סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                קבלת עול מלכות שמים
             **********************************
    
             שמע ישראל אד-ני א-להינו אד-ני  אחד :
        בלחש : ברוך ,שם שם כבוד מלכותו ,לעולם ועד,
ואהבת את אד-ני א-להיך בכל -לבבך ובכל -נפשך ובכל- ממדך: והלו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על -לבבך:ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך כדרך ובשכבך ובקומך : וקשרתם לאות על -ידך והיו לטטפת בין עיניך : וכתבתם על - מזזות ביתך ובשעריך :
והיה אם -שמע תשמעו אל -מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את -אד-ני א-להיכם ולעבדו בכל -לבבם ובכל -נפשכם : ונתתי מטר -ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך : ונתתי עשב בשדך ובהמתך ואכלת ושבעת : והשמרו לכם פן-יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם : וחרה אף- אד-ני בכם ועצר את - השמים ולא -יהיה מטר והאדמה לא תתן את -יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אד-ני נתן לכם : ושמתם את -דברי אלה על -לבבכם ועל -נפשכם וקשרתם אתם לאות על -ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם : ולמדתם אותם את -בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך : וכתבתם על -מזוזות ביתך ובשעריך : למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אד-ני לאבתיכם לתת להם כימי השמים על -הארץ :ויאמר אד-ני אל -משה לאמר : דבר אל -בני אל -בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על -כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על -ציצת הכנף פתיל תכלת :והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את -כל -מצוות אד-ני ועשיתם אותם ולא-תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר -אתם זנים אחריהם : למען תזכרו ועשיתם את -כל -מצותי והייתם קדושים לא לא-להיכם : אני אד-ני א-להיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לא-להים אדני אד-ני א-להיכם :אמת , אד-ני א-להיכם אמת,

                ויאמר שבע פעמים : אד-ני הוא הא-להים :

שתי פעמים : אד-ני מלך , , אד-ני מלך ,אד-ני ימלך לעולם ועד:

שלשה עשר עיקרים האומרם בכל יום מובטח לו שיצליח מכל מעשיו ועסקיו

הריני מאמין באמונה שלמה בשלושה עקרים של התורה הקדושה ,
א} שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח :ב} והוא אחד,ג}ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף ,ד} ושהוא קדמון לכל קדומים ,ה} ואין עבודה לזולתו ,,ו}ויודע מחשבות בני אדם :ז} ונבואת משה רבנו עליו השלום אמת, ה} ושהוא אדון לכל הנביאים , ו} ושתורה נתונה מן השמים ,י} ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום ,יא} ושהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ,ומשלם שכר טוב לצדיקים ,יב} ושיבוא מלך המשיח ,יב} ושהמתים עתידים להחיות ,

יהי רצון מלפניך אד-ני א-להינו ואל-הי אבותינו ,שתכוף יצרנו לעבודתך כל ימי חיינו תמיד , אמן כן יהי רצון :

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש