סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


ניצחתי ואנצח, אני נהר המטהר מכל הכתמים" נ.. נח.. נחמ.. נחמן.. נחמן מאומן!!!

"כל מי שרוצה לרחם על עצמו ועל בניו שיקנה את ספרי רבי נחמן ויעסוק בהם ויקיים אותם אז יהיה עולם חדש לגמרי."

"אני מנהיג הדור היחידי בעולם ואין מנהיג כמוני... על ידי התורה שלי נמשכים כל ההשפעות שבעולם .... אני אין למה לעשות בזה העולם כלל ,רק באתי לעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך".

"צריכים לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות להתקרב לצדיק באמת כי אשרי מי שזוכה להתקרב בחיי חיותו לצדיק האמת, אשרי לו ואשרי חלקו".

"היצר הרע הקיים בעולם מפורסם הרבה על שקר וגם בין הצדיקים האמיתיים הכניס מחלוקת גדול עד שאין אחד יודע היכן האמת, על כן צריכים לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות להתקרב לצדיק האמת".

"הייתי יכול להביא את המשיח, אבל לקחתי לעצמי אתכם להחזיר אתכם למוטב".

אמר לתלמידיו (שהיו צדיקים מאוד):
"מה אתם יכולים לעשות תשובה וכי מספיקים ימיכם וכוחכם לתקן פגם אחד ממה שקלקלתם ... רק אני עושה תשובה בשבילכם, ויש בידי לתקן כל מה שקלקלתם ... רק העיקר מעתה על כל פנים איני מקפיד על השגגות... רק תשמרו עצמכם ממזיד..."

"כל מי שיציית אותי ויקיים כל מה שאני מצווה בודאי יהיה צדיק גדול והעיקר להשליך שכל עצמו לגמרי...."

"בעת שיהיה האדם מונח על הארץ , אז יתחרט מאוד שלא זכה להתקרב או שלא קיים את דבריי..."

"כל מה שמשיח יעשה טובות לישראל, אני יכול לעשות"

כתב מורנו נתן :" אני יודע ומאמין שהאדמו"ר {רבינו נחמן } יודע היטב כל מה שנעשה עם כל הנפשות בכל דור ודור מיום ברוא אלוקים על הארץ עד הנה ועד הסוף ,ויודע כל התיקונים של כל אחד ואחד, והידיעות האלו הם אצלו דבר קטן

"לעתיד יהיו כל העולם חסידי ברסלב "

"יש לאל ידי להחזיר את כל העולם כלו למוטב".

"נדמה לכם כי אין לי ממשלה כי אם עליכם ,באמת אני מושל אפילו על צדיקי הדור".

"בעולם האמת כולם יהיו צריכים לי וישתוקקו כולם לשמוע החידושים שאני מחדש בכל עת ובכל רגע".

"כל העולם צריכים אותי מאוד מאוד "

"כל הצדיקים הגדולים הגיעו למדרגה שהגיעו ,אבל אני ברוך ה` בכל רגע ורגע נעשה איש אחר ".

פעם התפלל מורנו נתן :
" אתה יודע רזי עולם, אתה השם יודע סודות העולם. הרבי הוא סוד העולם ואותי קרבת לרבי כזה..."

רבינו הוא היסוד שממנו נשתלשלו ארבע יסודות, והוא שורש נפשות ישראל ואצלנו נמצאים כל האורות אשר נתגלו מאז ברא אלוקים את האדם על הארץ ומה שעתיד להתגלות.

הבטיח רבינו:" כל אחד מאנשי יזכה בסוף לבוא לזה העולם למה שצריך ,ויאריך ימים ושנים ויחיה בודאי ויתייגע ויחתור חתירה אחר חתירה עד אשר יזכה לבוא למדרגתו הקדושה אשר בשביל זה נברא
אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן."

"אין ייאוש בעולם כלל".

"אמר העולם לא טעמו אותי כלום עדיין .אלו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה היו כולם בטלים בביטול גמור ..." (חיי מוהר"ן ש"מ)

"אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד..." (שיחות הר"ן ל"ג)

"את זה תקבלו מאתי שלא להניח עצמו להעולם להטעות . שלא יטעה אותו העולם..." (שיחות הר"ן נ"א)

"בעניין המחשבות הוא פלא גדול וגדולת הבורא יתברך שמו.איך המחשבות מונחים במח חבילות הרבה מאוד אלו על אלו . וכשאדם צריך לאיזה דבר ונזכר בו , אזי מושך ומוציא אותו הדבר שהיה מונח במחשבה ונזכר בו והדבר פלא ..." (שיחות הר"ן כ"ה)

"דע שיכולין לצעוק בקול דממה דקה בצעקה גדולה מאוד ולא ישמע שום אדם כלל..." (שיחות הר"ן ט"ז)


"הכל אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא. והנה בעולם הבא אנו מאמינים שישנו, אפשר שיש עולם הזה באיזה עולם, כי כאן נראה שהוא הגיהינום"

"התורה שלי גדולה מאוד והיא כולה רוח הקדש ויכולין לידע ממנה עתידות ..." (שיחות הר"ן קצ"ו)

"טוב יותר להיות פתי יאמין לכל דבר ,דהיינו להאמין אפי` בשטותים ושקרים כדי להאמין גם באמת מלהיות חכם ולכפור בכל ח"ו ... (שיחות הר"ן ק"ג)

"טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד..." (שיחות הר"ן רע"ג)

"יש מפורסמים שעיקר הפרסום שלהם נעשה על ידי מחלוקת."

"כל העולם כולו גשר צר מאוד והעיקר שלא יתפחד כלל.""מי שיש לא אמונה חייו חיים והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד . כי כשהולך לו כראוי בודאי טוב לו .ואפי` כשאינו כך ג"כ טוב .כי הוא בטוח שאעפ"כ ה` יתברך ירחם עליו להבא וייטיב אחריתו ,כי מאחר שהכל מאיתו יתברך ודאי שהכל לטובה. אבל מי שאין לא אמונה ח"ו חייו אינם חיים כלל כי תכף כשעובר עליו איזה רעה אין לו שום חיות כי אין לא במה לנחם עצמו כלל מאחר שאין לא אמונה כלל ואין לו חיות וכו` " (שיחות הר"ן נ"ג)"עקר הנסיון של כל אדם בעולם הזה הוא בתאוה הזאת של ניאוף..."(שיחות הר"ן קט"ו)

רבנו הצדיק יסוד עולם הנ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה רבנו "נחמן בן פיגא" זיע"א !!!

אמר רבנו לאחד כנגד התאוות: תרגיל עצמך להתאנח הרבה לפני השם יתברך עד שתפטור את הדם הזה ותכניע את הרע שבו ותזכה לבחינת "לבי חלל בקרבי".

אמר רבנו למישהו על התאוות :"תדבר הרבה בפרטיות עם כל איברי גופך ותסביר להם שכל תאוות הגוף הבל, כי הלא סוף האדם למות והגוף לקברות יובל, וכל האיברים יתרקבו וכו...
ועוד דבורים כיוצא באלה... ותתחזק בענין זה ותראה אחר כך מה שיהיה מהדיבורים האלה...!

על ידי שידבר הרבה תחנונים ובקשות אף על פי שיהיה בלא לב כלל, אף על פי כן, יבוא אחר כך על ידי זה להתעוררות גדול בלב ונפש.

אפילו אם אינו יכול לדבר, אלא רק דיבור אחד, גם כן טוב מאוד ויהיה חזק בדעתו וידבר אותו הדיבור כמה וכמה פעמים ... ואפילו אם יבלה כמה וכמה ימים בדיבור זה לבד גם זה טוב.

.

צריך להשתטח עצמו לפניו יתברך ולפרוש כפיו אליו שירחם עליו ויקרבהו לעבודתו יתברך.

צריך לצעוק להשם ולשאת לבך אליו יתברך, כאלו הוא באמצע הים תלוי על חוט השערה ורוח סערה סוער עד לב השמים עד שאין יודעים מה לעשות וכמעט שאין פנאי אפילו לצעוק.

ראוי שיהיה נמשך לבו כל כך להשם יתברך,
עד שאפילו כשהוא בין אנשים יתעורר בכל פעם להשם יתברך בתשוקה גדולה ובהתעוררות נמרץ וישא ידיו ולבו להשם ויצעק אליו בכלות הנפש ובהתעוררות נפלא "אל תעזבני ה` אלהי וכו".
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש