סבא ישראל
סבא ישראל
קבר הציון באומן
סבא ישראל מתוק
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
רבנו אמר'אני אין  לי אין לי מה לעשות בזה העולם כלל כי בשבילי איני צריך כלל רק באתי לזה העולם לקרב נפשות ישראל לה' יתברך' רבנו נחמן בגילוי דעתו הקדושה הוא מכין את הכלים למשיח ולא תיהי'ה התחדשות הדרך עד שיבוא המשיח וכן אמר" האש שלי תוקד עד ביאת המשיח" רבנו אמר מה שמשיח יכול לעשות טובות לישראל גם אני יכול לעשות ,יש לי השגה אצל ה' יתברך שהייתי יכול להביא על ידה את המשיח אבל לקחתי על עצמי להחזיר אתכם למוטב כי זה עולה על הכל.." .רבנו הפקיר את עצמו אישתו ובניו היקרים רק עבורנו להחזיר אותנו למוטב ... רבנו אמר אם לא הייתי צריך להשיב אתכם למוטב הייתי עובד את ה'יתברך ביערות ופעם בשנה הייתי יוצא החוצה לצחוק מהעולם .... כי באמת מי שזוכה קצת לטעום מהמעשיות של רבנו מהתורות שלו מהשיחות שלו כל שיחה של רבנו כוללת כ"כ הרבה רבנו מצמצם לנו השגות אלוקות....ורבנו אמר שהשגות אלוקות אי אפשר לקבל אלא על ידי צמצומים רבים ולכן צריך כל אחד להתפלל ולבקש לפניו יתברך שיזכה למנהיג הגון כזה שיכול לצמצם השגות אלוקות...כי לפעמים ריבוי השמן גורם לכיבוי הנר... ולכן הצדיקים עושים גבול וזמן שלא יהיה יתר על המידה...וצריכין לבקש הרבה מה' יתברך לזכות להתקרב להצדיק האמת כי אשרי למי שזוכה להתקרב להצדיק האמת בחיי חיותו וצריכין להרבות הרבה בתפילה כי ישראל עכשיו הם קרובים אל הקץ ויש עכשיו געגועים לישראל וכיסופין להשם יתברך אשר לא היתה כזו מימי קדם וכל אחד נכסף מאוד לה' יתברך...וכל מה שהוא קטן צריך לבקש אחר הרבי הגדול ביותר כל מה שנחלה חולה ביותר צריך אחר רופא גדול במעלה ואין לאמר"די לי אם יהיה מקורב אצל איש נכבד וירא ה'"' כי אדרבא כמה שיודע גודל פחיתותו וגודל ריחוקו צריך לבקש רופא גדול מאוד מאוד הגדול במעלה.....


רבנו אמר' אני יכול לעשות אתכם צדיקים כמוני בעצמי,הפחות שבאנשי אני מוליך בדרך של צדיק גמור!!!!!'  רבנו אמר שאין הקב"ה עושה לו את זה לקחת לו איזה איש באמצע התיקון רק כל אחד יאריך ימים ושנים ובוודאי יגיע לעניינו ולמדרגתו הקדושה שהוא צריך לבוא בזה העולם אשר בשביל זה נברא....רבנו אמר' כל מי שיציית אותי ויקיים כל מה שנאי מצווה בוודאי יהיה צדיק גמור כמו שאני רוצה ולא רק אנשי המקורבים אלי אלא אפילו מי שיתקרב לאנשי אפילו מי שרק ייגע בהם יהיה איש כשר ואפילו צדיק גמור כמו שאני רוצה'..


העיקר והיסוד שהכל תלוי בו הוא לקשר עצמו להצדיק שבדור ולקבל כל דבריו כל מה שיאמר הוא כן ...ולהשליך מאיתו כל החוכמות כאילו אין לו שום שכל מלבד אשר יקבל מהרב הצדיק והרב שבדור...'

מסופר על רבי נתן זצ"ל תלמיד של רבנו שרק הוא באמת ידע מרבנו כמו שרבנו אמר' כמו שהחולקים עלי לא יודעים ממני כך גם המקורבים אלי לא יודעים ממני רק נתן ונפתלי מעט'

שרבי נתן זצ"ל התקרב לרבנו הוא היה ממש תלמיד חכם גאון מופלג במעלה הוא היה יכול ליהיות הרבי של כל הרבנים האדמו"ר של כל האדמורים בדור שלו... אבל שהוא התקרב לרבנו הוא ממש הניח את השכל בצד...וכל פעם ששמע דיבור מרבנו אמר"עוד דיבור-עוד חתיכת שכל" ממש זכה לביטול כזה ועל ידי זה זכה לקבל מרבנו הכי הרבה וזכה לחבר לנו את הליקוטי תפילות,עלים לתרופה,ליקוטי עיצות וכו'.


רבנו אמר שמי שיציית אותו לא תהיה שום מעלה בעולם שלא יוכל להביא אותו לאותה מדרגה...רק העיקר להאמין ברבנו ללמוד ספריו להחזיק עם חברים להשתדל לקיים עצותיו...!!


''מי יכול להרהיב עוז בנפשו לומר שהוא עובד את ה' אפילו מלאכים ושרפים רק העיקר הוא הרצון להשתוקק להתגעגע ולכסוף וכאילו שלומדים כאילו שמתפללים העיקר  הוא לכסוף בינתיים לומדים קצת בנתיים מתפללים העיקר זה לכסוף ...הנשמה שירדה מאביה הקב"ה כי זה היה רצונו יתברך שהנשמה תירד לזה העולם השפל אע"פ שהיא לא רוצה בשום אופן רק היא עושה את רצון ה' ית ובאה בעל כרחה לתוך הגוף הגשמי כי זהו רצון אביה והנשמה מעוררת את האדם שיחפש להוציא אותה מהס"א ושיזכה למצוא את קדושתו העליונה אשר עבורה ירד לעולם היא מלמדת אותו עיצות איך יזכה למה שצריך לזכות והאדם מחפש אחריה הוא מחפש את קדושתו העליונה איה קדושתי איה טהרתי איפה אני בעולם ומה יהיה התכלית ממני האם באתי לזה העולם לכלות ימי בהבל שכזה להחליף עולם עומד בעולם עובר להפסיד כאלו אוצרות יקרים מה שאפשר להרוויח בכל רגע אשר שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה יקר מן כל חיי העולם הבא זה נקרא התבודדות מה שאדם מחפש עיצות איך להציל את נשמתו ומשיח את ליבו לה' ית' אז מתגלה אליו נשמתו כלומר הוא מתחיל לשמוע את ההתעוררות של נשמתו הנקראת בת מלך (כל ישראל בני מלכים) והיא מעירה אותו ומייעצת לו איך יזכה למצוא את קדושתו העליונה שבשבילה הוא הגיע כאן לעולם הלימוד והתפילה ועשיית המצוות ואפילו עסקי גשמיות שנעשים בכדי שיוכל להיות יהודי כשר נעשים על פי התורה בכשרות זה גם נקרא חיפוש אחריה ובאמת מה שאדם עושה הם בדבקים בקדושה הם עסקי חול בכל צריך לחפש שאוכל על ידי זה להתקרב לה' יתברך....(כמו שנאמר בתורה א'- כי צריך כל אדם להסתכל בהשכל שיש בכל דבר  ולקשר את עצמו אל השכל שיש בכל דבר להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר וכאשר זוכה להסתכל על השכל והחיות שיש בכל דבר אזי מאיר לו השכל ומקרב אותו לה' יתברך ) וזהו כוונת הלשם יחוד לפני כל דבר ובפרט הכיסופים והרצון וההשתוקקות זה הנשמה של הדבר ומעשה בפועל זה הגוף אע"פ שהוא מחפש אחריה גם היא מחפשת אחריו והנשמה מתקרבת אל האדם ומלמדת אותו עיצות איך הוא יוכל לזכות....מובא דיבור בסיפורי מעשיות  בסיפור הראשון שאמרה לו הבת מלכה 'אינך יכול להוציא אותי רק באופן שתכסוף להוציא אותי ותבחר לך מקום וכל השנה תכסוף ותרצה ותקווה להוציא אותי הכוונה להתבודד כל יום שהעיקר בזה הכיסופים להשיח אלו הכיסופים ולהשיח אלו הכיסופים לפני

ה' יתברך ...."מתוך מכתבי רבי שמואל הורוויץ ברסלבר זצ"ל"

עיקר ההנהגות של רבנו שציווה את אנשיו כל יום חק ולא יעבור הם:

לימוד הלכה יומי וההתבודדות ועל ידי 2 אלו הדברים העיקריים נזכה להגיע בזה העולם למה שצריך אכי"ר...ההתבודדות היינו שיקבע לעצמו האדם שעה אחת או יותר בחדר או בשדה ושם יפרש שיחות לפני ה' יתברך הן הודיה הן חרטה הן בקשה ואפילו אם אין לו שום התעוררות העיקר יבוא לפני ה' יתברך ויבקש דיבורים מלפניו ית' לרצות ולפייס אותו יתברך.........
"צריך ליהיות תמיד בשמחה ולעבוד את השם בשמחה ואם לפעמים נופל ממדרגתו צריך לחזק עצמו בימים הקודמים שהיה מזריח לו איזה הארה קצת ויאחוז את עצמו עתה בהתעוררות והזריחה שהיה לו מקודם אשר יעזרהו ויחזור ויזרח לו אורו יתברך אמן!!

רבנו אמר שהאדם לא צריך להסתפק במדרגה הגדולה ביותר ולא ליפול מהמדרגה הכי שפילה..וכל זמן שהוא חזק בדעתו ולא מניח את הרצון אזי יש לו תקווה ויזכה למה שצריך לזכות...העיקר שמחזיקין נעמד ואפילו צעקה משאול תחתיות לא נאבד יהיה מה שיהיה ה' יתברך גדול גדול ולא יודעים כלל יש עניין שנתהפכין עוונות לזכויות תהילה לא-ל יש לנו זקן שבזקנים סב דסבין נהר המטהר מכל הכתמים....אמרו אנ"ש שיש מקוואות כאלו שמסירים כתמים כאלו או אחרים ויש נהרות שמטהרות כתמים כאלו וכאלו אבל רבנו ?רבנו הוא נהר המטהר מכ-ל הכתמים! רבנו יש לו את כל הרפואות רבנו אמר  "ואני רופא אותה" אני רופא את הבת מלכה שהיא כנסת ישראל לרבנו יש כח בידיו לרפאות את עמ"י לרבי יש תרופות לכל המחלות...תכסיסי מלחמה...!!!! רק תנו לי את לבכם !!!  העיקר הוא מבטן שוועתי....


העיקר היהדות היא רק לילך בתמימות ו פשיטות בלי שום חוכמות כלל...רבנו בעצמו העיד שהוא הגיע למדרגתו על ידי תמימות ופשיטות שהיה עוסק בעבודת ה' יתברך בתמימות ומשיח שיחות לפניו יתברך והיה מרצה אותו יתק שיקרבו לעבודתו יתברך...ואמר שתמימות ופשיטות גבוה מן הכל כי ה' ית' הוא גבוה מן הכל והוא ית' פשוט בתכלית הפשיטות...!!

רחמנא ליבא בעי-הקב"ה רוצה את הלב הכיסופין הגעגועין....על ידי תפילה אפשר להגיע לכל טוב בגשמיות ורוחניות...עיקר החיות מקבלין מהתפילה שנאמר' תפילה לאל חיות' וכל מה שמכניס כוחו באותיות בתפילה זוכה לחדש כוחו שם....


רבנו הקדוש אמר שה' ית' אוהב'חסיד מטוגן' היינו שעובר עליו מה שעובר ומתחזק וקם כי אי אפשר לחזור בתשובה כי אם מי שבקיא ב 2 בקיאויות'בקיא ברצוא ' בקיא בשוב' היינו בקיא ברצוא-שלא יסתפק משום עליה רק כל הזמן יחפש ויבקש עוד מדרגות איפה עוד יש לעלות...'בקיא בשוב' שלא ייתייאש את עצמו משום ירידה שבעולם כי בכל מקום יכולין למצוא את ה' ית' בחינת' אם אסק שמיים שם אתה ואציע שאול הנך' אפילו בשאול תחתיות יכולין להיות סמוכים אליו יתברך וכל הצדיקים שהיו מימות עולם כולם לא באו לשלמותם כי אם על ידי בחינה זו שלא היו מייאשים עצמם....

מסופר על רבי שואל זצ"ל תלמיד של רבי נתן זצ"ל שהיה עובד ה' ית' מופלג במעלה...היה עובד מתפלל לומד תורה עובד השם בכל הכוחות אבל הו אתמיד היה בבחינת"רצוא" לא היה נופל אף פעם...פעם אחת ראה רבי נתן זצ"ל את העבודה שלו ואמר לו בזו הלשון"שואל שואל עדיין אין לי נחת ממך!אם אני אראה שאתה נפלת התחזקת וקמת אז היה לי תענוג ממך


רבי נתן זצ"ל סיפר שאחרי שרבנו הק' אמר את התורה "תעיתי כשה אובד בקש עבדך-סימן רו ל.מוהר"ן. אמר לרבי נתן זצ"ל שזוהי ההתבודדות שלו בימים אלה אע"פ שזכה למה שזכה אף כל פי כן היו התפילות וההתבודדות שלו בינו לבין קונו ברוח נמוכה ולב נשבר כזה.עוד שמע מרבנו שפעם אחת בא אחד מבני הניעורים הקטנים לרבנו ושאלו אותו איך להתבודד?ואמר לו ולימד אותו למר לפני ה' יתברך 'ריבונו של עולם רחם עלי והייתכן שאבלה ימי בהבל שכזה? ובשביל רך נוצרתי?" אחר כך עמד איזה איש אחרי כתלי רבנו זצ"ל ושמע שרבנו בעצמו שפך את ליבו לפניו יתברך בדיבורים באלו!


רבנו אמר לאנשיו "מה יש לכם לחשוב מחשבות אין אתם צריכין כי אם לתת אבנים וסיד ואני בונה מהם בניינים נפלאים ונוראים כלומר שאנו צריכין רק לעסוק בעבודת ה' יתברך בפשיטות בתורה תפילה ומצוות והוא עושה מה שעושה ...


רבנו אמר הלא אני אוצר של יראת שמיים  שכל מי שרוצה יכול לקבל ממני ולמה לא תיהיו להוטים אחרי לחפש אחרי ולבקש??? שאלו את רבנו איך?ענה להם" עם הפה והלב יש לחתור ולבקש..."


דיבר רבנו עם איש פשוט לגמרי ואמר לו רבנו הקדוש יש לך כוח לעורר אפילו אדם גדול לעבודת השם יתברך כי עץ קטן יכול להדליק עץ גדול מאוד ...למה נמשלו דברי תורה לעץ?מה עץ קטן מדליק את הגדול אף דברי תורה...


עיקר התכלית הוא רק לעבוד את השם יתברך ולילך בדרכיו לשמו יתברך כדי להכיר אותו יתברך שזהו רצונו יתברך.....רבנו אמר מה היא תמימות??לראות שבכל דבר שעושה שיהיה שם ה' יתברך..אם יש בו רצון ה' יתברך יעשה ואם אין לא יעשה....


כתוב בביאור הליקוטים שמצוות ראיית פני הצדיק כיום היא ראיית הציון הקדוש וראיית הספרים הקדושים ורבנו אמר שרק בכריכה של הספרים תלויים כמה עולמות העיקר הוא ההתקשרות לצדיק ומקום הציון הוא כאבן השתייה יכול אדם להשתוקק מקרוב ויכול אדם להשתוקק מרחוק אחר יכול להיות שם ולא לראות ואחד עומד מרחוק ורואה הכל כי העיקר הוא ההשתוקקות כמו הלב אל המעיין בסיפורי מעשיות...

לידע כי חידוש כמו הנחל נובע מקור חכמה עוד לא היה בעולם כי הוא הכין כלים למשיח צדקנו והמשיח ילחום בהם לתקן העולם.


מסופר על הארי זצ"ל שהגיע למדרגתו על ידי שהיה מקיים את המצוות בשמחה שזה התנאי הראשון לקיום המצוות לשמוח מהמצוות בעצמה כי זה עיקר השארית שנשאר מהאדם אמר יוחנן בן זכאי זצ"ל ' דרך רחוק' כי הצידה בעולם הזה הוא לאולמי עד ולנצח נצחים וצידה לדרך אין לנו אבל צריכין להתחזק בכל נקודה ונקודה כי כל ידי כל מצוות ומצווה  יזכה ל"עין לא ראתה" וכל שכן שרבנו אמר שהוא עושה תשובה עבורנו ויש לא-ל ידי לתקן הכל כל מה שקלקלתם רק מעתה לא תעשו עוד...


אשרינו בזה ובבא שזכינו לרבי כזה... אין לשער כלל מעלת גדולת השגתו רק כל חד כפום מה שמשער בליבה... אי אי איך לא השתגענו מכזה אור שירד לעולם בכזה צמצום ... אשרינו שזכינו מה נעים גורלנו ... איך שהבעל דבר נותן לנו מכה נכסה אותה בכוחו של זקו שבקדושה ... מה רב פועלו אשר עבד את בוראו יומם לא נח ולילה לא שקט...רק כל כיסופיו חשקו ורצונו לקרב את נשמות ישראל אליו יתברך ...

אי אי אשרינו ... ציווה אותנו לא ליהיות זקן  רק חדש חדש ... כל פעם מחדש...כל שניה לקום מחדש.. ולא להבל מהנפילה כי עיקר הירידה לצורך עליה ...

אפילו בשאול תחתיות נמצא ה' יתברך !

ודע שהאדם צריך לעבור בזה העולם על גשר צר מאוד מאוד והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל!

ה' יתברך גדול גדול ונעשים כאלו עניינים בעולם לא יודעים כלל !

רבנו התפאר בעצמו ואמר שהלא יודע שלו הוא יותר חידוש מהיודע שלו כי תכלית הידיעה שלא נדע שלא נדע ממש פשוט  לראות לבטל עצמך אליו יתברך...כמו שאמר רבנו סוגרים עיניים ואת הפה והרי זה ביטול...

מה טוב אדם שזוכה להרגיל את עצמו במידת השמחה להפוך היגון והאנחה לשמחה יתרה ... ברוך שלא עשני גוי..

אי אי ...

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש