סבא ישראל עם צדיקים
סבא ישראל
סבא ישראל מתוק
תמונה של קבר הציון באומן
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד              ספר ילקוטי סבא ישראל
               רבי ישראל והחסידים המוצאי שבת קודש
                     משוררים משירי ברסלב ....

כשרואים פלאות כאלה ,מעשיות , כאלה שיחות כאלה ,,,, מרגישים שהעיקר הישועה רבי נחמן !!!

מעשיות כאלה עוד לא היה בעולם ואין כמוהם מעשיות כאלה של בעלי -תפילה ושבע בעטלריס " וכל מעשה בכל ספור הוא קבלה חדשה שלא נתגלתה עדיין בעולם ,סודות , התורה כאלה שעדיין לא היה בעולם ,וכל זה - בשבילנו אנחנו חולים כאלו אנחנו צריכים רפואות כאלו חדשים רק רבנו - על -כל פנים - אנחנו צריכים להתחזק ,לא לפול , ולהתחדש ולהתחזק וללמוד ספרי רבנו תמיד , לא בשביל בקיאות ,רק בשביל לעבוד השם בזה ,עם כל תורה , עם כל מעשה , מכל שיחה מרבנו , זה שורש של כל התורה ,

זה לא אנחנו אומרים את זה ,רבנו הקדוש גלה את זה , ואם הוא אמר , אז "הלכתא כרב נחמן ,והלכתא כרב נחמן ,והלכתא כנחמני " הוא אמר ,הוא גילה את זה , הוא ידע שאנחנו אין לנו שום מקום שיוכל לעזור לנו ,רק הוא בעצמו הרבי הוא אמת "ראש בני ישראל " הבעל -הבית שלנו הבעל -הבית של העולם , של כל העולם , !!1
הוא גילה בעולם חכמה כזה שעדין לא נתגלה בעולם , "כולם בחכמה עשית "
חכמה כזה שעדיין לא היה בעולם חכמה קדושה , קדשה עליונה כזה עדין לא נתגלתה בעולם,רבנו האר"י הקדוש הוא אומר שמשיח יהיה יותר גדול ממשה רבנו , מכל הצדיקים ,זה בכתבי האר"י הקדוש הוי מה שזה מה שזה ....
אוי ווי אם הייינו זוכים היינו יכולים להתחדש ולהיות בני -אדם לא כמו העולם עכישו , זה לא עולם , זה כל העולם רצים והולכים מסתובבים , אבל זה לא בני -אדם , יש להם ידיים ורגלים ופה ,הכול וזה מין בהמות כאלה ככה אומר רבנו הקדוש בהתורה "כי מרחמם ינהגם " {תורה ז' חלק ב' } רוח -שטות זה הפך החכמה , הפך הדעת ,אנחנו צריכים למסור נפשנו לצאת מהעוונות ,זה עיקר היסורים ועיקר הצער ,אין יסורים יותר גדול מעוון ,
מאין באים לעוונות?? רבנו הקדוש אומר שזה לא שייך לישראל , רק לגויים , עוונות תאוות -זה רק להגויים אנחנו - "אשר בחר בנו מכל העמים " אז איך אנחנו יכולים חס -ושלום לפול לעוונות ולעשות עוונות?? זה לא שייך לנו זה לא שלנו זה רק חסר הדעת, אנחנו לא שייך לנו הפך הדעת ף" אתה הראת לדעת כי השם הוא האלוקים ",
ועכשיו זמן קרבת הגאולה , אז רואים אנחנו איך שהעולם שמשקע כל כך בהתאוות ורבנו הקדוש אומר ההפך , שצריכים לצאת מהתאוות הם כולם ,כל העולם כל החילוניים הם ממשיכים עצמם לרבנו רבי נחמן ,הם היו צריכים לברוח מרבי נחמן ,הם היו צריכים להתרחק "מה זה הוא אומר כסף לא כולם ,כבוד לא כלום רק לעבוד השם ?" וכלם מעריכים אותו ואוהבים אותו ואומרים : "רבי נחמן ,רבי נחמן ,רבי נחמן "?
כן זה דבר ידוע מפרסם כל העולם הם אומרים שצריכים לחקור המעשיות לראות מה שזה מעשיות כאלה עוד לא היה בעולם , וגם -כן התורות והשיחות של רבנו ,זה ענינים פלאות כאלה שעדיין לא נתגלה בעולם , והכול בשבילנו בשביל שאנחנו צריכים לצאת מבית אסורים , אנחנו משקועים במה שאנחנו משוקעים וצריכים לצאת מכל זה , ושם דבר לא יכול לעזור לנו - רק רבנו רבי נחמן !!1
כל דבור כל דבור שהוא גילה הוא כל תקותנו וכל חיותנו וחיות של כל העולם לא כמו שאנחנו חושבים אפילו אם אנחנו לומדים יש בתורה שני סמים -סם חיים וסם מות ,יכולים ללמוד, להיות למדן גדול וללמוד להפך - בלי הצדיק , אבל עם הצדיק זה אחרת לגמרי העיקר החכמה היא התורה הצדיק האמת,
נו נו יבוא הזמן כל מה שרבנו הקדוש מתפרסם יותר בעולם , זה התקרבות הגאולה יש ב"ספר מידות " אומר רבנו :" ביאת המשיח תלוי הקרבת הצדיקים " להתקרב לצדיקים מי הצדיקים ? רבנו הקדוש ואנשיו ,כן ,זהו :?
על -כל -פנים . אנחנו צריכים לבטל דעתנו לגמרינגד רבנו הקדוש נגד התורה , ולמסור נפשנו לקיים התורה , להכניס לתורה להכניס לאמונה לא להסתכל על כל העולם היום זה עולם של משוגעים של רשעים אבל יש כבר מתקן שיכול לעזור ,שיכול להוציא אז הרפואה והישועה הוא רק רבנו - ראש בני ישראל , הרבי ,ראש בני ישראל ראשי תבות "רבי " רבנו הוא הרבי של כל ישראל מה זה רבי הוא מלמד עם התינוק , עם הילד ומודיע עליו מה זה פתח מה זה קמץ מה זה "בראשית " מה זה "ברא" הוא מפתח אותו הוא מכניס בו רוח ,נשמה חדשה ,
אנחנו צריכים להיות גבורים גבורי מלחמה , להתגבר ,לא להסתכל על כל העולם ,רק מה שאנחנו זוכים להרגיש ולהבין איזה דיבור מרבנו כל דבור של רבנו הוא חכמה כזה אור ,כזה , טוב כזה חדש שלא היה בעולם !!!
העיקר אנחנו צריכים לבטל חכמתנו ודעתנו ושכלנו לבטל לגמרי , רבנו הקדוש רבי נחמן הוא השורש והעיקר של התורה ,של האמונה , של כל חיותנו , זהו ,וזה יהיה !!!
אוי ווי ,מה זה איפה אנחנו ,נמצא בעולם אור כזה שהוא כל חיותנו ותקותנו ואנחנו צריכים למסור נפשנו לא לעזוב את זה להכניס את זה בלבנו ולא להסתכל על כל העולם מי זה העולם ??? רבנו הקדוש השם יתברך רבנו הקדוש ,התורה זה העולם , חוץ מזה אין עולם ,אוי צריכים לדבר רק בזה צריכים לדבר בזה יומם ולילה ,לא לישון ולא לאכול אין ל זמן צריכים לרחם על בנינו ועל דורותינו ועל עצמנו ולדבר רק בזה בכל פעם שאנחנו זוכים לראות עצמנו ולדבר -צריכים לדבר רק מזה כל אחד מה שזכה למצוא הדברי רבנו איך לתקן ואיך להתחדש אויך להתחזק ,לדבר רק מזה עם חברים ולעולם כל העולם , כי השקר אין לו קיום , אנחנו צריכים למסור נפשנו על זה ולהכניס בלבנו ובלב זרענו בדורתינו ,ולדבר תמיד רק בזה איך זוכים לצאת מהעוונות מהתאוות ,ואיך זוכים לתקן הכול ,,,,,,,


רבי ישראל נשאל מי שרוצה להתקרב לרבנו באיזה ספר יעסוק במיוחד בהתחלה ?}

רק לא לעשות רע , רק לעשות הכול רצון השם יתברך ,אז כל מה שלומדים אפילו מה שלומדים כל הספרים , הכול מאיר רבנו הקדוש ומוצאים בכל דיבור של התורה מה שאנחנו צריכים , איך להיות ואיך לתקן ואיך להתקרב להשם יתברך "רחמנא לבא בעי ", בעיקר הלב !!!! רבנו הקדוש אמר :" תנו לי את לבכם ,ואני אוליך אתכם בדרך חדש " לבכם - את הלב , וגם אם האדם מחפש אמת אז הוא זוכה !!!
מי שהוא מחפש אמת ,השם יתברך מאיר לו שיעשה הכול מה שהוא צריך השם יתברך פותח את עיניו והוא רואה האמת והוא יודע איך להתנהג , מה לעשות ,איך לתקן הכול ואיך לחזור להשם יתברך לתורה לאמונה לאמת מי שרוצה עכישו יש לו כבר תורות כאלה תפילות כאלו ודבורים כאלו וצדיק כזה שהוא משנה הטבע משנה כל העולם "יש ענין שנתהפך הכול לטובה "

הוא מהפך הכול לטובה !!!
כמה כמה וכמה אנחנו צריכים לשמוח ולהודות תמיד להשם יתברך על המתנה והחסד הזה שעשה עמנו שיש לנו רבנו הקדוש עכישו בחושך הזה בדורות אלו יש כבר רבנו הקדוש -הוא הרפואה על הכול !!! הוא מרפא ,הוא מתקן , הוא מחיה הכול ,כל מי שרוצה , בכל רגע ורגע ,
מי שחפץ חיים מי שרוצה להסתכן ולהיות עבר לשם ולעבוד השם באמת -אז רק רבנו הוא הרופא , זה צריכים להודיע לכל העולם ואנחנו רואים שכל העולם הם הבינו את זה הם ממשיכים עצמם לרבנו,

אני רואה ואני מבין שאני צריך תמיד להודות ולהאמין בשם שעשה לי נס אני הייתי איש יחיד נגד כל העולם האבא והאמא והמשפחה וכל העיר וכל העולם עכישו אנחנו יושבים ומדברים ומספרים מפלאות כאלה אני הייתי אכזרי כל כך על האבא והאמא , האבא שלי היה לו הגיהנום בזה העולם , הוא היה עני ועור בתכלית השפלות בתכלית , הדכאון , ואני הייתי בבית כזה ויש לי נסים איך נשארתי בחיים בעניות כזה האבא בכה לפני ואמר לי :" אוי ווי ,אוי ווי בני ,בני יקירי , אני אוהב אותך ,אני יודע מה שאני מדבר ואתה עודך , צעיר אתה לא מבין חרם עלי ועליך , ואל תהיה ברסלב , שום שדוך לא ירצה אותך ,מי יקח אותך לחתן ,מי יקח ברסלב? ואתה עני ,אין לך כסף , אתה תמות בחור ,לא תיהיה לך לא בנים ולא יהיה לך בית ולא שום דבר, לא יהיה לך כלום ,למה לך ברסלב , אני לא רוצה ברסלב ,אוי ,איך אפשר דבר כזה שלא תרחם עלי ותההי ברסלב < אוי מה שאתה עושה ..."
והאמא בכתה :" בלי ברסלב אי אפשר לחיות ? מה זה מי שמע דבר כזה ,
ישראל בער נעשה ברסלב , אני לא רוצה ברסלב "
האבא והאמא והאחים הם בכו אותי , ואני הייתי אכזרי על האבא ועל האמא ואמרתי :" זה לא ישתנה ולא יוכל שום חכם שום דבור לעוזר לכם אני -רק ברסלב !!!!"
איך אני הייתי בשפלות בבזיון כזה שמי שהיה שם היה קשה לו איפה אני ,איך אני נמצא בעולם איך אני חי ,אי אפשר לתאר אין דבורים לתאר מה שאני סבלתי , וברוך השם אני רואה עכישו שזה טוב , זה טוב מאוד , אני מתגעגע ואומר : : הלוואי שאני הייתי סובל יותר :::: אבל עכישו גם אם אני משלם מיליונים -אין ,עבר בזמן ,אני זוכר שהיה אסור ללמוד בספרי ברסלב פחדו לנגוע בספר ברסלב אני ראיתי את זה , וברוך השם , היום יכולים ללמוד בכל מקום זה סימנים של הגאולה , אני ראיתי שיש בעולם גבורה בזה שאני ישבתי בישביה ספרי ברסלב "ילוקטי מוהר"ן לקוטי הלכות" "לקוטי תפילות" ותהילים וראיתי שאין פחד אני הייתי יחיד והם היו כולם מתנגדים ורודפים ,ואני היה לי גבורה כזה שאין בעולם הם התפלאו מאוד איך אני מחזיק מעמד ,
עכישו אני רואה איך נראים השקרנים איך הם נראים , איפה הם , לא נשאר מהם כלל ,רק ספרי ברסלב , זה בורא עולם חדש , כל דבור  של רבנו,
אוי ווי , הכבוד והגאווה והכסף , זה מחשיך עינים ונופלים , אבל מי שמחפש אמת -הוא לא מפחד משום דבר ,אין לו שום פחד !!!!!!!


רבי נחמן הוא    מלך ישראל
                 ילקוטי סבא ישראלja
1
מעשה שבעה בעטלידס
2
המשך
ברוך השם , אנחנו זכינו שיתגלה עכישו האור של רבנו הקדוש , כל תורה שגילה רבנו בעולם כל דיבור שגילה בעולם זה כל חיותנו ותקותנו כבר רבנו הקדוש הוא גילה לנו שהוא יכול לעזור לנו הוא יכול לתקן אותנו כמו שאנחנו ואנחנו צריכים לרחם על עצמנו ועל זרענו ועל דורותינו להודיע לכולם , לכל העולם שיש עכישו בדורות אלו בחושך הזה , יש כבר אור כזה שהוא יכול לעזור לנו להוציא אותנו מן העוונות ומן התאוות ולתקן הכול....
|ואני רופא אותה"

אוי אוי אוי רבונו של עולם , רבנו של עולם .... העיקר הדבורים שאנחנו צריכים לגלות ,לפרסם , למסור נפשנו על הענין הזה שכל הגאולה תלויה ברבי נחמן מברסלב ללמוד ספריו כל אות , כל תורה , כל דיבור של הוא אור כזה שהוא מדבר אליך , מדבר מה שאתה צריך כל הענינים , שעוברים עליך שעברו עליך שיעברו עליך וכן לאדם הזה , וכן לאדם הזה לכל אחד ואחד בפרטיות,
רבנו רבי נחמן הוא השורש של התורה , הוא השורש של האמונה , הוא השורש של כל אחד מישראל היכן שנמצא -לאיזה מקום שירד ,רבנו הקדוש מוצאי אותו מרפא אותו מה שאי אפשר לרפאות , חולה כזה שאין לו רפואה למחלה כזה אבל רבנו רבי נחמן הוא גילה שהוא כן יכול לרפאות ולתקן הכול כל דיבור שגילה רבנו הוא כלליות של כל אחד מישראל מה שעובר עליו , מה שעבר עליו , המחלות שלו והרפואות ? לא רק המחלות , הוא מתקן ומרפא כל החולים , כל הגרועים שבעולם שאין להם שום תקומה,
אוי אשרינו מה שזכינו בחושך הזה בהסתרה כזו שאנחנו יודעים מעניין רבנו שהוא פלא כז שהוא כן יכול לתקן אותנו ,אנחנו לפי מעשינו אין שום תקון לחולים כאלה אבל היה כבר רבנו רבי נחמן בעולם והוא יכול לתקן כל המחלות שאין שום מקום שיכול לתקן ולרפאות שום צדיק לא יכול לעזור להם ,אבל רבנו רבי נחמן אמר: "ואני רופא אותה !!!"
זה מהסוף של המעשיה של "השבע בעטלירס " הבת מלכה קבלה כדורים עם רעל ונפלה חלשות \,"און איך הייל זי !!" {" ואני רופא אותה!!"} רק אני יכול לעזור לכם הבעל -דבר ירה בנו כל מיני רעל ,כל מיני כדורים ,והבת -מלך נפלא חלשות אז הבעטליר אמר :" רק אני יכול לרפאות אותה ?? כלומר :את כנסת ישראל שכינת ישראל זה הולך על כל עם ישראל , על כל אחד ואחד ,אין מי שיכול לרפאות את עם ישראל -רק רבנו הקדוש הוא גילה על עצמו שהוא הבעטליר הזה "ואני רופא אותה " {והראה רבי ישראל בכף ידו על עצמו}
רבנו הקדוש עד איז אלע בעטלירס ,ער איז א בעל -תפילה עד איז א בערגיר {"רבנו הקדוש הוא כ הבעטלירס ,הוא הבעל -תפילה , הוא הבערגיר "} כל ה"לקוטי מוהר"ן } הוא רבנו , אבל בחכמה גדולה חכם מבין מעצמו , רבנו הקודש גילה טיפה מן הים , כל דבר הוא מועט מחזיק את המרבה , מועט -דבור אחד , הוא מחזיק את כל העולם , מרבה זה בלי שעור , כל העולם ,רבנו הקדוש אמר שמשיח הוא יספר את הסוף מה
מעשה של השבעה בעטלירס ,הוא השאיר א זה למשיח {צוחק }           כתב יד נדיר ביותר נמצא באמתחת כתביו של מוהרנ"ת ז"ל
              בו מספר על תחילת התקרבותו

                    תוכן הכתב -יד
                   בשנת תקס"ב בחודש אלול
                 זכיתי להתקרב להאדמ"ר הקדוש
                     הרב האמת מורנו הרב
                  רבי נחמן זכר צדיק וקדוש לברכה
                   והוא אחז בידי וקרבני
                        ברחמים מרובים
                      ונשא אותי כאשר ישא
                       באומן את היונק

          "רבי נתן הוא השליך כל העולם לגמרי , והוא זכה שעל ידו   אנחנו  יודעים אם לא היה רבי נתן בעולם לא היינו יודעים מרבנו כלל...."

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש