סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו

סט התקשרות לצדיק רבי נחמן מברסלב
זכותו יגן עלינו. אמן.

 

לאור המצב הקשה שנמצאים בו אחינו בני ישראל ולאור הצרות והייסורים הרבים, המחלות הנוראות, החובות והנטל הרב המוטל עלינו, החינוך הכושל, האלימות המתגברת ולכל שאר הכאבים, הצער, והייסורים הקשים, החליט הרב שלום ארוש שליט"א, ראש מוסדות "חוט של חסד", אשר כאבו של עם ישראל הוא כאבו האישי והפרטי, למצוא ולתת עצה פשוטה ומועילה, מסוגלת ובדוקה לישועה אמיתית ומציאותית.

בחסדי השם יתברך לאחר תפילות ומחשבות מרובות עלה ברעיונו הסט הנפלא של שלוש עצות, מקור הישועות - סט התקשרות לצדיק.

עצה ראשונה

ספרי רבינו - לקרוא כל יום (לפחות) דף (שני עמודים) באחד מספרי רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב זכותו יגן עלינו אמן. והם: ליקוטי מוהר"ן, ספר המדות, סיפורי מעשיות, שיחות הר"ן, ליקוטי עצות, ליקוטי הלכות.

ליקוטי מוהר"ן - הספר הקדוש והעצום שבמהותו הינו יצירתו העיקרית של רבי נחמן זי"ע, המכיל בתוכו קרוב לארבע מאות שיעורים ותורות הנוגעים ועוסקים בכל תחומי החיים.
בתחילה נכתבו התורות כקונטרסים בכתב יד עד אשר התקרב לרבינו התלמיד הנאמן רבי נתן זי"ע אשר החל באיסוף הקונטרסים, התורות והמאמרים בשנת תקס"ה, ובשנת תקס"ט נגמר בעיר אוסרהא הדפסת הספר הקדוש. על ספר זה אמר רבינו שהוא תחילתו של גאולה.

ספר המדות - בו ליקט רבינו מדברי חז"ל בנושא המדות ותיקונן, במדות הטובות שבהן ידבק האדם וישאף אליהן. ולהיפך, המדות הרעות שמהן ירחק האדם. ספר זה חיברו רבינו עוד בימי ילדותו (בגיל 7), והוא מסודר לפי סדר הא"ב כדי שיהיה קל למצוא כל נושא אותו מבקש החפץ ללמוד בו ולתקן מדותיו.

סיפורי מעשיות - בספר זה מובאים סיפורים מופלאים מלאים סודות ורמזים שאותם סיפר רבינו, ובהם סתרי תורה נעלמים וגבוהים עם מטרה מיוחדת שעליהם הרחיב רבינו בסיפרו הקדוש "ליקוטי מוהר"ן" (קמא ס').
עיקר דבריו בסיפורי מעשיות הוא לעורר את בני האדם משנתם ותרדמתם הרוחנית, וכבר אמר בזו הלשון "עתה אתחיל לספר מעשיות".

שיחות הר"ן- שיחות הנוגעות בנושאים רבים ומגוונים, ספר זה חובר על ידי רבי נתן זי"ע על פי שיחות מפי רבינו הקדוש.

ליקוטי עצות - בספר זה מובאות עצות ישרות לכל עת ולכל מצב, לוקט על ידי רבי נתן זי"ע מספרי רבינו וכן משיחותיו.

ליקוטי הלכות - מספר כרכים מופלאים המתייחסים לתורותיו של רבינו הקדוש לפי הסדר של השולחן הערוך, תוך כדי התייחסות לעיקרון יסודי וחשוב מתוך הספר ליקוטי מוהר"ן. ספר זה חובר על ידי רבי נתן זי"ע בנסתר ובנגלה שבהלכות.


ספרים יקרים אלו, שמהם מורה הרב שלום ארוש שליט"א לקרוא, הינם ספרים שנכתבו על ידי רבי נחמן מברסלב זי"ע וכן על ידי תלמידו הנאמן רבי נתן זי"ע, ספרים שעצם קריאתם גם אם לא מבינים אותם מסוגלים בפעולתם לנשמה ולגוף.
ספרים שעליהם אמרו צדיקים גדולים, שבחים נפלאים ונוראים, על כוחם העצום ועצם היותם ספרי מוסר אמיתיים המעוררים את האדם ומחדירים בליבו של כל אדם יראת שמים והנאמר בהם עומד ברומו של עולם.

על ידי לימוד בספריו הקדושים של רבינו מתחזקים באמונה אמיתית ובאהבה אל השם יתברך, ועל ידי ספרי קודש אלו הלומד בהם יהיה יהודי כשר, כפי שהעיד על עצמו רבינו ז"ל שעל ידי "ספר המדות" נעשה יהודי כשר, ואף כינה את הספר הקדוש "חברי הטוב, אהובי".

בספריו הקדושים נמצא אמת לאמיתה ודברי אלוקים חיים, השווים בשפתם לכל נפשות עם ישראל החפצים ללמוד בהם. הדברים הנאמרים בספריו ערבים ונעימים, חדודים ועמוקים, יקרים מפז ומפנינים - איש לפי ערכו,.

בספריו הקדושים של רבינו ז"ל ניתן לקבל עצות נפלאות ויקרות, וכבר אמר הרב מאיר אבוחצירא זצ"ל כשנתן לבתו את הספר "לקוטי עצות": "כשתהיי זקוקה לעצה בכל ענין שהוא הביטי בספר הזה.."

בלימוד בספריו ובקיום העצות הנפלאות המובאות בספריו יוכל כל אדם לקבל אוצר של חכמה ומוסר ועצות נפלאות ונוראות לתכלית האדם עלי אדמות. מסריו החשובים הנמצאים בספריו הקדושים הגיעו לריבי רבבות ונושאים את האור הנפלא והעדין של משנתו, אשר מוצאים את דרכם לכל בית ולכל לב מישראל, לכל יהודי ויהודי, יהיה מי שיהיה.

כל אדם בכל מצב שיהיה יוכל ללמוד מספריו הקדושים של רבינו הקדוש זי"ע, להתוודע לשיטותיו ובקיום העצות הנפלאות מובטח לו לאדם שהאש הגדולה הבוערת בברסלב, תבער ותחמם גם את ליבו של הלומד בספריו.

 

עצה שניה

צדקה לצדיק - לתת כל יום כמה פרוטות לצדקה בקופת צדקה בשתי ידיים ולומר לפני נתינת הצדקה:
הריני נותן צדקה לכבוד השם יתברך עבור נשמת רבי נחמן מברסלב זכותו תגן עלינו אמן. ואחרי נתינת הצדקה להתפלל את התפילה שנמצאת בעמוד האחורי של ההסבר (מתוך סט התקשרות לצדיק).


על הצדקה נאמר "..וצדקה תציל ממוות.." (מסכת שבת, דף קנו), שכל הנותן צדקה ניצל ממוות ממש.
גדולה צדקה המבטלת חרון אפו של השם יתברך מן העולם, וממשיכה חסד בעולם עד להתגלות משיח צדקנו ובניית בית המקדש במהרה בימינו. אמן.
רבינו הקדוש כותב בספריו, ספר המדות ובספר ליקוטי עצות, על משמעות נתינת הצדקה, סגולותיה, מעלותיה ועד כמה יקרה מצוות נתינת צדקה ושקולה צדקה כנגד כל המצוות. וכותב רבינו בספר "ליקוטי עצות" שצדקה מצילה מעברות.
הצדקה היא סגולה לחולי ורפואה לכל המכות - כאשר האדם מקדים בנתינת צדקה ולא רק כשהוא חולה, אלא בכל עת, לפני תפילה, לפני יציאה לדרך או נסיעה, לפני כל פעולה חשובה יתן האדם צדקה ויתפלל על פעולה זו ויבקש עזרה משמים וייחד את הצדקה לצדיק ובכך הוא מתברך מיד.
התועלת של הצדקה גדולה מאד וכוחה עצום עד כדי ביטול מניעות שנובעות מצורכי הגוף, הבית המלבושים וכו' שהם מטרידים את האדם ומונעים ממנו את עבודת הבורא יתברך, והצדקה מבטלת אותם וזוכה שישפיע חסדו יתברך עד שלא יצטרך לעשות שום עסק ומלאכה בשביל פרנסה ותהיה מלאכתו נעשית בידי אחרים.
על ידי צדקה יזכה לבנים הגונים ולגדל כבודו יתברך שזה עיקר תיקון וקיום העולם, וירבה האדם לעשות חסד ויתן צדקה ובכך יבוטלו עוונותיו כי הקדוש ברוך הוא מוחל עוונותיו על ידי זה.

 

צדקה (מתוך ספר המדות)

v     כל פרוטה ופרוטה מצטרפין לחשבון גדול.
v     כל צדקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה, שלום גדול ומליצי יושר בין ישראל לאביהם שבשמים.
v     הנותן צדקה נעשה מלווה להקדוש ברוך הוא, ונתרומם מזלו ונקרא צדיק גמור.
v     על ידי צדקה בא אמונה.
v     על ידי צדקה מקרב הישועה.
v     בעת צרה מזכירין לו (לאדם) הצדקות שנתן.
v     על ידי צדקה נעשה סור מרע.
v     הנותן פרוטה לעני מתברך בשש, והמפייסו מתברך באחת-עשרה.
v     הרודף צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות וממציא לו בני אדם מהוגנים כדי לקבל עליהם שכר, וזוכה לבנים בעלי עושר, בעלי חכמה, בעלי אגדה.
v     ירושלים נפדית בצדקה.
v     על ידי צדקה לשם שמים בא למידת בושה.
v     מי שמתפלל על חברו נחשב לו כצדקה.
v     אפילו עני יתן צדקה, ואין מראין לו סימני עניות.
v     הצדקה היא בשני פנים: כמתנת ידו וכברכת השם יתברך.
v     על ידי נתינת שקלים ניצול מיצר הרע.
v     מי שנותן צדקה שכרו שיזכה לאמת.
v     על ידי צדקה זוכין לפרנסה ויהיה לך הרחבה.
v     בצדקה תבטל הפחד.
v     על ידי צדקה זוכה להתקרבות לצדיקים.
v     על ידי צדקה בלב שלם בא לידי שמחה.
v     על ידי צדקה תזכה לקבל מוסר.
v     קודם התפילה תיתן צדקה ותקשר עצמך לצדיק הדור.

עצה שלישית

התבודדות -

...ריבונו של עולם משתוקק אני לזעוק אליך בכל כוחי בכל מאודי!
ברצוני לספר לך, בכנות באמת את כל העובר עלי. עזרני לשבור כל
מחסום המפריד ביני ובינך, שמע קולי...

החיים הופכים כל אדם ללוחם, בכדי לשרוד בכדי להצליח עליו לדעת את חוקי המשחק, להשתמש נכון בכלים שניתנו לו, ולעמוד במבחן המציאות. את חכמת חייו צובר האדם בדרך כלל מניסיונו האישי ואת הלימוד על בשרו.
השכל, הכח, הכסף, המעמד, האשה, הם חלק מהמשענות והאמצעים שעליהם הוא נשען ואיתם הוא נלחם. אך לא פעם הם בוגדים בו ומשאירים אותו חסר אונים, לבדו בקרב. ואילו את הנשק החזק ביותר הוא מזניח, לא יודע על קיומו, ולפעמים מפעיל אותו כנגד עצמו!
"חיים ומוות ביד הלשון" צועקים חכמינו הצדיקים. אם רק היה האדם יודע את כוח ההשפעה של כל מילה ומילה, לטוב או לרע, היה חושב פעמיים לפני שהיה פותח פיו. אם רק היה מאמין שיש מי ששומע אותו...
לא לשווא נבדל האדם מהחי ונקרא - מדבר. בעולם שנראה כה חסר סדר, מיקרי ומסובך קשה מאוד להבחין בהשגחתו המופלאה של הבורא, קשה מאוד להאמין שהכל מכוון. בכדי להצליח בחיים בכדי לשרוד, צריך לדעת שיש מי שמכוון את הכל, צריך להתחבר אליו.
כיצד עושים זאת? - פשוט, בדיבור!
"כמו שמדברים עם חבר טוב" - לימדנו רבנו.
טרדות העולם הרבים הרודפים כל אחד, אינם מניחים לאדם זמן וישוב הדעת לחשוב על בוראו. ועל זה נותן רבי נחמן מברסלב פיתרון - התבודדות!
על האדם לקחת פסק זמן ממרוצת החיים, בכל יום, ולנצל אותו להתקשרות עם הבורא. לפרוש בפני השם את כל העובר עליו, לבקש על העתיד, לשתוק, לבכות, ללחוש - הכל לבד לבד, ביני לבינו.
אין מי שמכיר אותי טוב יותר, אין מי שאוהב אותי יותר! כך נרקם הקשר, כך נבנה בנפשנו הכלי להכיל את אורו. כך יורד השם יתברך משמי השמיים העליונים ומתחיל להיות שותף פעיל יום יומי בכל דבר בחיינו, קטן כגדול, ועם הזמן שולח לנו הבורא איתותים שהוא שומע, שהדבר חשוב לו. כמו הורים שאוהבים לשמוע את בנם הקטן קורא - אבא! אמא!
כך אין קץ להתפארות ולשמחה של הבורא יתברך כאשר בנו היקר, שאבד בתוך כל בלבולי העולם הזה צועק - אבא תעזור לי!
ורק בשביל זה ברא הבורא יתברך את כל ההסתרים, כדי שהאדם יתחזק באמונה יפנה אליו ויעיד שמלוא כל הארץ כבודו. גדולת הבורא שונה באופן מהותי מגדולת בשר ודם, היא אינה מגמדת בעיניו את הפרטים הקטנים. עולמו כל יציר כפיו וכל עניינו, עד לפרטים הקטנים ביותר חשובים ויקרים בעיניו, מגלקסיות אדירות עד לגרגר חול - לכל משמעות, חשיבות ומשקל.

גדול מכולם הוא האדם שמכיר בבוראו, נושא אליו תפילה ומבקש את קרבתו.

אמר רבינו הקדוש: "התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל" - דהיינו, לקבוע לו האדם להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה ולפרש שיחתו בינו לבין קונו (בוראו).
תפילה זו תהיה בלשון שמדברים בו (והכוונה לשפת היום יום שלנו) כי אז קרוב יותר לשבר ליבו כי הלב נמשך ללשון שהוא מורגל בו, ובלשון שרגיל בו יכול לפרש כל שיחתו, ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך, הן חרטה ותשובה על העבר והן בקשת תחנונים לעתיד.
ויזהר מאוד להרגיל עצמו להתמיד בזה בכל יום (שעה אחת לפחות) ויספר לבורא עולם את כל מה שעובר עליו כמו שמספר לחבר טוב. והמשכיל והמבין יבין מעצמו גודל מעלת הנהגה זו, העולה למעלה למעלה והיא דבר השווה לכל נפש מקטן ועד גדול כי כולם יכולים לנהוג הנהגה זו ועל ידי זה יבואו למעלה גדולה. אשרי שיאחז בזה.

לפני ההתבודדות יש לומר תפילה, מכיוון שתפילה ושיחה שנעשית על ידי התקשרות לצדיקים (וכן רצוי לפני כל פעולה) מקובלת ורצויה יותר לפני אבינו שבשמים, כי אנו מבקשים רחמים בזכותם - בזכות הצדיקים שלא חטאו ולא הרעו את מעשיהם.

ולמה דומה הדבר?

למלך גדול רם מעלה שלהגיע אליו, היה קשה מאוד. היו צריכים לעבור אצל הרבה שומרים ומשגיחים. אבל למלך היה שר שהמלך אהבו מאוד וחיבבו ביותר והרשה לו המלך להיכנס אליו מתי שיחפוץ, ככל שירצה. וכאשר היו צריכים בני העיר דבר מה מהמלך היו פונים לאותו שר אהוב והוא, שהיה גם אוהב את העם, היה מביא לפני המלך את בקשותיהם ומבקש ומתחנן בעבורם.

כך הוא הצדיק, רבינו הקדוש והיקר, אשר מביא בשבילנו את תפילותינו לפני השם יתברך ופועל למעננו ישועות וטובות רבות, אף על פי שאין אנו ראויים ולא מגיע לנו. לכן על האדם לעשות מעט השתדלות ובעזרת השם יתברך יזכה לישועות.

 

נוסח התפילה להתקשרות

הריני מקשר/ת את עצמי בהתבודדות זאת ובוידוי על העוונות, לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה, ובפרט להצדיק האמיתי והקדוש, צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה, רבנו נחמן בן פיגא מברסלב זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

 


את ההתבודדות יש לחלק לשלושה חלקים

א. להודות להשם יתברך במשך כמה דקות.
ב. להתוודות על החטאים, לבקש מהשם יתברך סליחה, להתחרט על העבר, לקבל על עצמך לא לחזור ולחטוא שוב, ולהתחנן לפני השם יתברך שיעזור לך לעמוד בקבלה שקיבלת.
ג. לבקש מהשם יתברך עזרה בכל הישועות אותן את/אתה צריך/צריכה בגשמיות וברוחניות.

ובקיום שלוש העצות הנפלאות הללו, הצדיק יהיה לכם למליץ טוב, סנגור ומגן, ויהיה ערב עליכם, ויעשה תשובה בשבילכם, ויתפלל בעדכם שתזכו לחזור בתשובה שלמה ולהיוושע בכל הישועות, ושיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו ונזכה לגאולה השלמה, אמן.

אמר רבינו הקדוש בספרו ליקוטי מוהר"ן (ח"א תורה קנו) על הפסוק:
"לב טהור ברא לי אלוהים וכו'" (תהילים נא):

כי כל מה שמדברים בינו לבין קונו הוא בחינת רוח הקודש. ודוד המלך עליו השלום, שהיה מעלתו גדולה מאוד, יסד מזה ספר תהילים. וכן כל אחד לפי בחינתו הוא בחינת רוח הקודש, כמו שכתוב (תהילים כז): לך אמר ליבי. שכל הדברים שהלב אומר, הם דברי השם יתברך ממש, והוא בחינת רוח הקודש. וצריך לחדש תמיד, ולבקש בכל פעם בתחנונים ודברי ריצויים חדשים.
ולזכות לזה, צריך , וטהרת הלב הוא על ידי שמתלהב ובוער ליבו אל השם יתברך, על ידי זה נטהר הלב. בחינת כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. וכשיש לו טהרת הלב, אזי לדבר בכל פעם דיבורים חדשים שהם בחינת רוח הקודש, וזהו לב טהור ברא לי אלוהים.

התבודדות - מתוך הספר "ליקוטי עצות"

v     מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, היינו סודות התורה שיתגלו לעתיד, ירבה בהתבודדות בינו לבין קונו וידין וישפוט את עצמו בכל עת על כל עסקיו ומעשיו אם כך ראוי והגון לו לעשות...ויכלכל דבריו במשפט ועל הכל יבוא במשפט עם עצמו. והוא בעצמו ידין וישפוט את עצמו על כל עסקיו ומעשיו...וינצל מיראות הנפולות...ולא יפחד משום שר ואדון וחיה רעה...רק מהשם יתברך לבד יירא ויפחד.
v     בכל אחד מישראל יש נקודה טובה יקרה מאוד שרצונה חזק תמיד רק לעשות רצון קונה אך התאוות שוברין ליבו ועל ידי זה ליבו רחוק מהנקודה. על כן צריך כל אחד לדבר בינו לבין קונו כדי שיאיר הנקודה שבו ללבו ועל ידי זה יתבטל עורלת ליבו דהיינו אהבות רעות שהם חרפת לב שהם שוברין את ליבו של האדם.
v     וצריך כל אחד לראות שיהיה נכלל בשורשו. ולהיכלל בשורשו צריך שיהיה לו ביטול. ואי אפשר לבוא לידי ביטול כי אם על ידי התבודדות...כי על ידי התבודדות יכול לבטל הכל ולהתדבק בשם יתברך ולהיכלל בשורשו.
v     על ידי השיחה בינו לבין קונו מוציאין בפה הכיסופין והרצונות טובים שלו מה שהוא נכסף ומשתוקק ומתגעגע לצאת מהרע שלו ולזכות לטוב אמיתי ומתפלל ומתחנן לפני השם יתברך על זה...וממשיך טובה וברכה בכל העולמות, ומעורר לתשובה כמה נפשות על ידי הדיבור שמדבר בינו לבין קונו...ועל ידי זה יכולין להחזיר כל העולם למוטב.
v     כשמדבר לפני הקדוש ברוך הוא ומפרש שיחתו בטענות ובקשות ורוצה לנצח את הקדוש ברוך כביכול שיעשה בקשתו, יש להקדוש ברוך הוא תענוג ושמחה מזה שמנצחין אותו. על כן הוא יתברך בעצמו שולח לו דיבורים בפיו שיוכל לנצח אותו.
v     טוב מאוד להתפלל ולפרש שיחתו לפני השם יתברך בשדה בין עשבים ואילנות, כי כשאדם מתפלל ומפרש שיחתו בשדה, אזי כל העשבים וכל שיח השדה כולם באים בתוך תפילתו ומסייעין לו ונותנין לו כוח בתפילתו ושיחתו.
v     טוב מאוד מי שיכול לשפוך שיחו לפני השם יתברך ברחמים ובתחנונים כבן המתחטא לפני אביו. ומה טוב כשיכול לעורר ליבו בשיחתו עד שיבכה ויוריד דמעות כבן הבוכה לפני אביו.
v     לב נשבר יקר מאוד! ודע שלב נשבר ועצבות אינם ענין אחד כלל. כי עצבות היא כמו שהוא בכעס וברוגז, אבל לב נשבר הוא כבן המתחטא לפני אביו כתינוק שבוכה וקובל לפני אביו על שנתרחק ממנו, וזה יקר וחביב לפני השם יתברך... על כל צריך ליחד איזה שעות ביום לפרש שיחתו בלב נשבר, ואז לבד יהיה לו לב נשבר, ושאר כל היום יהיה בשמחה..ועיין בסימן שמחה ריבוי האזהרות והעצות להיות בשמחה תמיד.

אשרי אדם שיאחז במעלה קדושה ועליונה זו ובהנהגה זו - ההתבודדות!

 

 
להזמנת סט חינם
   
(חובה) *

:שם פרטי ושם משפחה

(חובה) *

:רחוב

חובה להקליד 5 ספרות

:מיקוד

(חובה) *

 

:עיר

(חובה) *

:טלפון

(חובה) *דאר אלקטרוני שגוי או בתבנית לא נכונה הוא צריך להכתב באופן הבא (a@b.c)

:אימייל

את סט הישועות תקבלו בסניף רשות הדואר הקרוב למקום מגוריכם,
לאחר שתקבלו מכתב אודות דבר דואר גדול שנשלח אליכם מהמוסדות.

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש