סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו

בס"ד            
                      נא לשמור על קדושת הגליון!
                     *****************************
                 יש שיר חדש שהוא סגולה נפלאה  
                **********************************
                 להצלחה  ,לרפואה  ,לשמירה  ,ולכל הישועות!
             *******************************************
                    "נ  נח  נחמ  נחמן  מאומן  !"
        **********************************************************
     בשנת תרפ"ב {1922} שלח רבי נחמן מאומן מכתב בדרך נס לתלמידו
                היקר ר` ישראל בער אודסר ,זיע"א,
           עם חתימת הפלא:  נ  נח נחמן  מאומן
                     את עצמו לעולם:
            "כל העולם וכל הממשלה לא יודעים מי אני...."
          **********************************************
            אני אודיע לכם עכישו מי אני...."  
               ****************************  אני נ נח נחמ נחמן מאומן ****
         "אני   נ  נח  נחמ  נחמן  מאומן  "

               "אין שום יאוש בעולם כלל!!!!!"
             *************************************
              מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד !!!
         ***************************************
        אם האיגרת הזאת משמחת אותך כבר קיימת מצוה גדולה !
               הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים


  אני נ נח נחמ נחמן מאומן
          אף על פי שרוב סודות המכתב המופלא נשארו בידיו של ר` ישראל בעל הפתק זצוק"ל הוא השאיר לעם ישראל שלושה ציווים עיקרים לזכות אותנו בהם

א} "נ  נח נחמ נחמן מאומן "
שבכל כוחנו נשתדל לפרסם את השיר "נ נח נחמ נחמן מאומן " כי ככל שנתגלה יותר השם הקדוש הזה ,כן יתרבו הנסיים והנפלאות בעולם

ב}"מלא וגדיש מקו לקו "
למלא את כל בית ישראל והעולם כולו בכתבי רבי נחמן מברסלב זצוק"ל ע"י שכל איש וביתו יתאמצו לרכוש את עיקר ספריו "

ג} "ועלי אמרתי/ האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"
כל יהודי בעולם יביע את הזדהותו ורצונו החזק שתתקיים משאלת ליבו של ר` ישראל בעד אודסר ע"ה וזיע"א להעלות את עצמותיו הקדושים של רבי נחמן מאומן לירושלים עיר הקודש ,תובב"א ,כדי שנוכל כולנו להתקבץ אליו ובפרט בערב ראש השנה כי :
                       "עיקר הגאולה תלויה בזה "
אם גם רצונך לקיים את המצוות הגדולות האלו ,ולקחת את חלקך בבנין החשוב הזה , בבקשה תחזיר{י} תשובה}!
"על ידי הזכרת שמות הצדיקים יכולים להביא שנוי במעשה בראשית כלומר לשנות הטבע , וסימן לדבר אלה תולדות השמים והארץ וכו` ואלה שמות בני ישראל וכו` גזרה שוה ," {ספר המידות אות צדיק חלק שני ב"}
בס"ד
                 ספר זה מספר        שם

  אני נ נח נחמ נחמן מאומן
                       340                340
מובא בספרים הקדושים שבימות המשיח יתגלה שיר שהוא "פשוט ,כפול ,משולש , מרובע " שהוא שיר הגאולה :" אז יתנהג כל העול כולו על ידי השגחה לבד"{ לקו"ת ח}
בתיקוני הזוהר ,הספר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל ,כתוב שיש "שם" של "צדיק חי עלמין " חתום על "פתק" ואותו השם הוא הרשימו של שם ה` ....

"בילקוטי מוהר"ן הספר הקדוש של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל שעליו אמר רבי נחמן בעצמו שיציאתו לאור היא אתחלתא דגאולה ,כתוב "יש צדיק שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם כולו "
"כשזה הצדיק נתגלה ונתפרסם בעולם זה בחינת "שם " דהינו שנתפרסם ויש לו שם בעולם , ובתוך זה השם של הצדיק האמת מלובש ומשותף שמו יתברך , נמצא כשנתגדל יותר שם הצדיק , נתגדל יותר שמו יתברך,,,

היו ב"ה כבר נתגלה הסוד הגנוז מימי בראשית ,והוא כתוב "בספר " של דף אחד ,ובו כתוב |"שם " פשוט , כפול ,משולש , מרובע ,נ נח נחמ נחמן מאומן , שהוא שיר חדש , שיר של משיח , המסוגל לדחות את כל החושך מן העולם ולתקן את הכול ! וכבר ראו ובדקו ,כל אלה שזכו להאמין בפשיטות ותמימות בזה ,את הניסים והנפלאות שזה עשה , כי עיקר היהדות, כפי מה שאמר רבי נחמן ,הוא פשיטות ותמימות,

  אני נ נח נחמ נחמן מאומן


              אמר רבי נחמן "נצחתי ואנצח!" גמרתי ואגמור"!
גם אמר רבי נחמן "נצחתי ואנצח !" "גמרתי ואגמור"
היום על ידי תלמידיו היקר ,בעל הפתק , רבי ישראל בעד אודסר ,זיע"ע רבי נחמן גומר ומנצח במשך 106 שנה מסר נפשו רבי ישראל בעד זצוק"ל בשביל עם ישראל , ועליו , כותב רבי נחמן זצוק"ל באגרת "ועליך אמרתי ,האש שלי תוקד עד ביאת המשיח " אם רק נזכה לעורר את לבנו בתפילה מעומק הלב ,ולזעוק לה` יתברך , האוהב אותנו ומרחם עלינו , כדי לשמוע את קול הגאול ולקבל אותו בשמחה , וברננה , אז נזכה גם אנחנו לראות את פני משיח צדקינו האמיתי , ולהשתתף בבנין בית המקדש השלישי והנצחי ,במהרה בימינו , אמן ,
היום אם בקולו תשמעו!!
אתם יכולים עכישו לפעל למען גאולת עם ישראל בהפצת "הפתק " ושאר ספריו של רבי נחמן זצוק"ל ו1 או לשלוח את בקשתכם לנשיא המדינה ולראש הממשלה בענין העלאת עצמותיו הקדושים של רבי נחמן זיע"א לארץ ישראל או בכל עזרה שהיא ולקיים בזה מה שכתוב לגבי יציאת מצרים {שמות י"ג :י"ט }{ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל לאמר פקד יפרד אלקים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם


  אני נ נח נחמ נחמן מאומן

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש