סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
             על ידי ראית פני הצדיק זוכין לשמחה וזריזות,
             
                         {רבי נחמן מברסלב}
קורא יקר, תוכל לזכות לזה על ידי שתסע לקברו לאומן, וכן כשתסע לקברי הצדיקים הגדולים , כמו לרבי שמעןן בן יוחאי במירון או לרבי מאיר בעל הנס בטבריה או לקברי האבות הקדושים שבחברון , וכן שתסתכל ותתבונן בתלמידיו של רבנו נחמן מברסלב שבזה הדור , גם זה נחשב ל"ראית פני הצידק", וכשתתחבר אליהם ותשתדל לקלוט מהם מה שהם קלטו מהצדיק {רבנו נחמן}
אזי תבוא שמחה בלבך , וכן על ידי שתקרא בספרי רבנו ותלמידו רבי נתן,
 

                       עשר לשונות של שמחה:
         ששון שמחה גלה רנה דיצה חדוה צהלה עליזה תפארת עליזה
     
עפ ישראל:
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
שנאה הגרמנים ,האינקוזיציה והאנסישמיות מדורי דורות ,
אנחנו חלקים נצחיים של הויה נצחית
חיי העולם הזה אינם תלכית בפני עצמה,

טענה נפלאה של ישראל להשם:

"ויזעקו בקול גדול אל ה' אלהיהם"
שואלת הגמרא : מה זעקו ? ומשיבה אויה ! אויה ! יצר הרע גרם לנו לחרבן המקדש להריגת הצדיקים ולגלות ישראל ועדין מרקד בינינו,
רבונו של עולם כלום הבאת לנו את יצר הרע אלא כדי שנתגבר עליו ונקבל שכר , עכישו איננו רוצים אותו ולא את שכרו!!!
נפל פקתא משמים שכתוב בה: אמת!!!!
הקב"ה הסכים עמהם,בס"ד

        
         לזכות לשמחה הוא על ידי שמתפללין בכוחות וביראה גדולה| ובאהבה"
        
                                     {רבי נחמן מברסלב }
כתוב בלקוטי מהר"ן "עקר השמחה הו בלב ואי אפשר ללב לשמוח עד שיסיר עקמומיות שבלבו שיהא לו ישרות הלב " , אחי היקר , גם אם אתה בעצב ודאגה קשים דע, כי בלבך עצורה שמחה רבה ועצומה , צריך רק לשחרר שם את הפקק.... עקמומיות הלב מתבטא בעקר ברצונות רעים וכדי לישר את הלב {שאז תתגלה השמחה} מסביר לנו רבנו נחמן שצריך "להתפלל בכוח"
אחי היקר , אל תחשוב ש"להתפלל בכוח" זה רחוק ממך , כי אלוקים רוצה ממך שממקומך ובמדרגתך תשתדל... ותתחיל להתפלל בקול רם וכן תפתח את הידים שלך כמו אחד שצריך לקבל משהו - ותראה שהלב שלך יפתח מאליו , כי העצבות היא בעצם שליח של אלוקים לאדם ללמדו אמר רבנו ז"ל:" תפלה בכונה פותחת את הכל הפתחים של מעלה ",                      שער שמחה עצה 3
                
              "על ידי ריקודין והמחאת כף נעשה המתקת דינים"
                 "על -ידי תנועות הגוף בא התלהבות הלב "
                 
                                   {רבי נחמן מברסלב}
יש פתגם" אם לא תצחק על העולם אז העולם יצחק עליך"
יש אדם שרחוק מלהאמין שריקודין ושמחת חיים שייך גם לו .. ובאמת אם אליך.. אותם שיושבים בחתונות , או בשאר שמחות ולא קמים לרקוד מתקים בהם "רכות מחשבותבלב איש", ומלאים תרוצים של שקר או אטימות , כי קשהלהם לנד , כשתזכור שהשמחה לא באה לבדה אלא , "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו " {הינו מסייעין אותו מן שמים} אזי תקום ותרקוד ותמחא כפים הן בחתנה וכל ארוע שמח, וכן בביתך באיזה חדר עם עצמך , הן על ידי שתפתח טיפ , או שתשיר לבדך שירים לכבוד אלוקים , כי ה' עמך ,... יהודי הוא אף פעם לא לבד....!
ודע , כשאתה רוקד אזי הדינים {מקטרני הנפש} שנמצאים בך מחמת עוונותיך , בתחלה יורדים אל הרגלים ,וכיון שרגליך מקפצות אזי הדינים יוצאים החוצה מהגוף ונפש, וכן כשאתה מוחא כפים , זה מגרש את האויר הרע ורוח העצבות אשר בך ושסביבך --- כי במחיאת הכפים של היהודי יש כוח רב {וסדות עליונים } ולהמתיק את הרגשת הלב ולגרש את הקטרוגים שבאותו מקום

  {בסוף ימיו התבטא רבנו:" נחמן ונתן צוחקת על כל העולם "}[


                  עצה 4 
              
   "והעיקר שיתפלל בכל פעם להשיג הנסתר ממנו עם שילך בכל פעם מדרגה לדרגה ועל ידי דרך זה עיקר השמחה"

                          {רבי נחמן מברסלב}
יהודי יקר , הלשון הזה של אור העולם רבנו נחמן , הוא מיועד לכל יהודי באשר הוא , חלוני , דתי , מסורתי , חרדי , בעל תשובה , זקן , ילד , רוק , רוקה , גרוש , גרושה , -יהיה מי שיהיה .... באיזה מצב שאתה נמצא , רבי נחמן מבטיח לך שאם רק תתפלל {ואני מרגיש רק שתתפלל } לה' שתזכה להתקרב אליו ולהשתדל אחריו {ממדרגתך איך שאתה } שלב שלב , בלי לחזור אחורה , אזי תזכה ל"עיקר השמחה" כלשונו של רבנו ז"ל והנני לסדר לך תפלה קצרה על זה ,היות ורבנו מבטיח לנו שנזכה לעיקר השמחה על ידי אותה תפלה ואתה בעצמך גם כן תתפלל בלשונך כמה מילים על זהבס"ד
                   שערי שמחה עצה 5 של רבי נחמן מברסלב
                  
                   "על ידי קטורת מעלין מהקלפות חיותם וזוכין לשמחה "
                                    {רבי נחמן מברסלב }
    
אחי היקר אחותי היקרה , בני ישראל היקרים והחביבים אהובי אל בחירי הנבראים הנאמנים באמת והנעימים , הנני להסביר בקצרה ענין הקטורת ,
בבית המקדש היו שני מזבחות מזבח גדול אחד היה בעזרה , ששם הקריבו את כל הקרבנות , מזבח שי היה יותר פנימה {בהיכל } ונקרא "מזבח הזהב" כי היה עשוי זהב וכן נקרא "מזבח הקטורת " וכן נקרא "מזבח הפנימי" עליו הקטירו 11 סוגי בשם מערבבים פעמים בכל יום,
הזוהר הקדוש שואל מדוע נקרא מזבח , שהרי מזבח הוא לשון זביחה , וזה שיך דוקא במזבח של הקרבנות , ואילו במזבח הקטורת מה שיך לשון זביחה ? ומשיב הזוהר ,שהיות ועיקר זביחה יצר הרע הוא על ידי הקטורת לכן נקרא מזבח הקטורת , עוד כתוב בזוהר "מי שרואה שדינים {צרות וצער } רודפים אחריו תקנתו שיאמר קטורת "והנה לך כמה משפטים מהזוהר בענין הקטורת,
*"סימן זה מסור בידינו שבכל מקום שאומרים הקטורת בכונה וברצון הלב לא שולט שם מגיפה ולא ינזקו "
*"דבר זה גזירה לפני הקב"ה שכל מי שמסתכל וקורא בכל יום פרשת הקטורת נצל מכל מיני דברים רעים וכשפים ומפגעים רעים והרהורים רעים , ולא ינזק כל אותו היום כי השטן אינו יכול לשלוט עליו וצריך לכון באמירתה",
*הקטורת חביבה ויקרה לפני הקב"ה יותר מכל העבודות והרצונות שבעולם ואפלו שתפלה גבוה מהכל מהכל אבל הקטורת עוד יותר יקר וחביב לפני הקב"ה ולכן אנו צריכים להקדים את מעשה הקטורת לתפלה בכל יום ויום , שהוא תקון הכל ",
*"אמר רבי שמעון בר יוחאי : אם בני האדם היו יודעים כמה עליון מעשה הקטורת לפני הקב"ה , היו נוטלים כל מילה ומילה , ממנה ומעלים אותה עטרה על ראשם ככתר של זהב ומי שמשתדל בו ויכון בו כל יום , יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא וינצל כל הדינים שבעולם ", עד כאן לשון הזוהר הקדוש,

אמרו חז"ל שהקטורת מביא לעושר וכן אמרו שמי שסיפר לשון הרע תקנתו שיאמר הקטורת ,
הערב :1} אפשר לומר את הקטורת הן ביום הן בלילה וטוב לומר בכל עת צרה וצער , אפילו כמה פעמים,
2} יש מהדרים לומר את הקטורת מתוך קלף,

ודע שאחד מסממני הקטורת שמו "חלבנה " והיה ריחו רע , ומסביר מורנו נתן שזה ללמדנו הקטורת זוכה האדם "לברר כל ניצוצות השמחה מתוך תוקף התגברות  היגון והאנחה " וכמו החלבנה שריחה רע ונכללת בתוך הקטורת , כמו כן יזכה מי שאומר בכונה שיתהפך אצלו היגון והאנחה לששון ושמחה,
    שערי שמחה עצה 6 של רבי נחמן מברסלב
                    
"שמיעת על נגון על כלי זמר ממנגן לשם שמים הוא סגולה גדולה לשמחה"
   
     "ועל ידי נגון ושמחה יכול לשפוך שיחו כמים נכח פני השם" 
            "על ידי זמר תבוא לשמחה והתלהבות "
                                           {רבי נחמן מברסלב }
בדור הזה בנקל להשיג קלטות או דיסקים {וכן כלי נגינה למי שיודע לנגן } ולשמוע נגונים לפי טעמך , כדי לרומם כדי לדומם את המצב רוח שלך, ....ותתרחק כמטחוי קשת ממנגינות עצומות {ורוב נגוני העולם הם כאלה לצערנו} כי הנגינה ישלה כוח גדול מאוד הן לטוב,
לשו רבנו נחמן מברסלב :" צריך ליזהר מאוד שלא לשמוע נגינה ממנגן שאין כונתון בנגונו לשם שמים כלל, רק בשביל ממון וכבוד והתפארות , כי שמיעת קול נגינה שלו מזיק לעבודת הבורא יתברך וכן להפך שמיעת קול נגינה ממנגן כשר והגון הוא דבר גדול , כי על ידי זה מכניעין ודוחין העצבות וזוכין לשמחה ועל ידי זה נשמה הזכרון"
מי שחושיו המוסיקליים חדים , יוכל להבחין כי רוב נגינות הרשעים {קל וחומר של הגויים }הם יותר יללות מאשר נגונים,
מי שרוצה להביא את השמחה בלבו חייב למשוך את עצמו ממקומו יותר ויותר למנגינות שמחות, וכשהמצב ירוד אזי טוב בתחלה לשמוע מנגינה או שיר שיורד ומחלחל פנימה ומעט מעט לחזור למנגינות קלילות ומרוממות , כמו אחד שרוצה להוצאי מישהו שיקר ללבו שנמצא בשבי ובתחלה הוא יורד ומתפתל ועושה כל מיני תחבולות כדי להגיע אל השבוי , ואחרי שמצא את השבוי יחדו שמחים הם שנפגשו ומעכשו המציל והשבוי חוזרים אל החופש והאור כן הוא הנגון , שענינו לחתור ולהוציא את הרוח טובה שבאדם השקועה והחבויה בתוך הרוח נכאה ודע כי עקר בנין הבית וחנוך הבנים ועקר כבוד השבת תלוי בשירה של שבת ,והגם שיש ילדים ורעש.... או אורחים , או בעיות משפחתיות וחכוכים וחשבונות שלא נסגרו , ומשקעים {בגובה רב ובינוני}- אתה קורא יקר תצית את רבי נתן שאמר "בשבתות וימים טובים צריכין להיות שמחים בכל מיני שמחות מבוקר ועד ערב ולהרבות בנגונים של שמחה הרבה, ועל ידם עיקר רפואה הגוף והנפש",
אוי לו למי שאינו מתאמץ לשיר בשולחן של שבת , ויום טוב , ובזה הוא מוציא את הטעם העקרי לשמחת יהדותו . ואל יתפלא אם יגדלו בניו בדרך לא טובה, שהרי לא טעמו את טעם שמחת היהדות , ולכן , הולכים לחפש אותה בקוסמטיקה שברחובות , ואשרי ואשרי מי שירבה בשירה בשבתות ובמועדים ובמוצאי שבת ,אין ספק שעצם השירה של שבת בזכותה יהיה ביתו בית שמח באמת,


רבנו נחמן מברסלב היה בעל סבלנות מפלגת ביותר עד שלא היה אפשרי להכעיסו בשום אופן שבעולם , רק פעם אחת מצינו בספריו שכעס והפקיד , היה זה על מי שלא מתאמץ בשירי שבת קודש " שערי שמחה עצה 7 של רבי נחמן מברסלב
           
  "כשאדם שופט ודן את עצמו על כל דבר שעושה על ידי זה מבטל הדינים  שעליו ועל ידי זה זוכה לשמחה גדולה עד שירקד מחמת שמחה"

                                 {רבי נחמן מברסלב }
במבט ראשון קשה לאדם להבין שהפשפוש במעשיו יביא אותו לשמחה , מה גם "שמחה גדולה " כמו שמבטיח לנו רבנו כנ"ל אבל באמת אם רק יתחיל יראה תוצאות תכף ומיד,
ואמר רבנו "ל כשיש משפט למטה {האדם עם עצמו } אזי אין משפט למעלה , אלוקים חפץ בך חי{שאם לא כן היית כעת תחת האדמה ולא עליה...} ביסורים הוא משדדר לך שהוא רוצה ממך תקון מסים,ולכן פנה אליו בלשון שלך {איך שאתה דתי חלוני  חרדי מבלבול , מישב וכו'} ותבקש ממנו יתברך שיפקח עיניך מה טעית {כי האדם לא כל כך רוא הטעיותיו} ושיתן לך את השכל והכוח לתקן ולהתקרב אליו יתברך , וכשמעירים לך הערב אל תתעקש להיות צודק,

אמר ריש לקיש : "טובה מרדות אחת בלבו של אדם ממאה מלקויות" {קורא יקר , התבונן נא במשפט האדיר הזה!!!! פעם אחת שהאדם אומר טעיתי בזה הוא מוריד ממנו מאה צרות...!}

רק זכור שזה שמעיר לך -אלוקים מניע את מחו.... את סגנון דבורו... את מבע פניו.... אלוקים משתמש בבריות שמתיחסים אליך כדי להעביר לך את המסר שלו אילך ....! אם תזכור זאת יהיו חייך מלאי משמעות ושמחה --ובנקל תוכל להודות "טעיתי" לאלוקים ואדם ,
כתב רבנו: ש"הקב"ה נתפיס על ייד ודוי" , קורא יקר , גם אתה תרגיש טוב למי שאומר לך "טעיתי לא הייתי בסדר " , גם אם עשה לך עולות רבות ,שאול המלך עשה טעות אחת ואבד את המלוכה , ,דוד המלך טעה יותרממנו ונשארה מלכותו לו ולזרעו עד עולם , ללמדנו שמי שחושד את עצמו ומבקש סליחה מאלוקים ואנשים -אזי החיים שלו יהיו בעליה ובשמחת לב אמיתית ,לכן ,תרגיל עצמך כמה דקות ביום {רצוי לפני השנה }לסגור את מה שעבר עליך במשך היום ,ועל הטוב שזכית להתנהג תן תודה לאלוקים ,ועל הרע תבקש סליחה בפשיטות ,למשל אם קמת מאוחר ולא קראת קריאת שמע בזמנה או שדברת דבור לא כראוי , או שפגעת במישהו --- אמור את זה לה' ותבקש סליחה בפשיטות ,גם אם הלב שלך לא כל כך מרגיש חרטה{ככתוב "בפיך ובלבבך לעשותו " קודם כל בפיך},                     שערי שמחה עצה 9 
                     
      "  על ידי שמזיעין בשביל דבר שבקדושה על ידי זה זוכין לשמחה "

                                 {רבי נחמן מברסלב }
להזיע בשביל המצוות אפשר בעשית הסוכה וכן בקנית צרכי שבת ושאר הכנות שבת ויום טוב, וכן בעזרה גופנית לזולת  , וכן בריצה לבית הכנסת או לרוץ לעשות טובה עם יהודי , או בדרך לצדיק או בטרחה שלצורך הנסיעה לצדיק או לקברי הצדיקים , או לשעורי תורה , ומכא אתה למד שלהזיע בשביל תאוות או שאר עינינ העולם הזה -מביא הדבר לעצבות,
שערי שמחה עצה 8 רבי נחמן מברסלב 
                   
   "על  ידי תענית זוכין לשמחה וכפי ימי התענית כן זוכה לשמחה "
      
                      ;                {רבי נחמן מברסלב }
קרוא יקר , במט ראשון נראה לנו שההפך הוא הנכון , כי האכילה והשתיה משמחים ומעננים ואתנו , בפרט שרבנו ז"ל כתב במקום אכר שהמאכל והמשתה הם סיבה גדולה לשמחה ,והתשובה היא שאכן המאכל והמשתה מביאין שמחה וגם התענית ומה שנדמה לנו שהם 2 דברים הפוכים ,אכן כך הוא , והבורא יתברך רוצה שנעבור אותו לעיתים באכילה ושתיה לעיתים בתענית ,
לכן , למעשה , אם מרגיש אתה שיש לך כוח להתענות על עוונותיך כדאי שתקבל על עצמך תענית לתשובה וכפרה ,יתברך שינחה אותך אם ראוי לך להתענות אם לא , ואם כן כמה גם צריך ליזהר באם על ידי התענית ימעט למודך ותפלתך או שחס ושלום מישהו יפגע מזה , אזי עדי , שלא תתענה ,
חשוב לידע שאפשר להתענות גם חצי יום , וכן מה שהאדם נמנע לכפר , וכתב הראכ"ד ז"ל שכשהאדם יושב לאכול וכמה שניות נמנע מלהכניס האוכל לפיו גם זה נחשב כתענית , הכלל בענין בזה הוא שהכל תלוי בנדבת לבו של האדם ומבטו אל האמת , והעיקר לזכור שאלוקים רוצה ממך לב והשתדלות אליו יתברך , רבנו נחמן מברסלב שהתענה והסתגף באופן נורא {בתחלת דרכו בעבודת ה'}
אמא אם הייתי יודע מעלת ההתבודדות לה' - היית מחליף את התעניות והסגופים בהתבודדות,
וה' הטוב ינחה אותך ואת כולנו להתנהג כרצונו אמן,               שערי שמחה עצה 10 של רבי נחמן מברלסב
      
  "וצריך לחזק את עצמו ולהשתדל לבקש למצוא בעצמו נקודות טובות כדי לבוא לשמחה "

                            {רבי נחמן מברסלב}
דע אחי היקר , כי הנקודה הכוללת תא כל היטוב שבך היא בעובדה שה' ברא אותך יהודי , ואמר הבעש"ט, יהודי הפחות שבפחותים מעלתו גדולה מהגוי הכי טוב ,
{הערבה : כשאתה מברך בכל יום "שלא עשני גוי " עליך לכל גם את נשיא ארצות הברית"}
ועצם היותך יהודי הוא רק מהשם יתברך, זו ההחלטה שלו והמעשה שלו לבדו , והוא יתברך צפה מה יהיה עמך כל ימי חייך ובהכרח שיש בתכונות שלך יופי ונקודות טובות שאין אותם בשום אדם עלי אדמות, ותזכור שזכית לקים מצוות מסימות וכן שזכית להיטיב עם הבריות , וכן מה שהשתדלת בטוב ואפילו שלא הצליח בידך לקיים, שהרי אמרו חכמים "רחמנא לבא בעי"
{תרגום :אלוקים רוצה את לב האדם ,} וזכור נא כי יצר הרע שמתגלם במחשבות הרעות דרכו לפתות את האדם , בזמן קשה שהוא לא שוה כלום, ומשביח ממנו את כל הטוב שבו {ואז נשבר ומתיאש ומזה בא לידי עוונות} או שדרכו להגביה את לב האדם ולנפח את האגו שלו ואז משכיח ממנו את כל המינוסים שלו והעוונות שעשה , והאמת לא בקיצוניות הזו ולא בקיצוניות הזו ,אלא בעת קשה יזכור האדם את הטוב שבו , ובעת שמצליח יזוכר שפלותו ופחיתותו ובין כה וכה כשיחשב בעל עת "מה ה' רוצה ממני פה לכבוד אותו" אזי כל מה שיעשה יצליח בודאי ,כי כל הכשלונות הם מזה שהאדם חושב ופועל לכבוד עצמו , והרי כל הבריאה עם כל פרטיה וכל מה שעובר על האדם בפרטיות , הכל מסבב ה' יתברך כדי שבני אדם יכבדו אותו , ככתוב "לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו" ולכן כשאדם חושב פועל לכבוד האל יתברך- יצליח תמיד,


 
|הדבס"ד
                שערי שמחה עצה 11 של רבי נחמן מברסלב
                  ****************************************
  "צריך לכון מחשבותו להסתכל תמיד על השורש הכל ששם הוא שורש כל הטובות והשמחות יחד ואז יוכל לשמח"
*****************************************************************
                               {רבי נחמן מברסלב}
ומסביר רבי נתן: "שיסתכל על הסוף שהוא תכלית עולם הבא, שאז יתהפך הכל לטובה , כי אפילו הפחות שבישראל והגרוע שבגרועים , אין שעור לכל נעימות הטוב הנפלא שיזכה אז"
דע אחי ,שבית מקדשנו נחרב לפני כ -2000 שנה ומסביר מורנו נתן
{תלמידיו הגדול של רבנו נחמן שהגם שנחרב המקדש עם כל תכלותו ,אבל היסודות נשארו , הוכנה לכך שאסור לנו כעת להכנס לשם מחמת קדשות המקום ,
----ודע שכמו כן יסוד השמחה מצויה בלבך , למרות כל מה שעברת ותעבור כל ימי חייך , עצם העצבות של האדם מוכיחה שהוא מרגיש חסרון ורוצה לקבל שמחה, והרצון הזה נובע מיסוד השמחה הפנימית שבלב,
                    שערי שמחה עצה 12 רבי נחמן מברסלב
                         "מרבוי צרות האדם שסובל כל אחד בגוף ונפש וממון על כן על פי
          רוב אין יכולין לשמח את עצמו כי אם על ידי דברי שטות
             לעשות עצמו כשוטה כדי לבוא לשמחה "
                                             {רבי נחמן מברסלב}
קורא יקר, התנאים והאמוראים ועוד הרבה גדולי עולם נהגו בתחלת הלמוד לומר בדיחות לתלמידיהם כדי להביאם לשמחה , כי השכינה הקדושה --- שהיא שמחת ישראל --- נפלה בגלות והיא מלבשת בדברי העולם השפלים כל כך , לכן כשיהודי עושה דברי שטות וקפיצות ובדיחות כדי לשמח את עצמו והסובבים אותו, אזי הוא מעלה את ניצוצי השמחה {שהם ניצוצי השכינה}
מהגלות אשריו,
ומובא בזוהר הקדוש שדוד המלך נקרא "בדחן המלך " כי היה משמח אלוקים ואנשים כל ימי חייו--- וגילה האר"י ז"ל, שנשמת דוד באה מעמקי הקלפות ולכן היתה לו מלחמה גדולה כל ימי חייו , מול מקטרגים ושונאים רבים , וה' יתברך עכזרו להתגבר כנגד כולם , והתחזק דוד בכוח השמחה בעשרה מיני נגידה והם :
1}"אשרי" -כי נלחם כנגד העצבות והפך הכל לאושר,
2}"משכיל " -שהשכיל להפוך העצבות לשמחה ,
3} "ברכה" - שברך את אלוקים על הכול,
4-5 } "נגון " "שיר " - שהיה מנגן ושר ומעלה את הרוח הטובה מתוך העצבות,
6} "תפילה " שבכוח תפלתו התגבר והפך את העצבות לשמחה,
7} "הודאה"- שבתוך כל הצער והנסיונות והמלחמות, הודה דוד לאלוקים על הטובות , וכן על ההרחבה שהיתה בתוך הצרה,
8-9 } "למנצח" "מזמור" - שהיה מזמר ומכרית קלפות העצבות ונצח אותם תמיד,
10} "הללויה "- מובא בזוהר שהוא המעלה שבמזמורים , על שם השבח וההלל שנתן דוד לבורא עולם על הכול,
                     דע ,כי באמירתך את פרקי התהילים אתה מעלה את
נפשך מכל הירידות והנפילות שבעולם ותקרא את התהילים לאט, במנגינה שהלב שלך נמשך אליה, ותפתח את הידים שלך כמו אחד שמקבל משהו , לאט לאט תראה איך שהאלוקים ינעים לך וישלח אורו אל תוך המילים שיצאו מפיך , ובעצמך תרגיש איך שהמילים של התהילים מרפאים אותך ומכניסים בלבך תקוה    
ושמחה שלא שערת,
ואם דוד המלך היה "בדחן המלך" תוכל גם אתה להרשות לעצמך לילך בדרכיו , כי לא לחנם ברא אלוקים את השטות והבדיחות והקלילות , והנה לפניך כמה עצות לעשות דברי שטות,
ו}קח מטאטא ותנגן דברי שטות,
2}תרקוד בקפיצות משנות,
3} תשמיע קולות עליצות וקולות מצחיקים,
4} תעשה את עצמך נואם בעצרת מרכזית , למרות שמולך אין יצור אחד להקשיב לך,
5}תעשה קולות של ילד קטן או תינוק,
6}תרקוד ותנענע את הראש שלך אילך ואילך,
7}תלבש כפיה של ערבי או כובע טמבל או בגד משנה,
8} תשיר שיר שרחוק מהטעם וההרגל שלך {למשל אם אתה פולני תשיר שיר ערבי ,וכן להפך,,,}
9}זוכר את התנועות וההגנות שלך ברגעי דכדוך או כעס- ומהם תעשה הצגה חיה,
10}תעשה קולות של תרנגול או חתול או שאר בעלי חיים,
 שערי שמחה עצה 13

           " על ידי צדקה בלב שלם בא לידי שמחה"
                          "על ידי הנדיבות תיהיה לך תקומה "
                                                     {רבי נחמן מברלסב }
דע קורא יקר , שמושג קמצן או נדיב זה לא מה שהאדם חושב את עצמו , שהרי הקמצן נדמה לו על פי רוב שהוא נתן הרבה {מחמת קשה לו להוציא מעצמו ... וכשכבר הוציא נחתך לו משהו בלב}---- רק חז"ל שידעו את לב האדם מגדירים נכונה מהו נדיב ומהו קמצן , מי שנותן 10 אחוז מהרוחים שלו לצדקה אזי יוצא הוא מעין רעה וקמצנות והוא נקרא בינוני ,מי שנותן למעלה מ-10%--מהרוחים שלו , וכתב רבנו ז"ל שהוא מקים "ואבת את ה' אלהיך וכו' בכל מאודך ", כל אדם רוצה שמהשמים ירחמו עליו עוד ועוד , מעט יודעים שהרחמנות מהשמים תבוא עליך כשאתה בעצמך תוסיף לרחם על הבריות,


הרצון שלך לראות תמיד את הטוב שבאנשים יגרום לך לראות ולחוש את הטוב שבך ויבנה את התדמית שלך בצורה חיובית ביותר!
החפוש שלך תמיד אחרי ההזדמנות לתת לשני מילה טובה, ספוק מסוים - החפוש הזה יביא בלבך את האושר...!
פעם הלכו רבן יוחנן בן זכאי ותלמידו יהושע למקום המקדש אמר רבי יהושע "אוי לנו בית המקדש שהוא חרב , מקום שמכפרים בו עוונותיהם של ישראל...! אמר לו רבן יוחנן :" בני אל ירע בעיניך יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה ואיזה -זה גמילות חסדים שנאמר" כי חסד חפצתי ולא זבח",
וכתב רבנו נחמן מברסלב שמי שהוא גומל חסד אינו צריך זכות אבות, אמר אליהו הנביא "כתלי ביתו של אדם מעידים עליו ", לכן הנני לפרוט לך את ההתנהגות של הקמצן ושל הנדיב ,כדי שתבחין בינותם ותמשוך עצמך תמיד אל הנדיבות והחסד,


בס"ד
                           שערי שמחה עצה 13
                       רבי נחמן מברסלב
                 קמצן ולא מתחשב                            
**************************              
1} תמיד מוצא  סיבה להתלונן        
ולדבר השלילי                            
2}משאיר לכלוך ולא מחזיר חפצים           ,
למקומם
}משאיר לכלוך ולא מחזיר חפצים           למקומם ,                                
3}כשמישהו בבית צריך עזרה , הוא                
או יעוררו אותו בחזק ... עד אז הוא                              
4}בני ביתו לא כך כל שמחים לראותו,    
כי סבר פניו והנהגתו בדרך כלל מכבידה      ,
עליהם ,                                 ,
5}אם יביא מתנה לבית תהיה להם הפתעה    ,
ותכף יחשבו שקרה משה מיוחד ,              ,
6}נראה על פי רוב דואג ועצב שגור        
בפיו , "יש פה בעיה ..." אני לא          
וכו' ..""לא נראה לי ..."                 ,
"אני לא בטוח".."מאיפה לי לדעת          
"לא שמעתי ",,,בקצור רוב דבורו            
על השלילי,                                
או באופן לא ברור , כי לא שם לב          
אוזן שצריכה לשמוע ,                      
8}כשמעירים לו הערב בדרך כלל תגובה        
תרוצים ולא            שנה           "
בלי טעות אחת,                             ,
9}כשכואב לו משהו או באה צרה              
{ובעולם הזה לא חסר כאלה,, תכף            
האוירה לידו קודרת מאוד } ולא        ,
בנקל יקבל נחמה,                          
10}גם כשאומר תודה או משבח                  
{לעיתים רחוקות} יעשה זאת בקול              
רפה ,כמו לצאת ידי חובה ובדרך                            
11}כשהוא מעיר הערב דרכו לשלל מאוד          
ולהחליש את התקוה של השומע את ההערה              
באופן מגזם ,                                      
13}לא סולח מהר ,                          
14}כשעשה טובה קטנה הריהו מרגיש            
{ומשדר ...} שהוא עושה טובה גדולה ,          
15}תמיד יש לו הסברים וספורים איך            ,
לא כדאי לתת ... ואיך אותם שנותנים
נדיב ומתחשב

1}תמיד מוצא לתת מלה
המצבים קשים יודע להרגיע
ולצפות הלאה לטוב

2} מקנה ומסדר ,כגון כשגמר
לאכול יחזיר הצלחת
כשמסדרים בשבילו  במאור פנים,
3} 3}כשצריך מישהו מהבית
תכף יקום ויעזור ,לא צריך לבקש כי חש הוא את לב
4}הבריות  מרגישים נעים
5}מיד פעם קונה ודרכו שהוא מכיר מה אחד מבני הבית.
6}סבר פניו על פירב ומחייך ,בכל משהו טוב , גם במצבי שפל  יאמר "יהיה
  תתרגש ...""אל תקח ללב.."
"בואו נראה איך הבעיה ..."אני חושב "{גם כשאין לו  "כשיהיה כסף
"ה' ישלח לנו ..." הריהו מדבר על דרך
  7}מדבר ברור בקול
דבר מסוים ,
8}מוכן לקבל הערה,
9}כשבאה צרה או משהו , יחפש או להתמודד התחלה חדשה.
10}דרכו להודות
בני אדם , גם היתה קטנה,
11}כשמעיר לשומע את יכלתו לתקן ואת  אופן התקון,
12}מדבר בכבוד ותנעותיו רובן
13} סולח מהר.
שלו משכיחה את רוע הזולת,


שערי שמחה עצה 14 רבי נחמן מברסלב
               
                  "על ידי עצות טובות שתתן תזכה לשמחה "
                                             {רבי נחמן מברסלב}
קורא יקר , כדי לתן עצות טובות עליך:
א} לחשוב מה רוצה הבורא יתברך מאותו אדם באותו ענין,
ב} עליך להזהר לא לפגוע בשום אדם על ידי עצתך,
ג} שים לב להיות נקי מכל ניגעה או אינטרס ישרא או צדדי לאותו ענין שאתה צריך ליעץ,
ד} העיקר תראה בדברי חז"ל ובפרט רבנו נחמן מברסלב את דבריו באותו ענין שמבקשים ממך עצה, ואם תאמר את דבריו אין לך עצה טובה מזו ,למשל כשבא אליך משהו שאין לו זרע של קימא ,תראה לו את העצות הכתובות בספרי רבי נחמן , או משהי בהריון שרוצה עצה לשמירה מהפלה ושתזכה ללדה קלה - גם כן תאומר את מה שכתוב בספרי רבנו ז"ל,
או אדם שיש לו וכוח או מריבה ואתה מעיץ לו איך להזהר מלשון הרע ואיך למשוך מצדו לשלום , או בין איש לאשתו , עליך ליעץ כמה שיותר לכון השלום וההבנה,

כתב רבנו ז"ל

1} "מי שהוא בעל מחשבות רעות אל תשאל ממנו עצה"
2}" אל תשאל עצה אלא מאיש ולא מאישה {כולל אשתך}"
3} "אל תשאל עצה אל ממי שיודע סתרי תורה"
4}"על ידי שאתה נוטל עצה מהרב על ידי זה תזכה לישועה "

קורא יקר ,תמיד כשתיעץ לבני אדם את דברי רבי נחמן מברסלב , עצתך תועיל ביותר , כמו חץ שקולע אל המטרה במדיוק ,כי נחמן נשלח משמים לדורות הלוו לכל מצבי השפל והבלבולים שעוברים עלינו ,ודבריו יפים ונאים לאדם הגרוע שבגרועים וכן לגדול שבגדולים ואמר רבי נחמן שאין דבר בעולם שהוא לא אמר עליו דברי התורה השיכים לאותו הדבר,
גם כשהשאלה עמוקה משכלך , ואתה מכון את השואל לרב שיודע להועיל לו --- גם זה נחשב לעצה טובה מאוד ,ושכרך גדול משמים ,וכדאי מאוד שתהיה בקי ב"ספר המידות" וכן בספר "ליקוטי עצות" של רבי נחמן , כי על ידם תוכל להועיל מאוד לישראל ,

  
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש