סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד            
                   נא לשמור על קדושת הדף
               סגולות עצומות לרפואה שלמה
             ******************************************

*טוב ליחד עשרה אנשים שיתענו , ויקראו תחלים בנעימות לרפואתו{סגולות ישראל }
*טוב להדליק נר לרפואתו לפני ההיכל {סגולות ישראל },
*טוב שיאמר החולה בעצמו מזמור מא' בתהילים שלוש פעמים ביום,
*מנהג קבוע לומר בכל יום פעמים ספר שני שבתהילים , להמשיך לומר בקביעות גם ב"ה לאחר שיתרפא,
*הקורא כל ספר התהילים בעמידה בליל שבת בלי שום הפסק , סגולה שכל בקשה אחת שיבקש תקיים , לאחר סיום ספר התהילים לבקש על החולה , וב"ה בורא עולם , אב הרחמן יקבל את תפילותנו ברצון,
*סגולה לחולה להסתכל על הציצית , גם יבדוק את מזוזות ביתו {סגולות ישראל}
*טוב למי שנחלה חס ושלום אפילו על מחוש בעלמא , שיהיה רגיל בכל עת לומר בכונה :"ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאתי, רפאני ה' ונרפא הושיעני וניושעה כי תהילתנו אתה ", ויכוון בפרוש המילים,שמבקש מהשם יתברך שיראה צערו מהחולי ויסלח לו על ידי זה על כל חטאתיו ועוונותיו , ויתחרט עליהם במחשבתו שלא ישעה עוד , ואחרך כך יבקש ב"רפאנו "שירפא אותו השם יתברך ברפואה שלמה במהרה , וכל שכן , אום מוריד דמעות בעת אמירה זו היא סגולה גדולה שתקובל תפילתו - כל הבוכה בתפילתו כוכבים המזלות בוכים עימו , ותפילתו נשמעת , {סגולות ישראל}
*סגולה לרפואה שלמה לקרוא כל יום את "פרק שירה "{שירת הבריאה }, ניתן להשיג את "פרק שירה " אצל ר' יעקב ווטהיימר :02-5711696
*לחולי העיניים יש ללחוש את מזמור ו' שבתהילים שבע פעמים כל יום במשך שלוש ימים רצופים ויתרפא ב"ה
*לכאב לב - טוב לומר מזמור קמא' שבתהילים "ה' שבתהילים "ה' קראתיך חושה לי...."
*מי שיש לו חולה בביתו ילך אצל החכם ויבקש עליו רחמים,
*סגולה לחולי הצואר -שיבכה על חורבן בית במקדש , {סדר המידות}
*צריך שאדם ידע שכל אבר בגוף שיכאב ירמזו לאדם שהוא צריך תיקון באותו האיבר {ספר רפואות},
*טוב לספר לחולה ספורי מעשיות של צדיקים -מעשה שבא רבנו נחמן מברסלב ז"ל לבתו שהיתה חולה מאד ומרב צער נרדם , ובא אליו הבעש"ט בחלומו וגילה לו שסיפורי מעשיות של צדיקים לחולה מועיל לרפואתו{ספר הרפואות לבית ישראל}
*מקובל היה באומן לומר לחש זה לחולה בזה הלשון "איוב הלך בדרך ופגע בו אליהו ,אמר לו:מפני מה אתה חולה ?אמר לו משום ראש ומשום כל גופי , אמר לו לך אל נהר דינור וטבול בו ותתרפא , הלך איוב אל נהר דינור וטבל בו , וכשם שנתרפא איוב כך יתרפאו כל חולי ישראל "{ספר רפואות}
*סגולה לכאב שיניים לומר לחש זה מול הירח ג' פעמים ":אליהו זכור לטוב היה מהלך בדרך ופגע בו איש אחד ואמר לו רבי יש לי כאב שיניים והשיב לו כשם שריפא הקב"ה את נעמן מצרעתו , כן ירפא הקב"ה אותך מחולי הנקרא כאב שיניים,
*אם חד אדם כאב או מחלה בכל גופו , יעסוק בתורה שנאמר "ולכל בשרו מרפא {ספר רפואות},
*בשעת הבוקר כל החולים מוצאים מנוח ואז הוא הזמן להתפלל עליהם , כי יוצא המלאך רפאל הממונה , וכל מיני רפואות בידו,
*סגולה לקרוא על החולה "שיר השירים "לפני שיאיר השחר כפי שכתוב "שיר השירים " כוללים בו כל הרפואות שבעולם ,
*סגולה לחולה לומר את "פיטום הקטורת "בכוונה , כמבואר בזהר שהקטורת כוחה רב ביותר ,
*טוב לבקש מעשרה פוסקי הלכה שיברכו את החולה ברפואה שלמה ויזכירו שמו ושם אימו ,
*סגולת לרפואת החולה , שיתאספו עשרה אנשים ילמדו שיעור בספר "מנורת המאור "עבור רפואתו ,

מצווה לצלם ולשכל לזיכוי הרבים  

  הקדוש  ברוך  הוא  אנחנו  אוהבים  אותך

רפואה שלמה :שמואל בן הדסה

                                   כל עמך רפואה שלמה              


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש