נחמן מאומן"
אתה יודע מי אמר זה - נ נח נחמ נחמן מאומן?
מכרחים, הם צרכים להמתין עד שיבוא משיח, אני לא יכול ללכת מכאן קדם.
אני לא יכול ללכת מכאן - רק עד שיבוא משיח.
מה, מה אתם חושב, "האש שלי תוקד עד.. ביאת המשיח!"
נ נח נחמ נחמן מאומן…

אתם יודעים מי אני? אני נ נח נחמ נחמן מאומן.
אני אודיע לכם מי אני: אני נ נח נחמ נחמן מאומן. זהו אני!
אתם לא יודעים מי אני. לא, אתם לא יודעים, אני אודיע לך:  אני נ נח נחמ נחמן מאומן.

כל העולם לא יודעים מי אני! אני נ נח נחמ נחמן מאומן!
אני, אני מודיע לכם, מה שכל העולם לא יודעים אני אודיע לכם.
כל העולם לא יודעים מי אני ואני אודיע לכם - אני נ נח נחמ נחמן מאומן! זהו!  

כל העולם לא יודעים, זה לא כל-כך קשה. איפה הטלויזיה, איפה הידיעות האחרונות, מה זה איפה הם, מדוע הם לא ידעו מי אני?!
כל העולם, כל הממשלה, לא יודעים מי אני!
אני אודיע לכם - אני נ נח נחמ נחמן מאומן!
צריכים להודיע לכל העולם. הם לא יודעים מי אני!
אני נ נח נחמ נחמן מאומן!
כל העולם לא יודעים ולא יודעים מי אני! אני אודיע לכם פה, עכשו, מי אני: אני נ נח נחמ נחמן מאומן! זהו הכל! אתם יודעים כבר מי אני…

כבר חתמתי את שמי
ואני.. אני כבר חתמתי את שמי: נ נח!
אתם יודעים מה זה נ נח?
נו, תגידו, אם אתם יודעים אז תגידו, מה זה נ נח?
עכשו אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, אני אמרתי כבר את שמי: נ נח.
מה זה נ נח?

אני.. ראש בני ישראל, ראשי-תיבות רב"י.
אני הרבי!
מי הוא הרבי? נ נח נחמ נחמן מאומן.
אני אומר, אני הכל!
אתם יודעים מי אני?
אני ראש בני ישראל - ראשי-תיבות רב"י, אתם יודעים מזה? אני הרבי, כן!
אתם לא מכירים אותי, מי אני. אני נ נח נחמ נחמן מאומן!
הוא יגיד לכל העולם שאתם לא יודעים מה זה נ נח, איך אתם יודעים, איך אתם יכולים לעזר?! [צוחק]…


ספריו הקדושים

מדברי רבי ישראל מעניין מעלת ספריו הקדושים של רבנו הקדוש

היום בזמן הזה מתגלה קצת רבי נחמן מברסלב שהיא למעלה מן התורה, מכל הצדיקים!

העולם בלי רבנו הוא.. אין לו כלום. אין לו שום חיות כלל!

אפלו כל הכופרים וכל הגויים יתקרבו להשם יתברך על-ידי כל דבור שלו.

מי שישים עיניו ולבו לדבור אחד של רבי נחמן.. יתבטל לגמרי!

משיח יהיה תלמיד רבנו ויאמר תורה מ'לקוטי מוהר"ן'.

יש 'לקוטי מוהר"ן', הוא מספיק לכל העולם להכניס בהם אור כזה שכלם ירגישו אור וישליכו כל התאוות ולא יוכלו לסבל אותם, "לך מכאן!" יאמרו להם.

אוי, 'לקוטי תפלות' כזה.. כל העולם צריכים אותו בכל רגע. כל העולם!

יש כבר 'ספורי מעשיות' כאלה, יש כבר 'לקוטי תפלות' כזה שכל דבור יכול להחיות בו ולרפאות ולהפך את כל העולם להשם יתברך.

לקוטי תפלות כזה שכל דבור יכול לשנות כל העולם מהפך אל הפך, כל העולם!

אי, רבנו הקדוש הוא גלה לנו 'ספורי מעשיות' כאלה.. לא היה מיום בריאת העולם, לא היה 'ספורי מעשיות'.
אם לא היה 'ספורי מעשיות' בעולם.. עוד לא היה כלום!
בלי 'ספורי מעשיות' - כל העולם לא כלום!

כל דבור של 'ספורי מעשיות' הוא כל חיותנו, כל חיינו, הכל!

יש לנו כבר 'ספורי מעשיות', זה שוה יותר מכל העולם. כל דבור הוא שוה יותר מכל העולם. נו, איזה שמחה זה!  

בדבור אחד של המעשיות שמה יש כל התורה והכל! השרש של הכל!

העולם לא שוה פרוטה אחת. לא שוה כלום. רק ה'ספורי מעשיות' ו'הלקוטי מוהר"ן' ו'הלקוטי הלכות' זה כל חיותנו, תקותנו.

יש כבר 'לקוטי תפילות', מה שזה.. זה ישמח וירפא את כל העולם, את כל הרהרשעים, את כל הכופרים.
הוא ירפא ויחזיר אותם לטוב, כן.
דיבור אחד - יהפוך כל העולם!

אם יש לך שכל - תקנה ה'לקוטי תפלות' ותגיד הרבה 'לקוטי תפלות' ותמצא חיות, חיים נצחיים, חיים שנקרא חיים!

חצות, רבנו הקדוש אומר: "בזה תלוי כל חיותנו!"
זה צריכים למסר נפשנו על זה ולא לשמע לשום קול בעולם!  

רק דבור אחד מרבנו הוא כולל כל העולם כלו!

כל מה שהוא אומר אנחנו צריכים לקים במסירות נפש, לא לשמע לשום אחד!

כל מי שרוצה לרחם על עצמו ועל בניו שיקנה ספרי רבי נחמן ויעסק בהם ויקים אותם, אז יהיה עולם חדש לגמרי!

קטלוג ספרי רבנו

לקוטי מוהר"ן............................................ גדול ומהודר, קטן
ספורי מעשיות....................................................... גדול, קטן
לקוטי תפלות........................................................ גדול, קטן
השתפכות ומשיבת הנפש........................................ גדול, קטן
ספר המידות......................................................... גדול, קטן
לקוטי עצות............................................................. גדול, קטן
העצות המבוארות........................................................... גדול  
חיי מוהר"ן (והוספות)..................................................... גדול
שבחי ושיחות הר"ן................................................... גדול, קטן
כתבי רבי נחמן מברסלב, תורות ותפילות......................... בינוני
כל-בו לישועות.............................................................. בינוני
לקוטי הלכות.....................................................שמונה כרכים
אוצר היראה.......................................חמישה כרכים מפוארים
חוברות משלי רבי נחמן מברסלב לילדים......................... בינוני
אב"י הנחל................................................................... גדול
שמע ישראל................................................................ בינוני

להזמנת הספרים במחיר הקרן ללא מטרות רווח ובסיבסוד, פאלפון 052-442139
תרומות, קודש להדפסת הספרים: קרן רבי ישראל,  בנק דיסקונט סניף 64, מספר חשבון: 835838
|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש