סבא ישראל
קבר הציון
סבא ישראל מתוק
קבר הציון באומן
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

רבי ישראל נשאל איך אפשר לחיות בשמחה

ראשי >ספר ילקוטי סבא>רבי ישראל נשאל איך אפשר לחיות בשמחה
אור רבינו
בס"ד
               ישראל סבא נ נח נחמ נחמן מאומן

        {רבי ישראל נשאל ,מהיכן מקבלים לב לעבודת השם ?}
הכל אצל רבנו!

אוי , צריכים בפשיטות לדבר בפה , מה שכתוב בספר - לדבר בפה בפשטות ולהאמין שהשם יתברך שומע כל תפילה וכל רצון טוב שישי לנו , השם יתברך יודע ועוזר לנו ורוצה לעזור לנו ,אנחנו צרכים להתגעגע לזה ולהתפלל לשם על זה שנזכה להכיר את השם יתברך , שנזכה להאמין בשם ולעסוק ולשמור התוררה והמצוות , זה עיקר החיים , זהו, אנחנו כל חיותנו מהתורה והמצוות , זה כל החיים !!!

העיקר -הלב , להתגעגע ,להתפלל , לשם : "רבונו של עולם "
רחום וחנון, רחם עלי שאזכה ,להכיר אותך ולעבוד אותך באמת באמונה ", ,זהו , זה עיקר החיים ,חיים של אמונה ,של בטחון , חיים של שמחה , זה שמחה !! אם לא זה אז מחר " מחרתיים מתים , אז איזה שמחה זה? מה יש מכל התאוות ,מן הכל ? אנחנו עם יהודי , אנחנו קבלנו התורה , ואנחנו עם התורה , עם השם ,רבנו הקדוש אומר : "מה יש לאיש הישראלי לעבוד בזה העולם , מה יש ,איזה עבודה יש לו ?
להתפלל וללמוד ולהתפלל ,זה העבודה !"

צריכים לחפש כמו שמחפשים אוצר , לחפש דרכים איך נזכה לחיות חיים של תורה ,ואמונה , חיים של אמונה, חיים של שמחה, חיים שנקרא חיים , אמונה זה כל חיותנו, מאמינים בשם שהוא שומע תפלתנו , בכל יום אנחנו מדברים עם השם יתברך ומבקשים תפללים שיהיה בעזרנו שנזכה להתפלל , שנזכה לעבוד השם באמת, לעשות תשובה באמת......

                  ישראל סבא
               ללמוד ולקיים
רבי ישראל משורר בשמחה שיר אותו נהגו לשורר אנשי שלומנו ,
"העולם הזה לא כולם , העולם הזה לא כולם ...."

עכישו זמן הגאולה , רבנו הקדשובא לעולם וגילה לנו שאנחנו רחוקים מהשם יתברך ואנחנו צריכים לחפש דרכים לעבוד את השם ,
רבנו הקדוש מלמד אותנו ומזכיר לנו שהעולם הזה לא כלום , העיקר העולם הבא ,העיקר הוא לעבוד השם ,ואם לא -אז ישנים ,לא צריכים לישון הרבה ולא צריכים לאוכל הרבה , רק בשכל, בחכמה ,רק לדבר מה שיש לנו במזמן , צריכים להזכיר עצמו שבעולם הזה לא כלום ולזכור שהעיקר הוא לעבוד השם ,ללמוד תורה ולקיים ,זהו !!!

עכישו יש כבר רבנו הקדוש בעולם שהוא בא לקרב אותנו לעבודת השם יתברך ,לא לכסף ולא לכבוד ולא פרסום ,לא להיות למדן ולחפש כסף וכבוד , לא ,זה טעות !! עכישו לא ידעו , עד עכשו היו רק רבנים גדולים , גאוה ,זה כלום , כל זמן שרבנו הקדוש לא היה בעולם לא ידעו מזה , עכישו כשיש כבר ה"לקוטי מוהר"ן" ו"לקוטי תפילות" ועוד ועוד , אז אנחנו צריכים לא לישון ולחפש דרכים איך לעבוד השם ,כי בלא עבודת השם ,בלא תפילה בלא אמונה זה לא בני אדם ,
כל זה לא כולם , כי הכסף לא כולם , האכילה לא כלום , השנה לא כולם והתאוות לא כולם והכל לא כלום , רק העיקר לעבוד השם ,לעסוק בתורה ובתפילה זה נקרא חיים ,אבל בלא זה האדם , האדם אין לו כולם אין לו חיים ,
יש אנשים אבל אין  להם חיים ,אין להם חיות מהתורה , עיקר החיים הוא התורה "כי היא חייך וארוך ימיך" בלי התורה אין ימים , אין חיים , אין כולם ,ישנים כל השנים והימים ,ישנים ,הוא ישן עוד לילה ועוד יום ועוד לילה ולא יודע ושוכח כלל מהעיקר , לעבוד השם והעולם הבא ,בשביל מה החיים ,בשביל מה השינה , בשביל מה האכילה ?בשביל אמונה , בשביל שיהיה לנו חיות ,לזכור שיש עולם הבא ,העולם הזה לא כלום!!! הנה הוא עכישו פה אחר -כך הוא שמה....

אוי ווי אוי ווי , מה זה האכילה והשינה והתאוות ,מה זה ,זהחיים ,זה נקרא חיים ? זה שינה , זה כולם ,אין לו שום חיות ,שום קיום , אם לא עובדים השם ,אם לא אמונה ותורה ותפילה ,אז מה יש לנו ? לא כלום , כל רגע שעובר בלי תורה בלי תפילה זה לא כלום , לא שווה כלום ,
העולם הזה לא כלום ,מה עוד לחם , עוד כסף , עוד תאוות? מחפשים רק כסף כבוד , בשביל זה נברא העולם ? בשביל זה אנחנו חיים? מה יש בזה ? זה לא חיים .מיתה יותר טוב מחיים כאלה !!!

העולם מדברים,מדברים ,ומדברים , זה רוצה כבוד ,וזה גאוה , וזה דבר אחר רוצים רק עולם הזה ,אבל בא רבנו הקדוש ואמרו :" העולם הזה לא כלום , העיקר הוא רק עולם הבא ולחפש את השם יתברך ,את התורה והתפילה והאמונה והאמת"!
צריכים לעסוק בעבודת השם , : לעמוד בבוקר השכם ,בחצות לילה , לחפש דרכים איך לעבוד השם , אבל בלא זה לא שוה כולם ,לא התורה ולא תפילה , העיקר הצדיק האמת שהוריד לנו חיות, חיות זה תפילה , ככה אמר רנו "תפילה לאל - חיות!"

אנחנו אומרים תפילה לאל חיות , אבל רבנו הקדוש מגלה לנו שהעיקר הוא לעבוד השם ,ואם לא -לא כלום -לא כלום הוא ישן , לא עושה כלום....
העולם מספרים :אחד לא היה לו פרנסה , אז הוא נסע לחפש איזה דבר להרויח להתפרנס, על-כל פנים  הוא הלך לחפש פרנסה והוא חלם שיש יהודי ששמו כך וכך ובביתו יש אוצר , אוצר ששוה מיליונים ,ואותו האיש שחלם את החלום הוא מחפש פרנסה , אבל הוא לא יודע - הפרנסה היא אצלו , כך הענין עבודת השם , אם אנחנו לא לומדים דברי רבנו , - לא יודעים , אז הוא נמצא בעולם ולא יודעים ,יש אוצר בבית ,רק אנחנו מקלקלים על-ידי מעשינו על -ידי התאוות ודברים לא טובים ,אנחנו מקלקלים אוי ,רחמנות גדול ,אנחנו יש לנו זמן כמה לחיות , כל רגע בחשבון ,ואם אנחנו לא נשים לב , אם לא עושים מה שצריכים ,אז שצריכים ,אז הזמן קצר מאוד , אבל יש לנו רבי כזה שהוא מגלה לנו ,הוא מאיר לנו ומכניס בנו חכמה ושכל איך ומה יש לנו לעשות בזה העולם אומר רבנו בתורה ס"ב :" על -ידי אכילתם של ישראל נעשה יחוד בין קדשא בריך הוא ושכינתיה אפין באפין" ,אני זוכר שאני למדתי התורה הזאת ונכנס בי געגועים לעולם הבא ......
  ילקוטי סבא נ נח נחמ נחמן מאומן
   {כיישראל נשאל כיצד ינהג מי שקשה לו ללמוד }
נו ,אז תפילה ,תפילה "לקוטי תפילות" ,כן

נותני לפני השם יתברך הכל ,הכול הכוחות , כל הגוף , הכול ,הכול להשם יתברך להיות גבור !! קשה ? כל מה שקשה יותר- יותר טוב!!!
אמונה ,אמונה , בשם שמחו בשם , יש עכשו פלאות שלא נתגלה עדיין בעולם היה ראוי שאנחנו נהיה צדיקים קדושים כאלה שאל היה עדין בעולם ,יש לנו פלאות כאלה ,...אוי ווי ,אוי ווי איך יכולים לשכב כשיש כבר בעול אורות פלאות כאלה שלא היה מיום בריאת העולם ,עוד לא נתגלה ,רק רבנו הקדוש גלה טיפה מן הים , עכישו רבנו הקדוש כבר ישנו בעולם ,ישנו כבר בעולם דבר נפלא ,מאוד ,כל הכסף וכל התאוות וכל הגאוה , לא שווה כולם , עכישו יש כבר הגאולה ,ישנו ה"ילקוטי מוהר"ן " ו"לקוטי תפילות " " לקוטי הלכות" ועוד ,הו .... מה שיש לנו , צריכים להתחזק ,ללמוד דבריו ולקיים מה שהוא מלמד אותנו ,מה שהוא מגלה לנו ,צריכים אנחנו לעמול ולהתיגע ולהכניס אתזה בזכרון שהעולם הזה לא כלום ,העיקר הוא העולם הבא ,
אוי ,העולם אומרים ": מה העולם הזה לא כולם ,כן צריכים לזכור ולא לישון ,לאכול קצת רק בשביל שהיהי לי כוח לדבר עם השם ,לדבר תורה ותפילה כשאוכלים צריכים לעשות ברכה, וכן עודו ועוד ועוד , התורה מלמדת אותנו איך להיות יהודים , לא גויים ,הגויים לא  מאמינים בתורה אין להם תורה ,אין להם כלום,
מי שעוזב לגמרי את התורה והתפילה אי לו חיים כלל , העולם עובר וישנים כל השנים כל החיים ולא יודעים מה זה חיים ,מה זה תורה ,צריכים עצות צריכים רבנו הקדוש , הוא מגלה לנו כל מיני חכמות וכל מיני עצות אמתיות איך לעבוד השם ,איך לחיות ,רבנו הקדוש כבר נמצא בעולם ,הו .... כשיש כבר "לקוטי תפילות " , לקוטי מוהר"ן " לקוטי הלכות" נו אנחנו צריכים תמיד בכיום ובלילה לעבוד השם , לידע איך לחיות מה יש לנו לעשות בזה העולם ,

אהה !!! הנגון "העולם הזה לא כלום " זה נגון יפה מאוד ,בשביל  מה
ים ,בשביל מה ? בשביל התאוות ,בשביל שנה ? לא ,רק להכניס אור השם בלבנו ,איך לעבוד השם בתורה ותפילה ,ללמוד תורה ולבקש :" רבונו של עולם עולם רחם עליי ,אני למדתי כך וכך ,זכני לקיים מה שלמדתי ", לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה ", אנחנו חיים רק
ללמוד תורה ולבקש מהשם יתברך בתפילה לקיים התורה , לקיים מה שאנחנו לומדים ,אבל לא ללמוד תורה בשבילנו ,רק בשביל כבוד ושם וכסף

ילקוטי סבא נ נח נחמ נחמן מאומן
{
{רבי ישראל נשאל ,כשלומדים תורה ומתפללים בין אנשים ,איך בורחים מהכבוד }

אין זמן בשביל כבוד ,אין זמן בשביל תאוות, אין זמן ,העיקר רק ללמוד תורה ולקיים !!! בשביל זה נברא העולם , בשביל זה אנחנו חיים !!
צריכים לא לישון , ולא לחשוב שום דבר , שום דבר ,לא כסף ולא כבוד ולא ...רק העיקר ללמוד תורה ולקיים התורה , בשביל זה נברא העולם ובשביל זה אנחנו יהודים מקבלי התורה,
כל העולם לא רוצים לקבל התורה , רק אנחנו ,היהודים , אבל מי הם היהודים ?
לא אלו שהם רוצים כבוד וכסף ולהיות מפורסם בעולם ברעש גדול , זה לא נקרא חיים ,לא,
צריכים לדבר הרבה ולקיים "לקוטי הלכות " "ילקוטי עצות" צריכים להתעורר
ולהכניס בלב החיים האמיתיים ,לבלות ימינו וזמננו רק תורה ותפילה , תורה - ללמוד תורה , ותפילה לקיים התורה , זהו החיים לשנו !!! אם לא ,אין חיי כלל.....

           ילקוטי סבא נ נח נחמ נחמ נחמן מאומן
{רבי ישראל נשאל איך אפשר לחיות בשמחה תמיד}

באמונה , רק באמונה , זה בעיקר הכלי של השמחה, רק אמונה ותפילה , ברוך השם צריכים לשמוח ,צריכים להשתדל בכל הכוח להיות בשמחה ולהודות להשם שהוא עושה עמנו חסדים כאלה ,יש לנו חסדים ומתנות טובים כאלה שאין לשער אויך להעריך ,ברוך השם רבנו הקדוש הוא בן שמחה , הוא רק שמחה, רב שלמה וקסלר הוא אישה קדוש , הוא אמר :" אנחנו אין לנו - אלא דברי בן שמהח !" בן שמחה זהו נחמן ,רבי נחמן בן שמחה, אשרינו שזכינו לרבנו ,הוא השמחה , הוא כל חיותנו ,ףכל שמחתנו ,הוא הכול !
אוי ,כמה שהוא רבנו הקדוש דבר בספריו הקדושים משמחה , בפרט משמחה בשבת קודש , רבנו הקדוש הוא אומר ששמחה זה רפואה לכל הגו, ,שמחה , כתוב בספר "לקוטי מוהר"ן, ": "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד !!" לא רק להחיות בשמח ה- אלא תמיד , תמיד תהיה בשמחה ,זה דבר טוב שמחה כזו , חיים כזה אין בכל העולם ,רק אצל רבנו - יש ! אבל מחוץ לרבנו - אין בכל העולם !!
רבנו הקדוש הכין רפואות לכל אחד ,דברו אחד : "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד "" , בזה יש לנו כבר כל הרפואות שבעולם !
הרבנו הקדוש הוא יחיד שאמר "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד" , מצוה זה דבר גדול ,מה המצוה? "להיות בשמחה תמיד", נו , נראה מי רוצה מצוה גדולה ? יש לנו המצווה פה ופה ופה בכל מקום ,רבנו הקדוש נתן לנו מצוה כזה , "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד",
מה זה שמחה ? שמחה בשם ! אין בעולם שמחה - רק התורה הקדושה והמצוות ! יש לנו תורה ומצוות - זה עיקר החיים ,זה שמחה , באל זה אין חיים , אין שמחה ,אין כלום ,
השמחה היא עיקר חיות האדם ,השמחה ! לשמוח ,מה יש לשמוח ? עם התורה ! התורה זה העיקר החיי , זה עיקר הטוב , העיקר האור , העיקר השמחה , בלי התורה אין חיים ,אוי התורה של עם היהודי ,אוי התורה הקדושה,

נסים ,נסים ונפלאות שהשם יתברך עושה אתנו והאיר בנו אור השם ,אור האמת אור האמונה ,התורה ומצוות זה כל החיים שלנו ,וברוך השם זה יש  לנו בחינם כמה שרוצים , אשרינו ,זה כל שמחתנו ,זה כל חיינו -התורה והמצוות אנחנו יהודים , עם התורה , אין עוד חיים מלבד זה להאמין בשם ובתורה ובמצוות , אם לא זה - אין חיים כלל, אין עולם ,אין אוכל , אין כלום , אנחנו עם אחד בעולם !!
התורה היא חיינו ,היא עיקר החיות שלנו , ," כי היא חייך ואורך ימיך " אנחנו יש לנו על כל רגע כל כל חיינו תורה ומצוות כאלו .. אהה!! שבת ,פסח ,חגים מצוות ,סכות ,תפילין ,ציצית , מה שיש לנו ,בכל חיינו בכל רגע מצווה , מצווה , מצווה ....

השם ברא את העולם , אנחנו לא כלום , השם נתן לנו בית וכל מה שאנחנו צריכים ,בשביל מה הבתים ,בשביל מה הכסף? השם יתברך נתן לנו מתנות טובות , חדרים לעבוד השם ,ללמוד ולקיים התורה והמצוות ,אנחנו עם אחד בעולם ,עם קדוש וארץ ישראל היא ארץ אחת בכל העולם ,ארץ הקודש ,ארץ היהדות ,בית -המקדש ,הגויים - מה יש להם ? אין להם חיי כלל!!!
אנחנו יכולים להתגדל על כל הוגיים ,על כל העולם ,אנחנו זכינו לקבל המצוות ,ףהשבת ,החגים ,התורה , מה שאין בעולם טוב כזה כמו התורה , כל מצווה היא רכוש שאין בעולם , כל מצווה , יש עשירות יותר גדול מזה ?!!
אנחנו עשירים יותר מכל הגויים ,יותר מכל העולם , מצווה אחת שווה יותר מכל העול , מה יש להם ?
הם שיתברך אוהב אותנו ,הוא נותן לנו מתנות הכאלה ששוים כל העולם , אנחנו היהודים מצחיקים מכל העולם ,שום גוי אין להם כלום , אין להם חיים כלום , ואנחנו ברוך השם יש לנו מצוה על כל רגע , רק "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד" ,מהי השמחה ? שלא עשני גוי ,כן ,יכולים להיות בשמחה תמיד , שלא עשני גוי =זה שמחה תמיד ,יש חיים יותר טוב מזה , "שלא עשני גוי ", שנתן לנו את תורתו " ,יהיה שמחה למעלה משכלנו ,יהיה שמחה כזה ....

נו , תתחזק .תתחזק תמיד בשמחה ,"מצווה גדולה לחיות בשמחה תמיד ""!!
אשרינו שאנחנו יהודים ,שאנחנו מאמינים בתורה ובצדיקים ,אשרינו ,אשרינו מה טוב חלקונו ומה נעים גורלנו ףהשם בראו אותנו ונתו לנו לעם ישראל את התורה ,אהה!!!!
מי יכול לדבר ולספר גבורה כזו ,כל העולם לא רצו לקבל את התורה , לא היה רק עם אחד בעולם ,רק עם קדוש , רק עם ישראל ,הם זכו לקבל התורה , אנחנו עם יהודי ,עם השם , עם קדוש ,עם התורה , אנחנו גבורים כאלה ,שאנחנו יכולים לקבל את התורה !!!                      ילקוטי סבא
                   רבנו אמר :ברוך השם
ברוך השם יש לנו במה לשמוח , במה לחיות ,תודה קדושה כזה וכל מצוות השם ,זה חיים אמתיים , נצחיים ,
אהה! החיים שלנו ,יש לנו תורה ומצוות על כל רגע ,על כל חיים שלנו תמיד אנחנו מדברים עם השם , ,מתעוררים מן השינה , פותחים עיינים , -תכף מדברים עם השם :" מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך"
נו אנחנו תמיד מוכנים לדבר עם השם ,תמיד , "ברוך אתה השם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה" שאנחנו אולכים מצות, שאנחנו הולכים בסוכות, מתפללים תמיד ומדברים עם השם ,תמיד אנחנו מחברים מקשרים בהשורש -בהבורא יתברך ,שהוא בחר בנו , הוא ברא אותנו , יש לנו טלפון בחינם לטלפון לשם יתברך ותמיד אנחנו אין לנו שום עבודה , רק ללמוד התורה ולקיים התורה , כל מצווה וכל דבור זה עומד וקיים לנצח !!!
כמו שאנחנו מדברים כאן ושומעים כאן ושומעים באמריקה ,ככה אנחנו מדברים עם השם , מדברים מפה ושומעים מן השמים , כל דבור וכל מחשבה ,יש לנו טלפון -תורה ומצוות ,צריכים טלפון לדעת איך להניח תפילין ,איך לעשות ציצית , איך לשמור השבת ,מלמדים אותנו על כל רגע איזה עבודה יש לנו בעולם הזה ,איך לקיים המצוות ,אנחנו צריכים רק לדבר :
"ברוך אתה השם "
אנחנו מקשרים בהשמים להשם יתברך ,לתורה ולמצוות תמיד מדברים אתו , ביום ובלילה ,תמיד מדברים אותו בחינם ,טלפון ,טלפון ,טלפון ....
אנחנו תמיד עוסקים לדבר עם השם יתברך בתורה ומצוות , כשאומרים תורה -כל תיבה ,כל דבור כל אות , הו אחיים כזה ושמחה כזה שאין בעולם , יש בבית ארון עם ספרים ,למודים איך לדבר עם השם איך שנאמין ,מדברים אותו בפה כמו עם חבר ,אנחנו מדברים איתו ושמחים עמו שהוא ברא אותנו ונתן לנו את התורה , "ברוך אתה השם שלא עשני גוי , ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ,ברוך אתה השם נותן התורה " למי < לעם ישראל , עם היהודי , זה מתנה טובה מה שאין בעולם ? הגויים אין להם תורה אין להם תורה ,אין להם מצווה , אין להם כלום , רק אנחנו - עם ישראל עם התורה

הו, כמה דברים שהשם יתברך עשה איתי חסדים טובים , נולדתי בבית יהודי של תורה ומצוות, הליד הוא רק נולד - תיכף נוטלים לו ידיים ,הוא יהודי , השם הוא אמר לטול ידיים ,"ברוך אתה השם אשר קדשנו במצוותיו וצונו על נטילת ידיים " תמיד מדברים עם השם ,זה כל חיותנו "
ברוך אתה השם אלקינו מלך העול שעשה לי כל צרכי ",
"ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם אוזר ישראל בגבורה "
מה זה גבורה ? התורה זה גבורה , צריך להיות גבר לקיים התורה והמצוות"
"ימי חיינו שבעים שנה , ואם בגבורות שמונים שנה ", אני ברוך השם למעלה ממאה ,ברוך השם אני חי בשמחה גדולה ,"מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ",
יש לנו עבודה תמי בכל רגע .....


בס"ד
הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

      ילקוטי סבא נ נח נחמ נחמן מאאומן

   רבי ישראל נשאל אם הכוונה ב"במצווה גדולה להיות בשמחה תמיד"
                גם לגבי תשעה באב}
כן , תמיד זה גם בתשעה באב ,יש לנו רבי כזה ..... יהיה שמח כל -כך כשתהיה הגאולה האמיתית , הו ,...יהיה שמחה גדולה בכל העולם , רק הגויים לא ידעו מה זה שמחה ,
ברוך השם אנחנו יהודים ,עם התורה והמצוות ,בקרוב יבוא משיח ויהיה נעשה עולם חדש , כולם , כל ישראל , כל היהודים ירצו רק לעבוד השם , ללמוד תורה ולשמור התורה והמצוות.....
בס"ד
הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!מאומן
                     בשמחה תמיד רבנו אמר זה
כל העמים כל העולם , אינם יכולים לקבל התורה , שום עם לא לא רצה לקבל את התורה מכל העמים - רק אנחנו יכולים לקבל את התורה ,רק עם ישראל ,רק עם הגבורים ,עיקר הגבורה הוא השכל ,כחכמה ,עיקר החיים זה החכמה , "החכמה תחיה את בעליה " השם יתברך נתן לנו את התורה לדעת איך לחיות ומה יש לנו לעשות בזה העולם ,התורה מלמדת אותנו ,יש דברים שצריכים לדעת ,מה אסור ומה מותר , איך לחיות מה לאכול , לא כמו הגויים ,אין להם כלום ,לא תורה ולא מצוות ולא חיים ולא כולם ,הגוי הוא כל היום לא לומד ואין לו זמן ,הוא צריך לעבוד ולאכול ,הא אוכל תבן וטוב לו ,אין לו שום דאגה שום עבודה , הוא תמיד רק עומד ואוכל ושותה ומוציא ,לא יותר , זהו ,חמור זה העבודה שלו , וזה כל העולם ,כל הגויים לא יודעים כלום , רק לתת לו לאכול ולשתות ביום ובלילה ,זהו הכול , בשביל מה הוא אוכל ,בשביל מה הוא חי , בשביל מה בא לעולם ? הוא לא יודע כלום , בלי תורה אין לו שום חיות ,לא יודע כלום ,כה החיים של הגויים אנחנו ברוך השם בכל יום ויום מברכים את השם ואומרים לו :" ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם שלא עשני גוי"
שלא עשני חמור ,מה זה גוי ? חמור !!! אם היינו גוי לא היה לנו שום חיות ,שום דבר הוא כמו חמור,
יש דבר יותר טוב מהתורה והמצוות ? ברוך השם אנחנו יהודים עם התורה , אנחנו בני -האדם , אבל כל הגויים , חמורים !!! אין להם שום דבר , שום תורה ,שום מצוות ,רק חמורים
אנחנו יש לנו תורה , זה עיקר החיים , עיקר  השמחה , אנחנו צריכים להתגבר בכל הכוחות לשמור התורה והמצוות ולהאמין בשם ובתורה ,
אנחנו תמיד מדברים עם השם ,אתה רוצה לאוכל ? לא ,אסור לאכול חכה קצת לא כמו הגוי , קודם צריכים מים ,נטילת ידיים ,
נו , אפשר כבר לאוכל ? לא עוד לא ,קודם צריכים צריכים לדבר עם השם , צריכים לברוך ? ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ" אי אפשר לאכול בלי זה ,אם אוכלים עם ברכה ונטילת ידיים כמו שהתורה מלמדת אותנו -טוב ואם לא -ילך ,ילך !!!
אנחנו עושים ברכה - זה אלקות. עושים ברכה שהוא ברא את הדבר הזה ,הגויים לא יודעים מה זה , אבל אנחנו מדברים תמיד עם השם ,כשאוכלים - מדברי עם השם "ברוך אתה השם " שנתת לנו ענבים ,שנתת לנו מתנות כאלה ,לדבר עם השם תמיד , השם נתן לנו ענבים וכל הפירות ,בשביל מה ? בשביל לאכול שיהיה לנו כוח לעבוד השם ,וגם -כן יש ברכה אחרונה ,יש לנו תמיד מה לדבר עם השם , תמיד , השם ,תמיד , השם פה מדבר אתנו ושומע אותנו ,השם נתן לנו התורה ,נתן לנו זה נתן לנו זה ,הוא נותן לנו ונתן לנו ואוהב אותנו שאנחנו ברוך השם בני -אדם לא חמורים .....
בס"ד
הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש