קבר הציון
קבר הציון באומן
קבר הציון באומן
סבא ישראל עם צדיקים
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

משיח סגולות

ראשי >ספר ילקוטי סבא>משיח סגולות
אור רבינו
בס"ד
                       משיח סגולות
*- על - יד ספורי של צדיקים ממשכיכין אור של משיח בעולם דוחה הרבה חושך וצרות מן העולם , גם זוכה לבגדים נאים {ס"ה משיח ב- א}
*- על ידי תשובה על משיח מנשבת על גזרות המלכיות ומבלטן {ס"ה משיח ב-ב}
עתיד דור אחד שיהיה בעולם שיהיה כלו זכאי {ס"ה משיח ב- }
על ידי אמת בא הקץ {ס"ה משיח ב-ד}
=על - ידי שמירת שבת ממשיך על עצמו אור של משיח גם על - ידי תשובה {ס"ה  אמונה א- לט}
משיח יבוא בפתע פתאום , ועל - ידי זה מחמת שמחה יפחדו ישראל {ס"ה אמונה א- לט}
אין ירושלים נפדית אלא בצדקה {ס"ה אמונה א- מה}
משיח יבוא פתע פתאום, ועל -ידי זה מחמת שמחה יפחדו ישראל,{ס"ה אמונה א -לט}-
אין ירושלים נפדית אלא בצדקה {ס"ה אמונה א -מה}
מלחמה את חלת גאולה מהוא {ס"ה אמונה א-מד}
מי שמגדל חזירים , הוא מעכב את הגאולה ,{ס"ה אמונה א- מה}-
לא יבנה ירושלים , עד שיהיה שלום בין ישראל {ס"ה אמונה א- מו}
מה שישראל הולכים בגלות מאמה לאמה הוא סימן שיבוא משיח {ס"ה אמונה א- מז}
כשאמות מחרפין אותנו ביותר זה סימן על משיח{ס"ה אמונה א- מה}-
אין בית -המקדש נבנה , עד שיכלה גאווה {ס"ה אמונה א-מט}
- ידי אחדות שיהיה בישראל , יבוא משיח {ס"ה אמונה א-נ}
משיח יבוא בשנת ברכה {ס"ה אמונה א- נא}
אין משיח בא , עד שיכלו כל הנשמות שבגוף {מ"ה אמונה א- נב}
גאווה מעכבת את משיח ומטריד את האדם מן העולם {ס"ה גאווה א- לט}=
העוסק בהלכות עבודה , כאלו נבנה בית - המקדש בימיו , {ס"ה למוד א- מב}-
הלומד תורה לשמה , משים שלום בפמליא של מעל ושל מטה , ומגן על כל העולם -כלו, וכאלו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה ומקרב את הגאלה {ס"ה למוד א- נד{}
בזכות שהנקבות נזהרים מנאף , יבוא משיח , גם לא יצטרך אדם לחברו , וכבוד הצדיקים נתגדל {ס"ה נאוף א -לז}
בזכות שהנקבות נזהרים מנאוף , יבוא משיח , גם לא יצטרך אדם לחברו , וכבוד הצדיקים נתגדל {אוף א- לז}
כשאתה רואה שענה נתרבה בעולם , תצפה לרגלי דמשיחא {ס"ה ענוה א-י}
האומר דבר בשם אומרו , מביא גאלה לעולם {ס"ה פדיון שבועים א-נ}
גדולה צדקה שמקרבת את הגאלה {ס"ה צדקה א-ב}
ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק {ס"ה צדיק א- קנא}
כשיתבטל הקנאה , אזי יהיה קבוץ גליות ,{ס"ה קנאה א- א}
מי שמרחם על עניים , זוכה לראות בנחמות השם יתברך {ס"ה רחמנות א-א}
מעלה הקבוץ של ישראל , האוחזין עצמן בהצדיק האמת באהבה ואחדות גדול , ובתכלית השלום האמיתי , וממשיכין על עצמן בכל עת הארת הדעת הקדוש שלו , ומתקבצין ומתועדין בכל עת לדבר זה עם זה ביראת - שמים , ומראת הדעת הקדושה שעוסק הצדיק הצדיק הנזכר לעיל להאיר בהם - הקבוץ הקדוש הזה הוא יקר ונעלה מאוד , ועל - ידי -זה הקבוץ תהיה הגאלה במהרה בימינו, ויבוא משיח ויתקן הכול בשלמות {אב"י הנחל א-א}
עקרבי את המשיח הוא , לגלות האמת בעולם , כי עכשו האמת בגלות גדול וכל אחד אומר שאצלו האמת , ועקר האמת יתגלה על -ידי משיח{אב"י הנחל א- לו}
על ידי משיח צדקנו ,,, יבער ויבטל המינות ואמונות כזביות מן העולם , ויחזיר כולם אל האמת להשם יתברך ותורתו , וימלא כל הארץ דעה לדעת כי ה' הוא האלוקים, {אב"י הנחל א-לח}
....שחדד את אזניו ולבבו לשמוע נפלאות נוראות השיר והניגון העליון ובמבחר של הצדיק האמת , שעל -ידו הוא מוציא מלבנו כל מיני חצים ארסיים , שהם הטעיות והמבוכות של כפירות ואמונות כזביות , ורופא אותנו בשלמות , מלך המשיח ינגן זה הניגון לעתיד , ועל -ידי -זה יקרב כל העולם להשם יתברך וימלא הארץ דעה את ה' ,{אב"י הנחל א-מה}
מלך המשיח ימשיך ויגלה קדושת הדעת של הצדיק האמת בהתגלות נפלא ובשכל נפלא ואמת בתכלית השלמות ,ועל - ידי זה ילכו כולם בדרכי התשובה וישובו להשם יתברך אפילו אמות העול , וימלא כל הארץ דעה {אבי הנחל א- מז}
ועתה כל תקונו , שיתקן הכול על -ידי משיח צדקנו שיגלה אור הצדיק בכל העולם , ויבטל המחלקת ויעשה שלום נפלא בעולם {אב"י הנחל א - נז}
כי כל עיקר הגאולה השלמה תלויה אך בזה , שיתגלה ויזרח אור הצדיק האמת בכל הארץ , ולהרים את דגל הצדיק בעולם עד שיתקרבו אליו כל נפשות ישראל ... {אב"י הנחל א- סב}
עתיד הקדוש- ברוך הוא לנקום נקמת עמו מאותם נביאי השקר ומשיחי השקר , שממלאים בטנם בכבוד וגאות וכל התאוות רעות, ומראים עצמם כצדיקי ומנהיגי הדור , וצורים נפשות יקרות ודורסים וטורפים אותם ברגל גאווה , ושקר , ומעורים עיניהם של ישראל מלראות אור הצדיק , המנהיג האמת של כל ישראל, שמגלה ומאיר אור ידיעת אלקותו יתברך לכל באי עולם לדור דור , שבע מדורים יש בגיהנום , וכל מדור יש בו שבע אלפים חור , וכל חור - שבע אלפים סדקים , וכל סדק- שבע אלפים עקרבים , וכל עקרב - שבע אלפים חליות , וכל חילא - שבע אלפים כדים של רעל תלויים בה :וכולם מזמנים לרשעים , הדוברים על הצדיק האמת בגאווה ובוז , ומתלוצצים ומבזים ספריו ותלמידיו הקדושים {אב"י הנחל א- קז}
....הגודל וצומח מטפי גן - עדן של הצדיק , שהוא שורש נשמת משיח , שורש כל =מעינות החכמה , שיכול להעלות ולחדש את העולם לטובה , לקשר ולהמשיך את כולם להשם יתברך , אפילו את הרחוקים מאוד מקדשת ישראל בתכלית הרחוק ביותר {אב"י הנחל א- קטז}
עיקר עבדות הצדיק - לברר ולהעלות הטוב מעומק הרע, והוא מעלה אפילו הנפשות =הנפולות מאוד , על - ידי שמוצא להם זכות:אפילו לרשעים גמורים הגרועים ביותר , כל זמן ששם ישראל נקרא עליו מחפש ומבקש ומוצא איזה זכות כל - שהוא , ועל - ידי מעלה אותם גחם מעומק הרע , ונתברר הטוב ונדחה הרע ונתבטל לגמרי , הזה בחינת התגלות משיח {אב"י הנחל א- קכ}
מלך המשיח יהי השדכן , שישדך ויקשר אליו את כל ישראל עם הצדיק , ויודיע ויגלה להם נוראות גדלתו וגדלת תורתו , עצותיו וחכמתו שהכין לנו בנוראותיו , ובכוחו יקרב הכל, כולם להשם יתברך , אפילו אמות העולם כולם , לעבדו שכם אחד {אב"י הנחל ב-פו}
....לעתיד , בעת קץ האחרון , יבוא המשיח לגאול את ישראל , ויעורר זה הניגון הנורא בעולם , ועל -ידי -זה יגאל את ישראל ויתקן כל העולם ויגלה לעין כל אלקותו ומלכותו וממשלתו {אב"י הנחל ב-פט}=
נ נח נחמן נחמן מאומן , שאני הוא זה השיר ! בואו אלי ותהיה נעשה
 

בס"ד
                     משיח סגולות
  כן, יהיה בכל מקום ובכל הרחובות ובכל מקום יזמרו נ , נח שיר חדש , ננח נחמ נחמן מאומן זה הניגון , הוא חדש , זה שלח רבינו בראש השנה ה' מלך , ה' מלך , ה' ימלוך , זה הניגון , הוא מודיע , ה' מלך , ה' מלך , ה' ימלוך , עולם ועד , זה הניגון , "כי אתה שומע , קול שופר ומאזין תרועה, ואין דומה לך , נחמן מאומן , נ נח נחמ נחמן מאומן,,,,,"
"גדולתינו תפארתינו יגלה משיח צדקנו" מי המנהיג של ישראל נ נח נחמ נחמן מאומן זהו המנהיג של כל ישראל ! של כל ... מיום בריאת העולם הוא הרבי {שיחות רבי ישראל}

     תפלות      
ותעורר רחמיך הרבים עלינו ותמהר ותחיש לגאלנו , ותשלח לנו מהרה את משיחינו ,משיח בן דוד ומשיח בן יוסף , ושניהם יתחברו ויכללו יחד ויכניעו וישפילו את כל השבעין עכו"ם וכל הסטרא אחר עד עפר , ויגלו חכמתם בעולם, ויפוצו מעינותיהם חוצה , "ותמלא הארץ דעתה לדעת את את יהוה כמים לים מכסים ", וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו , וישובו כל העמים על - ידי חכמתם של התירן משיחין לעבודתם וליראתך, ויקים מקרא שכתוב :"כי אז הפך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם יהוה לעבדו שכם אחד":{ילקוטי תפלות טז}
ותמהר ותחיש לגאלנו גאלת עולם , ותביא לנו את משיח צדקנו , ותבנה לנו בית קדשנו ותפארתנו , ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו ,ככתוב בתורתך:" שלוש פעמים בשנה יראה כל זכרך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר , בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות , ולא יראה את פני יהוה ריקם , איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך", ונזכה לסדר בבית המקדש לחם הפנים לפניך תמיד , ותוציא חמה מנרתיקה ותתגלה השמש בתקפה , ותקדשנו בקדושתך העליונה, תן לנו כוח לקבל עצם אור החמה שתתגלה לעתיד בתקפה ובגברתה , ותרפאנו על ידה מכל תחלואינו ומכל מכאובינו , רפואת הנפש ורפואת הגוף , ותתקן ברחמיך כל הפגמים שפגמנו לפניך בכל העולמות כולם, ויקים מקרא שכתוב :"וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה" ותכניס את השפע והפרנסה מן החוץ לפנים לתוך הקדושה , ולא תלך עוד רבו השפע והפרנסה לעכו"ם והרשעים חס - ושלום, רק כל השפע טובה והפרנסה והעשירות יהיה נמשך לנו מאתך , ותקים לנו מקרא שכתוב :"יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך , והלווית גווים רבים ואתה לא תלווה כי יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר לך, והעבטת גווים רבים ואת לא תעבט , ומשלת בגווים רבים ובך לא ימשלו ":{ילקוטי תפלות לא}
ותשמרני ברחמיך הרבים , ותזכני שמצדי לא יהיה עיכוב ביאת משיח חס - שלום , כי אתה ידעת את אשר כבר גרמנו במעשינו הרעים עיכוב ביאת המשיח כמה פעמים והארכנו את הגלות , בעוונותינו הרבים , אמור לצרותינו די , ושמרנו והצילנו מעתה מחטאים ועוונות ופשעים ומהרהורים רעים וממחשבות רעות ומכל מיני בלבול הדעת, וזכנו למחשבות זכות למחשבות קדושות צחות ונכונות , מלא רחמים קרבני אליך באמת וזכני ללכת בדרכי ישרים לפני , הפכני מרע לטוב גמור , לבבי אליך באמת , זכני לטוב אמתי ולבד שלם "ובנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני , נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו", וזכני להתקרב לצדיקים אמתיים ולתמימים וישרים בלבותם באמת ,ותן לנו ברחמיך מנהיג אמתי רועה נאמן , כמו משה רבנו עליו השלום ריעא מהימנא ,אשר ישא אותנו "כאשר ישא האומן את הינק ", עד אשר יבואנו לתוך הקדשה והתשובה באמת , ותמהר ותחיש לגאלנו ותביא לנו את משיח צדקנו ותעזרנו להיות כרצונך הטוב כל ימי חיינו , ונזכה לקיים מקרא שכתוב , :"בט ביהוה ועשה טוב , שכן טוב , שכן ארץ ורעה אמונה" השיבנו יהוה אליך ותשובה חדש ימינו כקדם{ילקוטי תפילות פא}
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש