סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו

בס"ד

עתידה תורה להשכח



מדוע אמנם אמרו חכמים שעתידה התורה להשכח?

על פי רבי נחמן, ההסבר פשוט: עיקר קיומו של כל דבר, הוא ע"י החיות שיש בו שאזי, זוכרו האדם, אך ברגע בו "מתייבשים" הדברים, ברגע בו אין להם חיות, נשכחים הם מלב. "נשכחתי כמת מלב". מדוע נשכח המת? משום שאין בו חיות.

על כן, דווקא רבי שמעון, הוא זה שיכול היה להבטיח את הישרדות התורה, את המשכיותה, משום שהוא גילה ויסד תיקון שעל ידו יכול אדם לעורר ולחדש בנפשו את רוח הקדושה, את אור התורה, גם בעת הסתרה; ועל ידי אותה רוח, אותה חיות, לא תשתכח התורה.

רבי נחמן, מחבר את הבטחתו של רבי שמעון עם חיבורו הגדול, ה"זוהר", וקושר בין הבטחתו הזו של רשב"י, לבין אמירה אחרת המובאת בזוהר (בפרשת נשא): "בחיבור הזה, שהוא ספר הזוהר, יצאו מהגלות".

אומר רבי נחמן כך: הפסוק עליו נסמך רשב"י, נאמר בעת הסתרה, שאז, גם אז, הבטיח לנו הבורא, שלא תשכח מאיתנו התורה שהיא מקור חיותינו.

האמת, אומר רבי נחמן, שבפנימיותו של כל יהודי, ישנה נקודה פנימית עמוקה, "נקודת דעת עליונה", שבה מאיר עיקר אור השי"ת, ושם אין כח ושליטה לשום הסתרה שבעולם, כאשר נקודה זו מתגלה ומאירה, אז יכול האדם לצאת מבחינת הסתרה לגילוי, עיקר עבודת הצדיקים שבכל דור היא, להאיר לכל יהודי, את אותה נקודה, ומזה, מהארת אותה נקודה, תיכנס בו התעוררות חדשה לעבודת ה' ויצא מהסתרה לגילוי, מריחוק מהשי"ת, לקרבה אליו.

ואיך? על ידי תורתם, הצדיק, בתורה שמגלה, הוא מכניס אור עצום, אותו אור מאיר לאדם את אותה נקודה וכך מתחילה ההתעוררות שסופה גילוי והתקרבות לה'.

לכן הבטיח רשב"י שדווקא בכוח תורתו יצאו מהגלות, דווקא בכוחו לא תשכח התורה, משום שבזוהר הכניס אור עצום, (לכן גם אמרו צדיקי הדורות לקראו אף סתם, בלא להבין), מכאן מקור שמו, "זוהר" שזוהר ומאיר לכל אדם את נקודת הדעת העליונה שבו.

יתירה מזו, במילים "ועתה בוא וראה והבן נפלאות נסתרות מתורתינו", אומר רבי נחמן: ראה עד כמה מופלאה תורתינו, שדווקא בפסוק המדבר על ההסתרה הגדולה ביותר, דווקא שם טמונה הרפואה, הכלי שאיתו נוכל לצאת מהסתרה זו לגילוי, ע"י אותו אור הצדיק שעתיד לגלות רשב"י, שעל ידו נצא מהגלות.

עד כאן, דיבר רבינו על פעולות הצדיק, פעולות שבכוחן להוציאנו מגלותינו הפרטית והכללית.



"ודע" אומר רבינו, "שסוד רבי שמעון בעצמו, רמוז במקום אחר, כי דע, כי התנא הקדוש רבי שמעון, הוא בחינת "עיר וקדיש מן שמיא נחית" ראשי תיבות שמעון".

רבי שמעון "עצמו", מבאר רבינו, אינו רמוז באותו פסוק המדבר על הסתרה, משום שרשב"י עצמו אינו בכלל אותה הסתרה, על כן, הוא רמוז בפסוק אחר, המדבר על מלאכי מרום, אצלם אין שייכת כלל "הסתרה".

כאן, מתקשים אנו להבין. הלא הפסוק אותו מביא רבינו, מדובר על נבוכאדנצר, מלך בבל, גדול הרשעים שבדורו, שמרד בה', החריב את בית מקדשו וביקש אף ללחום בו כביכול, ומה הקשר בין הפסוק לבין רבי שמעון?



בדורו, היה אברהם אבינו אבי המאמינים. אף "צדיק הדור", כנגדו ברשעות היה: נמרוד. ביום שמת אברהם, מת נמרוד. וכן הלאה: אל מול יעקב, היה עשו. יעקב – איש תם יושב אהלים, צדיק שבדור; מולו, עשיו – איש ציד, רשע שבדור, אף שניהם מתו ביום אחד. כי כן סדר העולם, "זה לעומת זה עשה אלוקים". רבי נחמן מבקש לומר לנו, שלעומת נבוכדנצר, שהחריב את בית המקדש וביקש למחות תורה מישראל, כנגדו קם רבי שמעון, שבכוחו הגדול הבטיח שלא תשכח – בזכותו – תורה מישראל, כנגד שיא הטומאה – שיא הקדושה.



נחזור ונבאר לרגע ענין הגילוי שבתוך הסתרה:



חז"ל אומרים: "במחשכים הושיבני כמתי עולם" זה תלמוד בבלי. למעשה, ישנו גם תלמוד ירושלמי, שהוא גבוה יותר, תורה של ארץ ישראל; אך אנו לומדים דווקא את התלמוד הבבלי. מדוע? מסבירים חז"ל: דווקא שם, בתוך ההסתרה, בתוך טומאת בבל, דווקא שם תתגלה התורה, ודווקא ב"מחשכים" שהוא מקום ספקות ובלבול, דווקא שם נשב אנו ונגלה את אור התורה.

"אמר רבי יהושע בן לוי אם יאמר לך אדם איכן הוא אלוהיך – אמור לו בכרך הגדול שברומי" רומי, היתה אז מרכז לעבודה זרה, לכל טומאות הארץ, מדוע מפנה אותנו רבי יהושע דווקא לשם? מדוע לא לארץ ישראל למשל, המקום הקדוש ביותר בעולם? ובכלל הלא "לית אתר פנוי מיניה"? אלא שזהו סוד הדברים. דווקא שם, במרכז הטומאה, בעוצם ההסתרה, דווקא שם אפשר לגלות – יותר מכל מקום אחר – את מציאות הבורא, את גדולתו, את הארתו ואת גילויו.



רבינו מסיים את התורה, "וכו'". זאת אומרת, רבינו לא סיים את אמירת התורה, אלא הותירה באמצעה. ללא סיום. אלא שגם בכך רמוז וטמון משהו, ביקש רבינו לומר לנו, כי עדיין לא תם התפקיד, "וכו" פירושו שכוחו של רשב"י – לגלות ולהאיר את נקודת הדעת העליונה בכל יהודי, להוציאו מהסתרה לגילוי, כוח ה' הוא בידו של כל צדיק שבכל דור. "וכולי" זהו כוחם של צדיקים, כוחה של אמונה בצדיקים, של קיום עצותיהם, שעל ידם נוכל לצאת מהסתר פנים, לגילוי פנים אלקי.



"הלכה למעשה"



רבי נחמן לא נהג לומר דברים מופשטים סתם, רבינו נהג לומר הדרכה למעשה, לחיי היום יום הרוחניים, להתעלות רוחנית, להתקרבות לבורא, גם כאשר אמר דברים "מופשטים" לכאורה, אמר לתלמידו רבי נתן שיכתוב את "היוצא מהם למעשה" עבורנו, הדברים הלא הם כתובים בספרים "קיצור ליקוטי מוהר"ן ו"ליקוטי עצות".

ובכן, מה רצה מאיתנו רבי נחמן בתורה זו? מה תפקידינו אנו לאור האמור בתורה זו?

כבר בתוך הדברים, נרמזה התשובה:

תפקידינו וחלקינו, לאור כל האמור לעיל, הוא לקיים את עצותיהם של הצדיקים הק' שבכל דור, עצות שנתנו הצדיקים על מנת להוציאנו מאותה הסתרה נוראה, אל גילוי אלקי שאין כמוהו.

להאמין בכוחם שהעניק להם ה' לגאלינו, להאמין בדבריהם "ויאמינו בה' ובמשה עבדו".



כתובות אינטרנט נלוות:
עתידה תורה להשכח


בס"ד
הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש