סבא ישראל עם צדיקים
סבא ישראל
סבא ישראל מתוק
תמונה של קבר הציון באומן
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                         ילקוטי סבא ארץ ישראל
        רבי ישראל אמר כי רוצים למסור את הרמת הגולן
הם רוצים ? שירצו אנחנו לא נתן

הערבים רוצים ירושלים ושאר המקומות כל ארץ ישראל הם רוצים , הערבים מעבר הירדן , נכנסו לירושלים ולכ אלו שהיו גרים בעיר העתיקה הולכיו אותם לעבר הירדן לקחו כל היהודים בשביה ,גם -כן את רב שמואל הורביץ ועבר הירדן היה פה עשרים שנה ולא היה פה יהודי אחד כל העשרים שנה ועכשיו הירדן היה פה עשרים שנה ולא היה פה יהודי אחד כל העשרים שנה ועכשיו כל העולם האו"ם כולם כל הגויים , הם נתנו לישראל את ישראל וביתי המקדש והכול ,והערבים הם לא יכולים לעשות כולם , כשהערבים מדברים ,אז אומרים להם ": " זה הארץ שלנו , זה ירשה מאבותינו ,זה המדינה שלנו ,הבית המקדש , - שלנו ,ירושלים - שלנו ,, ארץ ישראל -שלנו ,הכול שלנו נו מה אתם רוצים ?" הם מפחדים , הם מפחדים מאוד מישראל , הם מפדחים שאנחנו נהיה למעלה והם יהיו בקבר , הם מפחדים אבל לא יעזור להם שום דבר ,זה המדינה שלנו ,כל אחד יכול לעשות במדינה שלו מה שהוא רוצה
היהודים שומרים אותנו ,הגויים חס -ושלום היו יכולים להרוג אותנו כולנו פה ,השם יתברך שומר אותנו הגויים חס-שלום , היו יכולים להרוג אותנו כולנו פה , השם יתברך שמור אותנו
הוא נותן לנו נשק טוב ונותן לגויים בכל פעם מכות, בא הזמן עכישו להוציא את הערבים , מאצלנו !!! אנחנו יכולים להגיד להם : "לך מכאן: אתה בעל -הבית, פה ? זה מדינה שלנו כל אחד יכול להגיד את המדינה כמו שהוא רוצה הם לא בעלי "הבית שלנו הם לומדים תנ"ך ,הם יודעים את זה ,אבל הם לא מאמינים והם שואלים את ישראל בשביל זה ,"מה זה ,היהודים בראש ואנחנו נהיה עבדים שלהם , חיילים שלהם ?"

הם מפחדים מזה אז הם רוצים שיהיה להם שליטה פה שיהיה פה ערבים ומדינה ערבית ולא עם ישראל , אבל לא יעזור להם אנחנו נאמר להם :" לא ,לא לא זה המדינה שלנ ו לא של הערבים !!"
כולם ילכו מכאן זה ארצנו , וגם כן צריכים לתת להם כמו שהם עושים לנו התפילה זה דבר אחד ,  וגם -כן צריכים בכוח , מלחמה ,הממשלה , הצבא ,,,
כל הגויים כל העולם מפחדים מהיהודים , הם רואים שכבשנו מדינה יש לנו מדינה ארץ ישראל שלנו , ירושלים שלנו , בית המקדש , זה שלנו , הם כולם לא רצו לתת לנו ,כולם רצו להרוג אותנו לאבד אותנו, ולא יכלו אדרבא הם עצמם נתנו לנו מדינה , מדינת היהודים כותב וחתום

פתאום ביום אחד -כבשנו ארץ ישראל כל הגויים יודעים שאנחנו כבשנו את ארץ
ישראל , בלי מדינה בלי ממשלה בלי כסף,
בלי חיילים בלי נשק , והשם יתברך אמר כל העולם :


" יש אלוקים בעולם "

כבשנו ארץ ישראל יש מדינת יהודים ,מדינה !! זה דבר שאי אפשר להשיג והגויים רואים את זה בעיניהם אנחנו כבשנו כל העולם אנחנו מצחקים מכולם , כולם הם עם הערבים ה, האמריקאים והאנגלים וכל העולם - הם עם הערבים , וראים שישי כמה יהודים ויש להם מדינה והם בעלי -הבית של כל העולם , כל הגויים רואים עכישו שהעיקר הוא התורה ויהודים הם ראוים הם מרגישים שרק אנחנו הבעלי -הבית של העולם רק התורה , יהודים שומרי תורה , חס העולם האמת התורה , גם היהודים החילונים הם רואים :" איך אפשר לכמה יהודים שיש להם תורה והם לומדים התורה ,ואיך הם בראש כל העולם , יש להם נשק ,יש להם כסף , יש להם כל טוב , מה זה , איך כבשנו ארץ ישראל ? איך יש לנו מדינה ?"
כל העולם היו מתנגדים לישראל שיכנסו לארץ ישראל שיכנסו לארץ ישראל האנגלים סגרו הים שלא יבואו יהודים לישראל האמריקנים , האנגלים ,כל העול :"ישראל - לא ! יהודים - לא יהודים - לא ?"   וכן היה ברסלב ,אמרו כולם :"":"לא ,ב ר ס ל ב -- לא יש ח ס י ד י ם ויש א ד מ ו " ה י ם ,אבל ב ר ס ל ב , -לא !!"

גם רבנו הקדוש ותלמידו הקדוש רבי נתן -הם בעלי -הבית של כל העולם , שני אנשים !! הם   מ צ ח ק י ם  מכל העולם "מה , מי אתה , מה אתה ?"

זה רק התחלה ,צריך לבוא מ ש י ח , מה שיהיה הו .......
או אוי כל השונאים , כל כך שואנים מכל העול רוצים לזרוק אותנו לים שלא ישאר מאתנו אחד הם רוצים להרוג ולאבד את היהודים עם התורה והם לא יכולים ,אנחנו לומדים התורה ,אנחנו מספרים בכל יום הנסים והנפלאות שעשה הם שיתברך במצרים עם הגויים ,  שהוציאנו ממצרים ונתן לנו את ארץ ישראל ונתן לנו את התורה , מצרים היה הממשלה הכי חזקה בעולם ואנחנו היינו עבדים במצרים ,נו איך אפשר להוציא את ישראל מארץ מצרים ? מי יכול ללחום כנגד מצרים ?? אבל השם יתברך נתן להם מכות גדולות והוציאו ממצרים "לא על -ידי מלאך ולא על ידי  שרף ולא על -ידי שליח ", אלא השם יתברך בכבודו ובעצמו
עכישו הגיע זמן הגאולה השלמה שתהיה בנסים ונפלאות גדולות לעיני כל הגויים לעיני כל העולם תפול על כל הגויים אימה ופחד מישראל ויהיה חדשות נפלאות חדושת אנחנו נזכה להרבה חסדים , הרבה נסים יעשו עמנו אז ראיתי הזוהר הקדוש אמר :" נסים ונפלאות שיתגלו עת ביאת המשיח הזה הגאולה לא היה אפיל במצרים נסים כאלה יהיה נסיים יותר גדולים מהנסים על יציאת מצרים " זה יעלה על כל הניסים אפילו על יציאת מצרים !!

הו איזה נסים ונפלאות שהיה במצרים ועכישו ... יהיה נסים ונפלאות יותר ממצרים !! המופתים שהיה זה רק זמני יציאת מצרים -טוב היה לפני ארבעת אלפים שנה היה גס נגמר אבל הנביעות של רבנו ... יהיה נסים כאלה שעדין העולם לא יודעים איזה כוח , איזה נסים יש בעולם , זה הנס הכי גדול , שרבנו הקדוש נמצא בעולם כזה הוא בא לעולם לקרב העולם להשם יתברך ,לתורה ,לאמת עד עכשיו לא היה אפשרות לדבר מזה כי העולם לא רצו להתקרב אבל אפילו עכישו איך שאנחנו אם אנחנו נתקרב לרבנו רבי נחמן , אז יבוא משיח ויהיה הגאולה ,יהיה נסים ונפלאות כאלו שלא היה מעולם , יהיה יותר נפלאות מיציאת מצרים ומכל נסים שיש בתורה , ככה אומר רבנו , אנחנו לא יודעים כולם רבנו הקדוש הודיע טיפה מן הים מזה ,,,
אוי הנסים שהיה במצרים וכן כל הנסים השם יתברך הראה לנו שאנחנו היינו במדבר לא היה לנו לא לחם ולא נשק ולא חילים ,והשם יתברך הציל אותנו מידם , אנחנו חיים וקימים והם נאבדו "הושיענו אלקי ישענו וקבצנו והצלילנו מן הגויים ,להודות לשם קדשך , להשתבח בתהלתך,,,|"
וכן בכל דור דור ודור , הם עושים מה שהם עושים אבל זה לא דרכנו דרכנו הוא לסבול ולסבול ולסבול !!! אבל אחר -כך נעשה מה שנעשה זה לא הפקר!!
השם יתברך עושה את שלו ,רואים שאנחנו מתקימים והם נופלים הם יפלו , יפלו יפלו לא כרגע אבל יש חשבו זה לא הפקד הגויים יפלו ולא יקומו יפלו לנצח נצחים,
הם יעשו מה שהם יעשו אבל יבוא הזמן של הנסים אנחנו גרמנו לכל זה אבל השם יתברך מרחם עלינו ומושיע אותנו מהים וממצרים ומכל הצרות אנחנו נשוב להשם יתברך ויעשה נסים ונפלאות יותר מיציאת מצרים ,עכישו הזמן של הגאולה , צריך להתגלות אורות גדולות, הגאולה השלמה שתהיה בנסים ונפלאות גדולות לעיני כל הגויים לעיני כל העולם תפול על כל הגויים אימה ופחד מישראל ויהיה חדשות נפלאות ,הרבה חסדים הרבה נסים בפרט שיבוא משיח וכולם יראו נפלאות גדולות , הם כולם יפלו , יתבישו עם כל החכמים לשהם ,עם כל החכמות שלהם הם יפלו ויפלו ויפלו ויפלו למטה עד הסוף, ותורה והאמת יעלה ויאיר בכל העול גם היהודים החילוניים רואים את זה אי אפשר להכחיש  אז הם יחזרו

        
                 ילוקטי סבא ישראל אמר זה

הו איזה נסים ונפלאות שהיה במצרים ועכישו ... יהיה נסים ונפלאות יותר ממצרים !! המופתים שהיה זה רק זמני יציאת מצרים -טוב היה לפני ארבעת אלפים שנה היה גס נגמר אבל הנביעות של רבנו ... יהיה נסים כאלה שעדין העולם לא יודעים איזה כוח , איזה נסים יש בעולם , זה הנס הכי גדול , שרבנו הקדוש נמצא בעולם כזה הוא בא לעולם לקרב העולם להשם יתברך ,לתורה ,לאמת עד עכשיו לא היה אפשרות לדבר מזה כי העולם לא רצו להתקרב אבל אפילו עכישו איך שאנחנו אם אנחנו נתקרב לרבנו רבי נחמן , אז יבוא משיח ויהיה הגאולה ,יהיה נסים ונפלאות כאלו שלא היה מעולם , יהיה יותר נפלאות מיציאת מצרים ומכל נסים שיש בתורה , ככה אומר רבנו , אנחנו לא יודעים כולם רבנו הקדוש הודיע טיפה מן הים מזה ,,,
אוי הנסים שהיה במצרים וכן כל הנסים השם יתברך הראה לנו שאנחנו היינו במדבר לא היה לנו לא לחם ולא נשק ולא חילים ,והשם יתברך הציל אותנו מידם , אנחנו חיים וקימים והם נאבדו "הושיענו אלקי ישענו וקבצנו והצלילנו מן הגויים ,להודות לשם קדשך , להשתבח בתהלתך,,,|"
וכן בכל דור דור ודור , הם עושים מה שהם עושים אבל זה לא דרכנו דרכנו הוא לסבול ולסבול ולסבול !!! אבל אחר -כך נעשה מה שנעשה זה לא הפקר!!
השם יתברך עושה את שלו ,רואים שאנחנו מתקימים והם נופלים הם יפלו , יפלו יפלו לא כרגע אבל יש חשבו זה לא הפקד הגויים יפלו ולא יקומו יפלו לנצח נצחים,
הם יעשו מה שהם יעשו אבל יבוא הזמן של הנסים אנחנו גרמנו לכל זה אבל השם יתברך מרחם עלינו ומושיע אותנו מהים וממצרים ומכל הצרות אנחנו נשוב להשם יתברך ויעשה נסים ונפלאות יותר מיציאת מצרים ,עכישו הזמן של הגאולה , צריך להתגלות אורות גדולות, הגאולה השלמה שתהיה בנסים ונפלאות גדולות לעיני כל הגויים לעיני כל העולם תפול על כל הגויים אימה ופחד מישראל ויהיה חדשות נפלאות ,הרבה חסדים הרבה נסים בפרט שיבוא משיח וכולם יראו נפלאות גדולות , הם כולם יפלו , יתבישו עם כל החכמים לשהם ,עם כל החכמות שלהם הם יפלו ויפלו ויפלו ויפלו למטה עד הסוף, ותורה והאמת יעלה ויאיר בכל העול גם היהודים החילוניים רואים את זה אי אפשר להכחיש  אז הם יחזרו לישראל    

                 :" א ני  י ה ו די !!"
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש